JKW-KABUM-01-KA-002-149

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title mchog gling gter sras tshe dbang grags pa'i zhabs brtan 'chi med don kun grub pa'i bkra shis kyi dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 149, Pages 411-412 (Folios 177a5 to 177b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཚེ་དབང་གྲགས་པ་ (tshe dbang grags pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mchog gling gter sras tshe dbang grags pa'i zhabs brtan 'chi med don kun grub pa'i bkra shis kyi dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 411-412. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་དམ་ཕུལ་བྱུང་ཀརྨ་ཟླ་བའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་གཡུང་དྲུང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་མགུལ། །རང་བྱུང་ཚེ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་མངོན་པར་འབབས་པའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་རྡོ་བའི་སྤྱིལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རིན་འཛིན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་དུ་དམིགས་ཏེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བགྱིས་པའི་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཐོག་མ་མེ་ཡོས་དབོ་ཟླ་བའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang dad dam phul byung karma zla ba'i dbang pos gsol ba btab pa la brten nas/__'chi med grub pa'i gnas mchog g.yung drung rdo rje dpal gyi ri bo'i mgul/__/rang byung tshe chu'i rgyun bzang mngon par 'babs pa'i 'gram ngogs su rdo ba'i spyil po la brten nas rin 'dzin bla ma yab sras kyi zhabs brtan du dmigs te tshe sgrub zab mo bgyis pa'i skabs rab byung bco lnga pa'i thog ma me yos dbo zla ba'i sher phyogs kyi rgyal ba dang po'i nyi ma 'char ka'i tshe/__sangs rgyas gnyis pa pad+ma saM b+hA wa'i zhabs rdul la spyi bos reg pa'i mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid kyis bris pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་འགྲོ་འདུལ་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿ གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་། །དེང་འདིར་ཚེ༷་དབ༷ང་རིག་འཛིན་སྲས་ཀྱི་ཚུལ། །གྲ༷གས་པ༷འི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ཁྱོད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གསན་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་རྫོགས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ལེགས་མཛད་ཕ་མཐའ་ཡས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་བོད་ཁམས་མཐའ་དག་གི། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་གཅིག་པུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རིག་འཛིན་ཡབ་སྲས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྲིན་འཕེལ། །བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སློབ་དབྱར་མཚོ་བཞིན་དུ་རྒྱས། །གསང་འཛིན་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་དམ་ཕུལ་བྱུང་ཀརྨ་ཟླ་བའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་གཡུང་དྲུང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་མགུལ། །རང་བྱུང་ཚེ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་མངོན་པར་འབབས་པའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་རྡོ་བའི་སྤྱིལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རིན་འཛིན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་དུ་དམིགས་ཏེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བགྱིས་པའི་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཐོག་མ་མེ་ཡོས་དབོ་ཟླ་བའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

mchog gling gter sras tshe dbang grags pa'i zhabs brtan 'chi med don kun grub pa'i bkra shis kyi dbyangs snyan/__ rgyal ba'i myu gu 'gro 'dul tshe dbang grags pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med don kun grub pa'i bkra shis kyi dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__'phags pa'i yul du skal ldan rgyal po dzaH__gangs can grub pa'i slob dpon nam mkha'i snying /__/deng 'dir tsheX dbaXng rig 'dzin sras kyi tshul/__/graXgs paX'i rgyal mtshan 'dzin khyod zhabs brtan gsol/__/sdom pa gsum ldan gsan bsam bsgom gsum rdzogs/__/'chad rtsod rtsom pa'i legs mdzad pha mtha' yas/__/mkhyen brtse nus pas bod khams mtha' dag gi/___/phan bde'i 'byung gnas gcig pur zhabs brtan gsol/__/rig 'dzin yab sras zhabs pad bskal brgyar brtan/__/bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe mdzad phrin 'phel/__/brgyud 'dzin bu slob dbyar mtsho bzhin du rgyas/__/gsang 'dzin dpa' bo'i go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang dad dam phul byung karma zla ba'i dbang pos gsol ba btab pa la brten nas/__'chi med grub pa'i gnas mchog g.yung drung rdo rje dpal gyi ri bo'i mgul/__/rang byung tshe chu'i rgyun bzang mngon par 'babs pa'i 'gram ngogs su rdo ba'i spyil po la brten nas rin 'dzin bla ma yab sras kyi zhabs brtan du dmigs te tshe sgrub zab mo bgyis pa'i skabs rab byung bco lnga pa'i thog ma me yos dbo zla ba'i sher phyogs kyi rgyal ba dang po'i nyi ma 'char ka'i tshe/__sangs rgyas gnyis pa pad+ma saM b+hA wa'i zhabs rdul la spyi bos reg pa'i mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid kyis bris pa don dang ldan par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]