DKR-KABUM-13-PA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དོན་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་མངོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title don brgyud grub thob rgya mtsho mngon du sgrub pa'i cho ga phyag rgya chen po'i dbang bskur byin rlabs kyi rim pa ye shes rgya mtsho'i char 'bebs DKR-KABUM-13-PA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 13, Text 8, Pages 109-118 (Folios 1a to 10b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Don brgyud grub thob rgya mtsho mngon du sgrub pa'i cho ga phyag rgya chen po'i dbang bskur byin rlabs kyi rim pa ye shes rgya mtsho'i char 'bebs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 13: 109-118. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Colophon

།ཞེས་པའང་ཕྱག་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལས་བྱོན་པའི་བླ་སྒྲུབ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཞིག་འབྲི་བར་འོས་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ས་དབང་འོད་གསལ་རང་གྲོལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་དད་མོས་ཀྱིས་ཡོ་གི་ནི་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་ཕ་རན་སི་ལ་སོན་ན་རིའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་ནས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱ་བྲལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨཱ་ནནྟ་མངྒ་ལས་མཛད་པ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཉམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/zhes pa'ang phyag rdzogs dbyer med kyi rnal 'byor grub pa'i dbang phyug nam mkha' chos kyi rgya mtsho'i dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod las byon pa'i bla sgrub la tshogs kyi mchod pa zhig 'bri bar 'os zhes sku gsung thugs kyi sras mchog sa dbang 'od gsal rang grol nas gsung bskul bzhin dad mos kyis yo gi ni mang+ga la shrI b+hU tis pha ran si la son na ri'i bsam gtan gyi khang bu bkra shis dpal 'bar gling nas bris pa'i yi ge pa ni bya bral sprul sku A nan+ta mang+ga las mdzad pa rang gzhan gyi rgyud la ye shes chen po'i dgongs nyams tshad la phebs pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། དོན་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་མངོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།


༄༅། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་རཏྣ་ཡེ། དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མངའ་བའི་བླ་མས་མོས་གུས་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ལ་ཚུལ་འདིའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་དབང་བསྐུར་བྱ་བར་འདོད་པས། དབེན་པའི་གནས་སུ་གནས་ཁང་གི་ཕུག་ལོགས་སུ་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་བླ་མའི་སྐུ་འབག་གི་དྲུང་དུ་སྟེགས་བུར་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དབུས་སུ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན། ཐོད་པར་བདུད་རྩི་རིམ་བུས་སྦག་པའི་ཆང༌། རིག་ཙཀ །ཤེལ་རྡོ། བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ་རོ་རས་ཀྱི་སྡོང་བུ་ལྔ་བཙུགས་པ་དང༌། གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་ཙཀ་ལྔ། ཌཱ་མ་རུ་ཁཊྭཱཾ་ཞིང་ལྤགས་སྒོམ་ཐག་སོགས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཆས། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་བཅས་བཤམས་པའི་མདུན་དུ། སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཅས་འདུ་བྱས་ལ། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ནས་ཧཱུྃ་བཟླས་བྱ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་ཏེ་བུམ་ཆུར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་ཀརྨ་ཀ་པཀྴི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ཏེ་བུམ་ལྷ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཆུ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར། ལས་བུམ་དུ་ཧཱུྃ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ཉི་གདན་སྟེང་དུ་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨ་མྲྀ་ཏ་བཟླ། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ནས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་པས་དབང་ལེན་བྱ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་སློབ་མ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བཏང་ཞིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། དེ་ཡང་འདིར་རྩོད་དུས་མི་ཟད་པའི་ནད་མུག་མཚོན་གྱི་དུས་ངན་བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་དུ་འབར། དེ་ཉིད་ཞི་བྱེད་རྒྱལ་བསྟན་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ནི་ནམ་ལང་གི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་ཡལ། བསྟན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཅུང་ཟད་སྤྱོད་པ་དག་ཀྱང་སྙིང་པོའི་ལུང་རྟོགས་ནི་གང་ཡིན་མི་ཤེས། ངེས་པ་དོན་གྱི་རྟོགས་པས་བདག་གྲོལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེར་གྱི་གཟུགས་སྐུ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་དུས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་ཡང༌། སེམས་ཅན་རང་རང་གི་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འཇོལ་ཉོག་ཏུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་པས། ལྷ་དང་བླ་མ་ར་མདར་སྦྲན། ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྗེས་སུ་སློབ། ཀུན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ཁོ་ན་ལ་བསླབ་ནུས་ན་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་ཚེགས་མེད་དེ། སྲིད་ཞིའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསང་མཛོད། ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བསྟན་དོན་མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཞུགས། གནད་གསང་དེ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ནི་སྣང་སྲིད་བླ་མར་ཤེས་པའི་མོས་གུས་དང་དག་སྣང་ལ་རག་ལས། དེས་ན་རང་ཉིད་ལ་ལམ་མ་ནོར་བ་སྟོན་པའི་བླ་མ་དེ་སངས་རྒྱས་སྐུ་བཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་ངེས་པས་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐ་མི་དད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་བློ་གཏད་ལིང་གིས་བཀལ་ན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལག་པའི་མཐིལ་ན་གནས་པ་བཞིན་ཟིན་པ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ནས་ཡང་ཡང་བསྟན་ཅིང༌།ལམ་དེ་ལས་ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་གི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ལུང་རིགས་མན་ངག་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་བཞིན། ཕྱག་རྫོགས་གྲུབ་བརྙེས་དུ་མའི་ཐུགས་སྲས། རྡོ་རྗེ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཀརྨ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཉིད་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་དག་སྣང་ཤར་བའི་དོན་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་བླ་སྒྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྗེ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཕ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀརྨ་ཀ །འཁོར་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །བུས་གསོལ་འདེབས་ང་རོའི་འབོད་འདི་གཟིགས། །ཕྱི་རྫས་ཀྱི་ཀླ་ཀློའི་རྡོལ་ལུགས་ལ། །ནང་ལྟ་བའི་ཀླ་ཀློས་ཁྱབ་ལུགས་ལ། གསང་སེམས་ཀྱི་ཀླ་ཀློས་བསླུ་ལུགས་ལ། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་འདོར་ཕོད་དམ། །བུ་བདག་ལ་དགོས་པའི་དུས་བྱུང་ངོ༌། །ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ་སྤྲུགས་ལ། །དོན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆེན་སྩོལ། །ལན་གསུམ། གཞི་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ལམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས་ལན་གསུམ། ཕྱི་ཡི་སྣང་བར་བདེན་ཞེན་གྱིས་ནང་གི་སེམས་ཉིད་བསླུས་པའི་ངན་རྟོག་གིས་སྙིགས་མའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བའི་ཀླ་ཀློའི་གཞན་དབང་ཅན་རྣམས་རང་གྲོལ་ཅོག་བཞག་ཆེན་པོས་གཏད་མེད་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ངལ་གསོའི་ཕྱིར་གཞན་ཕན་གྱི་གོ་ཆ་བགོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཅིར་སྣང་དགྲ་རུ་སོགས་ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་སླད་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་གྲུབ་མཆོག་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རང་སེམས་བླ་མར་རྟོགས་པས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཚོགས་དྲུག་ཞེན་པ་བྲལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །གཉིས་འཛིན་ཨ་འཐས་རང་རིག་ཀློང་དུ་བཤགས། །ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཆོས་སྐུར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་འགྲོ་དོན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད། དབང་གི་གཞི་འགོད་པའི་སླད་དུ་སློབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་མ་དག་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་གདོད་མའི་སྤྱི་གཞི་ཆོས་དབྱིངས་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ཞིང༌། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞིང་མེ་རི་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཨེ་ཀློང་དུ། བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་པདྨ་དང་ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཆེ་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཀརྨ་པཀྴི་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཁྲོ་གཏུམ་མི་བཟད་པའི་གཟུགས་ཅན་སྤྱན་གསུམ་ཉི་མ་ལྟར་བགྲད་ཅིང་ཁྲོ་གཉེར་ཆུ་རླབས་ལྟར་འཁྲུགས་པའི་ཞལ་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་པ་ཕྱག་གཡས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རྡོ་རྗེ་འཕྱར་སྟབས་སུ་བསྡིགས་པ། གཡོན་པས་ཐལ་འབྱིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདྲིལ་བའི་སྡིག་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་ལྕགས་སྡིག་གི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ། སྐུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། ཕོད་ཆེན་མཐིང་ག །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དམར་བ། མི་མགོ་སྐམ་རློན་རྙིང་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བའི་སེ་རལ་ཁ་གསོལ་བ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་སྟེང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་པ་མཚོན་པའི་ཞྭ་ནག་གསེར་མདངས་གསོལ་བ། སྙན་ཆ་དུང་གི་ཝཾ་མིག་འཁྲོལ་ཞིང༌། སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་གནམ་ལྕགས་སྡེར་མོས་བཟུང་བའི་སྟག་ཆེན་གྲུས་མའི་སྟེང་ན་སྲིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་བརྡར་ཞབས་གཉིས་སྭག་ལྷམ་དང་བཅས་ཏེ་མེ་དུད་ཁྲོ་ཆུང་གི་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བའི་དཔྲལ་བར་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། མགྲིན་པར་པདྨ་གར་དབང་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། ཐུགས་ཀར་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་བཅས་བཞུགས་པར་གསལ་ཏེ་མོས་གུས་ཤུག་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས་དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་བརྡལ་བའི་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བས་ཞིང་ཁམས་སྤྲུལ་པས་ཁྱབ་པའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་མཁའ་ལས་ཆར། ས་གཞི་ལས་སྤྲིན་རླངས་བར་སྣང་ལས་རྡུལ་བཞིན་འཚུབས་ཏེ་སྒོ་གསུམ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། གུ་རུ་རཏྣ་བྱོན་པའི་ཚེ། །ནམ་མཁའ་འཇའ་དང་འོད་ཀྱིས་གང༌། །སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་འགྱེད་མཛད་ཅིང༌། །བྱིན་རླབས་མེ་དཔུང་འུ་རུ་རུ། །ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཤ་ར་ར། །ཀྱེ་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃདྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷ་ལོ་ཀོཏྟཱ་ར་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཀརྨ་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཛཿཛཿཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དངོས་གཞི་དབང་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་བུམ་དབང་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྡོར་སེམས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དོ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་ན། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་སྨིན་མཚམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཨོཾ། སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་རྡོ་རྗེ་བུམ་པའི་དབང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་གཏམས། གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭབའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། དབང་བསྐུར་དག་མཉམ་དབྱིངས་སུ་རང་གྲོལ་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། རྗེས་འབྲེལ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ། རྣམ་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རིགས་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་མཛོད། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐུ་དཔྲལ་བར་བཞག །སྐུ་མ་འབྱོར་ན་འཁོར་ལོའི་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག ཨོཾ། རྒྱལ་ཀུན་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་རིགས། རྡུལ་བྲལ་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་དབང་བསྐུར་བས། །སྐྱེ་ཤི་འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཛ་ཡེནྡྲ་ཀརྨ་ཀ་ཀཱ་ལ་ཏྲི་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་སྐུའམ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ། ཨཱཿ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་བཞད་པའི་དབྱངས། །གྲགས་སྟོང་འགག་མེད་ཐུགས་རྗེ་གསུང་གི་མཆོག །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །ཨཱཿཀརྨ་ཨཀྵོ་བྷྱ་བཛྲ་ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྐུའམ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་གཏད་དེ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །སྲིད་ཞི་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཆེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཧཱུྃ་ཀརྨ་སྭ་ཡཾ་བྷུ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ཕྱི་རྫས་ཀྱི་དུ་རུ་ཀ་ལྔ་ཡི་ཉམས་གྲིབ་སངས། སྐུ་རྡོ་རྗེའི་སྣང་སྲིད་བླ་མར་ཤར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ནང་ལྟ་བའི་ཀླ་ཀློའི་རྟག་ཆད་ཀྱི་འཕྲང་ལས་གྲོལ། གསུང་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་དོ་ཧའི་གསང་མཛོད་བརྡོལ། གསང་བ་ལྷའི་བུ་ཡི་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་བྲིད་མི་ནུས། ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མོས་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ནམ་མཁའ་གང་བའི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཨཱཿ །འོད་ཟེར་འགྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་ཧོ། །ཕོ་ཉ་འབར་བའི་དབྱངས་ཅན་ནུས་པ་ཧཱུྃ། །དྲི་མ་སེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་ཨོཾ། །དེས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་ལ། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་འོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱོར་བའི་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟིལ་མངར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྗགས་ལ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་སྟེར་ལ། ཨཱཿ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ །གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ལ་བཞག་པས་དུག་གསུམ་དག །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ནང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱང༌། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་ལ་རླུང་རིག་བསྲེ། དེས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་ཤེར་དབང་ནི། རིག་ཙཀ་བསྟན་ཏེ། ཧཱུྃ། སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་དཔེ་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས། །ཐབས་ཀྱི་པདྨའི་རེག་བྱས་ཉེར་དྲངས་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་གྲོང་དུ་ཉེར་དྲངས་པའི། །ངོ་མཚར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་མོས་ལ། པདྨ་བྷཉྫ་ཧོ། མཐར་ཕྱག་རྒྱ་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་འབར་འཛག་བསྒོམ། བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། འཕོ་བཅས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འགྲོ་འོང་ཀུན། །འཕོ་མེད་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་དག་པ་ལས། །གནས་ཡུལ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཆས། །གཏད་པས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཡོ་གི་ཨ་ལངྐ་ར་ཧཱུྃ། དེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི། དགོངས་པ་མི་གཡོ་བས། ཧོ། གང་དུ་མི་གནས་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པའི། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དེ་ཉིད་ཨེ་མ་ཧོ། །ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ། ཐོད་པའི་ཞུན་གྱི་མར་མེ་གཏད་ལ། ཧོ། དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ནྡྷར་རིག་པའི་མར་མེ་སྦར། །འོད་གསལ་སྣང་བ་བརྡལ་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་ཟེར། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་དེ་ཉིད་མཚོན་པའི་དབང༌། །ཐོབ་ནས་གཉིས་སྣང་མུན་པ་སངས་གྱུར་ཅིག །ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལོ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ དེས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །སླར་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཕ་ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ཀུན་བདེན་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ། །བློས་རིས་སུ་བཟུང་བའི་གཏད་སོ་སྟོང༌། །ཡུལ་དག་པ་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་བཞུགས་ཡུལ་སླེབ་པ་ཉམས་རེ་དགའ། །ཅིར་སྣང་མི་བདེ་བ་མེད་པ་འདི་དྭངས་རེ་སྤྲོ། །ཨ་ལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐལ་པ་བཟང༌། །ནང་སེམས་ཀྱི་ཡོ་ལང་ཀུན་བདེ་སྟོང་གི་ཀློང༌། །རིག་པ་རྗེན་ལ་བུད་པས་རེས་འཇོག་མེད། །ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཞལ་མཇལ་བ་འདི་ཉམས་རེ་དགའ། །བདེ་སྡུག་རྒྱན་དུ་ཤར་བ་འདི་དྭངས་རེ་སྤྲོ། །ཉམས་སྐྱོ་བའི་སྣང་བ་མོས་གུས་སུ་ཤར། །གཏད་མེད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོ་ཡིས་མྱོས། །འདི་རང་སེམས་བླ་མར་འདྲེས་པའི་རྟགས། །འདི་སྣང་སྲིད་བླ་མར་གྲོལ་བའི་རྟགས། །འདི་འདྲའི་བྱིན་ཆེན་ཕེབས་པའི་ཚེ། །བདག་བུ་ཆུང་གི་སྙིང་རླུང་བདེ་ཆེན་དུ་གྲོལ། །རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་ཀརྨ་པ། །ཕ་ཐུགས་རྗེ་ཆེའོ་པདྨ་འབྱུང༌། །སྟོན་འཁོར་ལ་འདུ་འབྲལ་མི་འདུག་ན། །ཕ་བུ་གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ནས་གདའ། །བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །ལུས་དཀྱིལ་བཅས་པ་དཔའ་བོའི་ཆ་བྱད་ཅན། །སྐུ་མདོག་སྔོ་སང་ཟར་མའི་མཐིང་མདོག་ཅན། །ཁྲོ་འཇུམ་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བཞི་ཡིད་ཙམ་མངོན། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཁྱུད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འཛིན། །གླང་ཆེན་བླ་གོས་སྟག་པགས་ཤམ་ཐབས་གྲོལ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན། །ཐོར་ཚུགས་ཟླ་ཕྱེད་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་མཚན། །གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང༌། །སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་མདོག་ལྔ་འཕྲོས། །དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་རྐྱང་མའི་ཟླ་བར་ཞུ། །སྣོད་བཅུད་གཟུགས་སྣང་བླ་མའི་སྐུ་ཞིང་ཤར། །མི་བསྐྱོད་དགའ་བ་རོ་མའི་ཉི་མར་ཐིམ། །སྒྲ་གྲགས་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་རྒྱུད་མང་ལེན། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །འགྱུ་འཕྲོ་འི་རྟོག་ཚོགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྟོགས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་པཀྴི་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །རིག་སྟོང་ཁྱབ་བརྡལ་རང་གྲོལ་ཨེ་མ་ཧོ། །སྣོད་བཅུད་ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཤར། །དབྱིངས་སྣང་མ་འགགས་རང་གསལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གང་དུ་མི་གནས་ཀུན་ཁྱབ་ས་ལེ་བ། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་བཞག །རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། མཎྜལ་ལུས་འབུལ་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བཅས་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་རོལ། དགེ་བ་བསྔོ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་སྨོན་ལམ་བཅས་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གྲུབ་པའི་རྗེ། གདུལ་དཀའི་གཉེན་གཅིག་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ། དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་བཞི་དབྱིངས་ཁྲོས་ནས་ཀྱང༌། སྲིད་པ་མིང་མེད་ཞི་དབྱིངས་སིམ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དྲུང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕྱུང་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ལ་དབང་ཞིག་མཛད་བཞེད་གནང་ཀྱང་དགོངས་པ་ལམ་ལུས་སུ་གྱུར་པས་ཁྱེད་ནས་བྲི་བར་འོས་ཞེས་རིགས་སྲས། གསང་ཡུམ། རྒྱལ་ཚབ་གཙོས་དད་སློབ་ཀུན་ནས་རྟེན་བཅས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བས་རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་གསང་བ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ཆུ་རླབས་ཆུ་མཚོར་གཅིག་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིག་ངོར་གསལ་བ་བཞིན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་པོ་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་ཀུ་སཱ་ལི་ལངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིའམ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་དུ་རྒྱལ་བ་བཅུ་དྲུག་པས་མིང་གི་ཅོད་པན་གནང་བ་དེས། ལྷོ་འབྲུག་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་སྟག་ཚང་དང་འདབས་འབྱོར་བ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་སུ་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་རྡོ་རྗེ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྐུ་བཞིའི་དབྱིངས་སུ་ངལ་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ༈ དོན་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཡེ། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཉམས་སྤར་བའམ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང༌། ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཆེན་སོགས་སུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ་བར་འདོད་པས། སྡིག་ཟས་དང་ལོག་འཚོས་མ་གོས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དམ་རྫས་འདུ་བྱས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྣོད་བཅུད་འོག་མིན་གསང་ཆེན་རོལ་པ་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་མི་མགོ་སྐམ་པོའི་ཐོད་པ་བམ་རོའི་ལྟག་པ་ནང་དུ་བསྟན་པ་མིག་ནས་མེ་འབར་བ། སྣ་ནས་དུ་བ་འཐུལ་བ། ཁ་ནས་བཤུགས་སྒྲ་འབྱིན་པ། རྣ་བ་ནས་གློག་འཁྱུགས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་སྟོང་གསུམ་དང་མཉམ་པའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་ཡི་རི་བོ་བདུད་རྩི་ཡི་རྒྱ་མཚོ། གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་ཞུ་ཞིང་བཀོལ། ཧཱུྃ་ཡིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་འདྲེས་པའི་རླངས་པའི་ཟེགས་མ་ལས་སྣང་སྲིད་འདོད་ཡོན་ཟད་པ་མེད་པ་འཆར་བས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །གཤེགས་བཞུགས་པའི་མཚན་མ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །གདངས་འགགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྤྲིན། །ཞིང་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལས། །བུ་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྣང་ངོ་རུ། །རྗེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་འབྱུང༌། །དོན་དབྱེར་མེད་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པ། །སྐུ་འཆོལ་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་གྲོ་བོ་ལོད། །སྐུ་གསུང་དང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྩལ་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་པ་རྣམས། །རྫས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །སྐུ་རྡོ་རྗེའི་གར་གྱིས་ས་གསུམ་གཡོ། །གསུང་རང་བྱུང་སྔགས་སྒྲས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །ཐུགས་མཉམ་རྗེས་བྲལ་བའི་དགོངས་པ་ཡིས། །གནས་འདི་རུ་བྱོན་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །རྫས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བཅུད་རིགས་ལྔའི་དམ་རྫས་ཆེན་པོར་གྱུར། །གྲོགས་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །ལྷ་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་ངོ་བོར་གྱུར། །དོན་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་དགོངས་མཉམ་ངོར། །མཆོག་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨོཾ། བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་མཆོད་འདི། །བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོར་འབུལ། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་མཛོད། །གྷ་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག །རྒྱུད་དྲུག་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་འབུལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཀླ་ཀློ་བཀུག །ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཆས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། །དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་བསྟབ། །མ་ཧཱ་མཾ་ས་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས། །དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ལ་རོལ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷའི་འཁོར་ལོར། །དག་པ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར། །ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཧོཿ །མཚན་བཅས་རྟོག་པའི་ལྷག་མ་ཀུན། །ཆོས་ཟད་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང་དུ་འབུལ། །འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པ་ཡི། ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་སྨོན་ལམ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཕྱག་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལས་བྱོན་པའི་བླ་སྒྲུབ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཞིག་འབྲི་བར་འོས་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ས་དབང་འོད་གསལ་རང་གྲོལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་དད་མོས་ཀྱིས་ཡོ་གི་ནི་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་ཕ་རན་སི་ལ་སོན་ན་རིའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་ནས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱ་བྲལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨཱ་ནནྟ་མངྒ་ལས་མཛད་པ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཉམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_don brgyud grub thob rgya mtsho mngon du sgrub pa'i cho ga phyag rgya chen po'i dbang bskur byin rlabs kyi rim pa ye shes rgya mtsho'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs//


@#/_na mo gu ru bud+d+ha rat+na ye/_don brgyud kyi byin rlabs mnga' ba'i bla mas mos gus dang dam tshig ldan pa'i slob ma la tshul 'di'i ye shes 'bebs pa'i dbang bskur bya bar 'dod pas/_dben pa'i gnas su gnas khang gi phug logs su byin rlabs ldan pa'i bla ma'i sku 'bag gi drung du stegs bur maN+Dal pad+ma 'dab brgyad kyi steng dbus su bum pa bcud ldan/_thod par bdud rtsi rim bus sbag pa'i chang*/_rig tsaka_/shel rdo/_b+han+d+ha mtshan ldan zhun chen gyi mar me ro ras kyi sdong bu lnga btsugs pa dang*/_gzhung mthun gyi sku tsaka lnga/_DA ma ru khaT+wAM zhing lpags sgom thag sogs rnal 'byor pa'i chas/_sha lnga bdud rtsi lnga bcas bshams pa'i mdun du/_sman gtor rak+ta nyer spyod tshogs kyi mchod pa bcas 'du byas la/_bla sgrub kyi gzhung bsrangs nas hU~M bzlas bya/_bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha rnams dwangs ba'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/_rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/_/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs kar zhugs/_/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/_/babs te bum chur dbyer med ro gcig gyur/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru rdo rje gro bo lod lo ka karma ka pak+shi sarba sid+d+hi hU~M/_zhes bzla zhing*/_oM AHhU~M gi mchod yon phul te bum lha bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu nas chu ye shes bdud rtsir gyur/_las bum du hU~M la bdud rtsi 'khyil ba'i sngags phreng gis bskor ba nyi gdan steng du gsal ba las byung ba'i bdud rtsi'i rgyun gyis las thams cad sgrub pa'i chu nus ldan du gyur par bsam la/_a mr-i ta bzla/_bla ma'i gnas gsum nas byung ba'i 'od zer chu rgyun gcig pas dbang len bya/_don du gnyer ba'i slob ma khrus bya/_bgegs la gtor ma byin te/_hU~M hU~M hU~M:_nam mkha' yangs pa sogs las byang ltar btang zhing srung 'khor bsgom/_de yang 'dir rtsod dus mi zad pa'i nad mug mtshon gyi dus ngan bskal pa'i me bzhin du 'bar/_de nyid zhi byed rgyal bstan bdud rtsi'i dga' ston ni nam lang gi skar ma bzhin du yal/_bstan pa'i gzugs brnyan la cung zad spyod pa dag kyang snying po'i lung rtogs ni gang yin mi shes/_nges pa don gyi rtogs pas bdag grol ba'i skyes bu chen po phal cher gyi gzugs sku dbyings su bsdus pa'i dus skabs 'di lta bu yang*/_sems can rang rang gi nyon mongs dug lnga 'jol nyog tu spyod pa'i rgyu las byung bar shes pas/_lha dang bla ma ra mdar sbran/_chos bzhin spyod pa'i skyes bu'i rjes su slob/_kun phan byang chub sems kyi bsam sbyor kho na la bslab nus na sems can sangs rgyas su 'gyur ba la tshegs med de/_srid zhi'i bde ba thams cad kyi 'byung gnas/_zag med yon tan rgya mtsho'i gsang mdzod/_chos phung brgyad khri bzhi stong gi bstan don mthar thug 'od gsal bde gshegs snying po ni sems can thams cad la khyab brdal du bzhugs/_gnad gsang de dngos dang brgyud nas mngon du byed pa'i 'phrul 'khor ni snang srid bla mar shes pa'i mos gus dang dag snang la rag las/_des na rang nyid la lam ma nor ba ston pa'i bla ma de sangs rgyas sku bzhi'i khyab bdag tu nges pas zung 'jug bde ba chen po'i rgyal thabs la bzhugs pa rnams dang tha mi dad par thag chod pa'i blo gtad ling gis bkal na mngon mtho dang nges legs kyi yon tan thams cad lag pa'i mthil na gnas pa bzhin zin pa mdo rgyud man ngag thams cad nas yang yang bstan cing*/lam de las thams cad zung 'jug gi rgyal sa zin par lung rigs man ngag tshad ma gsum gyis yang dag par grub pa bzhin/_phyag rdzogs grub brnyes du ma'i thugs sras/_rdo rje nang gi rnal 'byor la brtan pa thob pa'i skyes chen karma ngag dbang 'jigs med chos kyi rgya mtsho kun dga' bzang po'i dpal dri ma med pa'i 'od zer nyid stag tshang seng ge bsam 'grub kyi rdo rje'i gnas chen por bsnyen sgrub la bzhugs pa'i skabs su dag snang shar ba'i don brgyud grub thob rgya mtsho'i bla sgrub phyag rgya chen po'i dbang bskur zhu ba'i ched du maN+Dal phul/_gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_rje dus gsum rgyal ba'i ye shes sku/_/pha pad+ma 'byung gnas karma ka_/'khor grub thob rgya mtsho'i tshogs bcas la/_/bus gsol 'debs nga ro'i 'bod 'di gzigs/_/phyi rdzas kyi kla klo'i rdol lugs la/_/nang lta ba'i kla klos khyab lugs la/_gsang sems kyi kla klos bslu lugs la/_/rje khyed kyi thugs rjes 'dor phod dam/_/bu bdag la dgos pa'i dus byung ngo*/_/thugs mkhyen brtse nus pa'i rtsal sprugs la/_/don rdo rje gsum gyi dbang chen stsol/_/lan gsum/_gzhi snod bcud rgyud gsum gyi chos thams cad 'bras bu bla ma'i rdo rje gsum du gdod nas lhun grub chen por bzhugs pa la yid ches dad pas rang ngo shes pa'i lam gyis skyabs su mchi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_na mo/_sa chu me rlung sogs lan gsum/_phyi yi snang bar bden zhen gyis nang gi sems nyid bslus pa'i ngan rtog gis snyigs ma'i sdug bsngal gyis gdung ba'i kla klo'i gzhan dbang can rnams rang grol cog bzhag chen pos gtad med chos sku'i dbyings su ngal gso'i phyir gzhan phan gyi go cha bgo snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_cir snang dgra ru sogs lan gsum/_rgyud rnam par dag pa'i slad du tshogs kyi zhing khyad par can grub mchog rig 'dzin rgya mtsho'i spyan sngar bsags sbyang gi snying po yan lag bdun pa 'di'i rjes zlos mdzod/_rang sems bla mar rtogs pas gus phyag 'tshal/_/tshogs drug zhen pa bral ba'i mchod pa 'bul/_/gnyis 'dzin a 'thas rang rig klong du bshags/_/thugs rje rgyun chad med la yi rang ngo*/_/khyab brdal ye shes chos 'khor bskor du gsol/_/mchog tu mi 'gyur chos skur bzhugs gsol 'debs/_/mkha' khyab 'gro kun sku gsum thob phyir bsngo/_/'khor ba dong sprugs 'gro don 'grub par shog_/ces brjod/_dbang gi gzhi 'god pa'i slad du slob ma'i phung khams skye mched ma dag tha mal gyi snang shes thams cad rang grol gdod ma'i spyi gzhi chos dbyings ka dag chen po'i dbyings su yal zhing*/_'od gsal lhun grub dag pa rab 'byams cir snang ye shes rol pa'i khrag 'thung he ru ka'i zhing me ri 'bar ba'i dur khrod chen po'i dbus su rnam thar sgo gsum dang 'du 'bral med pa rdo rje btsun mo'i e klong du/_bde chen 'pho 'gyur med pa'i pad+ma dang thabs shes nyi zla'i dkyil 'khor gyi steng du che mchog pad+ma he ru ka snang srid zil gnon karma pak+shi 'chol ba'i khro rgyal rdo rje gro bo lod sku mdog dmar smug khro gtum mi bzad pa'i gzugs can spyan gsum nyi ma ltar bgrad cing khro gnyer chu rlabs ltar 'khrugs pa'i zhal am gtsigs bsdams pa phyag g.yas ye shes klong dgu'i rdo rje 'phyar stabs su bsdigs pa/_g.yon pas thal 'byin phrin las kyi phur pa 'dril ba'i sdig mdzub kyi rtse las lcags sdig gi tshwa tshwa 'phro ba/_sku la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/_phod chen mthing ga_/chos gos rnam gsum dmar ba/_mi mgo skam rlon rnying gsum gyi phreng ba'i se ral kha gsol ba/_dbu skra kham nag g.yas su 'khyil ba'i steng sangs rgyas kun gyi phrin las pa mtshon pa'i zhwa nag gser mdangs gsol ba/_snyan cha dung gi waM mig 'khrol zhing*/_snang srid dregs pa sde brgyad gnam lcags sder mos bzung ba'i stag chen grus ma'i steng na srid zhi la mi gnas pa'i brdar zhabs gnyis swag lham dang bcas te me dud khro chung gi bu yug 'tshub pa'i klong na 'gying ba'i dpral bar rgyal ba rtag pa dus gsum mkhyen pa/_mgrin par pad+ma gar dbang mi bskyod rdo rje/_thugs kar mi bskyod rdo rje rang byung rdo rje bcas bzhugs par gsal te mos gus shug drag tu bskyed pas dag pa'i zhing rab 'byams brdal ba'i 'od kyi phreng bas zhing khams sprul pas khyab pa'i bla ma sku gsum skyabs yul rgya mtsho rnams mkha' las char/_sa gzhi las sprin rlangs bar snang las rdul bzhin 'tshubs te sgo gsum la sib sib thim par mos mdzod/_hU~M hU~M hU~M/_gu ru rat+na byon pa'i tshe/_/nam mkha' 'ja' dang 'od kyis gang*/_/sprul pa'i pho nya 'gyed mdzad cing*/_/byin rlabs me dpung 'u ru ru/_/nyams dang rtogs pa sha ra ra/_/kye bla ma chen po khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis/_/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/_/gnas mchog 'di ru byin phob la/_/sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur/_/bgegs dang log 'dren bar chad sol/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/oM AHhU~Md+harma d+hA tu badz+ra ma hA gu ru kro d+ha lo kot+tA ra kA ya wAka tsit+ta badz+ra d+hA ra karma maN+Dal dz+nyA na a be sha ya dzaHdzaHhriM hriM pheM pheM hU~M hU~M hU~M zhes byin dbab/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_dngos gzhi dbang la bzhi las/_dang po bum dbang gi slad du gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/_rdor sems gtso bo khyod la 'dud/_/thar lam chen po bdag 'dod do/_/de nyid dbang dang dam tshig dang*/_/mgon po dpa' bor skyabs song na/_/theg chen khang par gzhug pa dang*/_/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/_/lan gsum/_zhes gsol ba btab pas bla ma'i smin mtshams ye shes kyi spyan las gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor nam mkha' gang bar spros/_rig pa'i lha mo rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pas dbang bskur bar gyur/_oM/_snang stong sgyu ma rdo rje bum pa'i dbang*/_sangs rgyas kun gyi ye shes bdud rtsis gtams/_gdan gsum sgyu 'phrul drwaba'i dkyil 'khor gyi/_dbang bskur dag mnyam dbyings su rang grol shog_/oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shi ka te sa ma ya shrI hU~M/_zhes dbang bskur bas sku gang*/_dri ma dag_/chu'i lhag ma spyi bor 'khyil ba las mi bskyod pa gtso bor gyur pa'i rigs lngas dbu brgyan par gyur/_rjes 'brel nang nus pa 'jug pa'i dbang gi slad du ngo bo byang chub rdo rje'i rigs kyi bdag po la/_rnam pa rgyal ba'i dbang po rigs gsum gyi rdo rje gsum gyis byin gyis brlabs par mos mdzod/_dus gsum mkhyen pa'i sku dpral bar bzhag_/sku ma 'byor na 'khor lo'i rgya dpral bar bzhag_oM/_rgyal kun sku yi rdo rje rtag pa'i rigs/_rdul bral mkha' khyab mkha' yi rdo rje'i sku/_/dus gsum kun mkhyen bla mas dbang bskur bas/_/skye shi 'pho med rdo rje'i sku thob shog_/oM dza yen+d+ra karma ka kA la tri dz+nyA na badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/_mi bskyod rdo rje'i sku'am pad+ma'i phyag rgya mgrin par bzhag ste/_AH_gar gyi dbang phyug bde chen bzhad pa'i dbyangs/_/grags stong 'gag med thugs rje gsung gi mchog_/mi bskyod rdo rje gsung gi dbang bskur bas/_/zab rgyas chos kyi gsang mdzod dbang bsgyur shog_/AHkarma ak+Sho b+h+ya badz+ra wAka a b+hi Shiny+tsa AH_rang byung rdo rje'i sku'am rdo rje rtse gcig gi phyag rgya snying gar gtad de/_hU~M/_rdo rje mi phyed srid zhi kun la khyab/_/srid zhi las 'das ye shes nam mkha' che/_/bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba/_/rang byung rdo rje sems dpas dbang bskur ro/__/hU~M karma swa yaM b+hu badz+ra tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/_de ltar rdo rje gsum gyi byin rlabs 'pho ba'i dbang bskur bas phyi rdzas kyi du ru ka lnga yi nyams grib sangs/_sku rdo rje'i snang srid bla mar shar ba'i dngos grub thob/_nang lta ba'i kla klo'i rtag chad kyi 'phrang las grol/_gsung rdo rje'i zab don rdo rje'i do ha'i gsang mdzod brdol/_gsang ba lha'i bu yi bdud kyis bslu brid mi nus/_thugs rdo rje'i bde stong phyag rgya chen po sgra ji bzhin du rtogs don dam dbyer med ye shes rdo rje'i thugs yid gcig tu 'dres/_rtogs pa nam mkha' dang mnyam par mos la mnyam par zhog la rdo rje'i tshig rkang 'di'i rjes zlos mdzod/_nam mkha' gang ba'i mi bskyod rdo rje AH_/'od zer 'gyed pa'i rdo rje dga' ba ho/_/pho nya 'bar ba'i dbyangs can nus pa hU~M/_/dri ma sel ba'i phrin las drag po oM/_/des bum pa'i dbang thob/_lus kyi dri ma sbyangs/_lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/_'bras bu sprul sku thob pa'i skal pa can du byas so/__/gnyis pa gsang dbang la/_bla ma he ru ka'i dkyil 'khor rang 'od kyi phyag rgya dang sbyor ba'i rdo rje chags pa chen po'i zil mngar lhag pa'i byang chub kyi sems myong grol bdud rtsi ljags la byin par mos shig_b+han+d+ha'i bdud rtsi ster la/_AH_'khor lo'i dbang phyug bla ma he ru ka_/gdan gsum dkyil 'khor kun rdzogs byang chub sems/_/rdo rje'i lce la bzhag pas dug gsum dag_/bde gsal mi rtog nang gi dbang thob shog_/oM gu h+ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH_zhes bdud rtsi myang*/_a ho ma hA su kha hoH_zhes brjod/_rdo rje'i bzlas pa cung zad byas la rlung rig bsre/_des gsang ba'i dbang thob/_ngag gi dri ma sbyangs/_lam rtsa rlung bsgom pa la dbang*/_'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas so/__/gsum pa sher dbang ni/_rig tsaka bstan te/_hU~M/_smra bsam brjod bral dpe las 'das pa'i dbyings/_/thabs kyi pad+ma'i reg byas nyer drangs te/_/lhan skyes bde chen grong du nyer drangs pa'i/_/ngo mtshar shes rab ye shes dbang thob shog_/oM pradz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/_'du shes gsum gyis snyoms par zhugs par mos la/_pad+ma b+hany+dza ho/_mthar phyag rgya lte ba'i a thung la thim par mos la 'bar 'dzag bsgom/_brtul zhugs spyod pa'i yo byad gtad la/_hU~M/_'pho bcas rtsa rlung thig le'i 'gro 'ong kun/_/'pho med a wa d+hU tir dag pa las/_/gnas yul rdo rje'i brtul zhugs spyod pa'i chas/_/gtad pas phyogs las rnam par rgyal gyur cig_/yo gi a lang+ka ra hU~M/_des shes rab ye shes kyi dbang thob yid kyi dri ma sbyangs/_lam thig le bsgom pa la dbang*/_'bras bu chos sku thob pa'i skal pa can du byas so/__/bzhi pa tshig dbang ni/_dgongs pa mi g.yo bas/_ho/_gang du mi gnas cir yang mi rtog pa'i/_/mkha' khyab rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu/_/ye shes snying po 'od gsal de kho na/_/'du 'bral med pa'i de nyid e ma ho/_/oM dz+nyA na d+harma d+hA tu a ti a b+hi Shiny+tsa ho/_thod pa'i zhun gyi mar me gtad la/_ho/_dbyings kyi b+ha n+d+har rig pa'i mar me sbar/_/'od gsal snang ba brdal khyab chen po'i zer/_/srid zhi kun khyab de nyid mtshon pa'i dbang*/_/thob nas gnyis snang mun pa sangs gyur cig_/dz+nyA na A lo ka a b+hi Shiny+tsa hrIH_des dbang bzhi pa thob/_ye shes kyi dri ma sbyangs/_lam phyag rgya chen po bsgom pa la dbang*/_'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas so/_/slar yang gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_pha khro bo 'chol ba gshegs pa'i tshe/_/phyi snod bcud kun bden med zang thal le/_/blos ris su bzung ba'i gtad so stong*/_/yul dag pa dur khrod me ri 'bar/_/rje khyed kyi bzhugs yul sleb pa nyams re dga'/_/cir snang mi bde ba med pa 'di dwangs re spro/_/a la la rnal 'byor gyi skal pa bzang*/_/nang sems kyi yo lang kun bde stong gi klong*/_/rig pa rjen la bud pas res 'jog med/_/tshogs drug rang grol gyi dkyil 'khor mdzes/_/rje khyed kyi lha zhal mjal ba 'di nyams re dga'/_/bde sdug rgyan du shar ba 'di dwangs re spro/_/nyams skyo ba'i snang ba mos gus su shar/_/gtad med byin rlabs kyi ro yis myos/_/'di rang sems bla mar 'dres pa'i rtags/_/'di snang srid bla mar grol ba'i rtags/_/'di 'dra'i byin chen phebs pa'i tshe/_/bdag bu chung gi snying rlung bde chen du grol/_/rje bka' drin che'o karma pa/_/pha thugs rje che'o pad+ma 'byung*/_/ston 'khor la 'du 'bral mi 'dug na/_/pha bu gnyis dgongs pa gcig nas gda'/_/blo chos su 'gro bar byin gyis rlobs/_/chos lam du 'gro bar byin gyis rlobs/_/lam 'khrul pa sel bar byin gyis rlobs/_'khrul pa ye shes su 'char bar byin gyis rlobs/_/zhes gsol ba btab pas/_he ru ka dpal 'chol ba'i khro bo'i rgyal/_/lus dkyil bcas pa dpa' bo'i cha byad can/_/sku mdog sngo sang zar ma'i mthing mdog can/_/khro 'jum spyan gsum mche bzhi yid tsam mngon/_/rdo rje dril bu 'khyud pa'i stabs kyis 'dzin/_/glang chen bla gos stag pags sham thabs grol/_/pha rol phyin drug phyag rgya drug gis brgyan/_/thor tshugs zla phyed sna tshogs rdo rjes mtshan/_/g.yas brkyang g.yon bskum pad nyi'i gdan la 'gying*/_/sku las ye shes me 'od mdog lnga 'phros/_/dus gsum kun mkhyen rkyang ma'i zla bar zhu/_/snod bcud gzugs snang bla ma'i sku zhing shar/_/mi bskyod dga' ba ro ma'i nyi mar thim/_/sgra grags gzhom med nA da'i rgyud mang len/_/rang byung rdo rje dbu ma'i dbyings su thim/_/'gyu 'phro 'i rtog tshogs phyag rgya chen por rtogs/_/ye shes rdo rje pak+shi dbyings su yal/_/rig stong khyab brdal rang grol e ma ho/_/snod bcud ka dag dbyings kyi rgyan du shar/_/dbyings snang ma 'gags rang gsal lhun gyis grub/_/gang du mi gnas kun khyab sa le ba/_/gdod nas 'du 'bral med pa'i ngang du bzhag_/rjes dam tshig khas blang*/_maN+Dal lus 'bul dang*/_tshogs kyi 'khor lo dang rdo rje'i glu gar bcas tshim pa drug ldan du rol/_dge ba bsngo rdo rje'i rigs su smon lam bcas mthar dbyung ngo*/_/mkha' khyab ye shes sku can grub pa'i rje/_gdul dka'i gnyen gcig rgyal dbang karma pa/_dbyer med rdo rje bzhi dbyings khros nas kyang*/_srid pa ming med zhi dbyings sim gyur cig_/ces drung chen chos kyi rgya mtsho'i dgongs klong nas phyung pa'i bka' brgyud grub thob rgya mtsho'i bla ma'i rnal 'byor 'di la dbang zhig mdzad bzhed gnang kyang dgongs pa lam lus su gyur pas khyed nas bri bar 'os zhes rigs sras/_gsang yum/_rgyal tshab gtsos dad slob kun nas rten bcas yang yang bskul bas rje btsun mchog gi gsang ba gsum dbyings su chu rlabs chu mtshor gcig pa'i nges shes kyis gsol ba btab pas rig ngor gsal ba bzhin chu 'babs su bkod pa po phyogs bral gyi ku sA li lang+ga la shrI b+hU ti'am karma bshad sgrub chos kyi nyin byed du rgyal ba bcu drug pas ming gi cod pan gnang ba des/_lho 'brug grub pa'i sman ljongs rdo rje'i gnas mchog stag tshang dang 'dabs 'byor ba skyer chu'i gtsug lag khang du gnas pa'i skabs su bris pa 'brel tshad rdo rje nang gi rnal 'byor gyis sku bzhi'i dbyings su ngal 'tsho ba'i cha rkyen du gyur cig_/dge legs 'phel//__!__don brgyud grub thob rgya mtsho'i tshogs mchod bde chen ye shes mchog sbyin zhes bya ba bzhugs so/__na mo gu ru ma hA mu dra ye/_rnal 'byor pho mo brtul zhugs kyis dgongs nyams spar ba'am dpal ldan bla ma dam pa sku 'khrungs pa dang*/_ mya ngan las 'das pa'i dus chen sogs su tshogs kyi mchod pa bya bar 'dod pas/_sdig zas dang log 'tshos ma gos pa'i thabs shes kyi dam rdzas 'du byas la/_ra~M ya~M kha~M/_snod bcud 'og min gsang chen rol pa dur khrod me ri 'bar ba'i gzhal yas khang chen po'i mdun du mi mgo skam po'i thod pa bam ro'i ltag pa nang du bstan pa mig nas me 'bar ba/_sna nas du ba 'thul ba/_kha nas bshugs sgra 'byin pa/_rna ba nas glog 'khyugs pa gsum gyi steng du ye shes kyi ka pA la phyi dkar la nang dmar ba stong gsum dang mnyam pa'i nang du sha lnga yi ri bo bdud rtsi yi rgya mtsho/_gtum mo ye shes kyi mes zhu zhing bkol/_hU~M yig bdud rtsi'i rgyun dang 'dres pa'i rlangs pa'i zegs ma las snang srid 'dod yon zad pa med pa 'char bas mchog gi dngos grub sgrub pa'i dam rdzas chen por gyur/_oM AHhU~M ha ho hrIH_tshogs mgron spyan 'dren pa ni/_dbyings skye ba med pa'i pho brang nas/_/gshegs bzhugs pa'i mtshan ma mi dmigs kyang*/_/gdangs 'gags med ye shes rol pa'i sprin/_/zhing srid zhi kun tu khyab pa las/_/bu dam tshig can gyi snang ngo ru/_/rje rdzogs pa'i sangs rgyas pad+ma 'byung*/_/don dbyer med grub chen karma pa/_/sku 'chol pa'i khro rgyal gro bo lod/_/sku gsung dang thugs yon phrin las kyi/_/rtsal rnam 'phrul zhing kun khyab pa rnams/_/rdzas tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na/_/sku rdo rje'i gar gyis sa gsum g.yo/_/gsung rang byung sngags sgras zhing kun khyab/_/thugs mnyam rjes bral ba'i dgongs pa yis/_/gnas 'di ru byon la byin chen phobs/_/rdzas tshogs kyi 'khor lo ye shes kyi/_/bcud rigs lnga'i dam rdzas chen por gyur/_/grogs rnal 'byor pho mo thams cad kyang*/_/lha yi dam yab yum ngo bor gyur/_/don bde stong gnyis med dgongs mnyam ngor/_/mchog thun mong dngos grub bstsal du gsol/_/ma hA gu ru maN+Dal sarba sa ma ya dza dzaH_oM/_bde chen bdud rtsi'i tshogs mchod 'di/_/bka' brgyud grub thob rgya mtshor 'bul/_/dgyes pa chen por bzhes nas kyang*/_/ye shes dgongs pa mngon gyur mdzod/_/g+ha na tsakra pU dza hoH_rdo rje'i dam tshig rmad po che/_/bde ba chen po'i longs spyod mchog_/rgyud drug yi dam lha la 'bul/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/sarba sa ma ya shud+d+he AH_yig brgya brjod/_hU~M hU~M hU~M/_rdo rje khros pa'i ting 'dzin gyis/_/phyi nang gsang ba'i kla klo bkug_/ye shes mtshon chas dbyings su bsgral/_/dug gsum sha khrag zhal du bstab/_/ma hA maM sa kiM ni ri ti khA hi/_/rdo rje'i rnal 'byor pho mo rnams/_/dam tshig tshogs kyi rdzas la rol/_/phung khams skye mched lha'i 'khor lor/_/dag pa chen po'i ngo bor gyur/_/a ho ma hA su kha hoH_hoH_/mtshan bcas rtog pa'i lhag ma kun/_/chos zad dbyings kyi klong du 'bul/_/'khrul pa gzhi la dag pa yi/_phrin las chen po grub par mdzod/_/he ru ka dpal grong khyer sogs smon lam bya'o/__/zhes pa'ang phyag rdzogs dbyer med kyi rnal 'byor grub pa'i dbang phyug nam mkha' chos kyi rgya mtsho'i dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod las byon pa'i bla sgrub la tshogs kyi mchod pa zhig 'bri bar 'os zhes sku gsung thugs kyi sras mchog sa dbang 'od gsal rang grol nas gsung bskul bzhin dad mos kyis yo gi ni mang+ga la shrI b+hU tis pha ran si la son na ri'i bsam gtan gyi khang bu bkra shis dpal 'bar gling nas bris pa'i yi ge pa ni bya bral sprul sku A nan+ta mang+ga las mdzad pa rang gzhan gyi rgyud la ye shes chen po'i dgongs nyams tshad la phebs pa'i rgyur gyur cig/_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]