JKW-KABUM-01-KA-002-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་།
Wylie title 'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa bilba'i ljon bzang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 13, Pages 98-100 (Folios 20b4 to 21b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa bilba'i ljon bzang. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 98-100. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Homage - phyag 'tshal
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Colophon

།ཞེས་པའང་མང་དུ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་འགྱུར་མེད་རྣམ་དག་གི་ཆེད་དུ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་འཕགས་མ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ཀྱིས་ཕྱག་བཙལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang mang du gzigs pa'i spyan yangs 'gyur med rnam dag gi ched du/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos 'phags ma snying rje'i zla ba la tshigs su bcad pa bkra shis pa'i grangs kyis phyag btsal zhing gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་ཨཱཪྻཱཏར་ཡེ། གང་གི་ཐུགས་རྗེ་རྡུལ་བྲལ་རིན་ཆེན་གྲུས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བསྒྲལ་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་གྲོང་དུ་དབུགས་འབྱིན་པའི། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༡ །ཚོགས་ཟུང་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་སྙིང་པོའི་ཕུལ། །མཚན་དཔེའི་ཟླ་སྣང་ཡིད་ལ་ཤར་ཙམ་གྱིས། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ངལ་འཚོ་སྟེར་མཛད་པའི། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༢ །གསུང་གསང་བཻ་ཌཱུར་རྒྱུད་མང་གཅིག་པུ་ལས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་རོལ་མོ་ནི། །ཆོས་ཕུང་བྱེ་བའི་གདངས་སུ་ཡོངས་ཤར་བ། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༣ །གང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པའི་འཇུག་ལྡང་བརྟུལ་གྱུར་ཀྱང་། །རིག་དང་བརྩེ་བའི་གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་པ། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༤ །བྲལ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་ཟད་པའི། །ཡོན་ཏན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སྒེག་འཆང་བས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་ཡུམ། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༥ །རྒྱུན་གྱིས་རྟག་ཅིང་མཁའ་མཐར་ཁྱབ་པ་དང་། །ལྷུན་གྲུབ་འདུ་མི་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །གདུལ་བྱའི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་དཔག་བསམ་དབང་། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༦ །མདོར་ན་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །འགྲོ་འདུལ་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༧ །དེ་ལྟར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་གསོལ་འདེབས་ན། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་གྲུ་ཆར་རབ་གཡོ་བས། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༨ །ཞེས་པའང་མང་དུ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་འགྱུར་མེད་རྣམ་དག་གི་ཆེད་དུ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་འཕགས་མ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ཀྱིས་ཕྱག་བཙལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa bilba'i ljon bzang /__ 'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa bilba'i ljon bzang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo AR+YAtar ye/__gang gi thugs rje rdul bral rin chen grus/__/srid dang zhi ba'i chu gter las bsgral nas/__/byang chub snying po'i grong du dbugs 'byin pa'i/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__1_/tshogs zung rgya mtsho bsrubs pa'i snying po'i phul/__/mtshan dpe'i zla snang yid la shar tsam gyis/__/tshe dang ye shes ngal 'tsho ster mdzad pa'i/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__2_/gsung gsang bai DUr rgyud mang gcig pu las/__/dbyangs kyi yan lag rgya mtsho'i rol mo ni/__/chos phung bye ba'i gdangs su yongs shar ba/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__3_/gang thugs gnyis su med pa'i ye shes dbyings/__/gzung 'dzin spros pa'i 'jug ldang brtul gyur kyang /__/rig dang brtse ba'i gzi brjid mtha' yas pa/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__4_/bral dang rnam par smin pa mi zad pa'i/__/yon tan drug cu rtsa bzhi'i sgeg 'chang bas/__/sras bcas rgyal kun brtan pa 'phrog pa'i yum/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/_5_/rgyun gyis rtag cing mkha' mthar khyab pa dang /__/lhun grub 'du mi mdzad pa'i phrin las kyis/__/gdul bya'i re ba skong mdzad dpag bsam dbang /__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__6_/mdor na stobs bcu mnga' ba thams cad kyi/__/thugs bskyed dam bca' yongs su rdzogs pa'i phyir/__/'gro 'dul mdzad pa bsam gyis mi khyab pa'i/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal lo/__7_/de ltar gus pas phyag 'tshal gsol 'debs na/__/ye shes gzigs pa'i rdzogs ldan sprin chen las/__/dngos grub 'dod rgu'i gru char rab g.yo bas/__/phan bde'i dga' ston rgyas par byin gyis rlobs/_8_/zhes pa'ang mang du gzigs pa'i spyan yangs 'gyur med rnam dag gi ched du/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos 'phags ma snying rje'i zla ba la tshigs su bcad pa bkra shis pa'i grangs kyis phyag btsal zhing gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]