JKW-KABUM-01-KA-002-147

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རིག་འཛིན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོར་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲ་མའི་ཏམྦུ་ར།
Wylie title rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bor zhabs brtan mtshan 'bul phyin drug sgra ma'i tam+bu ra JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 147, Pages 409-410 (Folios 176a3 to 176b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bor zhabs brtan mtshan 'bul phyin drug sgra ma'i tam+bu ra. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 409-410. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མཚུངས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སླད། རིག་འཛིན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཞེས་མཚན་གསར་འབུལ་གྱི་རྟེན་འབྱུང་དང་འབྲེལ་བར་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces snga 'gyur bstan pa'i srog shing mtshungs med mchog sprul rin po che gang nyid zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes pa'i slad/__rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bo zhes mtshan gsar 'bul gyi rten 'byung dang 'brel bar zab gsang rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i pha rol tu phyin pa drug brjod byar byas pa'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__theg pa mchog gi rnal 'byor pa 'jigs pa med pa'i sdes lhag bsam dag pas phul ba de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

[edit]
རིག་འཛིན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲ་མའི་ཏམྦུ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི་ཛིཝནྟུ། འཆི༷་མེ༷ད་རིག་འཛིན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི། །འཆི༷་མེ༷ད་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་སྲིད་པ་ན། །འཆི་མེད་གྲུབ༷་པའི༷་དཔའ༷་བོར༷་ཡོངས་ཤར་བ། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༡ །ཧཾ་ཡིག་བདེ་ཆེན་དམ་ཚིག་བསྲེག་བཞུའི་ཕུལ། །རྩ་ཁམས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཡོངས་ཁྱབ་སྦྱིན༷་པ༷འི་ཕ་རོལ་མཐར་སོན་པ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆེན་པོར་ཞབས༴ ༢ ཀུན་ཏུ་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་རྒྱུན་བཅས་པ། །འཕོ་མེད་དབུ་མའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་པས། །ཟག་བྲལ་ཚུལ༷་གནས་ཁྲིམས༷་ཀྱི་གཟི་འབར་བ། །སྐྱེ་འཆིའི་མཚན་མ་བྲལ་བར་ཞབས༴ ༣ ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རབ་དྲངས་པའི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཆུད་པས། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བཟོད༷་པ༷འི་མཆོག་བརྙེས་པ། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆོས་པོར་ཞབས༴ རིམ་གཉིས་ཡན་ལག་བཅས་པའི་རྣམ་འབྱོར་ལ། །བརྩོན༷་འགྲུས༷་གོ་ཆ་བརྟན་པོས་ཉམས་བཞེས་པས། །ནང་གི་ལམ་ནས་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ། །དབང་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དངོས་ཞབས༴ ༥ ཀ་དག་གཉུག་མའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་བསམ་གཏན་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༦ །མདོར་ན་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས༷་རབ༷་དང་། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་སྲིད་པ་འདིར། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་སྣང་བ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ༧ །ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མཚུངས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སླད། རིག་འཛིན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཞེས་མཚན་གསར་འབུལ་གྱི་རྟེན་འབྱུང་དང་འབྲེལ་བར་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
[edit]

rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bor zhabs brtan mtshan 'bul phyin drug sgra ma'i tam+bu ra/__ rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bor zhabs brtan du gsol ba phyin drug sgra ma'i tam+bu zhes bya ba/__oM swasti dziwan+tu/__'chiX meXd rig 'dzin pad+ma saM b+ha wa'i/__/'chiX meXd rdo rje'i snang brnyan srid pa na/__/'chi med grubaX pa'iX dpa'aX boraX yongs shar ba/__/'chi med rtag pa dam par zhabs brtan gsol/__1__/haM yig bde chen dam tshig bsreg bzhu'i phul/__/rtsa khams dpa' bo DA ki'i grong khyer du/__/yongs khyab sbyinaX paX'i pha rol mthar son pa/__/rnam kun mchog ldan chen por zhabs=__2__kun tu 'pho ba'i bag chags rgyun bcas pa/__/'pho med dbu ma'i srog tu yongs grub pas/__/zag bral tshulaX gnas khrimasaX kyi gzi 'bar ba/__/skye 'chi'i mtshan ma bral bar zhabs=__3__yul can bde ba chen pos rab drangs pa'i/__/bsam gyis mi khyab ye shes thugs chud pas/__/zab mo'i don la bzodaX paX'i mchog brnyes pa/__/'khor 'das dbyer med chos por zhabs=__rim gnyis yan lag bcas pa'i rnam 'byor la/__/brtsonaX 'grusaX go cha brtan pos nyams bzhes pas/__/nang gi lam nas sku bzhi'i rgyal srid la/__/dbang 'byor rdo rje 'dzin dngos zhabs=__5__ka dag gnyug ma'i ngang las ma g.yos bzhin/__/lhun grub snang ba rnam bzhi'i bsam gtan gyis/__/zung 'jug go 'phang brnyes pa'i ye shes sku/__/'ja' lus rdo rje'i ngo bor zhabs brtan gsol/__6__/mdor na so sor rtog pa'i shesaX rabaX dang /__/dmigs med snying rje'i dbang gis srid pa 'dir/__/bskal brgyar zhabs brtan phrin las snang ba yis/__/phan bde'i pad+mo rgyas pa'i bkra shis stsol/__7__/ces snga 'gyur bstan pa'i srog shing mtshungs med mchog sprul rin po che gang nyid zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes pa'i slad/__rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bo zhes mtshan gsar 'bul gyi rten 'byung dang 'brel bar zab gsang rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i pha rol tu phyin pa drug brjod byar byas pa'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__theg pa mchog gi rnal 'byor pa 'jigs pa med pa'i sdes lhag bsam dag pas phul ba de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]