JKCL-KABUM-03-GA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ་ཞེས་པ།
Wylie title na mo gu ru/ rtsa gsum rab 'byams 'dus pa'i bdag nyid che zhes pa JKCL-KABUM-03-GA-021.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 21, Pages 73 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru rtsa gsum rab 'byams 'dus pa'i bdag nyid che zhes pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 73. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'byung gnas, sgrol ma, sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-supreme-deities
Colophon

།ཅེས་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་འདི་འདས་ཁྱི་ཟླ་བརྒྱད་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

ces lhag pa'i lha rnams la gsol 'debs 'di 'das khyi zla brgyad tshes brgyad la rdo rje gling du chos kyi blo gros pas bris pa'o/

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རང་གཟུགས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ། །ཡིད་ཆེས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ཟླ་བའི་མདངས་ལྡན་མ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཡི། །འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་གཤེད། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱེད་པོའི་གཟུགས། །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །རྟག་ཏུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད། །འཇིགས་རུང་སྐུ་ནི་གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་པས། །བདུད་བགེགས་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླག །བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་སྡེ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་གུར། །བདག་དང་མི་འབྲལ་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་མཛོད། །ཅེས་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་འདི་འདས་ཁྱི་ཟླ་བརྒྱད་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

na mo gu ru/__rtsa gsum rab 'byams 'dus pa'i bdag nyid che/____/ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas la/____/bzod med gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/____/bar chad kun sel mchog thun dngos grub stsol/____/rgyal ba sras dang bcas pa'i phrin las kyi/____/rang gzugs rje btsun 'phags ma sgrol ma la/____/yid ches gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/____/rtag tu bdag la byin gyis brlab tu gsol/____/'chi med mchog sbyin zla ba'i mdangs ldan ma/____/ye shes spyan bdun rnam par bkra ba yi/____/'chi med 'phags ma yid bzhin 'khor lo la/____/gsol ba 'debs so tshe yi dngos grub stsol/____/bdud dang dam sri thams cad 'dul ba'i gshed/____/rgyal ba kun gyi phrin las byed po'i gzugs/____/dpal chen rdo rje gzhon nu khro bo'i rgyal/____/rtag tu khyod sgrub bdud las rgyal bar mdzod/____/'jigs rung sku ni gar dgu'i nyams ldan pas/____/bdud bgegs log 'dren thams cad rdul du brlag__/bstan srung kun gyi sde dpon rdo rje gur/____/bdag dang mi 'bral bu bzhin skyong bar mdzod/____/ces lhag pa'i lha rnams la gsol 'debs 'di 'das khyi zla brgyad tshes brgyad la rdo rje gling du chos kyi blo gros pas bris pa'o//____//_

Footnotes

Other Information