DKR-KABUM-02-KHA-050-04

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:00, 9 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ལོངས་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྔགས་པ་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་སྒྲ།
Wylie title bla ma longs sku 'gro 'dul thugs rje'i dbang phyug la bsngags pa thugs rje'i bdud rtsi'i sprin sgra DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 4, Pages 256 (Folios 7a2 to 7b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma longs sku 'gro 'dul thugs rje'i dbang phyug la bsngags pa thugs rje'i bdud rtsi'i sprin sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 256. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ལོངས་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྔགས་པ་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀ་རུ་ཎི་ཀའི་ཆུ་ཤེལ་སྤྲིན་མཛེས་གཏེར། །ཁ་བ་རི་པའི་གདུལ་བྱ་ལ་ཆགས་པས། །ག་བུར་དབང་པོ་ལྟ་བུའི་མཚན་དཔེའི་མདངས། །ང་ཅག་ལྷག་པའི་ལྷ་གཅིག་དང་བས་བསྔགས། །ཅ་ཅོའི་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་ངན་འགྲོའི་གནས། །ཆ་བྱད་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ལ་ལྷག་པར་ཡང༌། །ཇ་བཟང་བཅུད་བཞིན་སིམ་བྱེད་ཕྲིན་ལས་ཆར། །ཉ་ཟླའི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ལྟར་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲོ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྐང་གཉིས་གཙོ་ཀུན་གྱིས། །ཐ་ཚིག་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒོ། །དཱ་ནའི་ཟས་བཞིན་མགོན་པོ་ཁྱོད་བསྔགས་པས། །ན་གཞོན་ལང་ཚོའི་རྒྱན་བཞིན་བདག་གིར་བཞེས། །པ་སངས་ཤར་རིར་ཆས་ལས་རབ་དཀར་འོད། །ཕ་མཐའ་བརྡལ་བའི་ཞིང་ཁྱབ་གངས་ཆེན་མཚོའི། །བ་སྤུ་རེར་ཡང་ཞིང་དང་སྟོན་པའི་ཚུལ། །མ་ལུས་ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བགྲང་ཡས་སྟོན། །ཙ་ཏུར་ཕྱག་གིས་ཐལ་སྦྱར་པད་དཀར་ཕྲེང༌། །ཚ་གྲང་རིགས་དྲུག་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེའི་སྤྱན། །ཛ་ཡ་བསྐལ་བཟང་འདྲེན་མཆོག་འཁོར་བསྒྱུར་སྟོང༌། །ཝ་ལེར་རྣམ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་གངས་ཅན་ལྷ། །ཞྭ་ལྟར་བརྒྱུད་མར་འཁྱིལ་བའི་འཁོར་མཚོའི་འགྲོ། །ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་བཅུག་ལྟར་ཐུགས་རྗེས་བཟུང༌། །འ་འོལ་ཙམ་མིན་མཚན་དང་རིག་སྔགས་སྒྲས། །ཡ་མཚན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །རྭ་ལྟར་གཤིས་ངན་ཤ་ཟ་སྲིན་མོ་ཡང༌། །ལ་འུར་བྱམས་པའི་བདུད་རྩིས་སིམ་མཛད་ནས། །ཤ་ཤ་དྷཱ་རས་འོད་འཕེལ་ཀུ་མུཏ་བཞིན། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལ་ངལ་གསོ་སྦྱིན། །ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་ལྟར་མཛེས་དད་མོས་ཀྱིས། །ཨ་ཧོ་སྤྲོ་དགའི་ཐལ་མོས་ཁྱེད་བསྙེན་ཕྱིར། །ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བསྟོད་པའི་གླིང་བུ་ཡང༌། །ཧ་ཧོ་ངོམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བསྟོད་འདིས་ཀྱང༌། །ཨི་ཤྭ་ར་སོགས་ཆེ་རྒུའི་ཚངས་གནས་ཏོག །ཨུ་དཱ་དྷི་བཞིན་གསང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་གཏེར། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་དད་པས་ལེགས་མཆོད་ནས། །ཨོ་ཌི་ཡཱ་ནའི་སྟོན་པ་མཆོག་བཞིན་མཛོད། །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་གཉིས་པའོ།
[edit]

!___bla ma longs sku 'gro 'dul thugs rje'i dbang phyug la bsngags pa thugs rje'i bdud rtsi'i sprin sgra zhes bya ba bzhugs/__ka ru Ni ka'i chu shel sprin mdzes gter/__/kha ba ri pa'i gdul bya la chags pas/__/ga bur dbang po lta bu'i mtshan dpe'i mdangs/__/nga cag lhag pa'i lha gcig dang bas bsngags/__/ca co'i smre sngags 'don pa'i ngan 'gro'i gnas/__/cha byad sdug bsngal can la lhag par yang*/__/ja bzang bcud bzhin sim byed phrin las char/__/nya zla'i bdud rtsi'i zil ltar thugs rje'i spro/__/ta thA ga ta rkang gnyis gtso kun gyis/__/tha tshig 'gro ba sgrol ba'i phrin las sgo/__/dA na'i zas bzhin mgon po khyod bsngags pas/__/na gzhon lang tsho'i rgyan bzhin bdag gir bzhes/__/pa sangs shar rir chas las rab dkar 'od/__/pha mtha' brdal ba'i zhing khyab gangs chen mtsho'i/__/ba spu rer yang zhing dang ston pa'i tshul/__/ma lus ngo mtshar bkod pa bgrang yas ston/__/tsa tur phyag gis thal sbyar pad dkar phreng*/__/tsha grang rigs drug 'gro la rjes brtse'i spyan/__/dza ya bskal bzang 'dren mchog 'khor bsgyur stong*/__/wa ler rnam 'phrul ston pa gangs can lha/__/zhwa ltar brgyud mar 'khyil ba'i 'khor mtsho'i 'gro/__/za ma tog tu bcug ltar thugs rjes bzung*/__/'a 'ol tsam min mtshan dang rig sngags sgras/__/ya mtshan mngon mtho nges legs dpal la sbyor/__/rwa ltar gshis ngan sha za srin mo yang*/__/la 'ur byams pa'i bdud rtsis sim mdzad nas/__/sha sha d+hA ras 'od 'phel ku muta bzhin/__/sa lam yon tan mchog la ngal gso sbyin/__/ha lo'i me tog ltar mdzes dad mos kyis/__/a ho spro dga'i thal mos khyed bsnyen phyir/__/a la la zhes bstod pa'i gling bu yang*/__/ha ho ngoms pa'i sems kyis bstod 'dis kyang*/__/i shwa ra sogs che rgu'i tshangs gnas tog__/u dA d+hi bzhin gsang gsum bdud rtsi'i gter/__/e ma ngo mtshar dad pas legs mchod nas/__/o Di yA na'i ston pa mchog bzhin mdzod/__/bsngags brjod kyi rab byed gnyis pa'o/

Footnotes

Other Information