JKW-KABUM-01-KA-002-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title 'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 12, Pages 97-98 (Folios 20a3 to 20b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 97-98. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity sgrol ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/tara-prayer-with-mantra
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ལ་གཅིག་ཏུ་གུས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang lhag pa'i lha mo 'di nyid la gcig tu gus pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཨོ༷ཾ་གྱིས་ཐར་དང་འདོད་རྒུའི་ནོར་སྟེར། །དཔལ་དང་གཡང་སོགས་སྐལ་པ་བཟང་པོས། །སྲིད་ཞིར་སྨན་མཛད་གསང་བ་གསུམ་བདག །མཆོག་སྦྱིན་འཕགས་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏཱ༷་རེ༷་ཐུགས་བསྐྱེད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོས། །འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས། །མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་རྟག་ཏུ་སྒྲོལ་བའི། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏུ༷ཏྟཱེ༷་རེ་ཞེས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས། །འཇིགས་བཅས་རྒུད་པའི་ཚ་གདུང་བསལ་ནས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི། །གདུང་བ་སྐྱོབ་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏུ༷རེ༷་ཁྱོད་ཞབས་དྲན་པའི་མོད་ནས། །གང་འདུལ་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པས། །བདག་ལྟའི་ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྲུང་བའི། །ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །སྭཱ༷་ཧཱ༷་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱིས། །དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པས། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་འབྱིན་སྩོལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ། །སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུངས་ཤིག །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རིག་དང་བརྩེ་བའི། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཅེས་པའང་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ལ་གཅིག་ཏུ་གུས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan/__ 'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/__/oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__/oXM gyis thar dang 'dod rgu'i nor ster/__/dpal dang g.yang sogs skal pa bzang pos/__/srid zhir sman mdzad gsang ba gsum bdag__/mchog sbyin 'phags ma yum la 'dud do/__/tAX reX thugs bskyed rin chen gru bos/__/'khor ba ngan song sdug bsngal mtsho las/__/mkha' mnyam yid can rtag tu sgrol ba'i/__/rje btsun sgrol ma yum la 'dud do/__/tuXt+tA+eX re zhes byin rlabs bdud rtsis/__/'jigs bcas rgud pa'i tsha gdung bsal nas/__/phan bde'i pad+mo rgyas par mdzad pa'i/__/gdung ba skyob ma yum la 'dud do/__/tuXreX khyod zhabs dran pa'i mod nas/__/gang 'dul mtshan dang sku yi bkod pas/__/bdag lta'i phongs pa kun las srung ba'i/__/thugs rje myur ma yum la 'dud do/__/swAX hAX phrin las rdzogs ldan sprin gyis/__/dge legs nor bu'i gru char 'bebs pas/__/khams gsum 'gro kun dbugs 'byin stsol ba'i/__/yid bzhin 'khor lo yum la 'dud do/__/mdor na sras bcas rgyal ba yongs kyi/__/ye shes gcig bsdus 'phags ma khyod la/__/snying nas gus pas gsol ba 'debs so/__/byang chub bar du rjes su zungs shig__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen zhi zhing /__/tshe bsod dpal 'byor rig dang brtse ba'i/__/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pas/__/don gnyis 'grub par byin gyis rlobs shig__/ces pa'ang lhag pa'i lha mo 'di nyid la gcig tu gus pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig/___//__!

Footnotes

Other Information