JKCL-KABUM-03-GA-049

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
Wylie title khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug JKCL-KABUM-03-GA-049.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 49, Pages 183-184 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ (byams pa kun dga' bstan 'dzin)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 183-184. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang rdo rje 'chang de nyid la mi phyed pa'i dad pa brtan po dang ldan pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྤྱི་གཟུགས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྙིགས་དུས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ། །མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ལྟར་སོ་སོར་ཐར་པས་རྒྱུད་སྡོམ་ཤིང་། །ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །གསང་བ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་མཛད། །བྱམས་ལྡན་འདྲེན་པ་ཆེན་པོར་གསོལ༴ །མཁས་ཀུན་དགའ་བའི་འཕགས་ནོར་འབྱོར་པ་དང་། །འཆད་རྩོམ་ཟླ་བྲལ་བསྟན་འཛིན་སློབ་ཚོགས་རྒྱས། །དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ༴ །ཁྱེད་སྐུ་མཐོང་དང་གསུང་གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས། །མཐོང་ཐོས་གྲོལ་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་བ་ལ། །རྣམ་ཐར་མཚུངས་པ་མེད་ལ༴ །ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གཞོན་ནུ་རིང་དུ་འཕྲོ། །ཏིང་འཛིན་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་ཆོས་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས། །བསླབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར༴ །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ་དང་ལྡན། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །དབང་བཞིའི་ལམ་གྱིས་འགྲོས་བཞི་ཐིམ་པར་ལས། །བཅུ་གསུམ་ས་མཆོག་བརྙེས་ལ༴ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱེད་པོ་ནི། །ཁ་སྦྱོར་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ། །སྙིང་རྗེའི་ཡོངས་གང་རང་བཞིན་བརྗོད་བྲལ་ཆེ། །བླ་མ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར༴ །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབ་ཀྱིས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་མཆོག་དེ་ཡིས། །རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug ces bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru we/__sras bcas rgyal ba yongs kyi ye shes kyi/____/spyi gzugs khyab bdag dpal ldan rdo rje 'chang /____/snyigs dus ngur smrig 'dzin pa'i khyu mchog che/____/mkhan chen thams cad mkhyen par gsol ba 'debs/____/phyi ltar so sor thar pas rgyud sdom shing /____/nang du byang chub sems gnyis nor gyis phyug__/gsang ba grub pa chen po mngon du mdzad/____/byams ldan 'dren pa chen por gsol=____/mkhas kun dga' ba'i 'phags nor 'byor pa dang /____/'chad rtsom zla bral bstan 'dzin slob tshogs rgyas/____/dri ma med pa'i gzi brjid dang ldan pa/____/thub dbang gnyis pa'i zhabs la=____/khyed sku mthong dang gsung gi cha shas kyis/____/mthong thos grol ba chen po'i dpal ster zhing /____/kun dga'i ring lugs phyogs brgyar spel ba la/____/rnam thar mtshungs pa med la=____/zag med tshul khrims gzhon nu ring du 'phro/____/ting 'dzin bde chen bdud rtsi'i stobs rgyas shing /____/shes rab zab mos chos kun ji bzhin gzigs/____/bslab gsum dbang phyug chen por=____/phyi nang gsang ba'i de nyid bcu dang ldan/____/bskyed dang rdzogs pa'i rnal 'byor mthar phyin cing /____/dbang bzhi'i lam gyis 'gros bzhi thim par las/____/bcu gsum sa mchog brnyes la=__dkyil 'khor rgya mtsho'i spro bsdu'i byed po ni/____/kha sbyor mchog tu mi 'gyur bde ba che/____/snying rje'i yongs gang rang bzhin brjod bral che/____/bla ma 'khor lo sdom par=____/de ltar gsol ba btab pa'i byin brlab kyis/____/skye ba kun tu bla ma mchog de yis/____/rjes bzung rang gzhan don gnyis lhun gyis 'grub/____/bstan dang 'gro la phan bde'i dpal ster shog__/ces pa'ang rdo rje 'chang de nyid la mi phyed pa'i dad pa brtan po dang ldan pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information