JKW-KABUM-01-KA-002-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཆར་སྤྲིན།
Wylie title rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 14, Pages 100-106 (Folios 21b2 to 24b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 100-106. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rigs byed ma
Colophon

།དེ་ལྟར་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཡང་དག་པར་བསྡམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བློས་ནམ་ཡང་བརྟག་པར་བྱ་བ་ལས་འདས་པ། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཞེས་བྱ་བ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཉེར་ལེན་དང་བཅས་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་དབང་དུ་མཛད་པ་གང་དེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་སྐལ་བཟང་མང་དུ་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྟེ། དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་འཚོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar shes dang shes bya yang dag par bsdams pa ye shes kyi sku can/__gnyis su 'dzin pa'i blos nam yang brtag par bya ba las 'das pa/__bde chen rdo rje btsun mo ku ru kul+le zhes bya ba dran pa tsam gyis rgyu dang mi rgyu'i dngos po nyer len dang bcas pa mchog tu mi 'gyur ba'i de kho na nyid kyi phyag rgyar dbang du mdzad pa gang de'i zhabs kyi pad+mo la bsngags pa'i me tog phra mo thun mong ma yin pa'i lam rim smon lam dang bcas pa 'di'ang /__rigs kun khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin sogs yongs 'dzin dam pa rnams las chos tshul 'di'i skal bzang mang du thob pa'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dpyid zla ra ba'i dkar po'i phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin gang shar gsol ba btab pa ste/__dge bas bstan 'dzin mchog rnams _zhabs pad bskal brgyar brtan cing phrin las mtha' yas pa dang /__'gro kun phan bde'i dpal gyis dus rtag tu 'tsho ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཆར་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷཊྚཱ་ར་ཀ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་སྟུ་ཏི་མ་ནོ་ཧ་ར་སཾ་ཡུ་ག་ཀུ་མཱ་ར་སྱ་བྲིཥྟ་མེ་གྷ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཆར་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕུལ་བྱུང་རིག་དང་བརྩེ་བ་མི་ཕྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འཇོ་སྒེག་དང་། །ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེས། །ཕུན་ཚོགས་སྲིད་ཞིའི་དངོས་ཀུན་དབང་མཛད་བདེ་སྟོང་སྙིང་རྗེ་གཟི་འབར་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡ །གང་ཞིག་གཟོད་ནས་གཟུགས་ལས་འདས་ཀྱང་བརྟན་གཡོ་ཁྱབ་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་། །སྒྲ་དང་ཚིག་གི་ཕ་མཐར་མི་གནས་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ། །སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་གཞར་ཡང་དབེན་མོད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉམས་འགྱུར་མཐའ་ཡས་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༢ །ཅི་འདི་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོར་ཉི་གཞོན་བྱེ་བས་འཁྱུད་པའམ། །ཡིད་འཕྲོག་རིགས་བྱེད་དཔལ་མོའི་ཞལ་སྐྱིན་མིག་གི་བདུད་རྩིར་འཆར་བ་གང་། །བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོར་མཚན་དཔེས་མཛེས་ཕྱིར་ཁྱོད་སྐུའི་སྣང་བར་ངེས་རྙེད་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༣ །རྒྱ་སྐྱེགས་མེ་ཏོག་སར་པའི་མཚར་སྡུག་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་ཕོན་པོ་ལ། །ལྷར་བཅས་བརྟན་པ་གཅིག་ཅར་དུད་བྱེད་ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་ཉམས་ལྡན་ན། །ཁྱོད་ཞལ་དག་པའི་དཔེ་ཟླར་འོས་ཅེས་ཕལ་ཆེར་ག་ཞའི་ཚིག་འབྱིན་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༤ །མཆུ་སྒྲོས་པདྨའི་འདབ་རྒྱ་བྱེ་བར་ཚེམས་དཀར་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕྲེང་བ་དགོད། །རོ་འཛིན་རཿཡིག་གཉིས་པའི་འཕུར་ལྡིང་གློག་གི་ཐག་པ་ལྟར་གཡོ་བས། །ཏམྦུ་ར་ཅན་ཁེངས་པ་སྙིལ་བྱེད་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འཛིན་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༥ །སྤྱན་གསུམ་ཟུར་གྱིས་གཟིགས་པ་ཁོ་ནས་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་སྒྲོས་ལྷུང་མིན་ཡང་། །སྨིན་མའི་འོད་རིས་སྟུག་པོ་ཡིས་ཀྱང་དེ་དེར་འཁྲུལ་པ་སྐྱེད་བྱེད་པས། །ཕ་རོལ་གང་ལ་ཐེབས་པ་ཙམ་ནས་འདོད་པའི་བུང་བ་གཡོ་ལྡན་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༦ །ཕྱག་གི་འཁྲི་ཤིང་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ་ཡིས། །རྩུབ་པའི་རེག་བྱ་བཟུང་བ་མིན་ཡང་ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །ཁེངས་པའི་བརྟན་པ་མཐའ་དག་འཕྲོག་བྱེད་ཡིད་སྲུབས་མཚོན་ཆ་ལས་རྒྱལ་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༧ །ལྷག་མས་མཚམས་ཀྱི་སྤྲིན་པའི་ཆུན་པོ་ལོ་འདབ་གཡོ་བ་ལས་གྲུབ་པའི། །ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ངོམས་པས་ཚངས་དབང་དྲག་པོར་བཅས་པ་ཡང་། །ཞབས་མཐིལ་འཁོར་ལོ་གུས་པས་རྟག་མཆོད་གྲགས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་བྱིན་པ་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༨ །རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཐོད་སྐམ་ལྔས་མཚན་དབུ་སྐྲ་སྣུམ་འབོལ་གྱེན་དུ་བརྫེས། །ཐབས་ཤེས་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་མགོ་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་སྒེག་འཆང་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༩ །མི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའི་རོས་གང་དཀར་འཛིན་ཟུང་གི་མྱོས་བུམ་མཁྲེག །དྲན་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་སིམ་སྟེར་གསང་བའི་པདྨོ་ལྷག་པར་རྒྱས། །གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པའི་ཚུལ་དང་མི་མཛའ་སྟག་ལྤགས་སར་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༠ །སྲིད་དང་ཞི་བར་ཡོང་ཡེ་མི་གནས་ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱི་ཚུལ། །པད་ཉི་བམ་རོའི་སྙིང་གར་རོལ་ཞིང་ས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་འོད་འཕྲོ་བས། །ཚུལ་མིན་རྒུད་པའི་མུན་པ་ཀུན་བཅིལ་ཕུན་ཚོགས་ཕན་བདེའི་སྣང་སྟེར་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༡ །གསུང་གི་གསང་བ་འཇུག་ལྡང་ལས་འདས་ནཱ་དའི་ངོ་བོར་སོན་གྱུར་ཀྱང་། །གང་གི་བློ་གྲོས་བགོ་སྐལ་ལས་མཚུངས་ཞི་བསིལ་ཟིལ་དངར་འཇོ་བའི་སླད། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་རྒྱུད་མང་ལེན་པས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་མཁས་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༢ །གལ་ཏེ་འཆི་མེད་རྫིང་རིང་ཕ་མཐར་མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་རབ་འབར་བས། །སྒྲིབ་གསུམ་མུན་སྟུག་ཀུན་ནས་བསལ་ཏེ་ཐར་བདེའི་ལམ་བཟང་མཚོན་ནུས་ནས། །ཁྱོད་ཐུགས་བརྩེ་དང་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༣ །འགའ་ཞིག་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་འཇོ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གྲགས་སྐམ་ལ། །ཆགས་པས་རྒྱ་མཚོའི་མཇིངས་ཟབ་བརྒལ་ཡང་ཁོ་བོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐུ། །དྲན་པའི་མོད་ནས་འདོད་དགུ་སྦྱིན་སླད་རེ་བའི་ཤིང་རྟ་དེར་དྲངས་པས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༤ །གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ཟེག་མ་རེས་ཀྱང་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པའི་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །ཕས་རྒོལ་སྡེར་བཅས་ལྷག་མེད་འཇིལ་ནུས་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་སྙོམས་འཇུག་པ། །བཅོས་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དེ་རིང་བདག་ལ་བརྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡༥ །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྔགས་འོས་ཆ་ཤས་ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་ངོ་མཚར་ལ། །ཅུང་ཟད་བསྟོད་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཡིད་འཕྲོག་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཆར་སྤྲིན་གསར། །དད་བརྒྱའི་འདུན་སར་རྒྱས་པར་དཀྲིགས་ནས་སྨོན་པའི་གནས་འགའ་གསོལ་བགྱིད་ན། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་གཅིག་པུ་རྗེས་བརྩེའི་སྤྱན་རས་འདིར་གཏོད་ཀྱེ། ༡༦ །སུ་ཞིག་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེའི་དབང་སོང་རླབས་ཆེན་གཞན་ཕན་དོན་གཉེར་ཚེ། །འཕགས་མ་དགྱེས་པའི་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གུས་བསྟེན་ནས། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་བཏུང་བས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྣོད་གྱུར་ཏེ། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲོག་བཞིན་སྲུང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པ་མེད་པར་ཤོག ༡༧ །མྱ་ངན་མེད་པའི་གྲིབ་བསིལ་སྣུམ་པོར་མཚན་དཔེའི་ཞལ་སྐྱིན་མདུན་བཀོད་དེ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྤྱོད་ལམ་དང་བཅས་ཚོགས་ཟུང་སྦྱོར་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་གཟུགས་སྐུའི་ཉམས་འགྱུར་དྭང་བའི་ཡིད་མཚོར་བསྙེན་པ་ན། །ང་རྒྱལ་རྣམ་པའི་གསལ་སྣང་རབ་རྫོགས་རིམ་པ་དང་པོའི་མཐར་ཕྱིན་ཤོག ༡༨ །རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་སོན་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་འབར་བའི་འོད་རྣོན་པོ། །ཨུཏྤལ་མདེའུའི་རྩེ་མོ་ལས་ཐོན་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་ནས། །གང་གི་སྙིང་གར་སིམ་པའི་མོད་ལ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་གཟི་འབར་བས། །ས་གསུམ་དྲེགས་ལྡན་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་འདར་བཅས་ཐོར་ཚུགས་དུད་པར་ཤོག ༡༩ །ཁྱད་པར་རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རེག་བྱས་འཕགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དང་། །ཧྃ་ཡིག་ག་བུར་བཞུ་བའི་རྒྱུན་གྱིས་དགའ་བཞིའི་ལྷན་སྐྱེས་གསོས་བཏབ་པས། །ཐོག་མ་དབུས་དང་འཁོར་འདས་མ་དམིགས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ། །དོན་དམ་བདག་མེད་སྒྱུ་མའི་དཔལ་མོས་སྙིང་ལ་རྟག་ཏུ་འཁྱུད་པར་ཤོག ༢༠ །བདུན་གྱི་བདུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས། །རབ་དམར་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བ་སྤྲོ་བསྡུས་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་སྙེད་རྣམས། །པུཎྜ་རཱི་ཀ་རྒྱས་པའི་ཚལ་དུ་བུང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་མགྲོན་གཉེར་བཞིན། །ཐོགས་པ་མེད་པར་ངང་གིས་འདུ་བའི་སྙན་པས་ས་ཀུན་ཁྱབ་པར་ཤོག ༢༡ །སླར་ལ་ཁྱོད་སྐུ་མངོན་སུམ་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར་རྩེ་གཅིག་གུས་བཏུད་ནས། །ནུས་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་གོ་ཆ་འཆང་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅས། །འཕགས་མའི་ཐུགས་དམ་བདེ་འཐུང་སྤྲིན་ཆེན་ཐུན་བཞིར་བསྐུལ་བའི་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བྱིན་རླབས་ཟིལ་དངར་སྙིང་དབུས་སོན་ལས་གང་དང་དབྱེར་མེད་མཐུ་ཐོབ་ཤོག ༢༢ །དེ་ཚེ་བསམ་གཏན་ཁོ་ནའི་མཆིལ་པས་ལྷར་བཅས་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག །མཚན་མའི་རྟེན་དང་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་བདག་གིར་འདུ། །ལས་ཀུན་མྱུར་འགྲུབ་སྲེག་བླུགས་ཆོ་གས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀྱི་མཐར་སོན་པའི། །རིག་སྔགས་འཆང་བའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡིད་སྲུབས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག ༢༣ །མདོར་ན་རིང་འཚོའི་དཔག་བསམ་རྒྱས་པར་ཆོས་མཐུན་འདོད་དགུས་འབྱོར་པ་དང་། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་མེ་ཏོག་མཛེས་འབར་ཐར་བདེའི་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་བས། །ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་སྒྱུ་མས་བསྐྲུན་པའི་མངོན་མཐོའི་ཐེམ་སྐས་ལ་འཛེགས་ཏེ། །ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་ཁང་བཟང་ཉམས་དགར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕྱིན་པར་ཤོག ༢༤ །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་དར། །འགྲོ་ཀུན་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་ལ་ཆགས་དགེ་བཅུའི་ཚུལ་ལ་ངང་གིས་སྤྱོད། །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཔལ་ཐོབ་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་ཤིས་པའི་པདྨོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༢༥ །དེ་ལྟར་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཡང་དག་པར་བསྡམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བློས་ནམ་ཡང་བརྟག་པར་བྱ་བ་ལས་འདས་པ། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཞེས་བྱ་བ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཉེར་ལེན་དང་བཅས་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་དབང་དུ་མཛད་པ་གང་དེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་སྐལ་བཟང་མང་དུ་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྟེ། དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་འཚོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin/ rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin zhes bya ba bzhugs so/__/rgya gar skad du/__b+haT+TA ra ka ku ru kul+le stu ti ma no ha ra saM yu ga ku mA ra s+ya briSh+ta me g+ha nA ma/__bod skad du/__rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin zhes bya ba/__bcom ldan 'das gsung gi rdo rje la phyag 'tshal lo/__/phul byung rig dang brtse ba mi phyed byang chub sems gnyis 'jo sgeg dang /__/lha sngags ye shes mnyam pa nyid gyur 'bar g.yo brtan pa'i phyag rgya ches/__/phun tshogs srid zhi'i dngos kun dbang mdzad bde stong snying rje gzi 'bar ba/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/_1_/gang zhig gzod nas gzugs las 'das kyang brtan g.yo khyab pa'i skur ston cing /__/sgra dang tshig gi pha mthar mi gnas brjod pa kun gyi rjes su 'gro/__/spros pa'i mtshan ma gzhar yang dben mod mkhyen brtse'i nyams 'gyur mtha' yas pa/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__2__/ci 'di pad+ma rA ga'i lhun por nyi gzhon bye bas 'khyud pa'am/__/yid 'phrog rigs byed dpal mo'i zhal skyin mig gi bdud rtsir 'char ba gang /_/brgyad gnyis lang tshor mtshan dpes mdzes phyir khyod sku'i snang bar nges rnyed pa'i/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/_3_/rgya skyegs me tog sar pa'i mtshar sdug ches cher dar ba'i phon po la/__/lhar bcas brtan pa gcig car dud byed khro chags sgeg pa'i nyams ldan na/__/khyod zhal dag pa'i dpe zlar 'os ces phal cher ga zha'i tshig 'byin pa/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/_4__/mchu sgros pad+ma'i 'dab rgya bye bar tshems dkar ze'u 'bru'i phreng ba dgod/__/ro 'dzin raHyig gnyis pa'i 'phur lding glog gi thag pa ltar g.yo bas/__/tam+bu ra can khengs pa snyil byed sgra dbyangs rgya mtsho'i dpal 'dzin pa/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__5_/spyan gsum zur gyis gzigs pa kho nas chu skyes 'dzum sgros lhung min yang /__/smin ma'i 'od ris stug po yis kyang de der 'khrul pa skyed byed pas/__/pha rol gang la thebs pa tsam nas 'dod pa'i bung ba g.yo ldan pa/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__6__/phyag gi 'khri shing dang po gnyis kyis ut+pal mda' gzhu 'dzin pa yis/__/rtsub pa'i reg bya bzung ba min yang sa gsum skye rgu'i tshogs rnams kyi/__/khengs pa'i brtan pa mtha' dag 'phrog byed yid srubs mtshon cha las rgyal ba/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag brtse dgas skyongs/_7_/lhag mas mtshams kyi sprin pa'i chun po lo 'dab g.yo ba las grub pa'i/_/lcags kyu zhags pa'i sgyu thabs ngoms pas tshangs dbang drag por bcas pa yang /__/zhabs mthil 'khor lo gus pas rtag mchod grags pa'i springs yig byin pa can/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag brtse dgas skyongs/_8_/rigs lnga'i rang bzhin thod skam lngas mtshan dbu skra snum 'bol gyen du brdzes/__/thabs shes bdag nyid rnam par dag pa'i mgo rlon lnga bcu'i do shal can/__/ye shes sgyu ma'i dar dang rin chen rus pa'i phyag rgya'i sgeg 'chang ba/_/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__9_/mi 'gyur mchog tu bde ba'i ros gang dkar 'dzin zung gi myos bum mkhreg__/dran pas lhan cig skyes dga'i sim ster gsang ba'i pad+mo lhag par rgyas/__/gzung 'dzin spros pa'i tshul dang mi mdza' stag lpags sar pa'i sham thabs can/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__10_/srid dang zhi bar yong ye mi gnas zhabs gnyis brkyang bskum gar gyi tshul/__/pad nyi bam ro'i snying gar rol zhing sa gsum khyab pa'i 'od 'phro bas/__/tshul min rgud pa'i mun pa kun bcil phun tshogs phan bde'i snang ster ba/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__11__/gsung gi gsang ba 'jug ldang las 'das nA da'i ngo bor son gyur kyang /__/gang gi blo gros bgo skal las mtshungs zhi bsil zil dngar 'jo ba'i slad/__/yan lag drug cu'i rgyud mang len pas grub pa'i skal bzang sbyin mkhas pa/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/_12__/gal te 'chi med rdzing ring pha mthar mkhyen gnyis snang ba rab 'bar bas/__/sgrib gsum mun stug kun nas bsal te thar bde'i lam bzang mtshon nus nas/__/khyod thugs brtse dang gnyis su mi phyed stong pa nyid kyi rjes 'gro ba/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__13__/'ga' zhig 'dod pa cung zad 'jo ba yid bzhin nor bu'i grags skam la/__/chags pas rgya mtsho'i mjings zab brgal yang kho bos khyod kyi yon tan mthu/__/dran pa'i mod nas 'dod dgu sbyin slad re ba'i shing rta der drangs pas/__/bcom ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__14_/gang gi thugs rje'i zeg ma res kyang brgyad gnyis 'jigs pa kun zhi zhing /__/tshe dpal 'byor pa'i phun tshogs rab rgyas khams gsum dbang du 'du ba dang /__/phas rgol sder bcas lhag med 'jil nus phrin las mkha' dang snyoms 'jug pa/__/bcos ldan 'das ma ku ru kul+le de ring bdag la brtse dgas skyongs/__15__/de ltar khyod kyi bsngags 'os cha shas phyogs gcig kho na'i ngo mtshar la/__/cung zad bstod pa'i tshig sbyor yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin gsar/__/dad brgya'i 'dun sar rgyas par dkrigs nas smon pa'i gnas 'ga' gsol bgyid na/__/sras bcas rgyal ba'i yum gyur gcig pu rjes brtse'i spyan ras 'dir gtod kye/__16_/su zhig nges 'byung snying rje'i dbang song rlabs chen gzhan phan don gnyer tshe/__/'phags ma dgyes pa'i sngags rig 'dzin pa gtsug gi nor bur gus bsten nas/__/smin grol bdud rtsi'i rgyun bzang btung bas dngos grub rgya mtsho'i snod gyur te/__/dam tshig sdom pa srog bzhin srung ba'i brtul zhugs nyams pa med par shog__17__/mya ngan med pa'i grib bsil snum por mtshan dpe'i zhal skyin mdun bkod de/__/ji skad bshad pa'i spyod lam dang bcas tshogs zung sbyor bas rgyud sbyangs shing /__/bcom ldan 'das ma'i gzugs sku'i nyams 'gyur dwang ba'i yid mtshor bsnyen pa na/__/nga rgyal rnam pa'i gsal snang rab rdzogs rim pa dang po'i mthar phyin shog__18__/rtsa gsum 'khor lo'i dbus su son pa'i hrIHyig 'bar ba'i 'od rnon po/__/ut+pal mde'u'i rtse mo las thon brtan g.yo'i dwangs bcud kun bsdus nas/__/gang gi snying gar sim pa'i mod la grub pa mchog gi gzi 'bar bas/_/sa gsum dregs ldan bye ba'i tshogs rnams 'dar bcas thor tshugs dud par shog_19__/khyad par rlung dang gtum mo'i reg byas 'phags rnams ye shes bdud rtsi dang /__/ha~M yig ga bur bzhu ba'i rgyun gyis dga' bzhi'i lhan skyes gsos btab pas/__/thog ma dbus dang 'khor 'das ma dmigs mchog tu mi 'gyur bde ba che/__/don dam bdag med sgyu ma'i dpal mos snying la rtag tu 'khyud par shog__20_/bdun gyi bdun pa'i dkyil 'khor la gnas rdo rje'i sngags kyi yi ge las/__/rab dmar 'od zer phreng ba spro bsdus srid zhi'i phun tshogs ji snyed rnams/__/puN+Da rI ka rgyas pa'i tshal du bung ba'i tshogs kyi mgron gnyer bzhin/__/thogs pa med par ngang gis 'du ba'i snyan pas sa kun khyab par shog__21__/slar la khyod sku mngon sum gsal ba'i spyan sngar rtse gcig gus btud nas/__/nus ldan sngags kyi go cha 'chang zhing rten 'brel rdzas kyi 'khrul 'khor bcas/__/'phags ma'i thugs dam bde 'thung sprin chen thun bzhir bskul ba'i sgrub pa yis/__/byin rlabs zil dngar snying dbus son las gang dang dbyer med mthu thob shog__22_/de tshe bsam gtan kho na'i mchil pas lhar bcas yid kyi brtan pa 'phrog__/mtshan ma'i rten dang rdzas kyi sbyor bas brtan g.yo'i phun tshogs bdag gir 'du/__/las kun myur 'grub sreg blugs cho gas rab 'byams las kyi mthar son pa'i/__/rig sngags 'chang ba'i 'khor los sgyur ba yid srubs phyogs las rnam rgyal shog__23__/mdor na ring 'tsho'i dpag bsam rgyas par chos mthun 'dod dgus 'byor pa dang /__/shes rab gsum gyi me tog mdzes 'bar thar bde'i snye ma g.yur za bas/__/thun mong las kyi sgyu mas bskrun pa'i mngon mtho'i them skas la 'dzegs te/__/zung 'jug mchog gi khang bzang nyams dgar tshe 'di nyid la phyin par shog__24_/gzhan yang gnas skabs bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa phyogs bcur dar/__/'gro kun rdzogs ldan dus ston la chags dge bcu'i tshul la ngang gis spyod/__/mthar thug sku dang ye shes dbyer med rdo rje btsun mo'i dpal thob nas/__/rang gzhan don gnyis yid bzhin 'jo ba'i shis pa'i pad+mo rgyas gyur cig_25_/de ltar shes dang shes bya yang dag par bsdams pa ye shes kyi sku can/__gnyis su 'dzin pa'i blos nam yang brtag par bya ba las 'das pa/__bde chen rdo rje btsun mo ku ru kul+le zhes bya ba dran pa tsam gyis rgyu dang mi rgyu'i dngos po nyer len dang bcas pa mchog tu mi 'gyur ba'i de kho na nyid kyi phyag rgyar dbang du mdzad pa gang de'i zhabs kyi pad+mo la bsngags pa'i me tog phra mo thun mong ma yin pa'i lam rim smon lam dang bcas pa 'di'ang /__rigs kun khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin sogs yongs 'dzin dam pa rnams las chos tshul 'di'i skal bzang mang du thob pa'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dpyid zla ra ba'i dkar po'i phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin gang shar gsol ba btab pa ste/__dge bas bstan 'dzin mchog rnams _zhabs pad bskal brgyar brtan cing phrin las mtha' yas pa dang /__'gro kun phan bde'i dpal gyis dus rtag tu 'tsho ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]