DKR-KABUM-02-KHA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:50, 7 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གསེར་སྡོང་ཕྲ་ཚོམ།
Wylie title bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi lhan thabs gser sdong phra tshom DKR-KABUM-02-KHA-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 13, Pages 78-82 (Folios 1a to 5b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi lhan thabs gser sdong phra tshom. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 78-82. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་འགའ་དང་བཅས་ནས། ༡༩༦༨ བོད་ས་སྤྲེལ་ལོ། །རྗེ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་ལ་གསོལ་བ་ནན་དུ་བཏབ་པ་ལས་གདམས་མཛོད་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་ཡང་བཅུད་ལྟ་བུར་བསྩལ་བའི་བླ་རྣལ་བྱིན་ཉིར། མེ་ཡོས་ལོར་སླར་བསགས་སྦྱང་གི་མན་ངག་ཅན་གསར་སྣོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་མཛད་སྐབས་ཡིག་ཆུང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ཞལ་འཕངས་དག་དཀྱུས་སུ་འགོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་རུང༌། འོ་ན་དེ་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ཁ་འགེངས་འོས་པ་རྣམས་ཁྱེད་ནས་ངེས་པར་དུ་དཀྱུས་སུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བཀའི་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་ལྷུང་ཡང་རང་ཉིད་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ད་བར་བཀའ་མ་གྲུབ་པའི་ནོངས་པ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དཔེ་རྒྱུན་དར་ཆེ་བས་རང་སོར་བཞག་ནས། ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་བླ་མཆོད་སོགས་རིགས་མཐུན་གཞན་ལས་བཏུས་ཏེ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་མནལ་བའི་རྗེས་སུ་འདིའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་སྤྲོས་དང༌། ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ཁ་ཚ་དགོས་མཁོར་མཐོང་ནས་འཕྲལ་མར་འབངས་ཐ་འཁྲུལ་ཞིག་ཆོས་བློས་སུག་པས་བསྒྲིགས་པའི་ཡེ་གེ་གཉིས་པ་མགོན་པོ་གང་གི་སྙུག་འཛིན་དབང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགས་མཛད་པ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces rdo rje'i mched po 'ga' dang bcas nas/__1968_bod sa sprel lo/___/rje 'jam mgon chos kyi rgyal po gang la gsol ba nan du btab pa las gdams mdzod kyi nying khu'i yang bcud lta bur bstsal ba'i bla rnal byin nyir/__me yos lor slar bsags sbyang gi man ngag can gsar snon bklag chog tu mdzad skabs yig chung du gsal ba'i spyan 'dren sogs zhal 'phangs dag dkyus su 'god par gsol ba btab rung*/__'o na de ltar spros bcas kyi tshe ji ltar rigs pa'i kha 'gengs 'os pa rnams khyed nas nges par du dkyus su chug cig ces bka'i me tog spyi bor lhung yang rang nyid le lo'i dbang gis da bar bka' ma grub pa'i nongs pa dang bcas rdo rje'i gsung gi dpe rgyun dar che bas rang sor bzhag nas/__lhan thabs kyi tshul du rje nyid kyis mdzad pa'i ris med bla mchod sogs rigs mthun gzhan las btus te/__bla ma rdo rje 'chang nyid gzugs sku zhi bar mnal ba'i rjes su 'di'i sgo nas tshogs mchod 'bul spros dang*/__nyams bzhes gnang mkhan je mang du gyur ba'i skabs kha tsha dgos mkhor mthong nas 'phral mar 'bangs tha 'khrul zhig chos blos sug pas bsgrigs pa'i ye ge gnyis pa mgon po gang gi snyug 'dzin dbang po sprul sku kun dgas mdzad pa dza yan+tu/__sarba mang+ga laM/__dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གསེར་སྡོང་ཕྲ་ཚོམ་བཞུགས། ༄༅། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་འཕྲོག །རྗེ་བཙུན་བླ་མར་གུས་བཏུད་ནས། །གང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་བྱེད་པར། །ལྷན་ཐབས་བཀའ་ཡི་ལུང་བཞིན་འབྲི། །དེ་ལ་འདིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ཞལ་འཕངས་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱོར་བར་སྤྲོ་ན། ཐོག་མར་ཚོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་ན་སྔ་འགྱུར་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་རྗེས་སྨིན་ལུགས་བཞིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས། སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་འོག་དུ་རྒྱས་པ་མ་ཁོམ་ན་འདིར་བསྡུས་པ་གསུངས་ཀྱང་ཆོག་སྟེ་གཞུང་ལ་འཇུག །ཚོགས་མཆོད་དང་མ་འབྲེལ་ན། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཞུང་ལ་འཇུག་པས་འབྲེལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་སྩོལ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ། །ཞེས་པའི་བར་དཀྱུས་ལྟར་ལ། དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་སྔོན་དུ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་ཞིང་ནས་ཡེ་ཤེས་པ། །ཆོས་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་ལས་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲིན། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཞེས་དང༌། སྤྱན་འདྲེན་དངོས་ནི། ཨོཾ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །མ་འགག་གསལ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྩལ་སྣང་རོལ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བྱེ་བྲག་ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགྲོ་འོང་མཐའ་བྲལ་ཡང༌། །གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འགྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །མོས་གུས་དད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས། སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མདུན་གྱི་ཚོགས་རྟེན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་ཚེ་ཁྲུས་གསོལ་ཡང་གྲུབ་པས་ཆོག །དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། གང་གི་དྲིན་གྱི་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མཛད་པའི། །བླ་མའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོར་འདུད། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་བླ་མ་ཡིན། །བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱག་བྱ། མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཕྱི་མཆོད་ནི། ངེས་འབྱུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རོ་ནུས་ལ། །རྣམ་དག་སོ་ཐར་ཁྲིམས་གཙང་ལྦུ་ཕྲེང་འཛུམ། །ཀུན་ཏུ་སིམ་སྟེར་རྟག་ཏུ་བསྙེན་བྱའི་སྐྱེམས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཞན་ཕན་མངར་བའི་དྲི་བསུང་ལེགས་ལྡང་ཞིང༌། །རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཉེས་བརྒྱའི་དྲི་མ་འཁྲུད། །སྡོམ་སྡུད་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆབ། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭ་ཧཱ། དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབྱིབས་ལེགས་ཁ་དོག་བཀྲ། །མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ལྕི། །སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་མེ་ཏོག་ཚལ། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། །རབ་དྭངས་ཡིད་ཀྱི་བར་སྣང་ཁྱོན་བརྡལ་བའི། །ཡིད་ཆེས་མནམ་ན་ཞིམ་པའི་བདུག་པའི་སྤྲིན། །ཚོར་བས་ཡིད་འཁུལ་ནུས་པ་དང་བརྒྱའི་སྤོས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཤེས་བྱའི་དངོས་ཀུན་གསལ་བའི་འོད་སྟོང་གིས། །ཀུན་རྨོངས་མུན་སེལ་ཤེས་རབ་རྣམ་འབྱེད་གཟིས། །རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་སྐྱེད་ངོ་མཚར་སྣང་གསལ་ཚོགས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རེག་པས་སིམ་སྟེར་བསིལ་དྭངས་དྲི་ངད་ཅན། །ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ལང་ཚོའི་མདངས་ཀྱི་གསོས། །མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པ་བྱུག་པའི་མཚོ། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཏོང་སེམས་རབ་ཡངས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་སྣོད། །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འདོད་དགུའི་འབྱོར་བས་གཏམས། །ཅི་གར་རོལ་བས་མཆོག་སྦྱིན་རོ་བརྒྱའི་བཤོས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དབྱངས་བདུན་ཡན་ལག་རྫོགས་པའི་ཚངས་པའི་གསུང༌། །ཐེག་གསུམ་འགྱུར་ཁུག་བྱེ་བའི་འདེགས་འཇོག་ཅན། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱི་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་སྒྲ། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས། མཎྜལ་འབུལ་བ་གཞུང་བཞིན་བྱའོ། །དེ་ནས་ནང་མཆོད་ནི། ཡེ་ཤེས་གཟུགས་སྒེག་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲ། །འཕོ་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་བཟང་དགའ་བཞིའི་རོ། །རྣམ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་རེག་བྱ་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱོན། །ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་མཆོད། །ཕུང་ཁམས་དྭངས་མ་དྲྭ་བ་སྡོམ་པའི་དཔྱིད། །བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་དམ་ཚིག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏས། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མཆོད། །སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་ལས། །ཁམས་གསུམ་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཀུན་སྤངས་པ། །འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་མ་ཧཱ་རཱུ་དྷཱི་རས། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མཆོད། །ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་འདོད་ཡོན་གཏེར། །རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏས། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མཆོད། །ཅེས་པས་མཆོད་དོ། །དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། །སྐུ་ལ་ཚད་མེད་བགྲང་དུ་མེད། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་འགྱུར་ཞིང༌། །སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མི་ཤིགས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་སྙན་པའི་དབྱངས། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་སྒྲོགས་མཛད་པའི། །རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི། །རྟོག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་བའི། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱིས་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་དོ། །དེ་ནས་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་གཞུང་ལྟར་ལ། སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལོང་སྐབས་དང་བསྟུན། མཚན་སྔགས་རྐྱང་པ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཇི་ཙམ་རིགས་པ་བཟླས་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བཟླས་པའི་འགོར། དམིགས་གནད་ཁྲིད་ཡིག་ལས་གསུང་པ་ལྟར་ཏེ། བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཀར་དམར་སྤྲོས་པས་རང་ལུས་ཡོངས་སུ་གང༌། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་བྱང་ཞིང་དག །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་རྟོགས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ། །རླུང་སེམས་སྣང་བ་མཐའ་དག་དབང་དུ་གྱུར། །གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་ཆོམ། །ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ནང་བཅུད་བླ་མའི་སྐུ། །སྒྲ་གྲགས་སྙིང་པོ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ངང༌། །ཅིར་སྣང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་གྱུར། །ཅེས་པའི་དོན་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། ཚོགས་མཆོད་ལྷག་བསྔོ་སྨོན་ལམ་བར་དང༌། བཀའ་གདམས་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་སྐབས་སུ་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྙིང་པོ་ཡིག་དྲུག་བཟླ། དབང་བཞིའི་བུམ་དབང་སྐབས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་སྤྱི་ཁྱབ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷ་སྒོམ་ཞིང༌། སྔགས་ཡིག་བརྒྱའི་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་བཟླ་ལ། ཡང་རྩ་བའི་ཡི་དམ་དམིགས་བསལ་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ལྷ་བསྒོམ་ཞིང་སྔགས་བཟླ། གསང་དབང་ལ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔའི་བཟླས་སྔགས་དཀྱུས་བཞིན་དང༌། ཤེས་དབང་ལ་དུས་འཁོར་སྔགས་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ། དབང་བཞི་པའི་སྤྱི་བྱེ་བྲག་སྐབས་གཞུང་གསལ་ལྟར་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །དེ་ཙམ་ལས་བྱུང་དགེ་འབྲས་ཆ། །དྲིན་ཅན་བླ་མའི་བྱིན་མཐུས་ལས། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ནས། །དོན་གཉིས་དཔལ་ཡོན་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །ཅེས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་འགའ་དང་བཅས་ནས། ༡༩༦༨ བོད་ས་སྤྲེལ་ལོ། །རྗེ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་ལ་གསོལ་བ་ནན་དུ་བཏབ་པ་ལས་གདམས་མཛོད་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་ཡང་བཅུད་ལྟ་བུར་བསྩལ་བའི་བླ་རྣལ་བྱིན་ཉིར། མེ་ཡོས་ལོར་སླར་བསགས་སྦྱང་གི་མན་ངག་ཅན་གསར་སྣོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་མཛད་སྐབས་ཡིག་ཆུང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ཞལ་འཕངས་དག་དཀྱུས་སུ་འགོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་རུང༌། འོ་ན་དེ་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ཁ་འགེངས་འོས་པ་རྣམས་ཁྱེད་ནས་ངེས་པར་དུ་དཀྱུས་སུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བཀའི་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་ལྷུང་ཡང་རང་ཉིད་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ད་བར་བཀའ་མ་གྲུབ་པའི་ནོངས་པ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དཔེ་རྒྱུན་དར་ཆེ་བས་རང་སོར་བཞག་ནས། ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་བླ་མཆོད་སོགས་རིགས་མཐུན་གཞན་ལས་བཏུས་ཏེ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་མནལ་བའི་རྗེས་སུ་འདིའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་སྤྲོས་དང༌། ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ཁ་ཚ་དགོས་མཁོར་མཐོང་ནས་འཕྲལ་མར་འབངས་ཐ་འཁྲུལ་ཞིག་ཆོས་བློས་སུག་པས་བསྒྲིགས་པའི་ཡེ་གེ་གཉིས་པ་མགོན་པོ་གང་གི་སྙུག་འཛིན་དབང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགས་མཛད་པ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/___/bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi lhan thabs gser sdong phra tshom bzhugs/ @#/________/dran pas srid zhi'i 'jigs pa 'phrog__/rje btsun bla mar gus btud nas/__/gang gi rnal 'byor lam byed par/__/lhan thabs bka' yi lung bzhin 'bri/__/de la 'dir bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed spros bcas kyi tshe zhal 'phangs lhan thabs su sbyor bar spro na/__thog mar tshogs mchod dang 'brel ba'i tshe na snga 'gyur spyi srol ltar tshig bdun gsol 'debs lan gsum rjes smin lugs bzhin rje nyid kyi rnam thar gsol 'debs/__sku phreng gsol 'debs 'og du rgyas pa ma khom na 'dir bsdus pa gsungs kyang chog ste gzhung la 'jug__/tshogs mchod dang ma 'brel na/___dpal ldan rtsa ba'i bla ma sogs lan gsum gyis gzhung la 'jug pas 'brel chags pa dang bcas te/__yid bzhin stsol ba'i bdag nyid chen por gsal/__/zhes pa'i bar dkyus ltar la/__de nas spyan 'dren gyi sngon du/__de ltar gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum las/__/'od 'phros rang bzhin zhing nas ye shes pa/__/chos sku 'gyur ba med las gzugs sku'i sprin/__/rje btsun bla ma 'khor bcas spyan drangs gyur/__/zhes dang*/__spyan 'dren dngos ni/__oM/__chos dbyings rnam par dag pa'i klong yangs nas/__/skye med don gyi bla ma gshegs su gsol/__/rang bzhin longs spyod rdzogs pa'i pho brang nas/__/ma 'gag gsal dag bla ma gshegs su gsol/__/rtsal snang rol pa sprul sku'i pho brang nas/__/bye brag thugs rje can rnams gshegs su gsol/__/chos rnams rang bzhin 'gro 'ong mtha' bral yang*/__/gang 'dul gdul bya'i bsam pa ji bzhin du/__/cir yang sprul bsgyur 'gyed pa'i phrin las can/__/mos gus dad pa'i gnas 'dir gshegs su gsol/__/zhes spyan drangs la/__dzaHhU~M ba~M hoHsa/__spyan drangs pa'i lha tshogs rnams mdun gyi tshogs rten dang gnyis su med par bzhugs par bsam la/__shin tu rgyas spros kyi tshe khrus gsol yang grub pas chog__/de nas phyag 'tshal ba ni/__gang gi drin gyi bde chen nyid/__/skad cig nyid la 'char ba gang*/__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku/__/rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste/__/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/__/gang gi 'khor ba'i nyes pa ni/__/dran pa tsam gyis sel mdzad cing*/__/bla med byang chub thob mdzad pa'i/__/bla ma'i zhabs kyi pad mor 'dud/__/bla ma sangs rgyas bla ma chos/__/de bzhin bla ma dge 'dun te/__/kun gyi byed po bla ma yin/__/bla ma'i zhabs la phyag 'tshal lo/__/a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__zhes phyag bya/__mchod pa 'bul ba la/__phyi mchod ni/__nges 'byung yan lag brgyad kyi ro nus la/__/rnam dag so thar khrims gtsang lbu phreng 'dzum/__/kun tu sim ster rtag tu bsnyen bya'i skyems/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__gzhan phan mngar ba'i dri bsung legs ldang zhing*/__/rang don yid byed nyes brgya'i dri ma 'khrud/__/sdom sdud sems can don byed tshul khrims chab/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra pAd+yaM pra tIts+tsha swa hA/__dag chen ye shes dbyibs legs kha dog bkra/__/mnyam pa chen po'i sbrang rtsi'i zil mngar lci/__/snang spyod ye shes rol pa'i me tog tshal/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA/__/rab dwangs yid kyi bar snang khyon brdal ba'i/__/yid ches mnam na zhim pa'i bdug pa'i sprin/__/tshor bas yid 'khul nus pa dang brgya'i spos/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra d+hU pe pra tIts+tsha swA hA/__shes bya'i dngos kun gsal ba'i 'od stong gis/__/kun rmongs mun sel shes rab rnam 'byed gzis/__/rgyal kun dgyes skyed ngo mtshar snang gsal tshogs/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra A lo ke pra tIts+tsha swA hA/__reg pas sim ster bsil dwangs dri ngad can/__/ngo tsha khrel yod lang tsho'i mdangs kyi gsos/__/mthong na mi mthun med pa byug pa'i mtsho/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra gan+d+he pra tIts+tsha swA hA/__gtong sems rab yangs rin chen nor bu'i snod/__/chos dang zang zing 'dod dgu'i 'byor bas gtams/__/ci gar rol bas mchog sbyin ro brgya'i bshos/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra nai wi d+ya pra tIts+tsha swA hA/__dbyangs bdun yan lag rdzogs pa'i tshangs pa'i gsung*/__/theg gsum 'gyur khug bye ba'i 'degs 'jog can/__/thos pa tsam gyi srid zhi'i gdung sel sgra/__/rgyal kun spyi gzugs dpal ldan bla mar 'bul/__/oM rat+na gu ru sa pa ri wA ra badz+ra shab+da pra tIts+tsha swA hA/__zhes sogs kyis mchod nas/__yan lag bdun pa dang*/__rdor sems sgom bzlas/__maN+Dal 'bul ba gzhung bzhin bya'o/___/de nas nang mchod ni/__ye shes gzugs sgeg gzhom med nA da'i sgra/__/'pho med tshul khrims dri bzang dga' bzhi'i ro/___/rnam gsum phyag rgya'i reg bya chos dbyings khyon/__/kun khyab rdo rje 'dod yon rgya mtshor mchod/__/phung khams dwangs ma drwa ba sdom pa'i dpyid/__/bde chen mchog gi dgyes pa'i dam tshig ni/__/byang chub sems mchog pany+tsa a mr-i tas/__/bla ma dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug mchod/__/srog rtsol dbu ma'i dbyings su bsgral ba las/__/khams gsum gzung 'dzin rtog tshogs kun spangs pa/__/'dod chags rnam dag ma hA rU d+hI ras/__/bla ma dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug mchod/__/tshogs drug yul dang yul can ma lus kun/__/'od gsal dbyings su thim pa'i 'dod yon gter/__/rdo rje'i longs spyod ma hA ba liM tas/__/bla ma dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug mchod/__/ces pas mchod do/___/de nas bstod pa ni/__/sku la tshad med bgrang du med/__/nam mkha' dang ni mnyam 'gyur zhing*/__/sna tshogs dbang phyug mi shigs pa'i/__/rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod/__/brjod du med pa'i ngang nyid las/__/tshangs pa la sogs snyan pa'i dbyangs/__/phyogs bcu kun tu sgrogs mdzad pa'i/__/rnam dag gsung la phyag 'tshal bstod/__/phung po khams dang skye mched dang*/__/gzung dang 'dzin pa la sogs pa'i/__/rtog pa kun las rnam grol ba'i/__/ye shes thugs la phyag 'tshal bstod/__/phyag byar 'os pa thams cad la/__/zhing rdul kun gyis grangs snyed kyi/__/lus btud pa yis rnam kun tu/__/mchog tu dad pas phyag 'tshal bstod/__/ces sogs kyis bstod do/___/de nas phur tshugs gsol 'debs gzhung ltar la/__sku phreng gsol 'debs rgyas bsdus gnyis long skabs dang bstun/__mtshan sngags rkyang pa gsol 'debs kyi tshul du ji tsam rigs pa bzlas la/__bla ma yi dam dbyer med kyi bzlas pa'i 'gor/__dmigs gnad khrid yig las gsung pa ltar te/__bla ma'i sku las 'od zer bdud rtsi'i rgyun/__/dkar dmar spros pas rang lus yongs su gang*/__/nad gdon sdig sgrib nyams chag byang zhing dag__/bde chen ye shes nyams rtogs ches cher 'phel/__/rlung sems snang ba mtha' dag dbang du gyur/__/gzung 'dzin nyon mongs 'khrul rtog dbyings su chom/__/phyi snod gzhal yas nang bcud bla ma'i sku/__/sgra grags snying po dran rtog 'od gsal ngang*/__/cir snang bde ba chen po'i rol par gyur/__/ces pa'i don bsams la bzlas pa la 'jug cing*/__tshogs mchod lhag bsngo smon lam bar dang*/__bka' gdams blo sbyong don bdun ma'i skabs su 'phags mchog snying rje'i gter chen gyi snying po yig drug bzla/__dbang bzhi'i bum dbang skabs yi dam gyi lha spyi khyab dpal rdo rje sems dpa'i lha sgom zhing*/__sngags yig brgya'i thog mtha' bsdus pa yi ge drug pa ste/__oM badz+ra satwa AH__zhes bzla la/__yang rtsa ba'i yi dam dmigs bsal yod kyang de'i lha bsgom zhing sngags bzla/__gsang dbang la mkha' 'gro rigs lnga'i bzlas sngags dkyus bzhin dang*/__shes dbang la dus 'khor sngags nas/__oM AHhU~M ho ha[1$0000240\[WP:12,175\]\[WP:12,48\]\[WP:12,58\]\[WP:12,52\]\[WP:12,57\]\[WP:12,56\]1$0000300\u0f83] swA hA/__zhes bzla/__dbang bzhi pa'i spyi bye brag skabs gzhung gsal ltar nas bkra shis kyis mthar dbyung ngo*/___/de tsam las byung dge 'bras cha/__/drin can bla ma'i byin mthus las/__/rang rig ye shes mngon gyur nas/__/don gnyis dpal yon phun tshogs shog___/ces rdo rje'i mched po 'ga' dang bcas nas/__1968_bod sa sprel lo/___/rje 'jam mgon chos kyi rgyal po gang la gsol ba nan du btab pa las gdams mdzod kyi nying khu'i yang bcud lta bur bstsal ba'i bla rnal byin nyir/__me yos lor slar bsags sbyang gi man ngag can gsar snon bklag chog tu mdzad skabs yig chung du gsal ba'i spyan 'dren sogs zhal 'phangs dag dkyus su 'god par gsol ba btab rung*/__'o na de ltar spros bcas kyi tshe ji ltar rigs pa'i kha 'gengs 'os pa rnams khyed nas nges par du dkyus su chug cig ces bka'i me tog spyi bor lhung yang rang nyid le lo'i dbang gis da bar bka' ma grub pa'i nongs pa dang bcas rdo rje'i gsung gi dpe rgyun dar che bas rang sor bzhag nas/__lhan thabs kyi tshul du rje nyid kyis mdzad pa'i ris med bla mchod sogs rigs mthun gzhan las btus te/__bla ma rdo rje 'chang nyid gzugs sku zhi bar mnal ba'i rjes su 'di'i sgo nas tshogs mchod 'bul spros dang*/__nyams bzhes gnang mkhan je mang du gyur ba'i skabs kha tsha dgos mkhor mthong nas 'phral mar 'bangs tha 'khrul zhig chos blos sug pas bsgrigs pa'i ye ge gnyis pa mgon po gang gi snyug 'dzin dbang po sprul sku kun dgas mdzad pa dza yan+tu/__sarba mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information