JKW-KABUM-11-DA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
Wylie title thub dbang gnas brtan bcu drug 'khor dang bcas pa mchod cing gsol ba gdab pa'i tshul mdor bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang JKW-KABUM-11-DA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 11, Pages 339-361 (Folios 1a to 12a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ (Śākyamuni)
Citation
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Supplications - gsol 'debs  ·  Offering Rituals - mchod sbyin
Deity Śākyamuni, gnas brtan bcu drug

3 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
339-350
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
thub dbang gnas brtan bcu drug 'khor dang bcas pa mchod cing gsol ba gdab pa'i tshul mdor bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
350-352
གནས་ཆོག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
gnas chog shin tu mdor bsdus bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
352-361
གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information