DKR-KABUM-04-NGA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:04, 10 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་དཔེ་མཛོད་བཀའ་གཏེར་ལེགས་བཤད་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་གླིང་བུ།
Wylie title rten mchog 'gyur med gling gi dpe mdzod bka' gter legs bshad mdzod kyi dkar chag dpyod ldan dgyes pa'i gling bu DKR-KABUM-04-NGA-011.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 11, Pages 144-149 (Folios 1a to 6b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Rten mchog 'gyur med gling gi dpe mdzod bka' gter legs bshad mdzod kyi dkar chag dpyod ldan dgyes pa'i gling bu. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 144-149. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Catalogue of Contents - dkar chag
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་བློ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྨད་བྱུང་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་བྱང་འདྲེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་དད་པའི་རྒན་འཁོགས་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མིང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་རང་གནས་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་སུག་བྲིས་བགྱིས་པ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་ཐང་དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang dad blo lhag pa'i bsam pa rmad byung rten mchog 'gyur med gling gi byang 'dren pad+ma bkra shis kyis ched du bskul ba bzhin dam chos bdud rtsi'i dpal la rtag tu dad pa'i rgan 'khogs 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor ming gis rjes su yi rang pa'i lhag bsam gyis mtha' 'dul gyi gtsug lag spa gro skyer chu dang 'dabs 'brel ba'i rang gnas bsam gtan khang bu phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du sug bris bgyis pa rgyal bstan rin po che'i mnga' thang dar rgyas yun du gnas pa'i dpal du gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་དཔེ་མཛོད་བཀའ་གཏེར་ལེགས་བཤད་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་སྭ་སྟི་པྲཛྙཱ་བྷྱཿ རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་མཚན་སྙན་ནོར་བུའི་སྤྲིན། །རབ་མཛེས་མི་མཇེད་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་མཆོག །རྩོད་དུས་སྐྱབས་གཅིག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ཚལ། །མཛེས་བྱེད་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་འདབ་སྟོང་གི །རྣམ་ཐར་སྦྲང་རྩིའི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་འཕྲོག་པས། །དད་བརྒྱའི་བུང་བ་དབང་མེད་གཡོ་བཞིན་འདུད། །ཁྱད་པར་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འོད་མཚན་སྟོང༌། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁན་སློབ་རྗེ་འབངས་ཀྱི། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་ལག་པད་སྙིང་གར་ཟླུམ། །མཆོྃག་བརྙེས་མངོན་གྱུརྃ་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་སྐར་དབུས། །བསྟན་འགྲོ་ཕན་བདེ་ཆེན་པོའི་དབུགས་འབྱིན་གྱིས། །རྣམ་ཐར་བདུད་རྩིའི་གླིངྃ་བཞིར་བརྡལ་བྃའི་མགོན། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས། །དེ་ཚུལ་བཀའ་གཏེར་སྲོལ་འབྱེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མིག་གཅིག་བློ་མཐའ་ཡས། །སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་སྲས་མཁས་གྲུབ་གསེར་རིའི་ཕྲེང༌། །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་བཅས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །རྒྱལ་བསྟན་སྙིང་པོ་དེ་འཛིན་འཕགས་པའི་ནོར། །ལུང་རྟོགས་ཕྱི་མོ་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་ཕྲེང༌། །གཅིག་བསྡུས་དད་པས་བསགས་པའི་བཞུགས་བྱང་ཚུལ། །དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་གླིང་བུ་ལེན་ལ་སྤྲོ། །ཞེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་འཐོར་ནས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ཡངས་པར་ཕྱེས་ནས་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་དགེ་མཚན་གྱི་དཔལ་མི་ཟད་པའི་འབྱུང་གནས་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་བསྟི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔགས་ལ་བསྟན་པ་དེའི་སྙིང་པོ་ནི་མགོན་པོ་བྱམས་པས། སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཉིད། །སྐྱོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར། །ཚོགས་ཀྱང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོན་པ་ནི་ཆོས་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ལས་སངས་རྒྱས་སྐྱེས་པས་ན། ཆོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ནི་ཆོས་ལ་གནས་སོ། །ཞེས་དང༌། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པ། ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤྱོད་པ། ཆོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ། ཆོས་ལས་བྱུང་བ། ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ། ཆོས་ལ་རྟོན་པ། ཆོས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མཐར་ཐུག་ནི་ལུང་གི་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། རྟོགས་པའི་ཆོས་བསླབ་པ་གསུམ་ཡིན་ཀྱང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་དོན་སྟོན་ཞིང༌། དེའི་སྲོག་འཛིན་པ་ནི་ཡི་གེ་སྟེ་སྙན་གྱི་གོང་རྒྱན་ལས། །ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན། །ང་ནི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྣང༌། །ང་ཡིན་སྙམ་དུ་ཡིད་བྱོས་ལ། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་གུས་པ་གྱིས། །ཞེས་གསུང་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་དམ་པ་རྣམས་གསུང་རབ་ལ་དད་གུས་སྲི་ཞུ་མཛད་པ་སྟེ་ཡི་གེའི་དོན་ཁོ་ན་ལའང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་ཀྱང་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་གངས་ལྗོངས་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་ཡི་ཐོག་མ་ཐོན་མི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས། བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང༌། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐམས་ཅད་དུ་གླེགས་བམ་གྱི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་མཛེས་པ་ཁོ་ན་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་བཞིན་པ་ལྟར། རྩོད་དུས་རྙོགས་པ་ལྔས་སྨག་གིས་ཁྱབ་པའི་དུས་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གློག་གི་འོད་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང༌། རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དུ་མས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་འཁོད་པའི་འབྱོར་ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཉིན་བྱེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་འཆར་བའི་གོ་སྐབས་ཐོག་མར་བྱེ་བའི་བདག་རྐྱེན་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་རི་བའི་བསྟན་འགྲོ་རྒུད་པའི་སྐལ་ངན་གྱིས་གདུང་ནས་གངས་ཅན་མགོན་པོ་པད་དཀར་འཆང་བ་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་དུ་མའི་འཁོར་དང་བཅས་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཞབས་སེན་གྱི་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་ཤནྟ་དེ་ཝས། འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་དགུ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །རང་གི་ལེགས་པས་ས་སྟེང་དག །བརྒྱན་པར་མཛེས་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྟོན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་མཐོ་བས་སྙིགས་མའི་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབ་པའི་མགོན་དཔུང་མཚུངས་པ་མེད་པ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གསུང་གི་གདན་ས་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ལ་རང་གནས་སུ་གདན་སར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ན་གཏེར་སྲུང་བཙན་རྗེ་ཤུ་བ་སྲོག་ཟན་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པས་ས་ཧོ་རའི་རྒྱལ་ཁམས་ལན་གཅིག་སྟོང་པར་མཛད་པ་དང་ཁད་ཀྱི་ཉེ་བའི་སྨན་ལྗོངས། བསིལ་ལྡན་གྱི་རི་དང༌། རྡོ་རྗེའི་བྲག །ལྷུན་ཆགས་པའི་ས་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཡིད་དུ་འོང་བས་བསྐོར་ཞིང༌། སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་དགའ་ཚལ་དང༌། གཙང་མའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་མས་རེ་ཁཱ་བཀྲ་བར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་གསར་པ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་རང་འབྲས་དུས་སུ་སྨིན་པའི་རེ་ཁཱ་གསལ་བའི་ཚེ་ཇི་སྐད་དུ། ཡོན་ཏན་ལྡན་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །མ་བསྡུས་པར་ཡང་ངང་གིས་འདུ། །དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང༌། །བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་འདུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གདན་ས་དེ་ཉིད་དང་ཧ་ཅང་རིང་བ་མ་ཡིན་པར་གསར་རྙིང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དུ་མ་གནས་འཆའ་ཞིང་སྤོང་ཀློག་ལས་གསུམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱུར་བའི་ཚེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བྱང་འདྲེན་གཙུག་ལག་རིག་པའི་གནས་དུ་མ་ལ་བློ་གྲོས་ཆེ་ཞིང༌། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་མོས་ཀྱི་གོ་ཆ་དང་ལྡན་པ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཐབས་དང་འབད་རྩོལ་དུ་མས་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྐྲུན་པའི་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བཀའ་གཏེར་ལེགས་བཤད་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་བཞུགས་བྱང་ལ། ༈ དེ་ལྟར་བཞུགས་པ་འདི་དག་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ན་རིན་ཐང་ཆེ་བར་གྲགས་ཤིང༌། བླུན་པོ་དག་གིས་སྲོག་ལས་ཕངས་སེམས་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང༌། གསེར་གྱི་རི་དང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུས་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཚན་གཅིག་གི་རིན་ཐང་ལ་དཔྱད་ན་མི་མཚོན་པ་བློ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་འབྲང་བའི་སྐྱེས་བུས་ཤེས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་གལ་ཆུང་ཆོས་ལ་བྱེད་པའི་སྐབས་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་དཔེ་མཛོད་འདིས་བྱེད་པ་བོད་རང་བཙན་སྐབས་རྭ་སྦྲེངས་དང༌། རི་བོ་ཆེའི་གདན་ས་དང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་ཕྱག་དཔེ་མཇལ་མྱོང་བ་རྣམས་མཁྱེན་པ་ལྟར་ལགས་པས་ཕྱག་མཆོད་བཀུར་བསྟི་གང་ཡང་མེད་པ་ཐལ་རྡུལ་གྱི་གསེབ་དུ་བྱི་བ་དང་འབུའི་ཁ་ཟས་དང༌། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་རྟེན་དང༌། སྐྱེས་བུ་དམ་པས་འཆད་ཉན་སོགས་ལས་དབང་ཡོད་དུས་ཀྱང་ཆུད་ཟོས་མི་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་དང༌། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ལའང་རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པས་གཉེར་དུ་གཏད་ཡོད་པས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ངེས་དང༌། འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། །གང་ཞིག་གང་ལས་རྣམ་འདྲེན་སྟོབས་བཅུ་འབྱུང་འགྱུར་བ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡུམ་འདི་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ། །འཆང་ཞིང་མེ་ཏོག་བྱུག་པས་བསྟི་སྟངས་བྱེད་གྱུར་ན། །མཆོད་རྟེན་བྱས་མཆོད་བསོད་ནམས་དེས་ནི་ཆར་མི་ཕོད། །ཞེས་དང༌། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་ཆོས་སུས་འཛིན་པ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་བྱས་བཟོ་ཡིན། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཡིད་བརྟན་ཅིང༌། །ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པའི་ཞིང་མང་པོ། །རིན་ཆེན་བཀང་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕུལ། །ཟད་པའི་དུས་ན་ཇི་ལྟར་ཆོས་འཛིན་ལྟར། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དེ་ཙམ་འཕེལ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྣམས་དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་བགྲང་དག་ལ། །བསྐལ་པ་གང་གའི་བྱེ་མ་སྙེད། །དེ་སྙེད་བསྐལ་བར་གྱུར་བ་ལས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱིས་གསུངས་པ་ཡི། །དམ་ཆོས་འཇིག་ཚེ་གང་ཞིག་གིས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་སུས་འཛིན་པ། །དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཆོས་འཇིག་དུས་སུ་ཆོས་འཛིན་པ། །སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རབ་གནས་པ། །ང་ལ་དེས་ནི་མཆོད་པ་བྱེད། །ཅེས་སོགས་དང༌། ཇི་ལྟར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་སྟོང་བརྗོད་ཀྱང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྫོགས་མ་ཡིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི། །བསོད་ནམས་དེ་ཡང་ཚད་ཡོད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་རི་དབང་སྤོར། །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་ལེགས་བྲིས་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས། །ཕན་བདེའི་ཀུན་དགའི་འདོད་དགུ་མི་ཟད་པས། །བསྟན་འགྲོའི་གདུང་སེལ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཉིད་གྲུབ། །དེས་ན་དཔའ་ཆེན་སྲས་བཅས་གང་བཞུགས་དེར། །པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་འདུས་པས། །ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡི་ནུས་པས་ལྕགས་ཕྱེ་བཞིན། །སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི། །རྟོགས་པ་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་རྨད་བྱུང་བ། །མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཀྱིས། །ཆོས་མཛོད་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་འདི་རྨད་བྱུང༌། །སྡེ་སྣོད་ལུང་གི་འཆད་ཉན་ལྷའི་རྔ་ཆེན། །བསླབ་གསུམ་རྟོགས་པའི་མཁའ་ལ་དོ་ཧའི་འབྲུག །སྒྲོག་བྱེད་བསྟན་པའི་སྲོག་སྙིང་འདི་ཡིན་པས། །ལྷ་མིའི་གཅེས་ནོར་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ངེས། །ལེགས་བྱས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས། །རིག་འཛིན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་བཞེད་པ་སྐོང༌། །དེ་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་ན་མཛེས། །སྤོང་ཀློག་བདུད་རྩིའི་དལ་འབབ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལས་འདི་རྩོམ་པ་པོ་ཡང་ཚེ་རབས་ཀུན། །ཆོས་མིག་རྡུལ་བྲལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་མཐར་སོན། །མཆོག་གི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རིང་ལུགས་ལ། །བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་བཟང་རིན་ཆེན་མིག །རབ་ཡངས་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་མཛོད་བརྟོལ་ཏེ། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །དགེ་མཚན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དད་བློ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྨད་བྱུང་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་བྱང་འདྲེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་དད་པའི་རྒན་འཁོགས་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མིང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་རང་གནས་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་སུག་བྲིས་བགྱིས་པ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་ཐང་དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/rten mchog 'gyur med gling gi dpe mdzod bka' gter legs bshad mdzod kyi dkar chag dpyod ldan dgyes pa'i gling bu zhes bya ba bzhugs so// oM swa sti pradz+nyA b+h+yaH_rin chen gsum gyi mtshan snyan nor bu'i sprin/_/rab mdzes mi mjed skal bzang rnam 'dren mchog_/rtsod dus skyabs gcig rgyal ba shAkya'i tog_/chos dang dge 'dun rgya mtsho spyi bos mchod/_/ngo mtshar rmad byung thub pa'i ring lugs tshal/_/mdzes byed 'phags bod mkhas grub 'dab stong gi_/rnam thar sbrang rtsi'i yid kyi brtan 'phrog pas/_/dad brgya'i bung ba dbang med g.yo bzhin 'dud/_/khyad par gsung gi rdo rje 'od mtshan stong*/_/rdo rje theg pa'i shing rta'i slob dpon tshul/_/mtsho skyes rdo rje mkhan slob rje 'bangs kyi/_/bka' drin dran pas lag pad snying gar zlum/_/mcho~Mg brnyes mngon gyura~M grub pa'i sgyu skar dbus/_/bstan 'gro phan bde chen po'i dbugs 'byin gyis/_/rnam thar bdud rtsi'i glinga~M bzhir brdal ba~M'i mgon/_/gter chen bla ma tshe rabs gtan gyi skyabs/_/de tshul bka' gter srol 'byed mkhyen brtse'i dbang*/_/'jig rten gsum gyi mig gcig blo mtha' yas/_/sprul pa'i rgyal sras mkhas grub gser ri'i phreng*/_/khyab bdag bla ma bcas la gus btud nas/_/rgyal bstan snying po de 'dzin 'phags pa'i nor/_/lung rtogs phyi mo gsung rab glegs bam phreng*/_/gcig bsdus dad pas bsags pa'i bzhugs byang tshul/_/dpyod ldan dgyes pa'i gling bu len la spro/_/zhes shis pa brjod pa'i tshig gi me tog sil ma 'thor nas dge legs kyi lam yangs par phyes nas de yang 'jig rten gsum na dge mtshan gyi dpal mi zad pa'i 'byung gnas ni rgyal ba'i bstan pa rin po che nyid yin te rgyal sras zhi ba lhas/_'gro ba'i sdug bsngal sman gcig pu/_/bde ba thams cad 'byung ba'i gnas/_/bstan pa rnyed dang bkur bsti dang*/_/bcas te yun ring gnas gyur cig_/ces bsngags la bstan pa de'i snying po ni mgon po byams pas/_skyabs ni sangs rgyas nyag gcig nyid/_/skyob pa chos kyi sku can phyir/_/tshogs kyang de yi mthar thug yin/_/zhes dang*/_drin lan bsab pa las/_sangs rgyas kyi ston pa ni chos yin te chos las sangs rgyas skyes pas na/_chos sangs rgyas kyi yum yin te sangs rgyas ni chos la gnas so/_/zhes dang*/_chos yang dag par sdud pa las/_sangs rgyas bcom ldan 'das de dag ni yon tan mtha' yas mu med pa ste/_de dag ni chos las skyes pa/_chos kyi bgo skal la spyod pa/_chos kyi sprul pa/_chos kyi bdag por gyur pa/_chos las byung ba/_chos kyi spyod yul/_chos la rton pa/_chos kyis grub pa ste zhes gsungs/_de lta bu'i chos dkon mchog mthar thug ni lung gi chos sde snod gsum dang*/_rtogs pa'i chos bslab pa gsum yin kyang lung rtogs kyi don ston zhing*/_de'i srog 'dzin pa ni yi ge ste snyan gyi gong rgyan las/_/lnga brgya'i tha mar gyur pa na/_/nga ni yi ge'i gzugs su snang*/_/nga yin snyam du yid byos la/_/de tshe de la gus pa gyis/_/zhes gsung pas dkon mchog la dad pa'i gang zag dam pa rnams gsung rab la dad gus sri zhu mdzad pa ste yi ge'i don kho na la'ang mdo sngags kyi bshad pa rgya cher yod kyang snying po lta bu gangs ljongs bshad pa'i ka chen bcu yi thog ma thon mi 'jam pa'i dbyangs kyis/_bslab pa kun gyi gzhi 'dzin cing*/_/rig byed smra ba rnams kyi rgyu/_/ming tshig brjod pa kun gyi gzhi/_/yi ge'i sbyor ba bshad par bya/_/zhes gsungs pa ltar 'phags bod kyi skyes chen dam pa rnams gang du bzhugs pa'i gtsug lag khang thams cad du glegs bam gyi phreng ba brgya stong du mas mdzes pa kho na mthong thos su gyur bzhin pa ltar/_rtsod dus rnyogs pa lngas smag gis khyab pa'i dus su yang sangs rgyas kyi phrin las glog gi 'od snang la brten nas ston pa sangs rgyas kyi bka' dang*/_rjes 'jug mkhas pa'i legs bshad kyi glegs bam du mas 'dzam gling gi rgya mtsho'i mthar 'khod pa'i 'byor ldan phyi rgyal khab du ma'i grong khyer mdzes pa'i skya rengs shar ba na bstan dang bstan 'dzin gyi nyin byed phrin las kyi snang ba dang 'char ba'i go skabs thog mar bye ba'i bdag rkyen bsil ldan kha ba ri ba'i bstan 'gro rgud pa'i skal ngan gyis gdung nas gangs can mgon po pad dkar 'chang ba ris med bstan 'dzin du ma'i 'khor dang bcas 'phags yul du zhabs sen gyi pad+mo bkod pa'i tshe slob dpon shan+ta de was/_'khor gyi dkyil 'khor yod dgu yang*/_/byang chub sems dpa' mang po dag_/rang gi legs pas sa steng dag_/brgyan par mdzes pas bzhugs gyur cig_/zhes gsung pa ltar zab gter gyi ston pa rgya mtsho'i dbus na rgyal mtshan gyi tog ltar mngon par mtho bas snyigs ma'i bstan 'gro skyob pa'i mgon dpung mtshungs pa med pa mchog gyur bde chen gling pa'i gsung gi gdan sa rten mchog 'gyur med gling gi mchog sprul rin po che 'jam dbyangs smra ba'i zla ba la rang gnas su gdan sar bzhugs pa'i skabs na gter srung btsan rje shu ba srog zan gyis lung bstan pa bzhin/_mtsho skyes rgyal ba gnyis pas bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshom bu tshogs su sgrub pas sa ho ra'i rgyal khams lan gcig stong par mdzad pa dang khad kyi nye ba'i sman ljongs/_bsil ldan gyi ri dang*/_rdo rje'i brag_/lhun chags pa'i sa 'dzin gyi phreng ba yid du 'ong bas bskor zhing*/_sman shing me tog gi dga' tshal dang*/_gtsang ma'i chu rgyun du mas re khA bkra bar gsang sngags rdo rje'i pho brang gsar pa thugs bskyed dang smon lam gyi rang 'bras dus su smin pa'i re khA gsal ba'i tshe ji skad du/_yon tan ldan na skye bo kun/_/ma bsdus par yang ngang gis 'du/_/dri ldan me tog rgyang ring yang*/_/bung ba sprin gyi tshogs bzhin 'du/_/zhes gsungs pa ltar gdan sa de nyid dang ha cang ring ba ma yin par gsar rnying gi dge 'dun gyi sde du ma gnas 'cha' zhing spong klog las gsum la brtson par gyur ba'i tshe rje nyid kyi byang 'dren gtsug lag rig pa'i gnas du ma la blo gros che zhing*/_gter chen bla ma yab sras kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad mos kyi go cha dang ldan pa pad+ma bkra shis kyis thabs dang 'bad rtsol du mas bstan pa'i btsas su bskrun pa'i gsung rab rin po che'i mdzod bka' gter legs bshad gling du bzhugs pa'i glegs bam gyi bzhugs byang la/__!__de ltar bzhugs pa 'di dag kyang 'jig rten na rin thang che bar grags shing*/_blun po dag gis srog las phangs sems che ba'i rdo rje pha lam dang*/_gser gyi ri dang rgya mtsho lta bus kyang 'di lta bu'i chos tshan gcig gi rin thang la dpyad na mi mtshon pa blo ldan chos rjes 'brang ba'i skyes bus shes kyang dus kyi snyigs ma gal chung chos la byed pa'i skabs 'dir gtsug lag khang zhes ming don mtshungs pa dpe mdzod 'dis byed pa bod rang btsan skabs rwa sbrengs dang*/_ri bo che'i gdan sa dang*/_'jam mgon chos kyi rgyal po nyi zla zung gi sku tshe gcig gi phyag dpe mjal myong ba rnams mkhyen pa ltar lags pas phyag mchod bkur bsti gang yang med pa thal rdul gyi gseb du byi ba dang 'bu'i kha zas dang*/_shes rab dang ldan pas thos bsam sgom pa'i rten dang*/_skyes bu dam pas 'chad nyan sogs las dbang yod dus kyang chud zos mi byed pa shin tu gal che ba dang*/_bka' gter gyi srung ma rnams la'ang rgyal ba rig 'dzin brgyud pas gnyer du gtad yod pas kun gyi thugs nges dang*/_'di ltar bgyis pa'i phan yon kyang yon tan rin po che sdud pa las/_/gang zhig gang las rnam 'dren stobs bcu 'byung 'gyur ba/_/bde bar gshegs pa'i yum 'di glegs bam la bris te/_/'chang zhing me tog byug pas bsti stangs byed gyur na/_/mchod rten byas mchod bsod nams des ni char mi phod/_/zhes dang*/_blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las kyang*/_de bzhin gshegs pa'i dam chos sus 'dzin pa/_/de ni de bzhin gshegs la byas bzo yin/_/rgyal ba rnams kyi mdzod 'dzin yid brtan cing*/_/phyogs bcu rnams su sangs rgyas mchod pa yin/_/sangs rgyas spyan gyis gzigs pa'i zhing mang po/_/rin chen bkang ste de bzhin gshegs la phul/_/zad pa'i dus na ji ltar chos 'dzin ltar/_/bsod nams phung po de tsam 'phel ba yin/_/zhes dang*/_mdo las/_/gang zhig sangs rgyas stong rnams dang*/_/sangs rgyas bye ba bgrang dag la/_/bskal pa gang ga'i bye ma snyed/_/de snyed bskal bar gyur ba las/_/'jig rten mgon gyis gsungs pa yi/_/dam chos 'jig tshe gang zhig gis/_/nyin dang mtshan du sus 'dzin pa/_/de ni bsod nams khyad par 'phags/_/chos 'jig dus su chos 'dzin pa/_/sngon gyi sangs rgyas thams cad dang*/_/sangs rgyas ye shes rab gnas pa/_/nga la des ni mchod pa byed/_/ces sogs dang*/_ji ltar bskal pa bye ba stong brjod kyang*/_/sangs rgyas ye shes mtha' rdzogs ma yin ltar/_/de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos 'dzin pa'i/_/bsod nams de yang tshad yod ma yin no/_/zhes sogs rgya cher gsungs pa ltar ro/_/rgyal ba'i dbang pos thugs bskyed ri dbang spor/_/ngo mtshar rnam thar legs bris grong khyer mdzes/_/phan bde'i kun dga'i 'dod dgu mi zad pas/_/bstan 'gro'i gdung sel 'phags pa'i chos nyid grub/_/des na dpa' chen sras bcas gang bzhugs der/_/pad+ma'i mtsho la ngang pa ji bzhin du/_/rgyal bstan rin chen legs tshogs kun 'dus pas/_/khab len rdo yi nus pas lcags phye bzhin/_/ston pa'i rgyal tshab mkhas grub rig 'dzin gyi/_/rtogs pa chos sku'i mchod sdong rmad byung ba/_/mkhas pa'i mgul rgyan grub pa'i phyag rjes kyis/_/chos mdzod nor bu'i pho brang 'di rmad byung*/_/sde snod lung gi 'chad nyan lha'i rnga chen/_/bslab gsum rtogs pa'i mkha' la do ha'i 'brug_/sgrog byed bstan pa'i srog snying 'di yin pas/_/lha mi'i gces nor kun las khyad 'phags nges/_/legs byas rgyal ba dgyes pa'i mchod sprin 'dis/_/rig 'dzin bla ma dgyes pa'i bzhed pa skong*/_/de 'dzin skyes chen yongs kyi phyag na mdzes/_/spong klog bdud rtsi'i dal 'bab rgyas gyur cig_/las 'di rtsom pa po yang tshe rabs kun/_/chos mig rdul bral thos bsam sgom mthar son/_/mchog gi gter chen chos rje'i ring lugs la/_/byed pa'i spobs pa rab tu brtan gyur cig_/tshe rabs kun tu chos bzang rin chen mig_/rab yangs zab gsang bdud rtsi'i mdzod brtol te/_/chos bzhin spyod pas don gnyis lhun grub pa'i/_/dge mtshan 'jig rten gsum na mdzes gyur cig_/ces pa'ang dad blo lhag pa'i bsam pa rmad byung rten mchog 'gyur med gling gi byang 'dren pad+ma bkra shis kyis ched du bskul ba bzhin dam chos bdud rtsi'i dpal la rtag tu dad pa'i rgan 'khogs 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor ming gis rjes su yi rang pa'i lhag bsam gyis mtha' 'dul gyi gtsug lag spa gro skyer chu dang 'dabs 'brel ba'i rang gnas bsam gtan khang bu phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du sug bris bgyis pa rgyal bstan rin po che'i mnga' thang dar rgyas yun du gnas pa'i dpal du gyur cig/_//

Footnotes

Other Information