JKCL-KABUM-03-GA-149

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཆོས་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title chos smra ba'i bshes gnyen mkhan chen mkhyen rab 'od zer la zhabs brtan du gsol ba bden tshig grub pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-149.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 149, Pages 505-506 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ (dbon stod mkhyen rab chos kyi 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. chos smra ba'i bshes gnyen mkhan chen mkhyen rab 'od zer la zhabs brtan du gsol ba bden tshig grub pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 505-506. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/khyenrab-chokyi-ozer-long-life-longer
Colophon

།ཅེས་པའང་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་རིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། ཁྱད་པར་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྨྲ་མཁས་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་པ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཞབས་བརྟན་འདིའང་། དབོན་སྟོད་ལྷུན་པོ་རྩེའི་སློབ་གྲྭ་ནས་གང་གི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་མི་ཟད་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་དང་བཅས་པའི་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་དགེ་སྦྱོང་གི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang snyigs ma'i dus 'dir ris su med pa'i chos kyi mdzod 'dzin cing /__khyad par rje btsun sa skya pa'i brgyud 'dzin smra mkhas kun gyi gtsug gi nor bur gyur pa mkhyen rab chos kyi 'od zer zhabs brtan 'di'ang /__dbon stod lhun po rtse'i slob grwa nas gang gi zhal slob rnams kyis bkra shis pa'i lha rdzas rin gnyis 'khor lo mi zad lnga'i grangs ldan dang bcas pa'i gsung gi bskul ngor dge sbyong gi rtags tsam 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཆོས་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་འཕོས་པ་ལས། །ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཆེན་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །མཁྱེན་རབ་དག་ཅིང་གཙང་བའི་ཨ་དཪྴར། །ཕྱི་ནང་ཆོས་ཚུལ་འབུམ་ཕྲག་གཟུགས་བརྙན་འཆར། །སྐལ་བཟང་འགྲོ་ལ་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཐེག་པ་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་བཞེད་སྲོལ་བཞིན། །མ་འདྲེས་ཇི་བཞིན་འཆད་ལ་བསྙེངས་བྲལ་བ། །ཟླ་གྲགས་གཉིས་པ་ཡུན་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ས་སྐྱའི་འཇམ་མགོན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡི། །བཞེད་གཞུང་བློ་གྲོས་ཤེ་མོང་བཙན་པོའི་མཐུས། །ལུང་རིགས་བློ་ཡི་ཡོལ་གོར་འདེགས་བཟོད་པ། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཕྱི་རུ་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྡོམས་ཤིང་། །ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་འབྱོངས། །གསང་བ་བསྐྱེད་རྫོགས་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཆོས་སྨྲ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་ཡིན་ཏེ། །ཇི་སྲིད་གནས་བར་འགྲོ་བའི་སྒྲོན་མེར་གྱུར། །དེ་སྲིད་སྐུ་ལ་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བར། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་སྒྲོགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་རིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། ཁྱད་པར་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྨྲ་མཁས་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་པ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཞབས་བརྟན་འདིའང་། དབོན་སྟོད་ལྷུན་པོ་རྩེའི་སློབ་གྲྭ་ནས་གང་གི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་མི་ཟད་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་དང་བཅས་པའི་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་དགེ་སྦྱོང་གི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

chos smra ba'i bshes gnyen mkhan chen mkhyen rab 'od zer la zhabs brtan du gsol ba bden tshig grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__'jam dbyangs bla ma'i byin rlabs thugs rje'i gter/____/snyigs dus bstan 'gro'i mgon du 'phos pa las/____/ngo mtshar skyes chen brgyud mar byon pa yi/____/bkra shis snang bas rtag tu shis gyur cig__/mkhyen rab dag cing gtsang ba'i a daR+shar/____/phyi nang chos tshul 'bum phrag gzugs brnyan 'char/____/skal bzang 'gro la legs pa'i lam ston pa/____/byams pa chos kyi 'od zer zhabs brtan gsol/____/mdo sngags thun mong thun min theg pa rnams/____/kun mkhyen bstan pa'i nyi ma'i bzhed srol bzhin/____/ma 'dres ji bzhin 'chad la bsnyengs bral ba/____/zla grags gnyis pa yun du 'tsho gzhes gsol/____/sa skya'i 'jam mgon brgyud par bcas pa yi/____/bzhed gzhung blo gros she mong btsan po'i mthus/____/lung rigs blo yi yol gor 'degs bzod pa/____/smra ba'i dbang phyug chen po 'tsho gzhes gsol/____/phyi ru rnam dag khrims kyi rgyud bsdoms shing /____/nang du byang chub sems la thugs rgyud 'byongs/____/gsang ba bskyed rdzogs grub pa'i brtul zhugs 'chang /____/sum ldan rdo rje 'dzin pa 'tsho gzhes gsol/____/chos smra 'jig rten gsum gyi rgyan yin te/____/ji srid gnas bar 'gro ba'i sgron mer gyur/____/de srid sku la bsnyel ba mi mnga' bar/____/mdo sngags chos kyi rnga chen sgrogs gyur cig__/ces pa'ang snyigs ma'i dus 'dir ris su med pa'i chos kyi mdzod 'dzin cing /__khyad par rje btsun sa skya pa'i brgyud 'dzin smra mkhas kun gyi gtsug gi nor bur gyur pa mkhyen rab chos kyi 'od zer zhabs brtan 'di'ang /__dbon stod lhun po rtse'i slob grwa nas gang gi zhal slob rnams kyis bkra shis pa'i lha rdzas rin gnyis 'khor lo mi zad lnga'i grangs ldan dang bcas pa'i gsung gi bskul ngor dge sbyong gi rtags tsam 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//____//_

Footnotes

Other Information