DKR-KABUM-02-KHA-050-03

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:52, 9 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ།
Wylie title bla ma chos sku tshe dpag med la bstod pa 'chi med rdo rje'i rnga sgra DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 3, Pages 255-256 (Folios 6a4 to 7a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma chos sku tshe dpag med la bstod pa 'chi med rdo rje'i rnga sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 255-256. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།། ཀ་དག་དབྱིངས་སྣང་འོད་མི་འགྱུར་བའི་རྩལ། །ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་གཟི། །ག་བུར་འཛིན་གཅིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐུ། །ང་བདག་བདུད་བཞིའི་མུན་སེལ་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ། །ཅ་ཅོ་རབ་སྤངས་རྒྱལ་ཀུན་ཚངས་དབྱངས་གསུང༌། །ཆ་བྱད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ། །ཇ་ཧང་ཐུན་མཚམས་སྤྲིན་མཚུངས་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །ཉ་ཟླ་མཁའ་ལ་མཛེས་བཞིན་རྗེས་སུ་དྲན། །ཏ་མ་ལ་མཚུངས་མི་བསྐྱོད་ཚེ་མཐའ་ཡས། །ཐ་དད་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་སྟོན་པས། །དཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་དཀྱིལ། །ན་རྒ་སྐྱེ་འཆིའི་ཆུ་བཞི་སྒྲོལ་ལ་བསྔགས། །པ་སངས་འཆར་བས་སྐྱ་རེངས་སྒོ་འབྱེད་བཞིན། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ། །བ་མཆོག་བཞིན་འཇོའི་ཐོག་མར་རྡོ་རྗེའི་ཚེས། །མཱ་རའི་འཇིགས་སྐྱོབ་འཆི་མེད་མགོན་དུ་གྲགས། །ཙ་ཀོ་ར་གླུའི་དཔྱིད་ཀྱི་དགའ་བའི་ཆར། །ཚ་གྲང་གདུང་སེལ་ལྷན་དུ་འབོད་པ་བཞིན། །ཛ་དྣུའི་རྒྱུན་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོའི་དཔྱིད། །ཝ་ལེར་སྩོལ་བའི་དབང་བཅུའི་ཕྲིན་ལས་རྨད། །ཞ་རེངས་དང་བྲལ་མི་ཤིགས་དྷཱུ་ཏིའི་ཀློང༌། །ཟ་ཟིའི་གཟུང་འཛིན་ཞུགས་གནས་ཐོབ་པའི་མཐར། །འ་འུར་སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཡ་མཚན་སྦྱིན་པར་བྱེད་པོ་ཁྱེད་གཅིག་ངེས། །ར་མ་ཎ་ཡི་སྙིང་སྟོབས་ཟིལ་གནོན་མཐུ། །ལ་འུར་མཚན་དང་རིག་སྔགས་བཟླས་ཙམ་གྱིས། །ཤ་ཁྲག་ནོར་དངོས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྦྱིན་པ། །ས་གསུམ་སྒྲོན་མེའི་ཁྱོད་གཅིག་བསྔགས་མིན་ནམ། །ཧ་རིའི་དྲི་བསུང་ངད་ལྡང་ལྷོ་རླུང་བཞིན། །ཨ་ཧོ་གདོད་ནས་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་མགོན། །ཨ་ལ་ལ་ཡི་བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་ཆར། །ཧ་ཧའི་གད་མོ་འཛུམ་བཞིན་ཕུལ་བའི་མཐུས། །ཨི་དམ་བསྔགས་པའི་གླིང་བུ་ཕྲ་ན་ཡང༌། །ཨུ་མའི་ལང་ཚོའི་ཆ་ཡིས་སིམ་བྱེད་བཞིན། །ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཨོ་ཌིའི་མིང་ཅན་བདག་ལ་སྩོལ་རྒྱུར་སྨོན། །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་དང་པོའོ།
[edit]

!___bla ma chos sku tshe dpag med la bstod pa 'chi med rdo rje'i rnga sgra zhes bya ba bzhugs//__ka dag dbyings snang 'od mi 'gyur ba'i rtsal/__/kha sbyor bde chen yan lag bdun gyi gzi/__/ga bur 'dzin gcig tshe dang ye shes mthu/__/nga bdag bdud bzhi'i mun sel lha mchog rgyal/__/ca co rab spangs rgyal kun tshangs dbyangs gsung*/__/cha byad dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug tshul/__/ja hang thun mtshams sprin mtshungs mtshan dpe'i sku/__/nya zla mkha' la mdzes bzhin rjes su dran/__/ta ma la mtshungs mi bskyod tshe mtha' yas/__/tha dad rigs kyi 'khor lo'i bsgyur ston pas/__/dA na A yu rigs lnga'i dngos grub dkyil/__/na rga skye 'chi'i chu bzhi sgrol la bsngags/__/pa sangs 'char bas skya rengs sgo 'byed bzhin/__/pha mtha' yas pa'i dngos grub rgya mtsho'i dpal/__/ba mchog bzhin 'jo'i thog mar rdo rje'i tshes/__/mA ra'i 'jigs skyob 'chi med mgon du grags/__/tsa ko ra glu'i dpyid kyi dga' ba'i char/__/tsha grang gdung sel lhan du 'bod pa bzhin/__/dza d+nu'i rgyun bzhin rdo rje'i lang tsho'i dpyid/__/wa ler stsol ba'i dbang bcu'i phrin las rmad/__/zha rengs dang bral mi shigs d+hU ti'i klong*/__/za zi'i gzung 'dzin zhugs gnas thob pa'i mthar/__/'a 'ur skye 'chi med pa'i rdo rje'i sku/__/ya mtshan sbyin par byed po khyed gcig nges/__/ra ma Na yi snying stobs zil gnon mthu/__/la 'ur mtshan dang rig sngags bzlas tsam gyis/__/sha khrag nor dngos rdo rje'i srog sbyin pa/__/sa gsum sgron me'i khyod gcig bsngags min nam/__/ha ri'i dri bsung ngad ldang lho rlung bzhin/__/a ho gdod nas bde ba'i mchog ster mgon/__/a la la yi bstod pa'i me tog char/__/ha ha'i gad mo 'dzum bzhin phul ba'i mthus/__/i dam bsngags pa'i gling bu phra na yang*/__/u ma'i lang tsho'i cha yis sim byed bzhin/__/e ma sangs rgyas mthu stobs bsam mi khyab/__/o Di'i ming can bdag la stsol rgyur smon/__/bsngags brjod kyi rab byed dang po'o/

Footnotes

Other Information