JKCL-KABUM-03-GA-050

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངག་རྒྱུན་མ་དང༌རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་འདེབས།
Wylie title rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs pa ngag rgyun ma dang rtsa ba'i bla mar gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-050.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 50, Pages 185-186 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs pa ngag rgyun ma dang rtsa ba'i bla mar gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 185-186. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/recitable-prayer-to-root-guru-loter-wangpo;https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-root-guru-loter-wangpo
Colophon
  • First colophon page 185: །ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་གུས་དྲན་པའི་གསོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་བྱིན་བརླབ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
  • Second colophon page 186: །ཅེས་པའང་བླ་མ་དྲན་པའི་ངང་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ།།
  • First colophon page 185: /ces pa'ang rang nyid kyi mos gus dran pa'i gsos su chos kyi blo gros pas 'don bder bris pa byin brlab myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//
  • Second colophon page 186: /ces pa'ang bla ma dran pa'i ngang nas thol byung du bris pa'o//
[edit]
རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངག་རྒྱུན་མ་བཞུགས། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སྐུ། །ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་གསུང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཐུགས། །གསང་བ་འཛིན་པའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བློ་གཏེར་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་གསུམ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པར་བགྱི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མ་བཤགས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་གུས་དྲན་པའི་གསོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་བྱིན་བརླབ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །། ༈ རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །ཁྱབ་བདག་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །རབ་འབྱམས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་འཕྲོག་མཛད་པ། །འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་སྐུ་མཐོང་བས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །གང་གསུང་ཐོས་པས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །གང་ཐུགས་དྲན་པས་རང་རིག་ཆོས་སྐུར་སྟོན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཡལ་བར་མི་འདོར་ཤིང་། །སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་ཆོད་པ་དང་། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་བླ་མ་དྲན་པའི་ངང་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs pa ngag rgyun ma bzhugs/__skyabs gnas kun 'dus gdan gsum tshang ba'i sku/____/nyon mongs gdung sel chos sgra sgrogs pa'i gsung /____/ye shes lnga ldan bde gsal mi rtog thugs/____/gsang ba 'dzin pa'i bdag po rdo rje 'chang /____/blo gter dbang po'i zhabs la gsol ba 'debs/____/sgo gsum dngos po kun gyi mchod par bgyi/____/phyi nang gsang ba'i bar chad kun sel zhing /____/dam tshig nyams chags nyes ltung dri ma bshags/____/bsam pa thams cad lhun gyis grub pa dang /____/mchog dang thun mongs dngos grub stsal du gsol/____/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/____/byang chub bar du 'bral med thugs rjes zungs/____/ces pa'ang rang nyid kyi mos gus dran pa'i gsos su chos kyi blo gros pas 'don bder bris pa byin brlab myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//____//____!__rtsa ba'i bla mar gsol 'debs bzhugs/____/khyab bdag gsang ba'i bdag po rdo rje 'chang /____/rab 'byams rgyud sde rgya mtsho'i dkyil 'khor gtso/____/dran pas srid zhi'i 'jigs pa 'phrog mdzad pa/____/'jam dbyangs blo gter dbang por gsol ba 'debs/____/gang sku mthong bas bde chen ye shes skyed/____/gang gsung thos pas ma rig mun pa sel/____/gang thugs dran pas rang rig chos skur ston/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/bla ma he ru kaHdpal rdo rje 'chang /____/khyod kyi thugs rjes yal bar mi 'dor shing /____/sgo gsum 'khrul pa rtsad nas chod pa dang /____/rdo rje gsum gyi ye shes smin par mdzod/____/ces pa'ang bla ma dran pa'i ngang nas thol byung du bris pa'o//____//__

Footnotes

Other Information