DKR-KABUM-02-KHA-050-07

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:07, 9 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ལ་བསྟོད་པ་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title bla ma smra ba'i seng+ge la bstod pa mtsho byung dpal mo'i sgra dbyangs DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 7, Pages 258-259 (Folios 9b1 to 10a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma smra ba'i seng+ge la bstod pa mtsho byung dpal mo'i sgra dbyangs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 258-259. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ལ་བསྟོད་པ་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བཞུགས། ཀིམ་པའི་འབྲས་མཚུངས་སྲིད་རྩ་དྲུང་འབྱིན་ཅིང༌། །ཁུ་ཕྱུག་ངག་ལས་སྙན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲས། །གེ་སར་རབ་རྒྱས་བློ་ཡི་པདྨོ་འབྱེད། །ངོ་མཚར་ལམ་གྱི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་མཛད་རྨད། །ཅི་འདི་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ལང་ཚོ་འམ། །ཆུ་ཤེལ་ཤར་རིའི་ཕྲག་ལས་འཕོས་དཔྱད་ཚེ། །ཇེ་ཞིག་ཐར་གྲོལ་པདྨོ་བཞད་མ་ཐག །ཉོ་ཚོང་རྒྱལ་བཞིན་ལྷག་ལྷར་ངེས་པ་རྙེད། །ཏི་ལ་ཀ་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ། །ཐུ་བོ་ཁྱོད་གཅིག་བསྙེན་པའི་མོད་ཉིད་ནས། །དེ་ཝ་ཚངས་པའི་བློ་ཡང་ཟིལ་གནོན་བྱེད། །ནོར་བཟང་ལྟ་བུའི་བློ་དང་སྤོབས་པ་བསྩལ། །པི་ཝཾ་ལྟར་སྙན་རྒྱལ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་མཚོར། །ཕུ་ནུ་དགའ་བས་འཕྲད་བཞིན་འཇུག་པའི་ཚེ། །བེ་ཕྲུག་ཞོ་ཡིས་འབྲང་བཞིན་སྐྱེས་སྦྱངས་བློ། །མོ་རྨོངས་པ་མཆན་ཧའི་དྲི་མ་སེལ་བའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་དྭངས་བསིལ་རི་རྩེ་ལྔ། །ཚུ་རོལ་སྨྲ་བ་འདུལ་ཕྱིར་མཚོ་བྱུང་ལྷ། །ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་ཐུབ་དབང་ཉེ་བའི་སྲས། །ཝོ་ཛི་ཧས་ཀྱང་རྣམ་འཕྲུལ་བརྗོད་ནུས་མིན། །ཞི་བསིལ་སྙིང་རྗེའི་བདུད་རྩི་སྲིད་མཚོར་འཇུག །ཟུར་ར་བདུད་ཀྱི་མིང་སྐྱེས་སོགས་འདུལ་ལ་ཡ་མཱ་རི། །འེ་ཞེས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་ཁྱོད་བསྔགས་ཕྱིར། །ཡོ་ག་བདག་ཀྱང་དབང་མེད་བསྟོད་བསྔགས་སྒྲོགས། །རི་དབང་རྩེ་བཞིན་རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་འཕགས། །ལུ་མའི་ཚལ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཐའ་ཡས། །ཤེ་མོང་དར་བའི་གདོང་ལྔའི་ང་རོ་བཞིན། །སོ་སོ་རིག་བཞིའི་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་མཛེས། །ཧི་མ་ལ་ངོགས་སྟོན་ཟླས་རེག་པ་དང༌། །ཨུ་མ་དེ་ཝཱིའི་ལང་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི། །ཨེ་མ་ཁྱོད་ཚུལ་དྲན་པས་གུས་བསྟོད་ན། །ཧོ་ཞེས་ཚིམ་པ་མཆོག་གི་བྱིན་སྩོལ་ཀྱཻ། །ཨ་ལ་ལ་ཞེས་རབ་དགའི་གེ་སར་ངོགས། །ཨ་ཧོའི་བསྟོད་ཚིག་བུང་བའི་ཟློས་གར་འདི། །ཨ་དབྱིངས་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་འཇམ་པའི་དཔལ། །ཨ་དོན་རྟོགས་པས་མངོན་སུམ་མཇལ་གྱུར་ཅིག །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་ལྔ་པའོ།
[edit]

!___bla ma smra ba'i seng+ge la bstod pa mtsho byung dpal mo'i sgra dbyangs zhes bya bzhugs/__kim pa'i 'bras mtshungs srid rtsa drung 'byin cing*/__/khu phyug ngag las snyan pa'i chos kyi sgras/__/ge sar rab rgyas blo yi pad+mo 'byed/__/ngo mtshar lam gyi yal 'dab rgyas mdzad rmad/__/ci 'di 'jam mgon dgyes pa'i lang tsho 'am/__/chu shel shar ri'i phrag las 'phos dpyad tshe/__/je zhig thar grol pad+mo bzhad ma thag__/nyo tshong rgyal bzhin lhag lhar nges pa rnyed/__/ti la ka dbus ye shes sems dpa'i tshul/__/thu bo khyod gcig bsnyen pa'i mod nyid nas/__/de wa tshangs pa'i blo yang zil gnon byed/__/nor bzang lta bu'i blo dang spobs pa bstsal/__/pi waM ltar snyan rgyal gsung zab rgyas mtshor/__/phu nu dga' bas 'phrad bzhin 'jug pa'i tshe/__/be phrug zho yis 'brang bzhin skyes sbyangs blo/__/mo rmongs pa mchan ha'i dri ma sel ba'i dga' ston sbyin/__/tsi na'i yul du dwangs bsil ri rtse lnga/__/tshu rol smra ba 'dul phyir mtsho byung lha/__/dze ta'i tshal du thub dbang nye ba'i sras/__/wo dzi has kyang rnam 'phrul brjod nus min/__/zhi bsil snying rje'i bdud rtsi srid mtshor 'jug__/zur ra bdud kyi ming skyes sogs 'dul la ya mA ri/__/'e zhes sras bcas rgyal bas khyod bsngags phyir/__/yo ga bdag kyang dbang med bstod bsngags sgrogs/__/ri dbang rtse bzhin rmad byung rnam thar 'phags/__/lu ma'i tshal bzhin byang chub spyod mtha' yas/__/she mong dar ba'i gdong lnga'i nga ro bzhin/__/so so rig bzhi'i spobs pa'i gter brgyad mdzes/__/hi ma la ngogs ston zlas reg pa dang*/__/u ma de wI'i lang tsho las lhag pa'i/__/e ma khyod tshul dran pas gus bstod na/__/ho zhes tshim pa mchog gi byin stsol kyai/__/a la la zhes rab dga'i ge sar ngogs/__/a ho'i bstod tshig bung ba'i zlos gar 'di/__/a dbyings zab gsal dbyer med 'jam pa'i dpal/__/a don rtogs pas mngon sum mjal gyur cig__/bsngags brjod kyi rab byed lnga pa'o/

Footnotes

Other Information