JKW-KABUM-11-DA-011-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གནས་ཆོག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
Wylie title gnas chog shin tu mdor bsdus bya tshul JKW-KABUM-11-DA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 11, Text 2, Pages 350-352 (Folios 6b5 to 7b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་, ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ (Śākyamuni, Śākyaśrībhadra)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gnas chog shin tu mdor bsdus bya tshul. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 11: 350-352. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Homage - phyag 'tshal  ·  Liturgy - ngag 'don  ·  Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Deity Śākyamuni, gnas brtan bcu drug
Colophon

།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་བཞུགས། །ཨོཾ་སྭསྟི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བྱ་ཚུལ་གྱི་ངག་འདོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཚོགས་གཉིས་མངའ་ཐང་ཆོས་དབྱིངས་དག་སྟོབས་ཀྱིས། །སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་དབུས། །ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་མཆོག་དང་། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སཾམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོདྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། སྤོས་བཏུལ་ཞིང་གདངས་དང་བཅས། ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་སོགས་ནས། གཤེགས་སུ་གསོལ། ཞེས་པའི་མཚམས་སུ་རོལ་མོ་བྱ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ནས། བདག་གིས་བསྟོད། །མཚུངས་མེད་ལྟ་བས་སོགས་ནས། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཕྱག་འཚལ་བར་ཚར་གསུམ་སོགས་ཅི་ནུས། མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ནས། མཆོད་པར་བགྱི། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་སོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་དང་བཅས་རོལ་མོ་བྱ། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ཅི་ནུས་དབུལ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་སོགས་ནས། ཕྱིར་བསྔོའོ། །གཟུངས་སྔགས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན། ཐུབ་དབང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་མཚན་ནས་བོས་ཏེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲ་བཅོམ་སོགས་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་མཐར་རོལ་མོ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

gnas chog shin tu mdor bsdus bya tshul dang /__ @#/_/gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus bya tshul bzhugs/__/oM swasti/__paN chen shAkya shrIs mdzad par grags pa'i gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus tsam bya tshul gyi ngag 'don ni/__sangs rgyas chos tshogs lan gsum/__sems can thams cad bde ba dang sogs/__/skyabs gnas dkon mchog gsum gyi bden pa dang /__/rgyal ba sras bcas rnams kyi byin rlabs dang /__/tshogs gnyis mnga' thang chos dbyings dag stobs kyis/__/snod bcud bde chen zhing gi bkod pa'i dbus/__/yid 'phrog nor bu'i gzhal med khang chen por/__/rin chen seng khri pad zla'i gdan mchog dang /__/dngos bshams gzungs rig mos stobs kyis sprul pa'i/__/mchod sprin rgya mtshos gang zhing spyod gyur cig__/ces dang /__na mo rat+na tra yA ya/__oM na mo b+ha ga wa te badz+ra sA ra pra mar+d+ha ni/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te saMmyak+saM bud+d+ha ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re/__ma hA badz+re/__ma hA te dzo badz+re/__ma hA bid+yA badz+re/__ma hA bo d+hi tsit+ta badz+re/__ma hA bod+hi maN+Do pa saM kra ma Na badz+re/__sarba karma A wa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__lan gsum rol mo bcas bya/__spos btul zhing gdangs dang bcas/__lag mthil ltar mnyam sogs nas/__gshegs su gsol/__zhes pa'i mtshams su rol mo bya/__ji snyed su dag sogs nas/__bdag gis bstod/__/mtshungs med lta bas sogs nas/__rgyal chen bzhi'i phyag 'tshal bar tshar gsum sogs ci nus/__me tog dam pa sogs nas/__mchod par bgyi/__na mo rat+na tra yA ya sogs mchod pa'i sprin gyi sngags dang bcas rol mo bya/__spro na maN+Dal ci nus dbul/__'dod chags zhe sdang sogs nas/__phyir bsngo'o/__/gzungs sngags bzla bar spro na/__thub dbang 'khor bcas kyi mtshan nas bos te thugs dam bskul bar bsams la mos gus rtse gcig pas/__tad+ya thA/__oM mu ni mu ni ma hA mu ni shAkya mu na ye swA hA/__zhes brgya rtsa sogs ci nus bzlas mthar/__sangs rgyas sprul pa dgra bcom sogs dang /__bkra shis ci rigs brjod mthar rol mo bya'o/__/zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge/____//__!_

Footnotes

Other Information