འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:01, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs DKR-KABUM-04-NGA-018.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 18, Pages 246 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 246. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།ཅེས་འདུས་མདོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་སོར་བཞག་བཙུན་པ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་པས་ཁ་སྐང་བགྱིས་པའོ།།

/ces 'dus mdo'i brgyud 'debs gter chen rin po che'i gsungs sor bzhag btsun pa gzhan phan mtha' yas pas kha skang bgyis pa'o//

[edit]
༄༅། །འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །རྒྱལ་ཚབ་རིགས་ལྔ་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན། །དམ་པའི་རིགས་ཅན་རྣམ་ལྔ་རྒྱལ་པོ་ཛཿ ཨུ་པ་རཱ་ཛ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ནཱ་ག་པུ་ཏྲ་དང༌། །གུ་ཧྱ་པུ་ཏྲི་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛའི་ཞབས། །རོ་ལངས་བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་བཞད་པ་དང༌། །པྲ་བྷ་ཧསྟི་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དྷ་ན་རཀྵི་ཏ། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་སྠི་ར་མ་ཏི། །བདེ་བ་གསལ་མཛད་དྷརྨ་བོ་དྷི་དང༌། །མཁན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སྐྱོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བལ་པོ་ནོར་འཛིན་བྲུ་ཤ་ཆེ་བཙན་སྐྱེས། །གནུབས་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང༌།་བློ་གྲོས་བྱང་ཆུབ་ཐོ་དཀར་ནམ་མཁའ་སྡེ། །ཟུར་ཆེན་མེས་དབོན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡང་ཁྱེད་སྒྲོ་ཕུག་པ་དང་འགར་སྟོན་པ། །སྲེགས་དང་གླན་སྟོན་རྡོར་འོད་བརྩོན་འགྲུས་སེང༌། །བསོད་རྒྱལ་ལྷ་འབུམ་ཆོས་སེང་སངས་རྒྱས་དཔལ། །བསོད་ནམས་མགོན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྲོལ་ཆེན་ཡབ་སྲས་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་དང༌། །ཤ་མི་ལ་གུ་པ་དང་བློ་གྲོས་རྒྱལ། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོངས་གྲོལ་མཚན། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་མཚན། །རིག་འཛིན་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་མྱུ་གུ་རྩལ། །རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་བཛྲ་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །གུ་ཎ་ཡབ་སྲས་རྡོ་རྗེ་བདེ་གཤེགས་རྩལ། །རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་པདྨ་དྲི་མེད་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་པར། །ཡེ་ནས་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །ཇི་བཞིན་བྱེད་པ་རྐྱེན་དང་བྱ་བྲལ་གྱི། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་འདུས་མདོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་སོར་བཞག་བཙུན་པ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་པས་ཁ་སྐང་བགྱིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/_/'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs ni/_khyab bdag gdod ma'i mgon po kun tu bzang*/_/rgyal tshab rigs lnga rgyal sras rigs gsum mgon/_/dam pa'i rigs can rnam lnga rgyal po dzaH_u pa rA dza rnams la gsol ba 'debs/_/in+d+ra b+hu ti nA ga pu tra dang*/_/gu h+ya pu tri ku ku rA dza'i zhabs/_/ro langs bde ba rdo rje bzhad pa dang*/_/pra b+ha hasti rnams la gsol ba 'debs/_/shAkya seng ge d+ha na rak+Shi ta/_/rdo rje hU~M mdzad s+thi ra ma ti/_/bde ba gsal mdzad d+harma bo d+hi dang*/_/mkhan po chos rgyal skyong la gsol ba 'debs/_/bal po nor 'dzin bru sha che btsan skyes/_/gnubs chen yab sras ye shes rgya mtsho dang*/ blo gros byang chub tho dkar nam mkha' sde/_/zur chen mes dbon rnams la gsol ba 'debs/_/yang khyed sgro phug pa dang 'gar ston pa/_/sregs dang glan ston rdor 'od brtson 'grus seng*/_/bsod rgyal lha 'bum chos seng sangs rgyas dpal/_/bsod nams mgon po rnams la gsol ba 'debs/_/sgrol chen yab sras nam mkha' rdo rje dang*/_/sha mi la gu pa dang blo gros rgyal/_/gzhan phan phrin las lhun grub yongs grol mtshan/_/'gyur med rdo rje rnams la gsol ba 'debs/_/ngag dbang chos dpal 'gyur med rgya mtsho'i sde/_/o rgyan bstan 'dzin kun bzang theg mchog mtshan/_/rig 'dzin bzang po rdo rje myu gu rtsal/_/rig pa'i rdo rje rnams la gsol ba 'debs/_/pad+ma badz+ra 'jam dpal mkhyen brtse'i dbang*/_/gu Na yab sras rdo rje bde gshegs rtsal/_/rdo rje dbang mchog pad+ma dri med dang*/_/chos kyi blo gros rnams la gsol ba 'debs/_/sems kyi chos nyid dbyings ye gnyis med par/_/ye nas ma 'dres yongs rdzogs dkyil 'khor gsum/_/ji bzhin byed pa rkyen dang bya bral gyi/_/rnal 'byor lam bzhi mtha' ru phyin par shog_/ces 'dus mdo'i brgyud 'debs gter chen rin po che'i gsungs sor bzhag btsun pa gzhan phan mtha' yas pas kha skang bgyis pa'o//_//

Footnotes

Other Information