JKCL-KABUM-03-GA-150

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སོགས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ཞབས་བརྟན།
Wylie title oM swasti/ 'gyur med rdo rje sems dpa'i sogs zhe chen rgyal tshab zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-150.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 150, Pages 507 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'gyur med rdo rje sems dpa'i sogs zhe chen rgyal tshab zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 507. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཟེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ངོམ་པ་ལ་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

/ces snga 'gyur bstan pa'i nyin byed ze chen rgyal tshab rdo rje 'chang gi sprul sku'i zla zhal gsar du ngom pa la mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel ba 'di'ang /__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge/

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། འགྱུར༵་མེད༵་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ལ། །པ༵དྨའི༵་མཆོག་བསྟན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་སྐུ། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཐེག༵་མཆོག༵་བསྟན༵་པའི༵་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་ཉིན༵་མོར་བྱེད༵་པའི་མགོན། །ཕྲིན༵་ལས༵་བཟང་པོས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ༵་པར༵་རྒྱལ༵། །སྐུ་ཚེ་མི་ཤིག་རིང་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཟླ་མེད་པས། །བསྟན་གཉིས་བཤད་སྒྲུབ་སྤེལ་བའི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས། །དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཟེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ངོམ་པ་ལ་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །།
[edit]

oM swasti/__'gyura~X meda~X rdo rje sems dpa'i rang bzhin la/____/pa~Xd+ma'i~X mchog bstan gsal ba'i nyin byed sku/____/rdo rje'i chos bdun ngo bor 'tsho gzhes shing /____/bar chad bdud kyi g.yul las rgyal gyur cig__/thega~X mchoga~X bstana~X pa'i~X rgyal mtshan srid rtser bsgrengs/____/'gro la phan bde nyina~X mor byeda~X pa'i mgon/____/phrina~X lasa~X bzang pos phyogs las rnama~X para~X rgyala~X/____/sku tshe mi shig ring du brtan gyur cig__/de ltar gsol btab bden pa'i nus mthu yis/____/mkhas btsun bzang po'i rnam thar zla med pas/____/bstan gnyis bshad sgrub spel ba'i sde tshogs rnams/____/dar zhing rgyas pa'i mgon du zhabs brtan shog__/ces snga 'gyur bstan pa'i nyin byed ze chen rgyal tshab rdo rje 'chang gi sprul sku'i zla zhal gsar du ngom pa la mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel ba 'di'ang /__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge/____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]