JKW-KABUM-16-MA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡུམ་བཀའི་ཚོགས་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།
Wylie title yum bka'i tshogs bsdus grub gnyis dpal phreng JKW-KABUM-16-MA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 14, Pages 85-87 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yum bka'i tshogs bsdus grub gnyis dpal phreng. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 85-87. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ (yum bka' bde chen rgyal mo)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/short-yumka-tsok
Colophon

།ཞེས་པའང་དཔལ་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་བསྒྲགས་མདའ་མཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོར་ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཐལ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་རྩ་བའི་གཞུང་ལས་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་ཤུ་བྷཾ།།

zhes pa'ang dpal sa la spyod pa'i 'og min bsgrags mda' mtsho rgyal bla mtshor yum ka mkha' 'gro'i dkyil 'khor du tshogs kyi 'khor lo stong phrag thal ba bgyis pa'i tshe rig 'dzin gyi btsun pa pad+ma dgyes pa'i sdes gnas de nyid du rtsa ba'i gzhung las bsdus te sbyar ba'i dge bas 'gro kun mkha' spyod rdo rje btsun mos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/__//sarba shu b+haM//

[edit]
༄༅། །ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེར། །བདེ་སྟོང་འཕོ་མེད་གྲུབ་པའི་སྲོག །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཌཱ་ཀི་ནཱིར། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཆེན་པོར་འདུད། །འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ཞིག་གིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་ལམ་མཐར་ཐུག་པའི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་འདུམས་པར་འདོད་པས་ཉེ་བར་བརྩམ་པའི་ཡན་ལག་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། །དེའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕྱི་ནང་གནས་ཡུལ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱས་པར་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། །སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་བསྡུ་བའམ། གྲངས་གསོག་སོགས་ཀྱི་ཚེ་འཇུག་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལོངས་སྤྱོད་ནི༔ བླང་དོར་མེད་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། ཧཱུྃ། འོག་མིན་གནས་དང་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་སྤྲུལ་པའི་ཡུལ༔ ནང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ སྤྱི་བོ་ཛ་ལནྡྷཱ་ར་སོགས༔ གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔ ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་ཏ་ལ་ལ༔ སྙན་ཆ་གདུ་བུ་ཀྱི་ལི་ལི༔ རུས་རྒྱན་གཡེར་ལ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱི་ནང་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། དེ་ནས་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། ཨ་ཀཱ་རོས་བརླབ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་ནི༔ མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་༔ གིང་ཆེན་ཁྱོ་ཤུག་ལངྐ་འབུམ༔ ཕོ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་༔ མགྱོགས་མ་བཞི་དང་འབར་མ་བརྒྱད༔ མ་མོ་བདུན་དང་སྲིང་མོ་བཞི༔ ཤུགས་འགྲོ་གནས་ཉུལ་ཕྲ་མེན་རྣམས༔ ལྷག་ལ་གདུངས་ཤིང་ཚོགས་ཁང་འགྲིམ༔ ཕམ་ཕབས་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སོགས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་བྱའོ། །འདི་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྗེ་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཉེར་ལེན་ལས། །བྱུང་ཕྱིར་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས། །ཞེས་པའང་དཔལ་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་བསྒྲགས་མདའ་མཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོར་ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཐལ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་རྩ་བའི་གཞུང་ལས་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་ཤུ་བྷཾ།། །།

[edit]

yum bka'i tshogs bsdus grub gnyis dpal phreng / @#/_/yum ka mkha' 'gro'i tshogs kyi mchod pa nye bar bsdus pa grub gnyis dpal phreng zhes bya ba bzhugs so//__ na mo gu ru b+h+yaH__snying dbus mi shigs thig le cher/__/bde stong 'pho med grub pa'i srog__/rnam kun mchog ldan DA ki nIr/__/dus gsum dus med chen por 'dud/__/'dir rnal 'byor pa gang zhig gis thun mong ma yin pa rdo rje theg pa'i gsang lam mthar thug pa'i thabs mkhas la brten nas tshogs gnyis myur du 'dums par 'dod pas nye bar brtsam pa'i yan lag khyad par can ni tshogs kyi 'khor lo ste/__/de'ang ye shes kyi DA ki bde chen rgyal mo'i dkyil 'khor du phyi nang gnas yul gyi mkha' 'gro bsam gyis mi khyab pa mnyes par byed pa la rgyas par ni rang nyid kyi las gzhung las 'byung ba ltar la/__/spros pa nye bar bsdu ba'am/__grangs gsog sogs kyi tshe 'jug bde ba'i dbang du byas na/__thog mar byin gyis brlab pa ni/__hoH__bde ba chen po'i snod mchog tu:__tshogs kyi 'khor lo'i longs spyod ni:__blang dor med pa'i dam tshig rdzas:__oM AHhU~M gis bdud rtsir gyur:__tshogs phud rim pa gsum du spros la/__hU~M/__'og min gnas dang mkha' spyod zhing :__dpa' bo mkha' 'gro 'du ba'i gnas:__nyi shu rtsa bzhi sprul pa'i yul:__nang ltar rdo rje phung po'i grong :__spyi bo dza lan+d+hA ra sogs:__gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor na/__/bzhugs pa'i dpa' bo rnal 'byor ma:__mkha' 'gro dang ni mkha' 'gro ma:__tshogs kyi 'du bar gshegs su gsol:__dbu skra'i thor tshugs ldems se ldem:__lcang lo'i zar bu ta la la:__snyan cha gdu bu kyi li li:__rus rgyan g.yer la khro lo lo:__cang te'u dril bu'i sgra dang bcas:__rdo rje'i glu dang gar la rol:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__dam tshig nyams pa mthol lo bshags:__phyi nang bar chad dbyings su sgrol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__yi ge brgya pa brjod/__de nas lhag ma bsngo ba ni/__a kA ros brlab pheM pheM:__lhag la dbang ba'i bka' nyan ni:__mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis dang :__ging chen khyo shug lang+ka 'bum:__pho nya sum brgya drug cu dang :__mgyogs ma bzhi dang 'bar ma brgyad:__ma mo bdun dang sring mo bzhi:__shugs 'gro gnas nyul phra men rnams:__lhag la gdungs shing tshogs khang 'grim:__pham phabs bzang po 'di bzhes la:__mi mthun rkyen ngan bar chad sol:__bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:__ces pas phyi rol du dor/__ye shes mkha' 'gro'i grong khyer du/__/sogs kyis smon lam gdab par bya'o/__/'di yang kun mkhyen bla ma dang /__/dbyer med mkha' 'gro'i tshogs rje yis/__/byin gyis brlabs pa'i nyer len las/__/byung phyir skal bzang rnams kyis longs/__/zhes pa'ang dpal sa la spyod pa'i 'og min bsgrags mda' mtsho rgyal bla mtshor yum ka mkha' 'gro'i dkyil 'khor du tshogs kyi 'khor lo stong phrag thal ba bgyis pa'i tshe rig 'dzin gyi btsun pa pad+ma dgyes pa'i sdes gnas de nyid du rtsa ba'i gzhung las bsdus te sbyar ba'i dge bas 'gro kun mkha' spyod rdo rje btsun mos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/__//sarba shu b+haM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: