JKW-KABUM-14-PHA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྔ་འགྱུར་སྡོམ་གསུམ་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title snga 'gyur sdom gsum brgyud 'debs JKW-KABUM-14-PHA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 23, Pages 369-390 (Folios 1a to 11b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs

7 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
369-373
སྔ་འགྱུར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
snga 'gyur sdom pa gsum gyi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
373-375
སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
smon 'jug sems bskyed kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
375-376
རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rig 'dzin sngags kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
377-378
ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།
lung a nu yo ga 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
378-386
མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
man ngag rdzogs pa chen po sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
386-387
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།
rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
387-390
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཏིག་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rdzogs pa chen po man ngag sde snying tig chen mo'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information