JKCL-KABUM-03-GA-126

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཁན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག།
Wylie title lung rigs smra ba'i dbang po mkhan mkhyen rab chos kyi 'od zer la zhabs brtan bkra shis me tog JKCL-KABUM-03-GA-126.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 126, Pages 453 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ (dbon stod mkhyen rab chos kyi 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lung rigs smra ba'i dbang po mkhan mkhyen rab chos kyi 'od zer la zhabs brtan bkra shis me tog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 453. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/khyenrab-chokyi-ozer-long-life
Colophon

།ཅེས་པའང་གང་གི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang gang gi zhal slob rnams kyis bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa dge/

[edit]
ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཁན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བླ་མ་མཁྱེན་གཏེར་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡི། །ཕྱོགས་དུས་འགྲོ་བའི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ནས། །བློ་མཆོག་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛོད། །ལུང་རྟོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ། །བློ༷་གྲོས༷་པདྨོ་རྒྱས་པའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །ལེག༷ས་བཤ༷ད་གསུང་རབ་སྨྲ་ལ་ཟླ་བྲལ་བ། །མཁས་དབང་ཉིན་བྱེད་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་རྒྱ༷་མཚོའི༷་མཐར་ཁྱབ་ཅིང་། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེངས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོའི་མཛད་པ་ཡི། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས། །བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་མི་ནུབ་དར་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་པའང་གང་གི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

lung rigs smra ba'i dbang po mkhan mkhyen rab chos kyi 'od zer la zhabs brtan bkra shis me tog ces bya ba bzhugs/__na mo many+dzu shrI ye/__mkha' khyab rgyal ba kun gyi ye shes sku/____/bla ma mkhyen gter 'jam dpal rdo rje yi/____/phyogs dus 'gro ba'i mun pa kun bsal nas/____/blo mchog spobs pa'i gter chen rgyas par mdzod/____/lung rtogs bshad sgrub chos kyi dga' tshal du/____/bloX grosaX pad+mo rgyas pa'i gnyen gcig pu/____/legaXs bshaXd gsung rab smra la zla bral ba/____/mkhas dbang nyin byed dbang por zhabs brtan gsol/____/kun dga'i ring lugs rgyaX mtsho'iX mthar khyab cing /____/bstan pa'i rgyal mtshan srid pa'i rtse mor bsgrengs/____/phyogs las rnam rgyal bzang po'i mdzad pa yi/____/'jam mgon bla ma'i bstan pa rgyas mdzad gsol/____/de ltar gsol ba btab pa'i byin brlabs kyis/____/bla ma'i sku tshe yun du brtan pa dang /____/chos kyi phrin las sa gsum kun tu khyab/____/phan bde'i dga' ston mi nub dar rgyas shog__/ces pa'ang gang gi zhal slob rnams kyis bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa dge/____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]