JKCL-KABUM-03-GA-127

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།
Wylie title mkhan chen kun bzang dpal ldan thub bstan chos kyi grags pa la gdung dbyangs su gsol ba thugs rje'i glog zhags JKCL-KABUM-03-GA-127.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 127, Pages 455-456 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ (kun bzang dpal ldan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkhan chen kun bzang dpal ldan thub bstan chos kyi grags pa la gdung dbyangs su gsol ba thugs rje'i glog zhags. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 455-456. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lament-to-khenpo-kunpal
Colophon

།ཅེས་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དེ་ཉིད་ཆུ་ལུག་ཟླ་བཅུ་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཐོ་རངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཚུལ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཡི་གེ་འབྱོར་བས་བསྙེན་བའི་ཐུན་སྒང་དུ་གུས་སློབ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

/ces mkhan chen bka' drin mtshungs med de nyid chu lug zla bcu tshes nyer bdun tho rangs la chos kyi dbyings su snyoms par zhugs tshul mgo zla'i tshes brgyad la yi ge 'byor bas bsnyen ba'i thun sgang du gus slob 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa de bzhin 'grub par brgyud gsum rig 'dzin bla mas byin gyis brlab tu gsol//

[edit]
མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ཀུན་བཟང་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་འཛིན་པའི་དཔལ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་དགོངས། །དེང་འདིར་ཀུན་མཁྱེན་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་དང་། །དེ་ཡི་ཡང་སྙིང་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག །གཞན་སྡེའི་དྲི་མས་རྙོགས་པར་གྱུར་པ་ལ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་འདོར་ཕོད་དམ། །སྐྱེས་ཆེན་ཉི་ཟླའི་ཚོགས་རྣམས་ནུབ་རིར་ཡོལ། །ལྟ་བ་ངན་པའི་དྲི་མ་གཟེངས་པ་དང་། །ཆོས་རྗེ་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱང་། །དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ནས་བདག་ཅག་ཉམས་ཐག་རྣམས། །མ་ཡིས་བོར་བའི་ད་ཕྲུག་ཇི་བཞིན་དུ། །སྐྱབས་མེད་མགོན་བྲལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ལ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བ་བསྟན་དུ་གསོལ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་སྐུ། །སྐར་ཚོགས་དབུས་ན་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་གསལ། །མཁས་ཚུལ་གསུམ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཀུ་མུད་རྒྱས་པར་མཛོད། །བདག་ཅག་དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གིས་འཚོ། །སྐུ་ཡི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་རེག་པ་དང་། །ཐུགས་གསང་དགོངས་པའི་བཅུད་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དེ་ཉིད་ཆུ་ལུག་ཟླ་བཅུ་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཐོ་རངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཚུལ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཡི་གེ་འབྱོར་བས་བསྙེན་བའི་ཐུན་སྒང་དུ་གུས་སློབ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

mkhan chen kun bzang dpal ldan thub bstan chos kyi grags pa la gdung dbyangs su gsol ba thugs rje'i glog zhags bzhugs so/____/oM swasti/__kun bzang brgyud ldan bla ma'i thugs kyi sras/____/snga 'gyur bstan pa'i srog rtsa 'dzin pa'i dpal/____/mkhyen brtse nus ldan thub bstan chos kyi grags/____/gsol ba 'debs so thugs rje brtse bas dgongs/____/deng 'dir kun mkhyen shAkya'i bstan pa dang /____/de yi yang snying snga 'gyur rdo rje'i theg__/gzhan sde'i dri mas rnyogs par gyur pa la/____/rje btsun khyod kyi thugs rjes 'dor phod dam/____/skyes chen nyi zla'i tshogs rnams nub rir yol/____/lta ba ngan pa'i dri ma gzengs pa dang /____/chos rje rgyu skar rgyal po khyod nyid kyang /____/dbyings su gshegs nas bdag cag nyams thag rnams/____/ma yis bor ba'i da phrug ji bzhin du/____/skyabs med mgon bral sdug bsngal gyis mnar la/____/mgon po khyed kyi mkhyen brtses rab dgongs nas/____/ngo mtshar sprul pa'i snang ba bstan du gsol/____/'chi med rdo rje'i dpal dang ldan pa'i sku/____/skar tshogs dbus na zla ba bzhin du gsal/____/mkhas tshul gsum dang grub pa'i yon tan gyis/____/snga 'gyur bstan pa'i ku mud rgyas par mdzod/____/bdag cag deng nas skye ba thams cad du/____/'dren mchog chos kyi rgyal po'i gsung gis 'tsho/____/sku yi zhabs rdul spyi bor reg pa dang /____/thugs gsang dgongs pa'i bcud mchog thob par shog__/ces mkhan chen bka' drin mtshungs med de nyid chu lug zla bcu tshes nyer bdun tho rangs la chos kyi dbyings su snyoms par zhugs tshul mgo zla'i tshes brgyad la yi ge 'byor bas bsnyen ba'i thun sgang du gus slob 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa de bzhin 'grub par brgyud gsum rig 'dzin bla mas byin gyis brlab tu gsol//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]