ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཞབས་བརྟན་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title karma pa bco lnga pa la zhabs brtan mkha' khyab mkha' yi rdo rje zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 148, Pages 410-411 (Folios 176b6 to 177a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. karma pa bco lnga pa la zhabs brtan mkha' khyab mkha' yi rdo rje zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 410-412. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་དབྱངས། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྲིད་ན་རྗེས་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་གཟི་འབར་བའི། །མཚན་བཟང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས་མཁས་གསུང་། །རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱའི་དཔྱིད་གཅིག་པུའི། །སྐལ་བཟང་ནུབ་པ་མེད་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་སྤྲོས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བའི། །དགེ་མཚན་མངོན་སུམ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་ལྷག་པར་དགོངས་མཛད་པའི། །གཞན་དོན་དུས་ལས་ཡོལ་མེད་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༣ །མདོར་ན་བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མི་ཕྱེད་ཕྱིར། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༤ །བདག་ཀྱང་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །མགོན་པོར་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །ལམ་བཟང་གྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །དོན་གཉིས་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ།། །།
[edit]

karma pa bco lnga pa la zhabs brtan mkha' khyab mkha' yi rdo rje zhes pa/__ oM swasti bi dza yan+tu/__mkha' khyab mkha' yi rdo rje 'dzin pa'i dbyangs/_/rnam pa nyi shus byang chub ye shes sku/__/srid na rjes chags snying rje'i gzi 'bar ba'i/__/mtshan bzang bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/__1__/rdo rje mi shigs nA da'i sprin chen las/__/zab rgyas chos kyi char pa 'bebs mkhas gsung /__/rigs can gsum gyi gdul bya'i dpyid gcig pu'i/__/skal bzang nub pa med par 'tsho gzhes gsol/__2__/gzung dang 'dzin pa'i spros kun las rgyal ba'i/__/dge mtshan mngon sum gzigs pa'i ye shes thugs/__/gangs can ljongs 'dir lhag par dgongs mdzad pa'i/__/gzhan don dus las yol med 'tsho gzhes gsol/__3__/mdor na bral dang smin pa'i yon tan tshogs/__/sras bcas rgyal ba kun dang mi phyed phyir/__/rtag cing khyab dang lhun gyis grub pa yi/__/phrin las bsam mi khyab par 'tsho gzhes gsol/__4__/bdag kyang 'di nas byang chub snying po'i bar/__/mgon por khyod kyis 'bral med rjes bzung nas/__/lam bzang grub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/don gnyis pha mthar phyin pa'i bkra shis stsol//__//

Footnotes

Other Information