JKCL-KABUM-03-GA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨ་མ་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཞེས་པ་དང་དབྱིངས་ཡུམ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ཞེས་པ།
Wylie title a ma jo mo mtsho rgyal la gsol ba 'debs so zhes pa dang dbyings yum DA ki'i gtso mo mkhar chen bza' zhes pa JKCL-KABUM-03-GA-020.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 20, Pages 71-72 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ma jo mo mtsho rgyal la gsol ba 'debs so zhes pa dang dbyings yum DA ki'i gtso mo mkhar chen bza' zhes pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 71-72. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-lady-yeshe-tsogyal

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-yeshe-tsogyal

Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་མེ་ཁྱི་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་དགུ་ལ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།
  • Second colophon: །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang me khyi sprel zla'i tshes dgu la pad+ma ye shes rdo rjes bris pa'o//
  • Second colophon: zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so
[edit]
ཨ་མ་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མ་གཅིག་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ༴ །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས༴ །རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ༴ །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིས༴ །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༴ །རྗེ་བཙུན་ཨཪྻ་ཏཱ་རེས༴ །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ། །དབྱིངས་ཡུམ་རིགས་ལྔའི་རྣམ་འཕྲུལ། །མཁར་ཆེན་གཟའ་ཡི་མཚོ་རྒྱལ། །འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་སྤྲུལ་པ། །ཁྱེད་ལ༴ །ཌཱ་ཀི་འབུམ་སྡེའི་གཙོ་མོ། །གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ། །གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ། །བོད་ཁམས་སྐྱོབས་པའི་ཨ་མ། །མ་ཅིག་དྲིན་མོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །གང་འདུལ་སྐུ་ཡི་སྣང་བས། །བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མ་དག་རྩ་ཡི་དྲྭ་བ། །དག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྨིན། །ཁྱོད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག་ཅིག །འགྲོ་འོང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ། །དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་དེངས་ནས། །མི་ཤིག་ནཱ་ངའི་གསུང་མཆོག །ངག་ནི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དབྱངས། །འཕགས་མས་རང་སྐུར་སྨིན་མཛོད། །འཕོ་བཅས་ཐིག་ལེའི་ཚོགས་རྣམས། །གཞོམ་བྲལ་བདེ་ཆེན་སྐུར་སྨིན། །སྒྲིབ་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྨིན་མཛོད། །ཀུན་གཞིའི་སྒྲིབ་ཆ་ཕྲ་བའི། །ལས་རླུང་སྲོག་གི་གཡོ་བ། །རྡུལ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ནམ་མཁར། །མི་གཡོ་མཆོག་ཏུ་བཅིངས་པས། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རུ། །སྨིན་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། །རིག་འཛིན་དྷཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ། །བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ། །བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས། །ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་། །ནམ་མཁར་ཇི་སྲིད་བར་དུ། །སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས། །འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར། །ཨ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས། །མཁྱེན་བརྩེ་གློག་ལྟར་གྱུར་བས། །བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས། །སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་པོ་ཚེ་འདིར། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས་པ། ཡུམ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །མ་གཅིག་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཁྱོད་མཁྱེན་ནོ། །ཅེས་པའང་མེ་ཁྱི་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་དགུ་ལ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།། །། ༈ དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ། །དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །གསང་མཛོད་སྡུད་པོ་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

a ma jo mo mtsho rgyal la gsol ba 'debs so/____/rje btsun rdo rje rnal 'byor mas byin gyis rlobs shig__/ma gcig bka' drin can la gsol ba=____/bde chen ye shes mtsho rgyal gyis byin gyis=____/rgyal yum rdo rje rnal 'byor ma la=____/dbyings phyug ye shes DA kis=____/rje btsun rdo rje phag mo la=____/rje btsun aR+Ya tA res=____/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo/____/dbyings yum rigs lnga'i rnam 'phrul/____/mkhar chen gza' yi mtsho rgyal/____/'phags ma dbyangs can sprul pa/____/khyed la=____/DA ki 'bum sde'i gtso mo/____/gu ru'i thugs kyi gzungs ma/____/gsang chen bka' yi sdud po/____/bod khams skyobs pa'i a ma/____/ma cig drin mo che la gsol ba 'debs so/____/gang 'dul sku yi snang bas/____/bdag la byin gyis rlobs shig__/ma dag rtsa yi drwa ba/____/dag pa rdo rje'i skur smin/____/khyod dang dbyer med shog cig__/'gro 'ong rlung gi rgyu ba/____/d+hU ti'i dbyings su dengs nas/____/mi shig nA nga'i gsung mchog__/ngag ni rdo rje'i gsung dbyangs/____/'phags mas rang skur smin mdzod/____/'pho bcas thig le'i tshogs rnams/____/gzhom bral bde chen skur smin/____/sgrib bral chos kyi sku ru/____/mngon sum nyid du smin mdzod/____/kun gzhi'i sgrib cha phra ba'i/____/las rlung srog gi g.yo ba/____/rdul bral rdo rje'i nam mkhar/____/mi g.yo mchog tu bcings pas/____/ngo bo nyid kyi sku ru/____/smin nas don gnyis lhun grub/____/rig 'dzin d+hA ki'i gtso mo/____/bde mchog he ru ka dpal/____/bde stong sgyu ma'i gar gyis/____/sa gsum kun tu khyab cing /____/nam mkhar ji srid bar du/____/sprul pa dpag tu med pas/____/'gro ba'i don gnyis 'grub par/____/a ma thugs rje can gyis/____/mkhyen brtse glog ltar gyur bas/____/bdag la thugs rjes gzigs nas/____/skal ldan sgrub po tshe 'dir/____/'chi med rig 'dzin brnyes pa/__yum chen khyod kyis byin gyis rang rlobs shig__/ma gcig bka' drin can khyod mkhyen no/____/ces pa'ang me khyi sprel zla'i tshes dgu la pad+ma ye shes rdo rjes bris pa'o//____//____!__dbyings phyug DA ki'i gtso mo mkhar chen gza'/____/dus gsum kun mkhyen pad+ma 'byung gnas kyi/____/gsang mdzod sdud po bde chen mtsho rgyal mar/____/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/____/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so//____//_

Footnotes

Other Information