DKR-KABUM-07-JA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:15, 16 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་སོགས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ།
Wylie title na mo gu ru pa ra su kha sogs/ bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma DKR-KABUM-07-JA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 5, Pages 35 (Folios 1a1 to 1a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rgya ston pad+ma dbang phyug)
Citation Khyentse, Dilgo. Na mo gu ru pa ra su kha sogs/ bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 35. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ་ལ་ཟན་ལེབ་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་བཞིའི་ཁར་སྨིན་ལུགས་བླ་མའི་གཏོར་མ། བང་རིམ་དང་པོའི་སྟེང་འཁོར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བཞི། བང་རིམ་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞིར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བརྒྱད་རེ། རྩ་བར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་བརྒྱད། བར་རྣམས་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་བ་རྟེན་གཏོར་དང༌། སྨན་རཀ་གི་དབུས་སུ་བླ་གཏོར་དམར་པོ་གཅིག་དང༌། གསོལ་ཀ་ཕོ་རྒྱུད་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། མོ་རྒྱུད་མ་མགོན། ཕྱག་བཞི་པར་དཔུང་རོང་འཁོར་བརྒྱད་ཅན། དུད་སོལ་མ་ལ་དམར་གཏོར༌། དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་དམར་གཏོར་གྲུ་གསུམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བཅས་དགོས་འདུག་དགེ། །།
[edit]

na mo gu ru pa ra su kha tsakra maN+Da la b+h+yaH_bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma la zan leb gru bzhi'i steng bang rim zlum po bzhi'i khar smin lugs bla ma'i gtor ma/_bang rim dang po'i steng 'khor dpal gtor chung ngu bzhi/_bang rim gnyis pa/_gsum pa/_bzhi pa gsum la phyogs bzhi mtshams bzhir dpal gtor chung ngu brgyad re/_rtsa bar dpal gtor chung brgyad/_bar rnams thebs kyus bskor ba rten gtor dang*/_sman raka gi dbus su bla gtor dmar po gcig dang*/_gsol ka pho rgyud dam can spyi gtor/_mo rgyud ma mgon/_phyag bzhi par dpung rong 'khor brgyad can/_dud sol ma la dmar gtor*/_dur khrod bdag po dmar gtor gru gsum che chung gnyis bcas dgos 'dug dge/_//

Footnotes

Other Information