DKR-KABUM-01-KA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་དབང་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་།
Wylie title mkhas shing dngos grub brnyes pa'i rdo rje'i rig pa 'dzin dbang 'gyur med pad+ma rnam rgyal dpal bzang po slob brgyud dang bcas pa'i rnam thar nyung ngur brjod pa ngo mtshar zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng DKR-KABUM-01-KA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 1, Text 2, Pages 208-274 (Folios 1a to 67a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ (Zhechen Gyaltsab, 4th)
Citation Khyentse, Dilgo. Mkhas shing dngos grub brnyes pa'i rdo rje'i rig pa 'dzin dbang 'gyur med pad+ma rnam rgyal dpal bzang po slob brgyud dang bcas pa'i rnam thar nyung ngur brjod pa ngo mtshar zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 1: 208-274. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar
Colophon

།ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་རྫིང་བུའི་ཞལ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་འདི་ལྟར་འབྲི་བར་འདུན་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་དད་བློ་རྨད་བྱུང་འཇིགས་མེད་ཚེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་དང༌། སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་མྱུར་དུ་གྱིས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་བཞིན། ངེས་གསང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མདོ་ཁམས་ཞེ་ཆེན་པའི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་བུའི་ཐ་ཆུང༌། བསྟན་པ་རིས་མེད་ལ་དད་ཅིང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་བློ་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེས་ལྷོ་ཕྱོགས་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་གོས་དང་གོང་བ་བཞིན་འདབས་འབྲེལ་བའི་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་ཞོལ་རང་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་ནས་དབུ་བརྩམས། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་གླིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཆུ་བྱའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པས་སྙིགས་མའི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་རྣམ་དཀར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང༌། བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཀུན་བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་བས་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ངལ་འཚོ་མཆོག་ཏུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལྃ། དགེའོ།

/ces pa'ang khyab bdag dpal mgon bla ma'i gsung rdo rje bdud rtsi'i skyes kyi cha shas sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi chos 'byung legs bshad pad+ma dkar po'i rdzing bu'i zhal skong gi tshul du 'di ltar 'bri bar 'dun pa dang*/_rje btsun bla ma yab sras kyi zhal slob dad blo rmad byung 'jigs med tshe mchog rdo rje nas kyang yang yang bskul ba dang*/_sde snod 'dzin pa mkhan po thub bstan brtson 'grus phun tshogs nas kyang myur du gyis zhes gsung bskul mdzad pa bzhin/_nges gsang chos kyi 'byung gnas mdo khams zhe chen pa'i rdo rje'i slob bu'i tha chung*/_bstan pa ris med la dad cing snga 'gyur bka' gter gyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad blo phra mo thob pa 'jam mgon mkhyen brtse'i sprul ming 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan phrin las grub pa'i sdes lho phyogs sA la'i sman ljongs dpal ldan 'brug pa'i rgyal khab kyi sa yi thig le spa gro stag tshang seng ge bsam 'grub kyi rdo rje'i gnas chen gos dang gong ba bzhin 'dabs 'brel ba'i skyer chu'i gtsug lag khang gi nye zhol rang gnas bsam gtan gyi khang bu phun tshogs bkra shis dga' 'khyil nas dbu brtsams/_phun tshogs chos kyi gling gi skyed tshal du chu bya'i gnam lo gsar tshes kyi dga' ston du grub par bgyis pa 'dis kyang rgyal ba'i bstan pa rin po che yun ring du gnas pas snyigs ma'i yid can mtha' dag rnam dkar gyi dpal 'byor phun sum tshogs pas phan bde'i dga' ston zad mi shes pa dang*/_bdag kyang skye kun bla ma mchog dang mi 'bral bas sku gsum bde ba chen por ngal 'tsho mchog tu thob pa'i rgyur kho nar gyur cig__/sarba mang+ga la~M/_dge'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་དབང་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། འཕོ་འགྱུརྃ་མཚན་མེདྃ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་པྃདྨྃ་ལྟར་མཛེས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྲིད་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་ཞི་བའི་མཐའ་སྒྲོལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་རིགས་ཀུན་བདག །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་སྩོལ་མཛད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པ་འཕགས་པའི་བློས་ཀྱང་དཔོག་མིན་མོད། །དད་དང་མོས་གུས་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྒྲོ་སྐུར་སྤངས་པའི་གཟུར་གནས་ངག །བཟང་པོའི་གསེར་བཞིན་འདི་ན་བཀོད་འདིས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་གྱི་རྒྱན་གྱུར་ནས། །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཀུན་བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལ་སྤྱིར་རྣམ་ཐར་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་ནི་མོཀྵ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན། ཉེ་བསྒྱུར་ནི་སྔོན་མའི་མུ་ཅོར་གྲོལ་བ་ལའོ་ཞེས་པའི་བྱིངས་དོན་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། མེ་ཏོག་རྒྱ་གྲོལ་ནས་ཁ་བྱེ་ཞིང་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པས། འདིར་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་མཚོན་པའི་དོན་ཏོ། །གཞན་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་དོན། ཐར་པའི་རྣམ་པ་སྟེ་ཐར་པའི་འདྲ་འབག་ཅེས་བརྗོད་དེ། བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། ཚོགས་ལམ་ནས་བཟུང་ལམ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་དང་སྦྱར་དུ་ཡོད་པས་ན་གདམས་ངག་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཅག་གི་རྣམ་འདྲེན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་སྨན་དང༌། སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་བྲི་བ་ལ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཟབ་མོའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པ་ཐ་དད་དུ་མ་མཆིས་ཀྱང༌། སློབ་པ་ལམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་གདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་རྣམ་ཐར་དང་མཛད་པའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འཇའ་ཚོན་དང་ཆུ་ཟླ་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་ཕྱོགས་དུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་རེ་རེའང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་བཞིན། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བྱེ་བྲག་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་གདུལ་ཞིང་སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་བྱང་ཕྱོགས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་མོ། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སྟོད་དུ་རྡོར་སྨིན་གཉིས་བར་དུ་ཞེ་རྫོགས་གཉིས་སྨད་དུ་ཀཿདཔལ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི་བྱེ་བྲག་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་བའི་གདན་ས་ཆེ་དགུའི་ཡ་གྱལ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རེ་ཁཱ་ཆེས་ཆེར་བཀྲ་བར་རྫོགས་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བྱོན་པ་ལས་ཕྱི་མའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་འགོད་པ་ལ། སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པྲ་བྷ་ཧསྟི། གནུབས་སྟོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང༌། སྐུའི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་ཨ་མཇའ་བླ་མ་གྲུབ་དབང་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐོག་ཆོས་བྲོས་ལ་བྱོན་ཏེ་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་རབ་འབྱམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་མཚན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ་ནས་ལོ་དགུའི་བར་འབྲལ་མེད་དུ་འགྲོགས་ཤིང་གདམས་ངག་གི་ཞུན་མཐར་བཅད། རྗེ་རབ་འབྱམས་པ་གཤེགས་རྗེས། རྡོར་སྨིན་དུ་བྱོན་ནས་སྨིན་གྲོལ་མང་དུ་གསན་མཐར། ཁོང་རང་དགུང་གྲངས་ཉེར་དྲུག་ནས་བརྩམས་སྐབས་གསེང་ཕྲན་བུ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ལ་གཙོ་བོར་བཏོན་པས། ཁྱོན་དྲིལ་ལོ་མཚམས་ཞེ་བདུན་སོང༌། བར་སྐབས་རྣམས་སུ་རྗེ་རབ་འབྱམས་པའི་ཡང་སྲིད་ཁྲི་འདོན་དང་ཕྱིས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་བཞེངས་པའི་སྐབས་སོགས་སུ་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་མཛད་པས་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ཚུགས་པའི་བདག་རྐྱེན་ཐུན་མིན་གྲུབ་དབང་འདི་དང༌། རྭ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སིབ་རྫོགས་ཆེན་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་སྐུ་ཕྲེང་གོང་འོག་ཡིན་པར་རབ་འབྱམས་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་མི་མིན་འབྱུང་པོས་དམ་ལ་ཉན། དབུ་རལ་གྱིས་མཚོན་ཆ་བསྲུང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་དུ་བརྙེས། རྫོགས་ཆེན་སྣང་བཞིའི་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་གྲངས་དོན་ལྔ་ལ་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་ས་གཡོ་བ་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ས་ནས་སར་འཕར་བའི་ལམ་རྟགས་ཡ་མཚན་པ་དང༌། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བར་དབུ་ཐོད་མ་ཉམས་པར་བཛྲ་གུ་རུ་རང་བྱོན་གསལ་དག་དང༌། ཐུགས་ཞུན་ཐིགས་ལྕགས་གཅོད་དབང་མདོག་ཏུ་འགྲིལ་བ་སོགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཆོག་གི་ཆེ་ཡོན་རྫོགས་པ་དེས། སྔར་རང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་དུས་ནས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ། མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་ཅིག་ཁམས་སུ་འཕོས་པར་གྲགས་ཤིང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཡོན་དགེ་གཏེར་སྨྱོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན་པའི་དཔོན་རྒྱུད་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ལྕགས་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རིགས་ཞང་སེ་བོ་སྔགས་པ་ཉི་མ་ཐག་བརྟོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། ཟླ་ངོ་མཐོང་ཙམ་ནས་ང་བླ་མ་པད་རྒྱལ་ཡིན་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དང༌། སི་ཏུ་ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨ་ཀ་ར་སོགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་གྲུབ་དབང་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྗེ་དབོན་སངས་རྒྱས་རབ་བརྟན་སོགས་ཀྱིས་གོང་མའི་གདན་ས་གཤང་ནག་རི་ཁྲོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། དགུང་གྲངས་བདུན་པར་རྗེ་ཞེ་ཆེན་པ་ཆེན་པོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀུན་བཟང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་སུ་གསོལ། སིབ་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས་མཚན་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་དུ་གསོལ། དགུང་གྲངས་བདུན་པའི་ཐོག་ནས་ཞེ་ཆེན་དུ་བྱོན་ནས་རབ་འབྱམས་གཉིས་པའི་ཞབས་པད་བསྟེན། མཛོད་ཆེན་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། རཏ་གླིང་ཆོས་སྐོར། སྨིན་གླིང་ཟབ་གཏེར་སྐོར། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད། རྗེ་རང་གི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལྗགས་ལུང་སོགས་སྨིན་རྒྱས་སུ་གསན་ནས་བླ་སློབ་སྐྱེ་བ་དུ་མར་འབྲེལ་བ་དང་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་ལ་དགོངས་པས་དགྱེས་པའི་དབུགས་དབྱུང་བཅས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ལྷག་པར་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་སྒྲོལ་དབང་གི་སྐབས་སུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་རང་ཉིད་ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པའི་ཐུགས་ཤེས་གསལ་པོར་འཁྲུངས། གཞན་ཡང་དུས་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་པར་གནུབས་ནམ་སྙིང༌། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སོགས་ངོས་ཟིན་པ་དང་མི་ཟིན་པའི་རྒྱལ་པོ། རབ་བྱུང༌། སྔགས་འཆང༌། གཏེར་སྟོན། ཁྱིམ་པ་བུད་མེད། རྣལ་འབྱོར་མ་སོགས་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་མང་པོ་སད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཀློང་རྡོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ཐོག་དག་པའི་སྣང་བར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གུ་རུའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཇའ་འོད་སྣ་ལྔའི་ཟེར་ཐག་འཕྲོས་པ་སྐུ་ལ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གུ་རུའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་རིག་པ་གཏད་མེད་དུ་སོང་སྟེ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོས་པ་སོགས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་པ་ཤར། དགུང་གྲངས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཐོག་རྗེ་རབ་འབྱམས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་ཏེ་དོན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཏེ་སྤྲུལ་པ་བསྡུས་པས། བཅུ་གཅིག་ནས་གཞན་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས། རྡོར་བྲག་ཞབས་དྲུང་པདྨ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ནས་དག་སྣང་པདྨ་དྲག་པོའི་ཆོས་བདག་དང་ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་པར་དབུགས་དབྱུང༌། མཚན་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དུ་གསོལ་ཞིང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་ལུང་བསྟན། ཀཿཐོག་རྨོག་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ཆོས་དབང་ནས་དག་སྣང་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་བདག་དང་སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངོས་བཟུང་ནས་ཀེ་སྟོད་འགྱིང་བ་བྲག་དཀར་དུ་ཚེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་ན་ཟག་ཟད་འོད་སྐུར་གྲོལ་བར་ལུང་བསྟན། གཞན་ཡང་སྨིན་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་མཁན་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་ཆེན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། ཀོང་པོ་གཏེར་ཆེན་སོགས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས། སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་པར་གོང་སྨོས་ཀྱི་དམ་པ་དེ་རྣམས་དང༌། མཁན་ཆེན་ཨོ་ཊི་ཡཱ་ན། གཙང་གྲུབ་ཆེན་པདྨ་བཤེས་གཉེན། ལྕགས་ཟམ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། རྫོགས་སྤྲུལ་ངེས་དོན་བསྟན་བཟང༌། ཀཿཐོག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང༌། པཎ་ཆེན་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ། རྗེ་དབོན་པདྨ་ཀུན་གྲོལ། འདྲེན་མཆོག་རིག་འཛིན་བཟང་པོ། ཕུ་ཁུང་པདྨ་རིན་ཆེན། གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར། འབར་ཆུང་འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་སྐུ་མཆེད་སོགས་དང༌། སི་ཏུ་ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨཱ་ཀ་ར། ཞྭ་ལུ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་རབ། ར་ཉག་གྲུབ་ཆེན་བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཁམས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས། ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབྱམས་ཀླས་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་དབྱིངས་སུ་དག །མཉམ་བཞག་འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ནས་རྗེས་ཐོབ་གང་ཤར་རང་གྲོལ་མཉམ་ཡངས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དགོངས་པ་རང་བྱུང་རང་བཞེངས་སུ་འཁྲུངས་པ་ལས་མཉམ་རྗེས་རེས་འཇོག་གི་ཤུན་པ་བུད་ནས་རིས་མེད་འོད་གསལ་འཁོར་ཡུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རང་དབང་འབྱོར་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར། ལྷོ་བྲག་མར་པ། ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་རྒྱ་བོད་གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་དུ་མས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་གདམས་པའང་གནང༌། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀཿ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སོགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས། རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་སྟངས་ཕུལ། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་ཁོལ། ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཚར་བཅད་པ་སོགས་ལས་གང་བརྩམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་མངོན་རྟགས་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིས་དུས་མཉམ་གྱི་ཆེ་དགུ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་སྐུ་བསོད་དང་སྙན་གྲགས་རྒྱས། ཆོས་སྡེ་འདིའི་འདུ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཙམ་མ་གཏོགས་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན། འོག་མིན་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྤྲོས་བཅས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟླ་བ་དང་པོར་ཆོས་དབང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མཁན་ཆེན་ཨོ་ཌཱི་ཡཱ་ནའི་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་དང༌། ས་ག་ཟླ་བར་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན། ལོ་མཇུག་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་ཁྲོ་རོལ་གྱི་གཏོར་བཟློག་བཅས། ཟླ་བ་ལྔ་པར་ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྤྲོས་བཅས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་བཅས་དུས་མཆོད་ཆེན་པོ་ལྔ་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་བཞིན་པའི་རྒྱུན་འཛུགས་ཐོག་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་གང་དགོས་ཁྱད་ཐོན་དང༌། ཉེར་མཁོའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ཆ་ཚང་སྤར་དུ་བསྒྲུབས། ཞེ་ཆེན་བྱང་འདྲེན་འགྱུར་མེད་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དབྱངས་ཡིག་ནག་འགྲོས་དང་ཐུགས་སྲས་དབང་ཆེན་འབུམ་གྱིས་སྒྲུབ་ཡིག་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་མ་དེབ་གསར་བཀོད་ཕྱིས་འཇམ་མགོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁུངས་བཙུན་པའི་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་རྟོན་ཞིང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད། སྒྲུབ་སྡེ་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་གསར་དུ་བཏབ་ནས་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་བཅུ་གསུམ་རྒྱུན་འཇོག་དང༌། གཞན་ཡང༌། སིབ་དགོན་གསང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། གཤང་ནག་རིག་འཛིན་མཁའ་སྤྱོད་གླིང༌། ཕུག་དགོན་ཆོས་འཁོར་བདེ་ཆེན་ལྷུན་པོ། སྒོ་མེ་དེང་སྐྱ་དགོན་གསང་སྔགས་གླིང༌། འཇུ་མོ་ཧོར་གསང་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། ཉག་གཟུར་བ་ལྷ་འབུམ་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས། རྙིང་པ་ཞིག་གསོས་མཆོད་ཐེབས་རྟེན་གསུམ་བསྩལ་བ་སོགས་མཐའ་ཡས། ལྕགས་ཁྱི་ལོར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གཟིགས་ནས་ལུང་བྱང་བསྩལ་བ། །པདྨས་བྱིན་རླབས་བདུད་འཇོམས་རོལ་པ་རྩལ། །ཁྱོད་ནི་ཚེ་སྔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའོ། །བདག་ནི་སྣ་ཚོགས་སྐུར་སྟོན་པདྨ་འབྱུང༌། །ཁྱོད་ལ་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་འོང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེ། །རང་ངོ་ཤེས་ན་ང་ཉིད་ལོགས་སུ་མེད། །ཅེས་སོགས་ཁ་བྱང་ལུང་བསྟན་བསྩལ་བ་ལྟར་ཀེ་སྟོད་འགྱིང་བ་བྲག་དཀར་གནས་ཞལ་ཕྱེས། ཤིང་གླང་ལོར་དག་སྣང་ཁ་བྱང་ཕེབས་པ་བཞིན་གནས་མཆོག་སེངྒེ་གནམ་རྫོང་གནས་སྒོ་འབྱེད་པར་མཛད་པས་མཚོན་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལུང་བསྟན་སྔ་རྗེས་མང་ཙམ་བྱུང་ཡང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་བོའི་སྒྲོ་སྐུར་དང་བསྟན་པའི་མིག་རྐྱེན་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་ཆེད་གཉེར་མ་མཛད། རབ་འབྱམས་གསུམ་པ་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་གཙང་བས་གཞིས་བྱེས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་རྒྱུན་གསུང་དང༌། གསོ་སྦྱོང་ཡར་མར་གཉིས་མ་ཆགས་པར་སྟོན་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གནང་བར་མཛད། ལྷག་པར་བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་པའི་འཆད་སྤེལ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་སྙིང་པོའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཞིང༌། དེ་དག་ཀྱང་གང་ཟག་སོ་སོའི་བློ་རིམ་དང་འཚམས་པ་མྱོང་ཁྲིད་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྨིན་ལ་གཙོ་བོར་མཛད་པས་ཞལ་སློབ་ཀྱང༌། པཎ་ཆེན་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ཀུན་སྤང་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཡར་འཕེལ་ཏེ་ཟླ་བྲལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དང༌། གཞན་ཡང༌། རྣམ་འདྲེན་རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ། རབ་འབྱམས་སྐུ་འཕྲེང་གོང་འོག །ཀཿཐོག་ཞིང་སྐྱོང་དང་རྨོག་ཚའི་ཡང་སྤྲུལ། དགེ་ཕྱག་རྣམ་གཉིས། ཉི་སྤྲུལ་གསུམ་པ། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་གོ་ཆ། གླིང་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། ར་ཉག་གྲུབ་ཆེན། སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། མགོ་ཚ་མཆོག་སྤྲུལ། གོང་གསལ་དགོན་ལག་རྣམས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་བཟང་ལ་མང་བ་དང༌། བྱེ་བྲག་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་སྤོང་བ་པ་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྟེན་པ་གྲུབ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་དང༌། འགྱུར་མེད་མཐའ་ཡས། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་རྟགས་ཚད་མཐར་ཕྱིན་པ་མཁས་གྲུབ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། ཉང་གི་རྟ་ནག་དང་སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་གར་ཚེ་འོད་དཔག་མེད་བཅས་ཀྱི་བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་རེ་ཐེམ་ཞིང་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཞལ་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་སྒྲུབ་གྲྭ་དེར་བཞུགས་པ་ཀུན་གྱིས་ཐོས་པ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་ངག་དབང༌། ཆོས་དབང་ཡང་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་བཅོ་ལྔ་འགྲུབ་ཅིང༌། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞལ་བསྟན་པའི་བླ་མ་བསམ་གཏན། བླ་མའི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ཅིང་སྐྱེ་འཆི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་བླ་མ་དབང་ཆེན་འབུམ། ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྔགས་རམས་པ་ཀུན་བཟང་གསང་སྔགས་སོགས་བར་དོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་གྲོལ་བའི་གདེང་ཚད་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་ཡང་དབེན་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཟིན་ངེས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཆེས་མང་ཞིང༌། ཐ་ན་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལས་སྒོམ་ཁྲིད་སྣ་རེ་ཐོབ་པའི་གྲྭ་རྒན་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱང་འདའ་ཀ་བླ་མའི་སྣང་བ་འཆར་བ་དང་འདའ་ཚད་ཟིན་པ་སོགས་རྟགས་ཡ་མཚན་བརྒྱུད་མར་འོང་བ་ཐོས་སོ། །དེའི་ཡང་སྲིད་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་ནི། ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སྟག་མཛེས་མཚོ་ཁར་ཁྱིམ་བདག་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། རྡོར་སྨིན་སོགས་དམ་པ་དུ་མའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་གོང་མའི་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཆུང་ངུ་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་སོགས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྒྲིབ་མེད་དུ་གསལ། དབོན་སྤྲུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་དང༌། རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། ལྷ་འབྲང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་དམ་པ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཁྲུངས། ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་རྗེས་སུ་བཟུང༌། བར་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷ་འདྲེའི་སྤྱོད་ཚུལ་སོགས་ལྐོག་གྱུར་གྱི་ཆོས་རྣམས་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས། ནུས་མཐུས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད། ལྷ་ལྡན་ཕྱོགས་སུ་འབྲུམ་པ་ནག་པོའི་ནད་ཀྱང་དཀར་པོར་སྒྱུར་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པའང་ཅི་རིགས་མཛད། རང་དགོན་མ་ལག་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་ཉམས་པ་གསོ་བ། ཆོས་རྗེ་རབ་འབྱམས་གསུམ་པ་གོང་མའི་སེང་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བ་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །ཡང་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པའི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བོ་གོང་གསལ་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཡར་འཕེལ་ནི། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཁམས་ཡོངས་སུ་བརྟས། བཻ་རོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་རོང་སྟོན་ལྕགས་སྣ་ཅན་ནམ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྔོན་རབས་གསལ་པོར་དྲན། དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུ་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་ཐེམས་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ཞིང་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་དང་སྒྲུབ་གནས་སོགས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། ཉེར་ཐམ་ནས་ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བོར་ནས་དབུས་གཙང་གི་གནས་སྐོར་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་པད་བསྙེན་ནས་ལས་ཅི་ལ་ཐུག་ཀྱང་རི་ལས་མི་འབབ་པ་དང༌། བླ་མའི་གཟིམ་སྤྱིལ་དང་ཆོས་ར་མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་སྒོ་ཐེམ་མི་འགོམ་པ་དང༌། གསེར་དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་རེག་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་བཅའི་ཁུར་བཞེས་ནས་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་སྒྲུབ་སྡེ་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་བཟུང༌། དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་ཐོག་ཡན་ཆོད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བསྙེན་པ་སིདྡྷི་དུང་ཕྱུར་གཅིག །ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་གཉིས། བསམ་ལྷུན་འབུམ་ཐེར། བརྒྱད་སྟོང་པ་སྟོང་ཐོག་བརྒྱ་བཞག་གྲུབ། མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་བཏོན་པས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ཀྱི་མྱོང་བ་ལོ་དགུར་བྱུང༌། སུམ་ཅུའི་ཐོག་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤེས་ཉམས་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་འཛིན་པ་དབྱིངས་སུ་དག་ནས་མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་ཕེབས། དེ་ནས་བཟུང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་སྟེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ལ་དྲིལ་བས་སྣང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྒོམ་མེད་ཆོས་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྒྱལ་སར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ལས། རྗེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་མི་གཟུགས་ཅན། །ཕ་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཁྱོད་ཚེ་གཅིག་བསྙེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདུད་ཉེར་ལེན་ལྔ་ཕུང་ཞིག་ནས་ཐལ། །རྟག་ཆད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་དོན་མེད། །ཁོང་བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སུ། །མཐོང་སྒོམ་གྱིས་གཞན་སྣང་ངོ་བོར་སྙེམས། །ལྷ་ཞི་ཁྲོ་ཌཱ་ཀི་སྒྲུབ་འདོད་མེད། །སྐྱབས་མཆོག་གསུམ་བླ་མར་བལྟས་བལྟས་ནས། །མགོན་གཞན་ལ་རེ་བ་ཡལ་ནས་ཐལ། །བདག་སྐྱོབ་མཁན་གཞན་ཞིག་ཚོལ་བསམ་མེད། །ཡབ་མཚན་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཉམས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མྱོང་ནས་སོང༌། །ཡིད་བསླུ་བྲིད་གཟུགས་ལ་ཆགས་དོན་མེད། །ཆོས་མཐུན་གྱི་བསམ་པ་བསྐྱངས་བསྐྱངས་ནས། །སྡིག་མི་དགེ་ཕལ་ཆེར་བརྗེད་ནས་ཐལ། །སེམས་དགེ་བར་འཇུག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་མེད། །ཡུལ་སྣོད་བཅུད་སྒྱུ་མར་སྦྱངས་སྦྱངས་ནས། །ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་བྲལ་ནས་ཐལ། །བློས་བཏགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་དགོས་པ་མེད། །བདེན་མེད་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱས་བྱས་ནས། །ཁོས་བྱ་བྱེད་བྱས་ཟིན་བརྗེད་དེ་ཐལ། །འཁོར་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་དོན་མེད། །ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་འགོང་པོ་བཤིག་བཤིག་ནས། །སེམས་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཁོ་ཐག་ཆོད། །ཡོད་མེད་ཅེས་རེ་དོགས་བྱ་དོན་མེད། །གཟུང་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་བཀྲོལ་བཀྲོལ་ནས། །ཕྲན་རྨོངས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱུད་དག་ནས་ཐལ། །མཁའ་དབྱིངས་ལ་མདུད་པ་འབོར་དུ་མེད། །ལོ་མང་ནས་གང་ཤར་གང་སྣང་ལ། །སེམས་འཛིན་གྱི་ཐག་པ་ཆད་ནས་ཐལ། །སྡུག་བཙིར་གྱི་འཇུར་བུས་བཅིངས་དོན་མེད། །གནད་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་རྟོགས། །ཐེ་ཚོམ་གྱི་དོགས་པ་ཟད་ནས་ཐལ། །ད་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་བྱེད་སྙམ་མེད། །དོན་གཉིས་སྣང་སྤྲོས་པ་དབྱིངས་སུ་ནུབ། །རང་རིག་གི་རྒྱལ་ས་ཟིན་ལ་ཉེ། །བློས་བཅོས་བཟོ་ཆེད་སྒོམ་བྱ་རྒྱུ་མེད། །འདི་དོན་མེད་ཁ་ཕོ་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱབས་བླ་མ་དྲན་ནས་ཉམས་སྣང་འུར། །ཚིག་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་སྨྲས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དང་པོར་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་སྒོ་གསུམ་གྱི། །དགེ་སྦྱོར་སྡུག་རུས་བྱས་ནས་ཚེ་ཕྱེད་སོང༌། །བར་དུ་ཤེས་རབ་རང་རྩལ་རྫོགས་པ་དང༌། །སྣང་བ་ཐད་ཀར་ཆོད་ནས་ལོ་མང་སོང༌། །ཐ་མ་ཀུན་གཞི་ཆོས་སྐུར་ཐིམ་པ་ངས། །སྣང་ཤེས་སྒོམ་རྒྱུ་མ་ལོན་ལོ་མང་སོང༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་མཚོན་པར་ནུས་ལ། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི་ངོར་ཡང་སྣང་རིག་འདྲེས་པའི་རྟགས་སུ་རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འཇོག་པ་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས། སྐུ་གདུང་གིས་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་མང༌། རིག་རྩལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འབར་བས་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀློང་རྡོལ་ནས་གསུང་རྩོམ་ཡང་པུསྟི་ཀ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་གསུང་མགུར་ལས་གསལ་ཡང་སྡུད་པ་པོ་མ་བྱུང་བས་ད་ལྟ་ཆེར་མཇལ་དུ་མི་སྣང་ལ། གསུང་མགུར་ཁྲིད་ཡིག་རྩོད་ལན་སོགས་པོད་ཆུང་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་པ་ནི་རྗེ་འདི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་ཀློང་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་དང༌། མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པར་སྣང་ངོ༌། །རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡིག་དྲུག་ཞིག་རྡོ་ལ་ཕྱག་བྲིས་གནང་བ་རང་བྱོན་དུ་སོང་བ་དང་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་རྡོ་མཁར་ལ་གྲུབ་ཆེན་ཤེར་འོད་ཀྱི་མ་ཎི་ཞེས་གྲགས་པ་ལ་ཕྱག་བསྐོར་བྱས་པས་ནད་གདོན་ལ་ཕན་པ་མྱོང་གྲུབ་མ་རི་ཁྲོད་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ། ཕྱིས་གྲུབ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་ཡང་དེར་བཞུགས་པ་དང༌། སྐུའི་སྐྱེ་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཡིན་པ་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྟོགས་བརྗོད་དུ་གསལ་པོར་ཞལ་གྱི་བཞེས་པས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །པཎ་ཆེན་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་འཇམ་མགོན་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ནི། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲེལ་སྒོམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། གངས་ལྗོངས་སྣང་བའི་མིག་གཅིག་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ། རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ། དྲག་སྔགས་མཐུ་ཡི་བཀའ་བབས་དུམ་པ་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ། ཧེ་རུ་ཀ་པ་ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གྲགས་པ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ། གསལ་སྟོང་སྒོམ་ཤྭ། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། མཁན་ཆེན་ཨོ་ཊི་ཡཱ་ན་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང༌། སྐུ་དངོས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནི་གྲུབ་དབང་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རིགས་དབོན་རྟོགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་རབ་བརྟན་ཞེས་རྗེ་རབ་འབྱམས་གཉིས་པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། མེ་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་མ་ཐག་ཐུགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཡིག་བཅུ་གསུངས་པ་དང༌། ཀློག་ཡིག་མ་བསླབས་གོང་ཀཻ་ཤ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་གཟིགས་ཚེ་འདི་ཀློག་དུས་སྒྲ་རིང་པོར་འཐེན་དགོས་གསུངས་པས་མཚོན་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང༌། དགུང་ལོ་བཞི་ཐོག་གོང་མའི་གདན་ས་གཤང་ནག་རི་ཁྲོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར་བྱོན་ནས་རིགས་བདག་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་པད་བརྟེན་པས་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་ལོན། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་བཞིན། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་དབུས་འགྱུར་མ་ག་དྷ་གཉིས་པ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། ཀུན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་པད་ལོ་ལྔར་བརྟེན་ནས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་དོན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད། གོང་སྨོས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་དང༌། གཞན་ཡང་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སོགས་བཤེས་གཉེན་ལྔ་ཕྲག་ལྔ་བསྟེན་ནས་མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གནས་ལ་བདག་གིར་མཛད། དེ་དག་ཀྱང་ཐོས་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ལོ་གསུམ་དང༌། སྒྲུབ་སྡེ་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་ལོ་དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བསམ་སྒོམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྩ་བསྙེན་དུང་ཕྱུར་ལྗགས་བཟླས་སོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ལ་དྲིལ་བས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ས་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཚུལ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་ཉེས་ལྟུང་གིས་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པའི་མཁན་ཆེན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ། ནང་དུ་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་འཆིང་བ་ལྷོད་པོར་གྱུར་པས་རྟག་པར་གཞན་དོན་ལས་མི་གཡེལ་བའི་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། གསང་བར་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་ཅིང་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་མཐར་གཤེགས་པའི་སྔགས་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ཚད་ལ་ཕེབས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྤྱོད་ནུས། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། དཔལ་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་གཉིས་བྱ་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གསན་སྦྱང་གནང་བ་ལ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གྲྭ་འཁོར་ཀུན་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀུ་ས་ལི་རེད་སྙམ་བརྙས་བཅོས་མི་རུང་མ་འོངས་བར་བསྟན་ལ་བྱ་བ་ནུས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་དང་ཞི་བ་ལྷར་གྲགས་པ་འབྱུང་ཞེས་གསུང་པས་མཚོན་དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པས་ལྐོག་གྱུར་གྱི་ཆོས་ཀུན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་མི་བསྙེངས། དམ་ཅན་བྲན་དུ་ཁོལ་བས་ལས་གང་བཅོལ་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ་ཀྱང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་མཐུ་གཏད་དང་ལས་སྦྱོར་མི་མཛད། ལུང་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་མཐོ་བས་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ངང་ཚུལ་བརྟན་ཡང་གཞན་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐར་དཔྱས་གདགས་མི་གནང༌། དགོན་གཙང་ཁག་ལྔ་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཏི་ཤྲཱི་བཀུར་ཡང་ཁེངས་དྲེགས་དང་སྙེམས་པ་མི་མངའ། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འཛིན་པ་དག་པས་ཆེ་ཐབས་དང་སྙན་གྲགས་མི་སྒྲུབ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་བས་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་དང་ཕྱོགས་ཞེན་མི་མངའ་བ་སོགས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨོས་ཀྱི་མི་ལང༌། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེས་ཟེ་ཆེན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་དཔྱངས་ཏེ་ཤེ་བམ་གནང༌། དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ནས་བསྟན་པ་གཏད་པས་དེ་ཕྱིན་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སླར་འཕེལ། ཐིག་ལེ་སྟོང་གསལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དོན་གསལ་བྱེད་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་རིམ་སྦྲང་ཆུང་རྩི་བཅུད་སོགས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་བཀའ་རྩོམ་ཡང་པོད་དྲུག་ཏུ་ལངས་བས་མཚོན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པའི་རྩ་བའི་ཐུགས་དམ་ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་མཆོག་གི་དབང་སྡུད་གྲུབ་པས་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོར་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། བཻ་ལོ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྒོམ་མེད་རོ་གཅིག་གི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་ལྔ་རིག་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ལྷོ་ཨ་གྲོ་སྒྲ་རམས་པ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། མདོ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཁོང་དུ་ཆུབ་པའི་ལྷོ་སེང་ཚ་སྨན་རམས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་རྒྱས་འོད་ཟེར་ཏེ་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བཞི་དང༌། འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་མི་ཡི་བརྫུ་ལ་ཞུགས་པ་མཁྱེན་རྟོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཤཱནྟ་དེ་ཝ་དང་རྣམ་དབྱེར་མ་དམིགས་པ་རྫ་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། པདྨའི་ཐུགས་སྤྲུལ་མདོ་ཁམས་ལྔ་པ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མ། ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་བྲག་གཡབ་སྐྱབས་མགོན་ནོ་མི་ཧན། ཏྲེ་ཧོར་དགོན་གསར་ཆོས་རྗེ། ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་སྐྱོང་བ་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆིམས་ཕུའི་ཟུར་མཁར་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱལ་ཚབ་གསུམ་པ་པདྨ་འོད་ཟེར་མི་བསྐྱོད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རང་དགོན་མ་ལག་རྣམས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ཆེ་བཙུན་མཁས་པའི་བཤེས་གཉེན། ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སྟོན་ཆེན། ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་བསྟན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ་བའི་མཁས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང༌། དེ་དག་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་འདིའོ། །རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མཁས་དབང་ཞིག་གིས་མཛད་པ་པོད་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་ལུང་བསྟན་བཞིན་གདན་སར་མངའ་གསོལ་ཀྱང་གོང་མའི་མཛད་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་བཞུགས་ཤིང༌། གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་ཅན་དུ་བྱུང་བ་སྦས་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་ཚབ་གསུམ་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བཞིན་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་སོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པས་གདན་ས་བསྐྱངས་བར་མཛད་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཐའ་བརྟུལ་བའོ། །འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཁོ་བོའི་བླ་མ་ཞེ་ཆེན་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་གསུང་འཕྲོས་སུ་ཕྲན་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཀྱི་ཡོད་གསུང་དར་བས་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཁོ་བོ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་སླེབས་པས་གྲྭ་བཙུན་སྐུ་གཞོན་སྐྱེ་མཆེད་ཤིན་དུ་གཙང་བ་ཀུན་སྤྱོད་ཆོས་མཐུན་གསུང་སྐད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱང་འདྲེན་གསར་ཕེབས་མཁས་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་བྱུང་ཞེས་འཇམ་མགོན་དངོས་སློབ་མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་འཕེལ་གྱི་ཞལ་ལས་ཐོས། རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ནི། སྐུ་གོང་མ་ཨུ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཉིད་སྐུ་མ་གཤེགས་པའི་སྔ་ལོ་ནས་གསོལ་དཔོན་མཚན་པདྨ་རང་བྱུང་ལ། ཨ་གྲོ་སྒྲ་རམས་པ་གྲུབ་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མདུན་ཕྱག་བྲིས་རྟེན་བཅས་བསྩལ་གནང་ནས་རྗེ་དེའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བསྔགས་བརྗོད་མང་པོ་ཉིན་ཁ་ཤས་གསུང་ནས་ཁྱེད་རང་དེ་མདུན་ཡོན་ཏན་སློབ་དུ་སོང་ལ་ལོ་གསུམ་དུ་སྡོད། དེ་ནས་ངའི་རྩར་བཅར་ཤོག་བཅས་ཆེད་བཏང་མཛད་པ་སྒྲ་རམས་པའི་མདུན་ལྷོ་རྒྱུད་ཀེ་སྟོད་དུ་ཕྱིན་པ་སྒྲ་རམས་པར་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བ་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་གཟིགས་ནས་སྤྱན་ཆབ་ཕྲུལ་གྱིས་བྱུང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ད་ཡུན་རིང་དུ་མི་བཞུགས་པར་འདུག་གསུངས། ཕྱག་བྲིས་རྟེན་བྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་ཡོད་པ་བསྩལ་བ་ཚིག་མ་དྲན་ཀྱང་དོན་སྐུ་ཚེ་འདིར་བླ་བྲང་དང་དཀོར་གཡེང་གིས་ཐུགས་སུན། སྐུ་ན་ཡང་སྨིན་བསྔོས་ཤ་བཞེས་པའི་རྣམ་སྨིན་རེད་གསུངས་ཏེ་ལྗགས་ལ་སྙུན་གྱིས་ཐེབས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་རྟེན་འདི་ཡུན་རིང་བཞུགས་འདོད་མེད་པས་སྐུ་རྗེས་མ་དབེན་གནས་ངེས་མེད་དུ་འགྲིམ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བྱ་བྲལ་རབ་བྱུང་གི་མཛད་པ་ཅན་ཞིག་ཉིད་ཀྱི་འཁྲིས་དེར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་དགོངས་པ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས། གསོལ་དཔོན་ཀྱང་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བཞུགས་པས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་ལོ་གསུམ་ནས་ཞེ་ཆེན་དགོན་དུ་ཕེབས་ཆོག་པ་བྱུང༌། ཨ་གྲོ་སྒྲ་རམས་པའི་མནལ་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་ཐོགས་པ་ཞིག་གིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་གཏད་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ལུང་བསྟན་གསུངས་པའི་དོན་བཞུགས་གནས་འདིའི་ཕུར་བྲག་དཀར་འདི་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། གནུབས་བན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཁྱིམ་འདིར་སྐུ་འཁྲུངས་པས་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་ཁྱོད་ནས་སྤེལ་དགོས་པའི་ཚུལ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་ཉིད་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ་ཡིན་པའི་དག་སྣང་གསལ་བར་བྱུང་མཐར་སྐུ་ཚབ་རུམ་དུ་བཅུག་པར་རྨིས་པ་བཞིན་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་བྱེ་བྲག་སྐྱེས་བདག་ཅེས་པ་ལྕགས་མོ་ལུག་གི་ལོར། ཡབ་ཨ་གྲོ་ཤེས་རབ་དང༌། ཡུམ་འབྲོང་པ་བཟའ་ནམ་མཁའ་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེར་གཟིགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་མཚན་བྱུང༌། གེ་སར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ལ་སོགས་པའི་གསུང་རྩོམ་འགའ་ཞིག་གི་གཤམ་དུ་སྨུག་པོ་གདོང་གི་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་གསུངས་པས་སྐུ་ཡི་རིགས་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་མངོན། སྤྱིར་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བསྐྱེད་ཡབ་ནས་ཞུས་པའི་ངོར་མཛད་པའི་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཤམ་དུ་མཛད་བྱང་ལ། ལུས་བསྐྱེད་པའི་དྲིན་ལྡན་པྲཛྙཱའི་ངོར་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡབ་རྗེ་ཉིད་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་མཛད་པ་དང་དད་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་བརྟན་པ་སོགས་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ངེས་ཀྱང་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་དག་གིས་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡབ་ནི་སྒྲ་རམས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་པ་ཕྱིས་ཟུར་མང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུམ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པས་དེ་བཞིན་ངེས་ཞེས་གསུངས། ཨ་གྲོ་སྒྲ་རམ་པས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཁྲུས་དང་ཐུགས་རབ་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་སྔགས་སོགས་མཛད་ནས་མཚན་ཚེ་རིང་འབྲུག་རྒྱལ་དུ་གསོལ། སྒྲ་རམ་པ་འདི་ནི་ཞེ་ཆེན་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སོགས་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་མཁྱེན་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བྱོན་སྐབས་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་དངོས་སུ་མཇལ་བ་སོགས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་རིག་འཛིན། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་གདེང་ཚད་བརྙེས་པའི་འཁྲུལ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང༌། བོད་དབུས་གཙང་ལྷོ་གསུམ། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་སོགས་གནས་གཟིགས་རྒྱ་ཆེར་ཕེབས། གསུང་རྩོམ་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་མང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། བཻ་ལོ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་དོན་ལ་གནས་པས་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའང་དམ་པ་འདིས་ཕུལ་བ་ཡིན་སྙམ་དྲན། སྐུ་གོང་མའི་ལུང་བྱང་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ནི། མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་བརླབས་རིག་པ་འཛིན། །རངྃ་བྱུངྃ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ནམ་མཁའི་སྙིང༌། །རྡོྃ་རྗེྃ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་རྣམ་རོལ་པའི། །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །མགོན་ཁྱོད་གདོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་ལས་འདས་པ། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་གོ་འཕང་མངོན་བརྙེས་ཀྱང༌། །གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པ་ཡིས། །བདག་ཅག་ཉམ་ཐག་གྱུར་པ་འདི་གཟིགས་སམ། །དེ་ཕྱིར་ཟག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཆོག །དོན་གྱི་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པ་དང༌། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་མྱུར་དུ་འབྱོན་མཛད་གསོལ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་ལ། །བར་ཆད་ཀུན་ཞི་གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་རྫོགས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་སྟོབས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཆེན་པོ་ཞེ་ཆེན་བླ་བྲང་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བྱ་བྲལ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་དུ་མཚན་གྱི་དྲིལ་སྙན་པར་བསྒྲགས་པས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་དད་དམ་གཙང་བའི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་དབུགས་དབྱུང༌། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མདོ་ཁམས་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མས། ཨོ་རྒྱན་མི་འགྱུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་འབུལ་དང་བཅས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་མཆོག་སྤྲུལ་དུ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་རྫོགས་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལྔ་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་མདོ་སྨད་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་བཅས་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་བཅད་ལྟར་མཚན་འགྱུར་མེད་པདྨ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོའི་སྡེ་ཞེས་བསྩལ། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཁུ་བོ་བླ་མ་སྐྱིད་གཡང་ཞེས་པ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་ནས་ཕྱག་བྲིས་འབྲི་ཀློག་ནས་བརྩམས། སུམ་རྟགས། དག་ཡིག །སྙན་ངག །བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་ཀཱ་ཙན་དབྱངས་ཅན་མ། རྩིས་སྐར་ནག །སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལ་གསན་སྦྱང་མཛད། སྐྱེས་སྦྱང་གི་མཁྱེན་བརྩོན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་བསྟན་ལ་བྱ་བ་ནུས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་གྱུར། རུ་དམ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་འམ་པདྨ་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་ཞེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེའི་ལུང་བྱང་དུ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏ་དང༌། དབོན་སྤྲུལ་མཐུ་སྟོབས་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ལས་སྤྱོད་འཇུག །སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་དང་འགྲེལ་ཆེན་དཔག་བསམ་སྙེ་མ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ཟུར་ལུགས་ཀྱི་བཤད་བཀའ་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་དང༌། ཞལ་ལུང་ཡན་ལག་གི་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་པ། ཡོན་ཏན་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀ་སོགས་འཕགས་བོད་ཀྱི་གཞུང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱང་མཐིལ་ཕྱིན་པར་གནང༌། རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་ལུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པའང་རྗེ་འདི་ལས་བཞེས། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་སྨིན་གཏེར། རྩེ་ལེ་རིན་པོ་ཆེ། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་གསན་ཞིང་མཚན་རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་གསོལ། བཀའ་གདམས་བློ་སྦྱོང་གི་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐར་རྒྱན། ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱིན་རླབས་དང་ཟབ་ཁྲིད། བྱང་གཏེར་དང་རྡོར་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་རྣམས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་རིམ་བཞིན་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་གསན། རྡོར་གླིང་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་དང་འདི་གཉིས་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་གཅིག་པར་འདུག་པས་ཕྲན་ལས་དབང་ཆེན་དེ་གཉིས་གང་ཐོབ་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཡིན་པས་གང་ལྟར་བགྲང་ཡང་རུང་ཞེས་གསུངས། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གཙོར་མཛད་པའི་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དང༌། དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་གི་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་གཉིས། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སོགས་མཆོག་གླིང་གི་གཏེར་ཆོས་ཟབ་རྒྱ་ཅན་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བཀའ་འབུམ་པོད་དགུའི་ལུང༌། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དབང་ཆེན་གཏད་རྒྱ་བཅས་གནང་ནས་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཁྲིད་རྣམས་འཇུ་དབོན་པོ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཕྲན་གྱིས་བཏོན་ཡོད་པས་དེ་ལས་གསན་ཏེ་བརྒྱུད་པ་ང་ལ་བགྲངས་དང་ཆོག་གསུངས། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཆེད་དུ་བསྩལ་ནས་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་སྡེའི་བཀའ་བབ་སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟི་དང༌། བོད་ཡུལ་ཕུར་པའི་གྲུབ་བརྙེས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི་སྤྲུལ་པ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཡིན་པས་གདན་སར་ཕེབས་པ་དང་འདིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་ཉམས་བཞེས་ཀྱིས་རྟགས་རྣམས་རྫོགས་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ། འཇམ་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཆོས་འཁོར་གཉིས་པ་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གནས་བཅུའི་ལྷ་ཁང་དུ་གསུངས་ཏེ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མ་གསན་པ་ཐམས་ཅད་གཟིམ་ཆུང་དབང་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གསན་སྐབས་སུ་གསན་པ་ནི་གཏེར་མཛོད་བཀའ་རྒྱ་པོད་གསུམ་དང༌། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་པོད་ཆེན་ཉེར་ལྔ་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་དབང་ཆེན་དང་གཏེར་གཞུང་པོད་དགུའི་ལུང་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསན་སྐབས་མེ་ཏོག་ཤར་ཡང་དག་ལ་བབ་སྟེ་གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་ཞེས་གནང༌། བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསེར་ཆོས་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་དབང་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་རྒྱལ་དབང་བཅོ་ལྔ་པ་དང༌། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དབང་མཆོག་སོགས་སྟོན་འཁོར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རིག་འཛིན་གྱི་འདུས་པས་གསན་ནས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཕུན་ཚོགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གསུང་བཤད་རྒྱས་པར་གནང་གསུངས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མ་སྙིང་ཐིག །བླ་མ་ཡང་ཏིག །མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག །ཡང་ཏིག །ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་གསན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་མོ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་རྩ་འགྲེལ་དང་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཞིབ་གཟིགས་མཛོད་ཅེས་ཕྱག་དཔེ་གནང་བ་ཞིབ་མོར་གཟིགས་ནས་ཕྱག་དཔེ་སླར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིག་གཅེས་དགུ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྔ་ན་མེད་པའི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོར་ངེས་ཤེས་རྙེད་སོང་ཞུས་པས། དཀར་ཆག་དབུར་བཞག་ནས་ཕྱིན་ཆད་དབང་ཁྲིད་གང་ལས་གསན་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་ཁོ་བོ་ལ་གཏུགས་པས་ཆོག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་གསུངས། ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་པད་དཀར་རྫིང་བུ་ལས། གདམས་མཛོད་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་ཆེན་པོར་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་མཛད་དེ་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་བཀའ་གཙིགས་ཕྱག་བྲིས་རེ་ཁཱས་བཏབ་སྟེ། བདག་གིས་ཀྱང་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ལས་གདམས་གཏད་ཐུན་མིན་དང༌། ཡོངས་ཀྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་དལ་རྟེན་སྙིང་པོར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། འཇམ་མགོན་ཟབ་གཏེར་གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་སྐུ་དངོས་ལས་ཐོག་མར་ཕབ་གཞིའི་ཕྱག་བྲིས་སྟེང་ནས་གསན། གསང་ཐིག་ཡང་དག་གི་ཆོས་བདག་ཡིན་པས་མནལ་ལམ་དུ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་དབང་གསན་པ་བྱུང་བ་ཕྱིས་ཚིག་རྒྱུད་དངོས་མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་འཕེལ་ལས་གསན། ཁྱད་པར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་སྣང་བརྙན་དཀར་ཆག་འཇམ་མགོན་བཀའ་འབུམ་དུ་གསལ་བ་འཇམ་མགོན་མདུན་ཕེབས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གང་གནང་འགྲུབ་ངེས་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་སྙན་དར་ཕུལ་ཞིང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་སྨོན་ལམ་མཛད་པས་སྙན་དར་ནམ་མཁར་ལ་འཕུར་བ་དང་ས་གཡོས། རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་ལ་རྟོགས་པའི་བོགས་འབྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་བཀའ་རྩམ་དུ་མར་ཡང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རིགས་བདག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་འདི་ལས་རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐུགས་ལ་སད་པའི་རྩ་བའི་རིགས་བདག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བཀའ་ལས། སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཕྲན་གཉིས་ལ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་གཉིས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཟབ་ཆོས་དང༌། དམ་རྫས་དང་གཏེར་རྫས་སོགས་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་རིགས་དང་ཐ་ན་ཟང་ཟིང་གི་གནང་སྦྱིན་གྱིས་མཚོན་ཐུགས་བརྩེ་དང་བཀའ་དྲིན་ལ་ཁྱད་པར་ཏིལ་ཙམ་མ་མཆིས་ཀྱང་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང༌། ཁོ་བོས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་བའི་བླ་མ་འཛིན་དགོས་པ་འདི་སྙིང་ལ་ཏིག་ཏིག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ཞེ་ཆེན་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ཚེས་བཅུའི་དབུར་བཞུགས། གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲག་སོགས་མཛད་སྐབས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སོགས་དབང་ཆོས་གསན་ཅིང༌། དཔལ་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལས་ཀྱང་སྤྱོད་འཇུག་གི་རྩ་བའི་ལུང་གསན་ཞིང་དེ་ལས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཕྱག་མཁར་གཟིམ་སྦྲའི་ཀ་བར་བསྣུན་ནས་དལ་བུས་གསུངས་པར་གྲགས་ཀྱང་ཚིགས་བཅད་གང་ཡིན་ངེས་པ་ཅན་མ་དྲན། འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་དུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཕེབས་པས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་ལྗགས་བསྙེན་ཞིག་གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང་དུས་འགྲིགས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་གསུངས་ནས་དེའི་སྒྲུབ་རྫས་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཛད་པ་དང༌། ཐུགས་དམ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་དང༌། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མཁས་འཇུག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་བཤད་ཆེན་པོ་ཞུ་བསྐུལ་མཛད་དེ་བཤད་ཁྲིད་གསན་པ་དང༌། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོགས་གཅོད་དང་བཀའ་ཁྲིད། ཐུགས་དམ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་སོགས་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་ཐུགས་སྲས་མཁན་ཆེན་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ཞི་བའི་སྙིང་པོ་ལས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་པོད་ཆེན་བཅུའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཞིབ་རྒྱས་དཔལ་སྤུངས་བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དབང་མཆོག །ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། སྡེ་དགེ་ལྷ་སྲས་ངག་དབང་༢༣འཇམ་དཔལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་གསན། མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་ལས་འཇམ་མགོན་རྣམ་པ་གཉིས་དང༌། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཀུན་འདུས་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་ཆེན་དཔག་བསམ་སྙེ་མའི་བཤད་ལུང༌། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་གསན་པའི་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ཉེ་བརྒྱུད། འཁོན་ཕུར་མཁྱེན་བརྩེའི་ས་ཆེན་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པའི་སྟོད་ལས་དང༌། སྨད་ལས་ཀྱི་དབང༌། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལ་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛེས་རྒྱན་ལྷན་ཐབས་དང་སྦྱར་བའི་དབང་དང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་ལུང་སོགས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལྔ་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལས་བསྟན་འགྱུར་ལྗགས་ལུང་གང་བཞུགས། བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཡོངས་རྫོགས། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ། གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་སོགས་སྨིན་གཏེར་ཕལ་ཆེར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས། བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོས་བུ་ཆོས། ཆོས་འབྱུང་བརྒྱ་རྩ། སྤྱོད་འཇུག །བྱམས་ཆོས། མདོ་མང༌། བློ་སྦྱོང་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས། དོལ་པོའི་བེ་བུམ་སྔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དང༌། སྲོལ་གཉིས་ཀའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་ག་བཅས། ཞེ་ཆེན་འབར་ཆུང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་བདེ་གཤེགས་རྩལ་ལས་རྙིང་མ་བཀའ་མ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཅན་གྱིས་མཚོན་བཀའ་མ་ཕལ་ཆེར་དང༌། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཉེར་ལྔ་སོགས་དབང་ལུང་རྒྱུན་དཀོན་ཞིང་ཟབ་གནད་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། སྲས་མོ་རྗེ་བཙུན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་ལས་སྨིན་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་རྫོགས་པར་གསན། ཟུར་མང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ལས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གསན་མ་གྲུབ་པའི་གཏེར་མཛོད་དབང་ལུང་པོད་ཉི་ཤུ་སྐོར། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་པོད་གསུམ་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དང་ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྩ་འགྲེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཤད་ལུང༌། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་པོད་བཅོ་ལྔའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་དང༌། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད་སྐོར་གནས་མདོ་དང་ཟུར་མང་གི་བརྒྱུད་པ་རིགས་དང༌། གཏེར་རྙིང་རྒྱུན་དཀོན་པ་མང་པོའི་དབང་ལུང་རྒྱ་ཆེར་གསན་ཞིང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་གི་གདན་སར་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲིའི་མདུན་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་རྒྱས་དང༌། ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་དབྱངས་འཐེན་ནས་ཕེབས། ཞེ་ཆེན་ནས་ཕེབས་སྐབས་ཁྱི་ཞིག་ཕྱི་བཞིན་བྱུང་བ་སྲུང་མ་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་རྟགས་ཡིན་གསུངས། ཕྱིས་ཟུར་མང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་དབྱར་གནས་གཙུག་ལག་གི་ལོགས་བྲིས་སུ་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་སྐུ་བྲིས་གནང་བ་སོགས་དོན་ལ་རྗེ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་དགོངས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་གནང༌། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་ལས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་ལུང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན། ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་འདས་རྗེས་བབས་ཚུལ་སོགས་ཟབ་མོ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་རྒྱུན་པར་གནང་ཞིང་དད་མོས་ཐུགས་རྩིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དགེ་མང་རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རིགས་དབོན་མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་གྱི་བཤད་རྒྱུན་ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བརྒྱུད་པ་དང༌། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བཤད་པ། ཤུག་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྡོ་གྲུབ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་རིན་པོ་ཆེ་མཛོད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་བཤད་ལུང༌། འཇམ་མགོན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་རྙིང་མ་བཀའ་མ་གཤིན་རྗེ་ཁ་ཐུན་ནག་པོའི་དབང་ཆེན། གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟུར་མེས་དབོན་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན་པའི་བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་དང༌། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་འཁོན་ཕུར་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལ་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་སོགས་ཡིག་ཆ་གསར་མཛད་སྟེང་མཁྱེན་བརྩེའི་ས་ཆེན་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན་པའི་སྟོད་ལས་ཀྱི་དབང་དང༌། སྨད་ལས་རྗེས་གནང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཡོངས་རྫོགས་གསན་བཞེས་ཀྱིས་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས་དུ་མ་གསན། རྫོང་སར་དུ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ནས་བྱང་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པའི་དབང་ཆེན་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ཞིང༌། ཕྱིས་ཞེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་དུ་རྗེ་བླ་མ་སྙུན་བབ་ཤིན་ཏུ་ལྗི་བའི་སྐབས་བརྟན་བཞུགས་མཛད་པས་སྐུ་ཚེ་གེགས་འཕྲང་བསལ་བ་སོགས་ཕན་ཚུན་དད་མོས་ཐུགས་བརྩེ་ཁྱད་པར་ཅན་གནང༌། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ཁྱུང་སྤྲུལ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་པོད་བཅུ་གསུམ་ལུང༌། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལུང༌། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་ཆེན། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན། སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་འགྲེལ་ཀེ་ཏ་ཀ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་མདོར་ན་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གངས་ཅན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཆོས་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཀྱིས་གསན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་གསན་ཐོའི་དཔེ་མེད་སྟབས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་ཞིབ་པར་འགོད་མ་ནུས་ཀྱང་མདོར་ན་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཀའ་གལ་གནད་གང་ཆེ་ཐམས་ཅད་གསན་པ་ལ་ནམ་ཡང་ངོམས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཕྱིས་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སོགས་མ་ཡིན་པའི་གཏེར་རྙིང་དང༌། དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་ཀྱི་དབང་ལུང་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་ཞེ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ད་དུང་པུསྟི་བརྒྱ་སྐོར་ལྷག་འདོན་ཆོག་འདུག་ཅེས་ཞལ་འཕྲོས་སུ་གསུངས་པས་ཤེས་ལ། དེ་ལྟར་གསན་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སྐུ་མཆེད། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་གཉིས། ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚོན་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཞེད་སྲོལ་ལྟར་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཟུང་གི་དགོངས་པ་འགལ་མེད་གཅིག་དྲིལ་ངེས་དོན་༢༦ཟབ་མོ་དབུ་མ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཐུགས་ཤེས་འདྲོངས། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་སྐོར་ནས་མདོ་ཁམས་ཀརྨ་དགོན་ནས་བརྩམས་ཞེ་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཀྱི་བར་ཞབས་ཐང་གིས་བོད་དབུས་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ། ལྷོ་གནས་རྒྱས་པ། ཙཱ་རི་རྩེ་སྐོར་བཅས་སློབ་དཔོན་ཁ་ཤས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གནས་འབྲེལ། མཆོད་འབུལ། ཚོགས་འཁོར་སོགས་ཞིབ་པར་གནང༌། རྟག་ཏུ་ངེས་འབྱུང་གི་བདུད་རྩི་ཐུགས་ལ་སིམས་པས་སྦྱིན་བདག་གི་ངོ་སྲུང་དང༌། བརྒྱ་བཤིག་སྟོང་འགུགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་སོགས་གཏན་ནས་མི་གནང་བ། མཛད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བྱ་བཏང་འཁྲུལ་ཞིག་གི་ངང་ཚུལ་འབའ་ཞིག་གནང་བས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དམར་ཐག་བཅད་རེ་དོགས་ཀྱི་མདུད་པ་རང་གྲོལ་དུ་སོང༌། ཚེ་འདིའི་རྣམ་གཡེང་དང་འདུ་འཛིའི་གཅོམ་བསྐྱུངས་ནས་འདུ་འཛི་དང་དཀོར་གཡེང་གྲྭ་སའི་ཆགས་སྡང་གིས་ཐུགས་སུན་ཆེས་པས་སྐུ་ནར་སོན་པའི་སྐབས་ངེས་མེད་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་ནས་རིགས་བདག་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞུས་པས་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་དགོན་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡལ་བར་མ་འདོར་བ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་རྒྱུན་མི་ཉམས་པའི་བཙས་སུ་ཆེ། མཛད་པའི་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཏོད། གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་མཛོད། ཞར་བྱུང་སྦྱིན་བདག་གིས་ཕུལ་བའི་དད་ཟས་དང་གཤིན་སྐོར་གནས་མིན་དུ་ཆུད་ཟོས་མ་བཏང་བར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་པ་དང་མཆོད་སྦྱིན་ལ་བཏང་བས་ལེགས་བཅས་ཞལ་གདམས་སུ་བསྩལ་བས་དགོན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཐེབ་རྩ་བུག་རལ་གསོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དབྱར་དགུན་དུ་འགྲོ་དོན་ཐེངས་གཉིས་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་ཕེབས་པ་ཙམ་ལས་གདན་སར་བཞུགས་རིང་ཕལ་ཆེར་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ཁོ་ནས་བཞུགས་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་བའི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་རེ་བཞིན་ཟླ་བ་གསུམ་རེ་ལས་མི་ཉུང་བས་མཚོན་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་མ་ཆག་པ་གནང་བ་དང༌། གཞན་ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས། ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དང༌། ཆོས་དབང་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། སྨིན་གཏེར་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་དངོས་གཞིའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་སོགས་སྨིན་གཏེར་གྱི་རྩ་གསུམ་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པ། ཉང་གཏེར་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེ། རྟ་མགྲིན། ཡང་དག །ཆེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་སྐོར་དང༌། ལྷག་པར་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མ་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཡིན་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་དང་གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་སོགས་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དང༌། རཏ་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོག་ཁྲིགས་ཅན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་གཅིག་རིལ་པོར་མཛད་པ་དང་གཙོར་བྱས་སྔ་རྗེས་དུ་མ་དང༌། མ་ཏིའི་འཇམ་དཀར། དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང༌། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་སོགས་དང༌། ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་དང༌། ཀློང་གསལ་སིང་ཧ་དམར་མོ་དང༌། བྱད་འགྲོལ་གསེར་ལྡེའི་གཟུངས་རིང་ཐུང་བྱེ་བ་གཅིག་ལྗགས་བཟླས་གནང་བས་མཚོན་གསར་རྙིང་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་བཀའ་གཏེར་དུ་མར་དུས་གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་གསུང་འབུམ་གྱི་གོང་འོག་ལས་ཚིག་ཟུར་དོན་པ་དང༌། ཡིད་ལ་ངེས་པ་འདི་དག་བྲིས་པ་ལས་ཞིབ་པར་མ་ཤེས་ཤིང༌། མདོར་ན་ཕྱག་དཔེ་འབྲི་ཀློག །དབང་ཆོས་འཆད་ཉན་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་གང་རུང་ལས་ཐུགས་གཡེང་དང་རྩེད་འཇོ་ལྟ་བུའི་ཉིན་གཅིག་ཙམ་ཡང་སོས་དལ་དུ་མི་བཞུགས་པ་དང༌། རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཕལ་ཆེར་ལྗགས་བསྙེན་མ་ཐེམས་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་དོ་ཧ་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན། །དཔལ་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་རྡོར་འཆང་ཞེས། །མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གཡེར་པོ་ཆེ། །དོན་གཞན་དུ་མ་དམིགས་དྲིན་ཆེན་རྗེ། །ཕ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མ་ལགས་སམ། །སྐུ་མཐོང་བས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་འགགས། །གསུང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །ཐུགས་དྲན་པས་གཟུང་འཛིན་བདེན་ཞེན་ཞིག །རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །མི་ང་ལ་བསམ་རྒྱུ་རྗེ་ལས་མེད། །དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་རྗེས་དགོངས་ལ། །དུས་ད་ལྟ་འཕོ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །འབྲལ་མེད་དུ་འགྲོགས་པའི་དགའ་སྟོན་སྩོལ། །མི་ང་རང་ཞན་སྟེ་བླ་མ་བཟང༌། །སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་ཞབས་པད་བརྟེན། །ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པར་གསོལ་བ་བཏབ། །བྱིན་རླབས་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སད། །ཆོས་དབུ་མ་ཕྱག་རྒྱ་རྫོགས་ཆེན་གྱི། །གྲུབ་མཐའི་སྤུ་རིས་དབྱིངས་སུ་ཡལ། བློ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མལ་དུ་སླེབ། །ཐ་སྙད་ཀུན་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །ཨུ་རུས་ཀྱི་སྡུག་རྩིར་མ་བྱས་ཀྱང༌། །ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་སད། །གནས་འགྱུ་ཡི་འདམ་ཀ་བདག་ལ་མེད། །སེམས་འཛིན་ཀུན་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །དཔྱད་སྒོམ་གྱི་སྤྲོས་པ་མ་བྱས་ཀྱང༌། །སྤྲོས་བྲལ་གྱི་མཚན་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང༌། །དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤང་ལེན་བདག་ལ་མེད། །ཡིད་དཔྱོད་ཀུན་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །གཏད་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ཕྱམ་གདལ་ལ། །འཇུར་དྲན་གྱི་ཞེན་རིག་མ་བསྒྲུབས་པས། །ཉམས་སྣང་གི་སྤུ་རིས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །བཟང་རྟོག་ཀུན་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །ཆོས་མདོ་རྒྱུད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་མན་ངག་སོགས། །ཀུན་མཐར་ཐུག་ངེས་དོན་ཀློང་དུ་གཅིག །གནད་བློ་བྲལ་གཉུག་མའི་རང་ངོ་རིག །ཐོས་བསམ་ཀུན་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །ཁོང་རྟོག་གེ་མཁན་གྱི་སྟོན་ཆོས་ཀྱི། །ཨུ་རུས་ཀྱི་ལོ་བརྒྱར་འགེགས་བྱས་ཀྱང༌། །མི་ང་ལ་ཐེ་ཚོམ་འཁུ་འཕྲིགས་མེད། །ངོ་བོ་ལ་རྟག་ཆད་མི་འདུག་ན། །རང་བཞིན་ལ་འཕོ་འགྱུར་མི་འདུག་ན། ཆོས་དབྱིངས་ལ་བྲི་གང་མི་འདུག་ན། །འབྲས་བུ་ལ་ཐོབ་ཤོར་མི་འདུག་ན། །ལམ་ནོར་གོལ་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར། །སྒོམ་མ་བྱུང་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར། །གནད་མ་ཤེས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར། །དོན་མ་རྟོགས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར། །ལྟ་དང་སྒོམ་དང་སྤྱོད་པ་གསུམ། །ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་གཅིག །གེགས་དང་གོལ་ས་མཚན་འཛིན་གསུམ། །བློ་ཡི་བཏགས་པའི་སྤུ་རིས་ཏེ། །བློ་བྲལ་གཤིས་ལ་ཕན་གནོད་ཅི། །རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཨ་ལ་ལ། །འདི་ཡང་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དྲིན། །དྲིན་ལན་དུ་རྟོགས་པའི་མཎྜལ་ཕུལ། །ད་དུང་ཡང་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོངས། །དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་དགེ་མཚན་སྩོལ། མངྒ་ལཾ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ནས་ཐུན་མིན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་ལྗགས་བསྙེན་དང་པོར་གནང་བའི་སྐབས་གཟིམ་ཁང་གི་སྟེང་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་ལྕགས་ཀྱི་སྤྱང་ཀི་མང་པོ་འདུས་པ་མཆེ་བ་གཉེར་ཏེ་ངུ་ཞིང༌། ནང་དུ་འཇུག་པར་བརྩམས་པ་སོགས་འཚུབས་ཆ་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བ། བླ་མ་ལ་གསོལ་བཏབ། ཐུགས་ཡིད་བསྲེས། རྟགས་མཚན་བཟང་ངན་ལ་རེ་དོགས་འཁུ་འཕྲིགས་མ་མཛད་པས་ཞག་ཁ་ཤས་ནས་རིམ་གྱིས་འཚུབས་ལྟས་རིགས་ཞི་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བོགས་ཐོན་ཏེ་བྱིན་ཆགས་པ་བྱུང་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྐུ་མཚམས་དང་པོའི་སྐབས་སྤྱིར་ལོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་ཉིན་ཞག་བརྒྱ་སོང་མཚམས་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་ཞིབ་རྒྱས་བཏང་མཛད་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བཞིན་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མངོན་ཏེ་སྒྲུབ་སྡེ་དེར་བཞུགས་འབར་ཆུང་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་ཉི་མཐོང་དུ་རྡོ་ཞིག་ཡོད་པ་བོར་སོང་བ་རིམ་གྱིས་ཚོལ་བས་རྙེད་པའི་ཚེ་དེ་སྟེང་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་ཞིག་འདུག་པས་རྗེ་བླ་མས་ཞབས་རྗེས་བཞག་ནས་སྦས་པ་ཤེས་ཏེ་འབར་ཆུང་བླ་མ་རང་གིས་བདག་པོ་སྤྲད་ནས་བླ་བྲང་གི་མགོན་ཁང་སྒོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་དང༌། སྐུ་མཚམས་ལོ་གསུམ་གྲོལ་ནས་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་རྟོགས་འབུལ་མཛད་པས་ཐུགས་དགྱེས་རྩེར་སོན་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལམ་རྣམ་བཞིའི་གྲུབ་མཐའ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་སྙོག་པར་ངེས་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང༌། ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས་ལྗགས་བསྙེན་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ། ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའི་རྟགས་བརྒྱུད་མར་བྱུང་བ་དང༌། ཐུགས་དམ་ལ་བོགས་འབྱིན་བྱུང་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ཤིང༌། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་རྫོགས་རིམ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚེ་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཐུགས་སྣང་བྱུང་བ་དང༌། བདུད་འདུལ་སེང་ཧ་མུ་ཁའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་ཕེབས་པ་དང༌། དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀའི་ཚོགས་འདུ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། ཕྱག་མཚན་རྙེད་པ་སོགས་མནལ་ལྟས་ཡ་མཚན་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཕུག་ཅེས་གནུབས་བན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ལོ་གསུམ་བཞུགས་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལ་གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སྤེལ་མར་གནང་བས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་ཏེ་གཉིས་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་རྟོག་ཞིག་ནས་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱིས་འདའ་བར་གསུངས་པ་དང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མར་ལྗགས་བསྙེན་གནང་སྐབས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དེའི་རྫོགས་རིམ་ཐབས་གྲོལ་གྱི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཊ་ལ་ཕྱག་བྲིས་བཀོད་པའི་སྟེང་ནས་གནང་བ་དང༌། སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་ཆད་མང་པོ་སེལ་བ་དང༌། ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་ལྗགས་བསྙེན་ཞིག་གི་སྐབས་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྔགས་ཆས་ཐུགས་ཀར་མེ་ལོང་བཏགས་པ་ཞིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་གསན་པའི་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་བྱུང་བ་དང༌། མདོ་ཁམས་ཀརྨ་དགོན་གྱི་ཀར་མའི་ཡང་དབེན་དུ་རྒྱལ་དབང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་དེའི་བླ་སྒྲུབ་དགོངས་གཏེར་དུ་རྡོལ་བའི་ཕྱག་བྲིས་དང་པོའི་སྟེང་མ་འོངས་དུས་སུ་འདི་རུ་ལན་གཅིག་འབྱུང་ཞེས་གནང་བ་ཕྱིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དེར་ཕེབས་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སྔགས་པ་དཀར་ཆས་ཅན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་གསན་བསམ་མཛད་པས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་བར་གསུངས་པ་དང༌། བསམ་ཡས་ཨཱརྻ་པ་ལོའི་གླིང་དུ་རྫོགས་ཆེན་བླ་མ་ཡོན་ཏན་དཔལ་བཟང་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པས་སྨན་སྒྲུབ་ལ་འཇའ་ཟུག །རྗེ་བླ་མ་སྣང་རིག་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པ་གསུངས་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་མདུན་ནས་བཀའ་ཆོས་གསན་སྐབས་ཁོ་བོ་ལོ་གཞོན་པས་གསོལ་འདེབས་སོགས་བྱེད་མ་ཤེས་ཀྱང་བྱིན་འབེབས་དང་དབང་བཞི་པའི་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་ཉམས་རྒྱུན་པར་ཤར་བ་ཡོད་པ་བླ་མ་ལྟ་དགོངས་མཐོ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རེད་ཅེས་གསུངས། སྤྱིར་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་པ་གཉིས་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་རྟེན་འབྲེལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དངོས་ལྟ་བུ་དང༌། ངེད་ཅག་སློབ་མ་རྣམས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལྟ་བུ་འོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞལ་ནས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། སྐབས་ཞིག་ཞལ་རྩེད་དུ་ཞེ་ཆེན་དབུ་མཛད་སྐལ་བཟང་མགོན་པོ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་དབུ་མཛད་བྱས་པས་འོག་མིན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱངས་རོལ་དང༌། ངའི་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སྒོམ་ལོ་བྱས་པས་ལྟ་སྒོམ་གྱི་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་གདེང་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས། རྫེ་བླ་མ་ཉིད་ཞེ་ཆེན་བླ་བྲང་སྟེང་གཟིམ་ཆུང་དུ་སྐུ་མཚམས་དམ་རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་ནམ་རྒྱུན་གཟིམ་སྐར་སྒོ་གཏན་ནས་ཕྱེ་མི་མཛད་པ་ལ། ཉིན་གཅིག་གསུང་ཐུན་བཞུགས་སྒང་སྔ་དྲོ་ཞིག་ལ་གཟིམ་སྐར་སྒོ་སྟེང་མ་ཕྱེ་ནས་འདུག་པ་ཀུན་གྱིས་རྗེས་དེ་རིང་གཟིམ་སྐར་ཕྱེ་འདུག་པ་གང་ཡིན་ཞེས་གླེང་རྐྱེན་གྱིས་ཉིན་གུང་གསུང་ཐུན་གྲོལ་ནས་ཆབ་གསང་ཕེབས་རྗེས་ཉེ་གནས་སྐུ་མཆེད་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་གསོལ་ལྕོགས་ནང་གཟིགས་པས་ཤོག་དྲིལ་ཞིག་འདུག་པ་བརྐུས་ནས་ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གཟིམ་ཆུང་ཁྱམས་དེར་བཞུགས་པ་ལ་གཟིགས་ཕུལ་བས་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མགོ་ལོག་ཏུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཆོས་འཁོར་གྲུབ་རྗེས་དགོངས་པ་རྫོགས་མ་ཐག་སྤྲུལ་གཞི་བི་མ་མི་ཏྲ། རིགས་བདག་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་བཅས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་འདས་རྗེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དུ་མ་བསྩལ་བའི་མཐར་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱོན་པའི་ལུང་བསྟན་བཅས་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱིས་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་ཤིང་གསོལ་ཚིགས་སུ་ཟས་ངན་ཞིག་བཞེས་རྐྱེན་གྱིས་བརྒྱུད་མར་སྙུན་ཏེ་བཞུགས་ཀྱང༌། ཞལ་ཁྲུས་སོགས་མ་གནང་ཡང་སྐུ་ཤ་དཀར་སངས། གཉེར་མ་སོགས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང༌། གསོལ་ཆས་རྒྱུན་རིང་མ་བཞེས་ཀྱང་སྐུ་ཉམས་ཆག་པ་སོགས་གཏན་ནས་མེད་པ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་པ་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་སྒྲོན་མེ་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་མཚན་མོ་མུན་སྲོས་པའི་སྐབས་ཕྱག་བྲིས་ཉིན་པར་བཞིན་གནང་བ་ཉེ་གནས་ཀྱིས་མཇལ་བ་སོགས་ལྟ་དགོངས་མཐོན་པོར་ཕེབས་ཤིང༌། ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་བ་དང༌། མདོར་ན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་གསེང་ལམ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་སྙེག་པ་ཞིག་ལ་ཕྱི་མའི་དུས་འདིར་བདག་གི་བླ་མ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་བསྔགས་པར་མཛད། དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུའི་སྐོར་ཕེབས་པ་ནས་ལོག་སྨོན་ཅན་ཞིག་གིས་ཟས་ངན་ཞིག་ཕུལ་བ་མཁྱེན་བཞིན་བཞེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ལ་སྙུན་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ཐེབས་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་གིས་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་ཆིངས་སྡོམ་མི་ནུས་པ་དང༌། ལྗགས་དང་ཚེམས་གས་པ་ལས་ཁྲག་བབ་པས་ལྗགས་ཀློག་མི་བདེ་བ་སོགས་བྱུང་ཀྱང་རྩ་རླུང་གི་ནུས་པས་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མ་བྱུང༌། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུར་ཕེབས་པ་ནས་རྫོང་ལུང་པདྨ་ལྷ་རྩེ་ཞེས་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་གྱི་གསང་རྟེན་རང་བྱུང་གི་བྲག་དམར་ལས་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་དྲུང་དུ་རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་བཞེས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་དུ་སྦྲ་གུར་ཕུབ་སྟེ་བཞུགས་ཤིང༌། སླར་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་བཞི་ཡི་གནས་ཆེན་ལས་རྒྱས་པའི་གནས་ཆེན་ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ཞེ་ཆེན་རྒྱབ་རི་སེང་གེ་གནམ་རྫོང་རི་ཁྲོད་དུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང༌། གཟིམ་སྤྱིལ་གསར་བསྐྲུན་བདེ་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་དུ་ཐེམ་པ་སྤང་ནས་ཀུན་སྤང་བྱ་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་བར་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་སྲས་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ཀོང་སྤྲུལ་སོགས་ལ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱིས་མཚོན་ཆོས་འཁོར་གལ་ཆེ་བ་ཆོས་མཛད་སྒྲུབ་པ་པོ་དམ་ལྡན་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཁ་ཤས་ལས་དད་སྦྱིན་མཆོག་ཕལ་སུ་ལ་ཡང་མཇལ་ཁ་དང༌། རྐྱེན་སེལ་ཚེ་དབང་སོགས་གང་ཡང་མ་གནང་བར་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་པ་དང༌། ཕྱི་མའི་དུས་འདིར་འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་ཀོང་རྣམ་པ་གཉིས་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་འབའ་ཞིག་པས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་ཟབ་གནད་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་གསོ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཞི་མ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་མཛད་པ་གོང་འཕེལ་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེས་མང་དུ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་རང་དགོན་གྱི་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རྗེ་ཉིད་དང༌། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གཟིགས་སྣང་དགོངས་པ་རྩེ་མཐུན་དུ་བྱུང་བ་མགོ་ལོག་ཨ་ཁྱུང་སྦྲ་སར་དཔོན་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་རིགས་དང༌། གྲྭ་ཚང་ལ་དགྱེས་སྟོན་སོགས་དཔེ་ཟླ་འོས་པར་མཛད། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་དང༌། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རབ་འབྱམས་དང༌། གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་བཀོད་པས་རང་ལུགས་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་ཟིན་ངེས་སུ་བྱུང་བ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རབ་འབྱམས་ལྔ་པས་ངོས་འཛིན་ཁྲི་བཀོད་གནང་བ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་དང་བླ་བྲང་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་པའི་བསྟན་སྲོག་འཛིན་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བསྐྲུན། གཞན་ཡང་རབ་འབྱམས་མཆོག་གི་སྐུ་སྤྲུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་དགོན་སྟོད་མཆོག་སྤྲུལ། དབོན་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ། མཁས་བཙུན་རིགས་པར་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ལོ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་འོད་ཟེར་གྲགས་པ། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དབོན་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པའི་འབར་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་ཆོས་དཔལ་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་དང༌། གུས་འབངས་དམན་བུ་ལའང་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དང་སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་བ་སོགས་ཞེ་ཆེན་དགོན་དང༌། གཞན་ཡང་ཕུག་དགོན་འཇུ་མོ་ཧོར་དགོན་སིབ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་སོགས་དགོན་ལག་དུ་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན། ཁྲི་བཀོད་དང་དེ་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བྱ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་བཀའ་མ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། ཡང་ཕུར། དོང་སྤྲུགས་གཉིས་སོགས་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཐམས་ཅད་དང༌། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ། ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་པོད་དགུ། བླ་མ་དགོངས་འདུས་དབང་ཆེན་དང་གཏེར་གཞུང་པོད་བཅུ་གསུམ་ལུང༌། བླ་མ་གསང་འདུས་དང༌། ཁྲོས་ནག་གི་གཞུང་པོད། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བཀའ་བརྒྱད་དང༌། ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་སོགས་ཕལ་ཆེར་དང༌། བྱང་གཏེར་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས། གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན། གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ། རོང་ཟོམ་བཀའ་འབུམ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང༌། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་པོད་གཉིས། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གི་བཀའ་འབུམ་པོད་དགུ། རབ་འབྱམས་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ་པོད་དགུ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་དང་པོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ་པོད་གཅིག །དབོན་སྤྲུལ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གླེགས་བམ་པོད་དྲུག་དང༌། རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་པོད་གཅིག །གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཡར་འཕེལ་གྱི་དབུ་ཕྱག་རྫོགས་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་དང་ལྟ་མགུར། གདམས་མཛོད་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་པོད་བཅུ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་པོད་བཅུ་གསུམ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་པོད་ཉེར་བཞིའི་ལུང༌། དེ་སོགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང༌། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་བཤད་ལུང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་སྐལ་བཟང་སློབ་མའི་ཚོགས་རྟག་པར་སྐྱོང་བར་མཛད་པས་ཞལ་སློབ་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་པ་ཤ་སྟག་དང༌། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེར་ལྷག་པའི་ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་ཐོག་ཚད་ལས་མི་ཆུང་བ་རེ་བཞེངས་མཛད་པའི་བྱེ་བྲག་ས་ཡི་སྙིང་པོའི་སྐུ་ཞེ་ཆེན་དུ་བཞེངས་པར་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་ཏེ་ས་སྙིང་གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྐུ་ཐོག་ཚད་བཞེངས་པའི་མདུན་མཆོད་འབུལ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ས་སྙིང་གི་མཆོད་ཆོག་ཅིག་གསར་བསྒྲིགས་མཛད་ནས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེར་སྤྱན་འབེབས་ཞུས་པས་དེང་སང་གི་དུས་འདི་འདྲ་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ལེགས་བཤད་རྩོམ་ནུས་པ་དཀའ་ངེས་ཡིན་འདུག་པས་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཇི་ཡོད་འཐོར་གྱར་དུ་མ་བཅུག་པར་བསགས་ནས་བཀའ་འབུམ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཏེ་སྤར་དུ་བཀོད་དགོས་ངེས་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་དབུ་འདོན་གྱིས། རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་དབོན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཉེ་བའི་ཐུགས་སྲས་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་གཉིས་ཀས་རྟེན་རྩ་གང་དགོས་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་བར་མཛད་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་ལ་སྙིང་ནས་གུས་པའི་དགེ་སློང་ཞིང་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ལྷུར་བཞེས་བཅས་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག་ནི། ༼ཀ༽ ཚོགས་གསོག་མཆོད་འབུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་གཉིས་ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ལྡེབ། ༡༢༣ འཇམ་མགོན་བླ་མཆོད་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད། ༡༧ ཉི་ཟླའི་རྟགས་ཅན་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་དཔེ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཡིན། མཆན། ས་སྙིང་མཆོད་ཆོག་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྡེབ། ༤༨ རྒྱལ་བའི་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་དང་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་ཚོགས་གཉིས་པད་ཚལ་བཞད་བྱེད་ཡིད་ཆེས་ལུང་གི་ཉི་མ། ༢༡༢ ༼ཁ༽ བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང༌། ༢༡༩ བླ་མ་རྒྱང་འབོད་དང་གསོལ་འདེབས་ཞབས་བརྟན་སྐོར་དང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན། ༡༢༠ ༼ག༽ སྔ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་རྫིང་བུ། ༢༦༤ རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་ལྷའི་རྔ་སྒྲ། ༧༣ ༼ང༽ ཀ་ལཱ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ལྔའི་ལག་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། ༣༣ ཡི་གེའི་བརྡ་དག་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན། ༦༩ རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་གི་དོན་འགྲེལ་དཔེར་བརྗོད་ངོ་མཚར་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང༌། ༡༡༢ སྙན་ངག་༣༦དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བརྗོད་ཁོལ་བྱུང་ཡིད་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་ཟློས་གར། ༢༨ བསྟན་རྩིས་ཉེར་མཁོ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ༡༢ འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་རེ་མིག་བལྟ་བདེར་སྤེལ་བ་ཀུ་མུ་དཱའི་རྫིང་བུ། ༡༨ ཀེག་རྩིས་ཞེ་བདུན་གྱི་རྡེལ་བཤད་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ༡༢ བལ་མོ་སྡེང་སྐོར་གྱི་རྡེལ་བཤད་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ། ༡༠ ཞལ་གདམས་གཏམ་ཚོགས་དང་བཅའ་ཡིག་སྐོར་བླང་དོར་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན། ༡༣༢ ༼ཅ༽ ཞལ་གདམས་དང་གསུང་མགུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན། ༣༠༦ ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གྲགས་པའི་ཞལ་གདྃམས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་མཆྃན་འགྲེལྃ་རིནྃ་པོྃ་ཆེའིྃ་ཕྲེང་བ། ༣༩ ༼ཆ༽ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོངྃ་གི་མན་ངག་ཟབ་དོན་སྦྲངྃ་རྩིྃའི་བུམྃ་བཟྃང༌། ༢༧༠ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཟིན་རབྃ་གསྃལ་སྒྲོནྃ་མེྃ། ༣༨ ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྲིད་ཟིན་ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག ༥༥ ༼ཇ༽ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་རྣམ་གྲོལ་ཤིང་རྟ། ༣༦༤ ༼ཉ༽ དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཡང་དག་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་སྐས། ༥༢༣ ༼ཏ༽ ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གོ་དོན་ཉུངྃ་གསྃལ་གོ་བདེར་བརྗོད་པ། ༡༡ བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་རབྃ་གསྃལ་ནོརྃ་བུྃའི་མེྃ་ལོངྃ། ༩༩ ངེསྃ་དོནྃ་སྙིངྃ་པོའིྃ་གནྃད་མདོར་བསྡུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ། དེའི་སྃ་བཅྃད་ལྡེབ། ༨༠ བདེན་གཉིས་བསལ་བཞག་དང་བྲལ་བའི་དོན་གྱི་དགོངས་བཤད་གློག་གི་སྒྲོན་མ། ༨༡ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་རྣམ་བཤད་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཞལ་ལུང༌། ༦༠ སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་གྲུབྃ་གཉིསྃ་འདོདྃ་འཇོྃའི་དགྃའ་ཚལྃ། ༡༡༧ གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང༌། ༢༢ སེམས་དོན་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གནད་བསྡུས་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ། ༥༧ ༼ཐ༽ བཤེས་སྤྲིང་མཆན་འགྲེལ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ། ༣༡ སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་མཆན་འགྲེལ་དོན་གསལ་མེ་ལོང༌། ༥༩ སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་པ་རབྃ་གསྃལ་ནོརྃ་བུྃའི་སྒྲོནྃ་མེྃ། ༡༠༠ དཀོན་༣༧མཆོག་གསུམ་གྱི་དོན་རྣམ་བཞག་དད་པའི་རླབས་ཕྲེང་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་ཆུ་གཏེར། ༦༠ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐེམ་སྐས། ༡༦༩ ༼ད༽ ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་པདྨ་དཀར་པོའི་སྤྲིན་ཆེན། ༡༦༧ ཐེག་དགུའི་ཚོགས་བཤད་ནོརྃ་བུའིྃ་ཏམྦུརྃ། གསང་སྙིང་ཚོགས་བཤད། སྡོམ་གསུམ་ཚོགས་བཤད་བཅས་ལ། ༩༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན། ༣༧ རྒྱལ་དབང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འོདྃ་གསྃལ་སྤྲིནྃ་གྱིྃ་རོལྃ་མོྃ། ༦ ༼ན༽ ཉེར་མཁོ་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན། ༩༦ ཉེར་མཁོ་དབྃང་གིྃ་མཚམྃས་སྦྱོརྃ་རིནྃ་པོྃ་ཆེའིྃ་ཕྲེངྃ་བ། ༧༣ ལྷག་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བསྙེན་ཡིག་སྐོར་རྫོགས་ལྡན་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན། ༡༡༨ སེང་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསོལ་མཆོད་དཔྃག་བསྃམ་ཡོངྃས་འདུའིྃ་འཁྲིྃ་ཤིངྃ། ༢༠ ༼ཨ༽ འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གདུང་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་སྣང་བ། ༣༡ བསྔོ་སྨོན་དང་བཀྲ་ཤིས་སྐོར་དགེྃ་ལེགྃས་རྒྱྃ་མཚོྃའི་སྤྲིནྃ་ཆེནྃ། ༣༦ སྔ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་འགྲེལ་པ་ཕྱོགྃས་ལསྃ་རྣམྃ་པརྃ་རྒྱལྃ་བའིྃ་རྒྱལྃ་མཚྃན། ༡༢༥ དཀར་ཆག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཐུགས་སྲས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་བདུན་བཅས་པུསྟི་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པ། དེ་དག་ཀྱང་གསལ་ལ་གོ་བདེ་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་བརྗོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། མཁས་པ་མགུ་བར་བྱེད་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཟབ་གནད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་གོང་མའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་བསམ་ཡས་པ་དང༌། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས་དང་གསུང་རྩོམ་གྱི་གཤིས་མཚུངས་ཞེས་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་ལ། དགེ་མང་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཆན་ཉུང་ཟད་བཏབ་པའང་ཚིག་ཉུང་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཟབ་དོན་རྗེན་ལ་ཕུད་པ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གསུང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་ཞེས་གསུངས་ནས་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཤིན་ཏུ་རྩིས་ཆེས་ཆེ་བར་གནང་བ་ལྟར་དང༌། ལྗགས་བཤད་གནང་བའི་ཚེ་ཟློས་དང་ནོར་བའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ཞིང་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར་རྒྱ་ཆེ་མུ་མཐའ་མེད་པ་དང་འབྲེལ་བས་འབབ་སྟེགས་བདེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་རྗེ་བླ་མ་དགུང་གྲངས་བཅུ་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་ཀཿཐོག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་མཆོག་སྤྲུལ་ཁྲི་འདོན་སྐབས་ཕེབས་པས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོས་གཙང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་གནང་བས་དེ་སྐབས་ཀྱི་དཔྱོད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་ཚུལ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་དག་རྩོད་པའི་ཚུལ་ཡང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་དོགས་སེལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པས་ལུང་རིགས་ཀྱི་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བྱེད་མང་ཞིང༌། དོན་ལ་གནས་པའི་རྒོལ་བས་མི་བརྫི་བའི་སྤོབས་པའི་གཟེངས་མཐོ་བར་ཤེས་པ་དང༌། གཞན་སེམས་དཀྲུགས་པའི་ཆགས་སྡང་གི་ངག་རྩུབ་མོ་མེད་པས་དོན་ལ་རྒོལ་བའི་སྐབས་མི་རྙེད་པ་དང༌། རྗེ་ཉིད་དུས་ཀུན་སྦས་ཚུལ་སྙོམས་ཆུང་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། གསུང་གི་ཚོགས་རྣམས་ནས་ཀྱང་སྨྲ་བ་མང་བའི་སྐྱོན་དང་ཉེས་པ་མང་བར་གསུངས་བ་ལྟར་ཐུགས་སྙོམས་ཞིང༌། དོན་མེད་ཀྱི་གསུང་འཕྲོས་མང་པོ་མི་གནང་བ་ནི་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཐོས་བསམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡོད་ན་དེས་སེམས་ཁེངས་ཏེ་རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་དང༌། ཆོས་སྤང་གི་ལས་ངན་བསགས་པ་དུ་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་སུན་པས་དོན་ཆུང་ཉི་ཚེའི་དགག་སྒྲུབ་མང་པོ་མི་གནང་བ་ལས་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཐུན་མོང་གི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གཏིང་ཕྱིན་པར་མཁྱེན་ཅིང༌། ཕྱི་ནང་དང་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་གྲུབ་མཐའི་ཐ་སྙད་དང་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པས་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་མཁྱེན། ཁྱད་པར་རང་ཉིད་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོའི་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་བྱོན་པས་གསང་བདག་ཟུར་མེས་དབོན། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མྱོས་སྟོན་སྐུ་མཆེད་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་གཞུང་བཞིན་རང་ལུགས་རྐང་ཚུགས་པར་བཟུང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཐུགས་རྩིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གནང་ནས་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་གྱི་གླེགས་བམ་འབྲལ་སྤང་དུ་བསྣམས་པར་མཛད་ནང་གི་ལྟ་དགོངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་གྲུབ་བརྙེས་ཆེན་པོར་བྱོན་ཀྱང་ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འབྲལ་སྤང་དང་ཤ་ཆང་གི་ཟས་མི་བཞེས་པ་སོགས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་གནང་ཞིང༌། སྐུ་གོང་མ་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ཉེས་པ་དང་བསྔོས་ཤ་འདྲེས་པའི་སྲོལ་ངན་གྱིས་ཐུགས་སུན་ཏེ་སྨོན་ལམ་མཛད་པའི་དབང་གིས་རྗེ་འདི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཤ་ཁྲག་གི་ཟས་གཏན་ནས་མི་བཞེས། འཕྱོར་ཆས་དང་ཨོ་ཟོབ་ཤུགས་ཀྱིས་སྤངས་ནས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ཤིང་གསུང་གི་ཚོགས་རྣམས་ལས་ཤ་ཆང་དང་བུད་མེད་ཐ་མ་ཁའི་ཉེས་དམིགས། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སྐྱོན། ཁྲིམས་ལྡན་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ཞིང་སློབ་མ་དག་ལ་ཞལ་གདམས་བསྩལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདིའི་ལེགས་ཉེས་བྱ་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ལུང་བསྟན་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པས་མཚོན་རྗེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཞལ་གདམས་ཡང་ཡང་བསྩལ་བའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་གདན་ས་ཞེ་ཆེན་ཆགས་གནས་འབྲོག་སྡེ་ཤས་ཆེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདིའི་སྐུ་རིང་ནས་བླ་བྲང་ཁག་དང༌། གྲྭ་མང་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་སྒོ་བཤས་ཀྱི་སྡིག་རྒྱུན་བཅད། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང༌། རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚ་རྣམས་དང༌། མཁན་པོ་དང་སྒྲུབ་བླ་རྣམས་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་གནས་བརྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དུ་མ་བྱོན་པས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་གཟུར་གནས་དག་གིས་ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་ཁ་མཁོས་ཆུང་ཞིང་གྲྭ་ཚང་ཉུང་ཡང་བླ་མ་བཟང་ལ་མང་བ་ནི་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་མེད་ཅེས་གླེང༌། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པོ་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡུལ་འཇུ་མོ་ཧོར་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཕྱིས་སུ་མཁས་པའི་གྲགས་སྙན་གྱིས་ཁྱབ་སྟེ་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཞེ་ཆེན་དགོན་གཞུང་གིས་སེང་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་པས་ཕྲན་ནི་བཟང་པོ་སེང་གེ་ལྟ་བུའམ། ངན་པ་ཁྱི་ལྟར་གང་བྱུང་ཡང་ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་དང་ཆོས་རྒྱུན་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་མདུན་དུ་དྲི་བཟང་ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ་སིལ་མའི་མེ་ཏོག་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས་འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྟོད་པ་གང་བློ་མ་གསུངས་ནས་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གྱི་དབུ་ལ་གཏོར་ཏེ་བདེན་བརྗོད་དང་བཅས་ཆོས་སྡེ་འདིར་བཤད་གྲྭ་ཞིག་ཚུགས་ན་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་རྒྱན་དུ་གལ་ཆེ་བས་དེ་བཞིན་ངེས་པར་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་རབ་འབྱམས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བཀའ་གནང་བ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་མཐའ་རྟུལ་བ་དང་ཇི་བཞིན་ཕྱག་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཐུགས་འགན་ལྷུར་བཞེས་གནང་སྟེ་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྡེ་བཙུགས་པར་མཛད་ནས། ཐོག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དགོན་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ། གུས་མཁྱེན་སྤྲུལ། བློ་གྲོས་རབ་གསལ། འཕགས་སྒང་སོགས་ལ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་གང་བློ་མའི་ལྗགས་བཤད་ཉིན་བདུན་ཙམ་གནང༌། དེ་རྗེས་དགེ་མང་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་མཁན་པོ་སྒྲ་དབྱངས་ཕེབས་ནས། རབ་འབྱམས་མཆོག་སྤྲུལ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དང༌། མཁན་བློ་གྲོས་རབ་གསལ། འཕགས་སྒང་སོགས་བློ་གསལ་གྱི་ཚོགས་དུ་མ་ལ་དབུ་མ་རྒྱན། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལོ་འཁོར་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གསུངས་པས་དབུ་ཚུགས་ནས། མཁན་པོ་རིག་འཛིན་འོད་ཟེར། ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ནུས་ལྡན། བོད་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཛད་ཅིང་བཤད་གྲྭའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ལྷག་པར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་ནས་འཇིགས་བྲལ་གྱི་པཎ་ཆེན་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འགྲེལ་ཆེན་རྣམས་དང༌། འདུལ་མངོན་དབུ་མ་ཤེར་ཕྱིན་མཛོད་སོགས་ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཆན་ལྟར་འཆད་ཉན་མཛད། ཚེས་བཅུ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་འཇམ་མགོན་ཟབ་གཏེར་གསང་ཐིག་ཡབ་བཀའ་ཡུམ་བཀའ་མཛད་པའི། ཞེ་ཆེན་བཤད་གྲྭ་ལེགས་བཤད་ཉི་ཟླའི་གླིང་ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དབོན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་རབ་གསལ། མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའམ་གང་ཤར་དབང་པོ་འཕགས་སྒང་སོགས་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཆེ་བ། ནང་གི་ཉམས་རྟོགས་མངའ་བས་རྟོག་གེ་སྐམ་པོར་མ་སོང༌། བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བཤད་པའི་ཆུ་འགོ་ཚུགས་པའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་བཟང་ལ་མང་བར་བྱོན་པས། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་སྲས་ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ། ཟུར་མང་གར་དབང་མཆོག་སྤྲུལ། མཁར་མགོ་འཇམ་གྲགས་མཆོག་སྤྲུལ། སྒ་སྟོད་ཁྲ་འགུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། གྲྭ་པ་བློ་གསལ་ཁ་ཤས་དང༌། བོན་བསྟན་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དམ་པ་དུ་མས་ཀྱང་གསན་སྦྱང་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་གྲུབ། དེ་རྗེས་རིམ་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་བཞིན་སྒྲུབ་སྡེ་ཟུར་དུ་ཚུགས་ན་ལེགས་ལམ་ཆེ་བ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དགོངས་བབ་བཞིན་རང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་དང༌། ཕྱོགས་གཞན་གྱི་ཆོས་མཛད་བཅས་སྤོང་བ་པ་བཅོ་ལྔ་སྐོར་གྱིས། བླ་མ་གསང་འདུས། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཏིག །རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་བཅས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་ཉམས་བཞེས་དང༌། ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་དང༌། ཉང་གཏེར་ཁྲོས་ནག་གི་བསྙེན་པ་བཅས་མཐའ་སྐྱེལ་མཛད་པའི་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཏིག་དང་ཉང་ཁྲོས་ཀྱིས་གཏང་དགོས་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་འོག་མའི་ཐེབས་རྩར་དགོན་སྟོད་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ནས་སྦྱོར་འཇགས་གནང་བ་དང༌། ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་ཕྱག་བྲིས་སུ། ཕྲན་གྱི་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སློབ་གཉེར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཕུལ་ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་གྱིས་རྗེ་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དཔེ་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་འབུལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་ལྡེབ་འབྲིང་པོད་ཉི་ཤུ་ལྷག་སྤར་དུ་བརྐོ་བར་མཛད་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟེ་བ་དགོན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོ་རུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། དེ་ལས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ། དབུ་མ་འཇུག་པ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ། མངོན་པ་གོང་འོག་གཉིས། སོར་མདོ། དགེ་ཚུལ་ཀཱ་རི་ཀ །བཤེས་སྤྲིང༌། དོན་རྣམ་ངེས། ཚད་མ་རིག་གཏེར། བརྡ་ཤན་འབྱེད། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་མདོ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྣམས་ཕྱག་མཆན་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་དང༌། མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ། རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ལྷན་རྒྱས་པས་ཞལ་བཤུ་མཛད་པ་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་གནད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྩལ་བཏོན་གཉུག་སེམས་རྩ་བ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཤན་འབྱེད་བློ་གྲོས་སྣང་བ། ཟུར་དཔྱད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། གཞུང་སྤྱིའི་བཀའ་གནད་ཕྱོགས་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་བཅས་རྩོམ་གཞིའི་གསུང་གི་ཟེགས་མ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་གནང་བ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཤེགས་ཁར་ད་ནི་ཤི་ཡང་བྱ་བ་ལྷག་མ་ལུས་པ་གང་ཡང་མེད། གཉུག་སེམས་སྐོར་དེ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་བརྩམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ན་རྙིང་བསྟན་ལ་ཕན་ངེས་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་སྤྲོས་པ་སྐྱུངས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའ་བསྡུ་གནང་བ་མཛད་པའི་སྔ་དགོངས་སུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་རྟེན་ཐུགས་དམ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་མདུན་གསོལ་བཏབ་ཚོགས་འཁོར་གནང་བས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྲི་བའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་ཅེས་ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་རིན་ཆེན་ཚུལ་རྒྱལ་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ལྟ་སྒོམ་ལ་བཟླ་ཤན་འབྱེད། ལུང་རིགས་ཀྱིས་མཐའ་དཔྱོད་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་བསྟན་པས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་མཐུད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མན་ངག་ལྟ་ཕྲེང༌། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན། ས་ར་ཧའི་དོ་ཧ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་གཟུངས་མདོའི་མཆན་འགྲེལ་སོགས་སྔགས་གཞུང་རྣམས་ཕྱག་མཆན་ཞལ་བཤུས་ཞུ་དག་མཛད་པ་དང༌། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར། བསྟན་འགྱུར། མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་སོགས་ཕྱག་དཔེའི་སྐོར་གསར་བཞེངས། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་རྟེན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང༌། རྗེ་དེའི་སྐུ་མཆོད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དངོས་གཞི་རབ་གནས་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ་དང་འབྲེལ་བ་ཉིན་གསུམ་ལ་གདུང་རྟེན་མདུན་ཟུར་འཚོགས་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང༌། ཚེས་བཅུ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚོགས་འཁོར་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་དང་ས་ག་ཟླ་བ། འཇམ་མགོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་མཆོད་རྒྱས་སྤྲོས་དང༌། ཞེ་ཆེན་གཞུང་གི་སྤྲོས་བཅས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་པོའི་གསེར་སྐྱེམས་དངུལ་གྱི་ཕུད་ཀོང་ཆ་ཉེར་ལྔ། བྱ་མ་བུམ་སོགས་མཆོད་ཆས་དུ་མ་དང༌། བར་ཁྲོད་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གཟིམས་སྤྱིལ་གསར་བསྐྲུན་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་འོད་སྣང་དང༌། ཡང་ཁྲོད་བདེ་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་བཅས་གསར་བཞེངས་དང༌། དུས་མཆོད་ཀྱི་སྤྱི་རྩ་ཉམས་གསོ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ངེས་ཀྱང་ཞིབ་པར་ཡི་གེར་འགོད་མ་ཤེས་ཞིང༌། མདོར་ན་བསྟན་རྩ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་མུ་མེད་དུ་བསྐྱངས་བའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། རང་ལུགས་གཙོར་གྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱུན་ཟིན་པའི་ཐུགས་སྲས་ཞལ་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་རིས་མེད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རབ་འབྱམས་དྲུག་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སམ་པདྨ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས། དགོན་སྟོད་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན། འབར་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་གཞན་ཕན། ལོ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་གྲགས་པ། མཁྱེན་སྤྲུལ་མཚན་འཛིན་ཁོ་བོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་གཞན་མཚུངས་མེད་པ་ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བློ་གྲོས་རབ་གསལ། མཁྱེན་རྟོགས་མཚུངས་མེད་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་གང་ཤར་དབང་པོ། ཟབ་ལམ་ལ་གདེང་ཁེལ་བའི་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་བློ་གསལ། ཉམས་རྟོགས་མཐར་སོན་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མགོན། མཁན་པོ་འཕགས་སྒང༌། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་སོགས་དུ་མ་དང༌། སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་མཆོད་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བློ་གསལ། འགྱུར་མེད་པདྨ་ཚེ་སྒྲུབ། སྐུ་དབོན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཏེ་ཀུན་ཀྱང་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་གཙང༌། མདོ་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པའི་གདེང་ཚད་ལྡན། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཛད་པ་ཁོ་ན་དང༌། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། ཀཿཐོག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནུས་ལྡན་སོགས་དང༌། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་ཆེན་འགྱུར་མེད་པདྨ་དབང་ཆེན། ཁྲི་ཆེན་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ། མཁན་གཅུང་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་དབང༌། དེའི་རྣམ་བཤད་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཤད་ཁྲིད་བཅས་གསན་པ་དང༌། སིབ་མདའ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ། རྟོགས་ལྡན་ཨ་ཚོགས་དང༌། ཆོས་ཉིད་གྲགས་སོགས་སྒྲུབ་བརྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། རྗེའི་སྐུ་ཚ་གཤོང་ནག་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཁྲོ་ཤུལ་དང༌། ཕུག་དགོན། གླིང་བཟང་མགོ། མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སྒོ་མེ་དེང་རྒྱ་བཀའ་བཅུ་ཀུན་བཟང་སྙན་གྲགས་སོགས་དགོན་པའི་མཁན་སྤྲུལ་ཁྱད་འཕགས་དུ་མ་བཞུགས་ཀྱང་མཚན་ཞིབ་པར་མ་ངེས། ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ནི་ཕན་ཚུན་བླ་སློབ་གཉིས་ཀར་གྱུར་ཅིང་དགོངས་སྤྱོད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་བཀའ་རྙིང་གི་བསྟན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཟུར་མང་རྣམ་རྒྱལ་རྩེའི་མཁན་པོ་ཀརྨ་ཚེ་བརྟན། བདུད་རྩི་དིལ་གྱི་མཁན་པོ་ཀརྨ་བློ་དགའ་སོགས་དང༌། མདོ་སྨད་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་མཁན་ཆེན་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ཞེ་ཆེན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མ་དང་གཟིམ་ཆུང་གཅིག་གི་ནང་རྒྱུན་རིང་པོ་བཞུགས་ནས་སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་ཆེར་ཕན་ཚུན་གསན་བཞེས་ཀྱིས་ཐུགས་ནང་ཤིན་ཏུ་གཤིན་པ་དང༌། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གུ་ཡངས་བློ་བདེ་ཞེས་གྲགས་པ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་དོན་ལ་གནས་པའི་བསྔགས་བརྗོད་རྟག་པར་གནང་ཞིང༌། ཕྱིས་གསུང་འབུམ་སྤར་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མཐུན་སྦྱོར་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང༌། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་དབོན་སྟོད་མཁན་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས། རིགས་པར་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་བྲག་གཡབ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་སོགས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་དང༌། དབུས་གཙང་དུ་གནས་གཟིགས་ཕེབས་པའི་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་དུ་མ་དང་དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཞིང་དད་བཀུར་ཆེ་བའི་བླ་སློབ་དུ་མ་བྱུང་བར་ཞལ་གདམས་བསྟོད་གསོལ་སོགས་ལས་གསལ་ཀྱང་དམིགས་བསལ་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་ཇི་བཞིན་རྔོ་མ་ཐོག །ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་བཙུན་བློན་པོ། གླིང་དཀར་ཆོས་རྒྱལ་བཙུན་བློན་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ། ལྷ་ཐོག་རྒྱལ་བློན་དུ་མ་དང༌། བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དྲག་ཆེ་བཙན་དུ་མ་དང༌། དད་གཏོང་འབྱོར་པས་ཕྱུག་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཟབ་མངའ་བ་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལྡང་བ་བཅས་མཆིས་ཤིང༌། འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་སྲས་གཙོ་བོ་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་དྷརྨ་སཱ་ར། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། སྐུ་ཞབས་དགེ་མང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་སོགས་དང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་ཤིང༌། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དབུས་ཕེབས་སྐབས་སྔ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གསུང་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་གླེགས་བམ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དྷརྨ་ཤྲཱིའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བསྣམས་པ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་སྤྲོ་བས་བན་རྒན་འཆི་ཁར་སྐད་སྙན་འདི་ལས་ལྷག་ཐོས་རྒྱུ་མེད་པས་སྐུ་མཚམས་གྲོལ་ཏེ་ལུང་རྒྱུན་གསན་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་ཞེས་དབུ་གུར་སོགས་སྒར་ཆས་གྲྭ་བསྒྲིགས་གནང་བ་བཅས་མཛད་པ་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲོ་ཅན་དུ་སོང༌། སྐུ་གཤེགས་པའི་སྔ་ལོར་ཞེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་ནགས་མེ་ལོང་མ་ཞེས་པའི་རི་རྩེར་སྦྲ་གུར་ཕུབ་སྟེ་བཞུགས་ནས་བླ་གྲྭ་སྦྱིན་བདག་ཐམས་ཅད་ལ་མཇལ་ཁ་དང༌། ཆོས་སྦྱིན་གང་དགོས་གནང་བས་གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་སྐབས་རི་དེར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཕལ་ཆེར་བསྐམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། སྣོད་ཀྱི་མདངས་ཡལ་བ་ལ་རི་ཁྲུས་ལྷ་བསང་རབ་གནས་མཛད་ནས་ཞལ་རྩེད་ལྟ་བུར་ལོ་རྗེས་མ་ནས་ཤིང་རྒན་རྣམས་སོས་ཡོང༌། མི་རྒན་འཁོགས་འགྲོ་ཡོང་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་སྐུ་གཟུགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་ལྟར་མཛད་དེ་ས་འདིར་ཆོས་ཁྲི་སྒང་ཞེས་བཏགས་དགོས་གསུང༌། ཕྱིས་སུ་དེར་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞལ་སྐྱིན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཏེ་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར། འདི་སྐོར་རྫོང་སར་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསུང་ཕྲིན་གནང་བའི་གཤམ་དུ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གཤེགས། །རྒན་བུ་ཡང་ནི་འཆི་ཉེར་གྱུར། །རྙིང་བསྟན་སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ལྟར། །གྱུར་པ་འདི་ལ་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས། །བློ་སྟོབས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ། །བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་རིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ། རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སོགས་རྗེ་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་སློབ་མཁས་གྲུབ་ཕལ་ཆེར་མེ་སྟག་ལོ་འདིར་དགོངས་པ་རྫོགས་པས་ན་རྗེ་འདི་ཡང་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་སྐོར་ནས་སྙུན་བབ་རིམ་ལྗིད་བྱུང་ཡང༌། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་དང་ཡབ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་པས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་ཞུ་བཅོས་སོགས་མཐའ་གང་འདུས་གནང༌། སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ནས་གསུང་གང་ཡང་མ་བྱོན་ཕྱག་ཞབས་གཡས་རེངས་པ་ལྟར་མཛད་བཞེངས་བཞུགས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་ཕེབས་ཀྱང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ན་བསྟན་དགོན་གྱི་འགན་ཐམས་ཅད་ང་རང་གིས་ལེན་ཆོག་ཅེས་དང༌། ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་འོས་གང་ཡོད་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་ངེས་ཞེས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱན་ཆབ་བསིལ་ཏེ་ཞུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་བརྩེ་ཚུལ་གྱིས་དབུ་གཏུགས་དང༌། ཕྱག་ནས་བཟུང་སྟེ་དགོངས་པས་བྱིན་རླབས་ཡང་ཡང་མཛད་དེ་སྤྱན་ལྟ་སྟངས་བཅས་ཕྱག་སྡིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཡང་གཏད། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ནས་ཞབས་བརྟན་སྐུ་ཚེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་དུ་མ་གནང་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ། ཚེ་རྫས་རིགས་ཞལ་དུ་གཏན་ནས་མ་བཞེས། བུམ་ཆུ་དང༌། ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་རྣམས་མཁན་ཀུན་དཔལ་ལ་དགོངས་གཏད་ཟབ་མོ་དང་བཅས་སླར་གནང་བར་མཛད་པས་ཕྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་བཅུ་སྐོར་བར་བཞུགས་རྫོང་སར་དུ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་བྱ་མ་རྟ་འཕྲལ་བཏང་ཞུས་ཤིང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཞེ་ཆེན་འདུས་སྡེས་རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་དག་སྒྲོག་དང༌། ཆོས་བསྐོར་མཛད་པས་ཐོག་སེར་དྲག་པོ་བྱུང་བའང་ཀླ་ཀློའི་བྱད་ལྟས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཕྱག་གཡོན་པས་ཕྱག་སོར་ནང་དུ་བསྡུ་བ་དང་ཕྱིར་འབྱེད་པ། སེ་གོལ་སོགས་བརྡ་མང་དུ་མཛད་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ་ནས་གཟུགས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ནང་གསལ་དུ་བསྡུས་ཏེ་སླར་སྐུ་དང་ཞིང་གི་སྒྲོན་མ་བཀོད་པའི་བརྡ་བསྟན་པ་ཡིན་ནམ་གསུངས། མཆོད་དཔོན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གཏོར་སྒྲོམ་ནས་སྒྲུབ་རྫས་རིགས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་དགོས་པའི་བརྡ་མཛད་པ་ལྟར་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་བྱོན་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཕུར་དང་རྟེན་གཏོར་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ཏེ་ཀཱི་ལ་ཡ་སྒྲ་དག་པར་གསུངས་ནས་གནས་གསུམ་དུ་དབང་ལེན་མཛད་ཅིང༌། གཞན་རྩ་གསུམ་གཏོར་མའི་རིགས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང༌། ཆོས་སྐྱོང་གི་རྟེན་གཏོར་རིགས་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས་དགོངས་གཏད་བཅས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བའི་བརྡ་མཛད་པ་བཞིན་ཕུལ་བས་སེ་གོལ་བཅས་གཤེགས་གསོལ་གནང་ནས། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཐོ་རངས་ལ་ཞབས་སེམས་སྐྱིལ། ཕྱག་གཡོན་ཆོས་འཆད། གཡས་མཉམ་བཞག་གིས་བཞུགས་ཏེ། དགོངས་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་རྗེས། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཕེབས་འབྱོར་ལྟར་སྐུ་གདུང་མདུན་རང་དུ་ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་བཞུགས་ཤིང༌། དགུང་ཞག་གསུམ་ནས་ཤངས་དཀར་དམར་བྱོན་པས་ཆོས་སྐུ་ལས་གཟུགས་སྐུ་བཞེངས་བསྐུལ་གྱིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁྲུས་གསོལ། དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས་ཤིང་རས་དཀར་གྱིས་དཀྲིས་ནས་ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་ཆས་གསོལ་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ། སྐུའི་གནས་སོ་སོར་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་བྱིན་རླབས་དང༌། བཏགས་གྲོལ་གྱི་རིགས་ཕུལ་ནས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གཟིམ་ཁང་ལྟག་དེར་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོར་སེམས་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས། མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ་ནས་བཀའ་མ་དོང་སྤྲུགས་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ཁག་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཞུགས་མཆོད་ཕུལ་ནས་སྐུ་གདུང་ལས་བདུད་རྩི་སྣུམ་ཞག་ལྟ་བུས་ཁྱབ་སྟེ་སྤུར་རས་མེས་མ་ནོངས་པའང་རྒྱ་ཆེར་བྱོན། གདུང་སྒྲོམ་སྒོ་བཅད་ནས་ཞལ་ཕྱེས་པ་དང་གདུང་རུས་ཀྱི་ཁྲོད་ལས་རིང་བསྲེལ་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ལས་ཆེ་ཙམ་བར་མེད་དུ་བྱོན་པ་ནས་བརྩམས། གདུང་ཁང་གི་ཟུར། གདུང་དུད་ཀྱིས་གར་ཁྱབ་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་དུ་རིང་བསྲེལ་གྲངས་མེད་བྱོན། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ནམ་ཤར་ལ་ནམ་མཁར་འཇའ་སྤྲིན་འཆར་བ་དང༌། པུར་ཁང་གི་ཉེ་སྐོར་རྩྭ་འཇག་མའི་རྩེ་ལའང་རིང་བསྲེལ་ཆགས་པ་སོགས་བྱུང་ཞིང༌། གདུང་ཁ་དོག་ལྔ་ཅན་ཡང་དད་ལྡན་ཁ་ཤས་ནས་ཐོབ་པ་དུ་མ་འདུག །གདན་ས་དངོས་ལས་ཉིན་ལམ་ཙམ་དུ་དད་ལྡན་ཨ་མ་རྒན་མོ་གསུམ་ནས་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་གདུང་མེ་མཆོད་ཕུལ་ཉིན་དེ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་ནས་ངུས་པས་སྐབས་ཞིག་རྒན་མོ་གཅིག་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་སྤྲིན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་སུ་མཇལ་བའང་བྱུང༌། སྐུ་ཚིགས་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་དུ་རང་དགོན་མ་ལག་གི་བླ་སྤྲུལ་ཁག །རྫོགས་ཆེན། ཀཿཐོག་དཔལ་ཡུལ་གཙོས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ལ་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་མཛད་དེབ་དང་བསྟུན་པ་རྒྱས་སྤྲོས་ལྡབ་འཕར་དུ་སྐུ་དབོན་བླ་མ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྒྲུབ་པར་མཛད། རྗེ་བླ་མའི་གདུང་རུས། དབུ་ལོ། ན་བཟའ་གཙོར་གྱུར་རིང་བསྲེལ་རྣམ་བཞིའི་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་གདུང་རྟེན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཐོག་ཚད། བུམ་སྒོར་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་གྱིས་རྡོར་སེམས་ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར། ཡིག་བརྒྱ་བྱེ་བ་གསུངས་པའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྐུ་དང་འདྲ་ཞལ་སྐུ་ཚད་ཅན། གཟིམ་མལ་དུ་དེ་མཚུངས་འདྲ་སྐུ་སྐུ་ཚད་བཅས་བཞེངས་པ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རབ་གནས་རྒྱས་སྤྲོས་ལན་དུ་མ་མཛད་པ་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། སྐུ་དབོན། ཞེ་ཆེན་འདུས་སྡེ་བཅས་ནས་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་དངོས་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་ངོས་འཛིན་ཁྲིར་བཀོད་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཞལ་གྱིས་བཞེས། ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ལེགས་ཉེས་ཐམས་ཅད་ལའང་གཟིགས་རྟོགས་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་བསྩལ། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ། རྗེ་བླ་མ་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་དགུང་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་མནལ་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ལ་འཆད་ཉན་གལ་ཆེ་ཚུལ་སོགས་གསུང་གླེང་མང་པོ་གནང་ནས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞལ་ལས་ཐོས། ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱང་འདས་རྗེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། ཐུགས་དམ་ལ་བོགས་འབྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་ཚུལ་ཀྱང་སོ་སོའི་བཀའ་འཕྲོས་ལས་ཐོས་པ་དང༌། མདོར་ན་རྗེ་ཉིད་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ངེས་པས་གདམས་ངག་གི་དམར་ཁྲིད་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རྗེས་འཛིན་མཛད་པ་གནད་དུ་ཟབ་ཚུལ་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས་ཀྱང་བཀའ་བསྐུལ་ནན་ཏན་དུ་གནང་བ་ལྟར་རྙིང་ལུགས་སྔོན་འགྲོ་སྤྱིའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་རྣམ་འདྲེན་ཤིང་རྟ་ཆེད་དུ་མཛད་ཅིང་དད་སྐལ་ལྡན་པའི་ལས་ཅན་དུ་མར་སྨིན་ཁྲིད་རྟག་པར་བསྩལ་བས་ཞེ་ཆེན་དགོན་མ་ལག་གི་མཁན་སློབ་གཙོས་ལས་ཅན་དུ་མ་དང༌། དད་མོས་ཆེ་བའི་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ཡན་ཆད་འཆི་ཁར་གྲོལ་ཚད་ཐོབ་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་དང༌། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇམ་མགོན་རྣམ་གསུམ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་རིང་ལུགས་མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཚུལ་དངོས་ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་ནུས་ཤིང༌། དེར་མ་ཟད་སྐུ་དབོན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོས་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་རྩོམ་སྐབས་རྒྱུན་གྱི་ཕྱག་བསྣམ་སམ་ཊ་སོགས་རྟེན་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་དང་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཤོག་གུ་བརྒྱ་ལྷག་དང༌། རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཅས་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་མཛད་ནས་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པར་མཛད་པའི་དཔེ་རྒྱུན་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མི་བཟད་པས་དབྱིངས་སུ་མནལ་བས་འདི་ཙམ་ཡིད་ངེས་དཔྱད་བཟོད་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་འབྲི་དགོས་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ཉིད་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་རྗེ་གོང་མ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་དགུང་ཞག་གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་བ་དང་བསྟུན་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཉམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་ཚུལ་བཀའ་ལས་ཕེབས་ཐོས་བཞིན་ངོས་འཛིན་གནང་ཚུལ་ནི། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ལས་ཞལ་བཤུས་པ་འདི་ལྟར། སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་སྐྱེ་སྲིད་བརྟགས་པ་སྔ་མ་མདོ་ཝམ་ཅོ་ལེའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཆུང་ཉེ་སྐོར་དུ་འཁྲུང་ངོ༌། །ས་སྦྲུལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ནུབ་མོ་དེ་དང་ཆ་མཚུངས་ཕ་མའི་མིང་སྔོན་མ་བརྗེད་པ་ཕ་པདྨ་རྡོ་རྗེ། མ་ཚེ་དགའ་ལྷ་མོའི་མིང༌། བུ་རྟ་ལུག་གང་རུང་ཐོབ་པ། དུང་བ་དང་དྷཱ། སྒོ་ཁྱི་དཀར། ཁང་ལྟག་དར་ལྕོག །ཆུ་ཉིན་ལ་ཡོད་པ་འབྲོག་པ་ཡིན་ཤས་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་མདོ་ཁམས་ནང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་འོག །འཁྲུངས་གཞིས་ནས་མདུན་ཐད་མདོ་ཝམ་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཆུང་མཇལ་བ། མདུན་གྱི་ལུང་པ་ཕུ་ཤར་བསྟན་གསུམ་ལ་སྦ་སྙུག་ལྡེམ་གྱི་མིང་ཅན། སྐུ་རྒྱལ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོས་སྐྱོང་བའི་གནས་སུ་གདོང་གསེར་ཁྲི་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་དགོན་པའི་འཚོགས་ཟངས་གསར་པ་ཞིག་དགེ་འདུན་འདུས་མང་གི་གསོལ་ཐབ་ཏུ་བཙུགས་རྒྱུ་དང༌། སྦྱིན་བདག་དམ་གཙང་ཞིག་གིས་བརྒྱད་སྟོང་རྡོ་ལ་བརྐོས་པ་བཞུགས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བའི་གཟའ་སྐར་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཉིན། ལྕགས་རྟ་ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཐུགས་སྲས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་ནས་ཁྲུས་གསོལ། ན་བཟའ་ཕུལ། མཚན་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པ་ཕྱག་མདུད་མགུལ་སྲུང་ཐུགས་རབ་དང་སྐུ་ཚེ་སྤེལ་བའི་དམ་རྫས་བཅས་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེད་བསྩལ་བཞིན་ཕུལ་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བསྒྲགས། ཆུ་སྤྲེལ་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་གདན་དྲངས། སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོའི་དུས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་གྱིས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་གི་བརྟན་བཞུགས་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། རིམ་གྱིས་ཕྱག་དཔེ་འབྲི་ཀློག་ནས་བརྩམས་སྐུ་ཡོན་རིགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང༌། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྤྱན་སྔ་ནས་སོ་ཐར་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་སྲོལ་གཉིས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་རྒྱུད་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང༌། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས། དབང་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་སོགས་མྱོས་སྟོན་སྐུ་མཆེད་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་གོང་མའི་གསུང་གི་སྐོར་བཅས་པའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ལུང་བཅས་ཞིབ་རྒྱས། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཞིབ་རྒྱས། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་བཀའ་འབུམ་པོད་དགུའི་ལུང༌། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས། རྒྱབ་བརྟེན་ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ། གཞུང་ཆུང་གཉིས་དང་བཅས་པའི་བཤད་ཁྲིད། ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང༌། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། རྒྱལ་ཚབ་གོང་མའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་ཁྲིད་སྐོར། རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་བཅས་ལན་གཅིག་གསན་པ་དང༌། རྗེ་གོང་མའི་སྐུ་ཚ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་ཏེ་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྩ་འགྲེལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་དང༌། སློབ་གྲྭ་ལེགས་བཤད་ཉི་ཟླའི་གླིང་དུའང་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་ནས་སྤྱོད་འཇུག །བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ། སྡོམ་གསུམ་སོགས་ལ་གསན་སྦྱང་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་མཛད་པས་མཁྱེན་རབ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང༌། སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་གཏིང་དཔོག་པའི་ཐུགས་རབ་གཞན་མཚུངས་མ་མཆིས་པ་མངའ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་སྨིན་ཁྲིད་ཞིབ་པར་གསན་ནས་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོའི་གདིང་ཚད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། རི་ཁྲོད་པདྨ་འོད་གླིང་གི་ཡང་དབེན་བདེ་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་དང༌། དགོན་གྱི་བླ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་སོགས་སུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་གཅིག་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད། དགུང་གྲངས་བཅུ་སྐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་དོན་ལ་ཕེབས་པས་གཤིན་པོ་ཞིག་ལ་འཕོ་བ་བཏབ་མཛད་པས་སྤྱན་ཆབ་མང་དུ་བསིལ། དགེ་རྒན་གྱིས་མི་མང་པོའི་ནང་དེ་ལྟར་བཤུམ་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་ཞུས་ཀྱང་གང་ཡང་མ་གསུངས། ཕྱིས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་སྐབས་གཤིན་པོ་དེ་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་མ་བྱུང་དེས་ངུས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་སྐབས་སྦྱིན་བདག་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁྱི་དམར་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་མཛོ་ཞིག་གནང་སྟེ་ཉོས། གྲྭ་འཁོར་རྣམས་ནས་འདི་ལྟར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པས་ཁྱི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོས་པ་ཡིན་ཅེས་གསུངས། ཕྱིས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སྐུ་མཚམས་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་པས་ཁྱི་དེ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་བརྩེ་བས་སྐུའི་འཁྲིས་སུ་བཞག །དེ་རྒྱབ་ལོག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་ཐུན་གྱི་སྒང་ལའང་བཞེངས་ནས་ཡར་བསྣམས་པ་སོགས་ཡང་ཡང་གནང་བས། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་སམ་ལ་རྗེ་བླ་མ་གོང་མ་ནི་སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་ཡང་སྐུ་མཚམས་སྐབས་ཐུགས་དམ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཁོ་ན་མཛད། ཁྱེད་ནི་ཁྱི་དེ་ཁོ་ན་འཕུར་བྱུག་གི་སྐུ་རྩེད་གནང་བ་ལས་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ་དང་བཞུགས་ཚུགས་པ་གཏན་ནས་མི་འདུག །ཐུགས་དམ་ལ་ལེགས་པར་བརྩོན་མཛོད་ཅེས་ཕྱག་བྲིས་གནང་སྟེ་ཕུལ་བ་ཞིབ་གཟིགས་ཀྱིས་གསུང་ལན་དུ། རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་མད་ཀྱང་ཕྲན་སེམས་མ་ཡེངས་པའི་ཁུལ་ཡིན། ཁྱི་འདི་རང་གི་ཁུ་བོ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་སྣང་ཤར་བས་ཕྲན་ཆུང་ངུའི་སྐབས་དེས་བྱམས་བརྩེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེར་སྙིང་རྗེ་བར་འདུག་གསུང་ཕྱག་བྲིས་སླར་ཕུལ་བ་སོགས་མཁྱེན་པ་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ་ཡང་ཐུགས་སེམས་ཟིན་ནས་དེ་འདྲའི་གསུང་སྒྲོས་དང༌། དགོངས་གཏེར་དང་ལུང་བསྟན་སོགས་མཆོག་དམན་ཕྱི་ནང་སུ་ལའང་མི་གསུང༌། སྐུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་གཤིན་པོའི་སྐྱེ་བརྟགས་སོགས་ཐབས་གང་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཞུས་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་གསུངས། ཐུགས་སྒམ་ཞིང་བརྟན། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཁྱེན་རབ་གཏིང་ཟབ། ཀུན་སྤྱོད་ཞི་དུལ་དང་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀའི་དགོངས་སྤྱོད་དང་བསྟུན་པའི་མཛད་པ་ཁོ་ན་གནང༌། མགོ་ལོག་ཨ་མཆོད་དགོན་དུ་ཚེས་བཅུ་སྤྲོས་བཅས་གསར་བཙུགས་དང་འབྲེལ་བར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་བུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གསུངས། ཞེ་ཆེན་དགོན་གཞུང་དུའང་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་གི་མཆོད་རྫས་གསར་བཞེངས་དང༌། བོད་ཡུལ་དབུས་དང་ལྷོ་གནས། གདན་ས་ཆེན་པོ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་སྔ་རྗེས་ལན་གཉིས་སུ་ཕེབས་ནས་མཆོད་འབུལ་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་གཅུང་རྣམ་གཉིས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཆོས་འབྲེལ་བཅས་གསན། ཞེ་ཆེན་བཤད་གྲྭ་དང་ཡང་ཁྲོད་གཟིམ་ཆུང་གསར་བཞེངས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་གསལ་བས་བསྟན་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བྱོན་ཀྱང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་མི་ཟད་པས་མཐའ་དམག་གི་ངན་སྦྱོར་གྱིས་སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་དུ་ཁྲི་མུན་ལ་ཚུད་ནས་གྲོངས་པར་ཐོས་སོ། །སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི། རྗེ་འདིའི་སྤྲུལ་གཞི་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་ལས་གནོད་སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང༌། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད། ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོ། རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག །སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ། རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས། དབུས་སྨྱོན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྐྱེ་རབས་རྣམས་དམ་པ་དུ་མས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་ལུང་བསྟན། སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་འབྲས་སྤུངས་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་འདུལ་མངོན་དབུ་མ་ཕར་ཚད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་སྟེ་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ། གསང་ཕུ་སོགས་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སྡེ་རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞྭ་ལམ་རབ་འབྱམས་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཏུ་གྲགས་པས་རབ་འབྱམས་ཞེས་པའི་མཚན་དུ་གྲགས། ཀ༽ ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་བྱོན་ནས། དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ། རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདོག་ཅན་དང༌། ས་སྐྱར་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ལས་གསན་བསམ་མཛད་ནས་ས་སྐྱར་རྒྱུད་བཤད་མཛད་པས་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ། ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་བརྩེ་ཚད་མེད་མཛད། སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ཁྲི་གདན་ཟུར་སློབ་དཔོན་ལས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་བཀའ་སྲོལ་བདག་གིར་མཛད། ཁྱད་པར་དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པའི་གྲྭ་འཁོད་ནང་མར་གྱུར་པས་དེ་དང༌། ལྔ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ནས་གསར་རྙིང་གི་ཟབ་གནད་གལ་ཆེ་མང་དུ་གསན་པས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་ཡེར་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་རྫོགས་ཆེན་གསན་པས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་རྙིང་མའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་དང་ལྷན་ཅིག་མདོ་ཁམས་ཤར་དུ་ཕེབས་ནས་པདྨ་རིག་འཛིན་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ཤིང༌། རུ་དམ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱངས། ཞེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་དུ་བཞུགས། དེའི་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་སྐུ་མཆེད་དུ་འཁྲུངས། སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཕེབས་པ་ཞེ་ཆེན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན་པ་ལས་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་ཀྱི་ནང་གི་ཆོས་བདག་ཏུ་སྔགས་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་ལྔའི་ནང་གཅིག་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་ནས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཕྲེང་རཀ་ཤའི་ཕྲེང་པ་བསྩལ་གསན་བསམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྐུ་རིང་ལ་ཤིང་སྟག་ལོར་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དགོན་པ་བཏབ། དེའི་ཡང་སྲིད་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། འགྱུར་མེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་སྐུའི་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ངོ་མཚར་ཅན་ཁོ་ན་སྟེ། དེ་དག་གི་རྣམ་ཐར་རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་རྫིང་བུ་ལས་རྒྱས་པར་བྱུང་བས་འདིར་མ་སྨོས་ལ། སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བསྟོད་ཕྲེང་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་མཛད་བྱང་གཤམ་དུ། ལྕགས་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་སྣ་ལྡན་གྱི་ལོར་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་ངོམས་པའི་སྐབས་སུ་བྲིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་ཟོ་དོར་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་བསྙེན་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་གཉན་པོའི་གཡུ་རྩེ་ལྷ་བུའི་རིགས་མགོ་ལོག་ཨ་ཁྱུང་སྦྲ་གསར་དཔོན་གྱི་རིགས་སུ་ལྕགས་ཕག་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་རྫོགས་ཆེན་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་ཕེབས་པས་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པས་ཀྱང་ཞེ་ཆེན་དུ་ཕྱག་བྲིས་ཆེད་གནང་གིས་ཨ་ཁྱུང་སྦྲ་སར་དཔོན་གྱི་བུ་འདི་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངེས་པས་དེར་གདན་སར་འཛིན་བདག་གནང་བ་གལ་ཆེ་གསུང་བ་དེ་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་དུ་མ་བཞུགས་ཀྱང་འདུས་སྡེའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཞིག་ལ་ཕེབས་ཞུས་པ་ལྟར་བྱོན་པས་ཞེ་ཆེན་དགོན་མདུན་ཟམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་པ་དང་མ་རྒན་བགྲེས་༥༦མོ་གོས་ཆེན་དམར་སྨུག་གི་གོས་གྱོན་པ་སྐྲ་སེ་ཁྱུག་གེ་བ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་བྱོན་ནས་ངའི་བུ་སླེབ་འདུག་ཅེས་སྙིང་བརྩེ་བརྩེ་ལྟར་བྱས་ནས་མགུལ་དར་ནང་མཛོད་ཞིག་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡུམ་གྱི་པང་ནས་ཆིབས་གོང་ན་ཡོད་པའི་མགུལ་དུ་གསོལ་བ་མཇལ་དར་གྱི་སྣེ་ས་ལ་འཁྱིལ་འདུག་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་སྣང་དུ་བྱུང་པ་དང་བགྲེས་མོ་གར་སོང་ཆ་མེད་པ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲུང་དུར་ཁྲོད་མ་མོར་ངེས་ཤིང༌། དར་དེ་ཕྱིས་སུ་འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་གཡང་རྟེན་དུ་ཡོད་འདུག །གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་གནས་སུ་བྱོན་ཏེ་བསྐོར་བ་ལ་མ་ཡུམ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ཕེབས་པ་གནས་རྩེར་མཚོ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པོ་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མདུན་ཕེབས་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་དབུ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་གདེང་ཀ་མང་པོ་ཤིག་ཤིག་ཡོད་པ་ཡུམ་གྱིས་གཟིགས་ནས་ཐུགས་བྲེད་སྔངས་སྐྱེས་པ་བྱུང་གསུངས། དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། སྐུ་དབོན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལྷན་རྒྱས་པས་ཐུགས་ཁུར་ཟབ་བཞེས་ཀྱིས་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ། མཚན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་གོ་ཆར་གསོལ། རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་དང༌། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་པོད་བཞི་བཅུ་སྐོར་དང༌། འཕྲོས་ཁ་སྐོང་ཡོངས་རྫོགས་ཟུར་མང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གནང་བ་དང༌། བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ལུང་བཅས་གསན། གསང་མཚན་སྣང་མཛད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བསྩལ། ཁྱད་པར་སེམས་སྡེ་ཨ་དོན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་དབང་གསན་སྐབས་སྲས་མོ་གོ་མ་དེ་ཝིའི་རྡོ་རྗེའི་གླུའི་སྐབས་དགོངས་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཐུགས་ལ་འཕོས། ཕྱིས་རྗེ་བླ་མ་སྐུ་གཤེགས་ལོར་ཐུགས་མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་ཕེབས་ལམ་གྱི་ཆིབས་ཐོག་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁར་སྤྲིན་གྱི་དབུས་ན་སྐུ་སྐེད་ཡན་ཆད་གསལ་བའི་སྲས་མོ་གོ་མ་དེ་ཝི་མཇལ་བ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དེ་ལྷང་ལྷང་གསུངས་པ་ཐོས་པས་ཐུགས་དམ་ལ་བོགས་འདོན་ཆེན་པོ་བྱུང་གསུངས། ཞེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་སྐུ་མཚམས་ལ་ཞུགས་པའི་མནལ་ལམ་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཉམས་ཅན་མཇལ་བ་སྔར་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་མྱོང་བྱུང་ཚུལ་ཞུས་པ་ཤིན་དུ་ལེགས་འདུག །ད་དུང་སྡོམ་གསུམ་འགྲེལ་ཆེན་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་ཁོ་བོའི་མཆན་བཏབ་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་གཟིགས་དང་བོགས་འདོན་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུང་བྱུང་གསུངས། མཁན་པོ་སྒྲ་དབྱངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་དང༌། གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་དང༌། ཞལ་ལུང༌། མཁན་རིག་འཛིན་འོད་ཟེར་ལས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དང༌། སྡོམ་གསུམ་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་སོགས་གསན་སྦྱང་མཛད། ཐུགས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་སྙན་ངག་མ་གཟིགས་པའི་གོང་ནས་བསྟོད་པ་དང༌། གསུང་མགུར་ལས་ཞལ་གདམས་སོགས་སྙན་འཇེབས་ཅན་དུ་མ་གསུངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཉེར་ལྔ། གླིང་རྗེ་དྲུང་པདྨ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། གླིང་རྒྱལ་པདྨ་བཞད་པ་ལས་དགོངས་གཏེར་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལི་རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅས་པའི་དབང་ལུང་ཞིབ་རྒྱས་སུ་གསན་ནས་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ་བཞིན་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་གནང་བས་ནང་མཆོད་ཁོལ་ཏེ་སྨན་གྱི་དྲི་བཟང་གིས་གཟིམ་ཆུང་ཕྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། ཚེམས་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་རྟགས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བྱོན། གཞན་ཐུགས་དམ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་དང༌། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་བཟླས་མཛད་བས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར། ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་གསན། གདན་ས་ཆེན་པོ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པ་དང༌། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནས་ཕྱིས་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་བར་གཟིགས་སྐྱོང་གིས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཕྱིས་དུས་འདིར་འགྲན་བྲལ་གྱུར། ཕྱིས་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་དང༌། གནས་གཟིགས་རགས་བསྡུས་གནང་ནས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྤྲོས། ཁྱད་པར་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་གཅུང་རྣམ་པ་གཉིས། གདུང་སྲས་སྐུ་མཆེད། རྡོར་འཛིན་རྣམ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ། སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ། གནས་ཆུང་མཆོག་སྤྲུལ། བྱང་དོ་སྐྱ་སྤྲུལ་སྐུ། འགོ་ལོག་ཁྱེའུ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་རྙིང་དགོན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་བགྲེས་གཞོན་མང་པོའི་དབུས་དད་སློབ་བཟང་ལ་མང་བར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ། རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་རྡོར་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཤེས་རབ་ལས་གསན། སྤྲོས་བཅས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྫས་འཆམས་ཆས་སྤུས་ནོམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གསར་བསྐྲུན་མཛད། གདན་སར་ཕེབས་ནས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་ཉེར་སྤྱོད་བདུན། སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཚོགས་གཞོང་བཅས་སྟོང་མཆོད་གསར་བཞེངས་སུ་གནང་ཞིང༌། ཚེས་བཅུ་དང་དགུ་ཆེན་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་གཙོས་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་སྨིན་གླིང་གི་བཅའ་སྒྲིག་སྔར་རྒྱུན་ལས་ལྷག་པར་བསྡམས་ཏེ་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་དར་རྒྱས་ནན་ཏན་དུ་མཛད། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་ལ་པད་གླིང་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཕུལ་བར་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཀེ་ལའི་མཆོག་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང༌། སླར་ཡང་རྫ་རི་མགུལ་དགོན་དུ་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས། རང་དགོན་མ་བུ་ཁག་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་དབང་ལུང་ལན་དུ་མ། བྱང་ཕྱོགས་མཚོ་སྔོན་སྒོ་མེ་ཚུན་ཆད་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རབ་འབྱམས་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་དང་རྩ་བདག་གནང་བའི་དགོན་ཁག་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། རང་དགོན་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་པོ། རི་ཁྲོད་ཀྱི་མཚམས་པ་དད་སློབ་ཆེས་མང་པོ་དང༌། གཞན་ལབ་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐུགས་ནང་ཤིན་ཏུ་གཤིན་པ་དང༌། ཀཿཐོག་སི་ཏུ། རྨོག་ཚ། གྲྭ་ལག་ཕྱག་ཚྭ། དབོན་སྤྲུལ་སོགས་རྙིང་མ་དང༌། དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། ཙཱ་འདྲའི་འཇམ་མགོན་ཡང་སྲིད། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་མཁན་པོ་རྡོར་འཛིན་གྱི་མཚོན་ས་སྐྱའི་སྐོར་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཟབ་གནང་བ་དང༌། རྒྱལ་མཆོག་པད་དཀར་འཆང་བ་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཤེ་བམ་སྔར་བཞུགས་ལ་རྒྱབ་ནོན་དང༌། ཧུ་ཐོག་ཐུའི་གོ་གནས་བསྩལ། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་འཕྲོས་དང་གསུང་མགུར་སོགས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མདུན་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཤིང་དགོངས་ཀློང་ཚད་ལ་ཕེབས་པར་ངེས་ཚུལ་གསུངས། གུས་ལའང་ལུགས་གཉིས་ཀས་བྱམས་སྐྱོང་དང་ཐུགས་བརྩེ་སྐུ་མཆེད་ལྟ་བུར་གནང་བའི་བཀའ་འཕྲོས་ཞིག་ཏུ། ཕྲན་ནི་དགོན་གོག་ཁ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པས་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུའི་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་རྣམ་པ་ཆགས་སྡང་ཆོས་བརྒྱད་རྣམ་གཡེང་དང་འདྲེས་པ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཀུན་སློང་བླ་མ་གོང་མའི་གདན་ས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ལས་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བསམ་བློ་ངན་པ་གཏན་ནས་མེད། རྟག་ཏུ་དམན་ས་བཟུང་ཞིང་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་བརྩོན་ཏེ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འབད་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་བར་དོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་གྲོལ་ན་ཅི་ཤེས་སྙམ་ཞེས་གསུངས། སྐབས་ཞིག་གསུང་འཕྲོས་སུ་ཁོ་བོ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རབ་འབྱམས་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་ནི་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་དེའི་གསོལ་དཔོན་ཞིག་ཡིན་པའི་གསལ་སྣང་ངེས་པར་འདུག་ཅེས་ཕྲན་ལ་གསུངས། ལྷག་པའི་ལྷ་དང་བླ་མའི་གཟིགས་སྣང༌། ལྷ་ཆེན་དང༌། ཞིང་སྐྱོང་མ་མོ་སོགས་ཆོས་སྲུང་དང་མེས་པོ་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་དངོས་སུ་གཟིགས་པ་དང༌། རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་མདུན་ཕེབས་སྐབས་རྟ་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒ་སྲབ་ཅན་མགོ་ནམ་མཁར་སྤྲིན་གསེབ་ཏུ་སླེབ་པས་བསུ་བར་བྱེད་པ་གཟིགས་པ་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་བཏུལ་ཏེ་དམ་ལ་བཏགས་པ་དང༌། དགོངས་གཏེར་ལྟ་བུའི་ཚིག་བཅད་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་གསུང་རྩོམ་དཀྱུས་དང་མི་འདྲ་བ་ཐུགས་ལས་བརྡོལ་བ་དང༌། སྨིན་གླིང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཆེས་ཆེར་སྙུན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་ལ་ཤར་བའི་ལུང་བསྟན་བཅས་མང་དུ་བཞུགས་པ་ཆེད་དུ་དོན་གཉེར་མ་མཛད་ཀྱང་ཚིགས་བཅད་ཁ་ཤས་ཞིག་འདུག་པ་དེང་སང་གི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འདི་ལུང་བསྟན་ངེས་པ་ཅན་དུ་སྣང༌། དེ་འདྲའི་རིགས་དམ་གཙང་ནང་འཁོར་རྣམས་ལ་ཟུར་ཙམ་གསུངས་པ་ལས་རྟག་ཏུ་སྦས་ཚུལ་ཁོ་ནར་བཞུགས། དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་མཛད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སྙིགས་དུས་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུར་བཞུགས་ཀྱང་བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འཕེན་པ་རྫོགས་ནས་ཁམས་དབུས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་གུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་མཐའ་མིའི་ལོག་སྤྱོད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཆེས་ཆེ་བ་བྱུང་ཡང་ནང་གི་ཐུགས་དམ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བོགས་འདོན་བྱུང་ཞེས་འགའ་ཞིག་ལ་གསུངས་འཕྲོས་ཕེབས་འདུག །ཕྱིས་སྐུ་གཟུགས་རྟག་པར་མི་བདེ་བ་འཕར་ལྡང་གིས་སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་ཟུར་ཆུ་ནག་མར་རྒྱ་མིའི་སྨན་ཁང་དུ་ཚེས་བཅུ་ཞིག་ལ་སྐུ་གཤེགས་པར་ཐོས་སོ། །སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ནི། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ནས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་བར་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ནི་རྣམ་ཐར་ཆེན་པོ་ལས་གསལ་བས་འདིར་མ་བཀོད་ལ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་འདས་མཆོད་ལ་རབ་འབྱམས་ལྔ་པ་ཕེབས་པའི་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་དུ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གླེགས་བམ་རྣམས་འཕུར་བ་སྡེ་དགེ་ཤར་ཕྱོགས་འཛིན་ཁོག་ཏུ་བབ་སོང་བ་རྨིས་པས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དེར་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་སྟོན་བསོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ལ་དེ་ཕྱོགས་ཕེབས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང༌། ཞེ་ཆེན་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་མཛད་ནས་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་བཞུགས། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབུས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། འབྲི་ཀློག་སུམ་རྟགས་དག་ཡིག་བསླབས་ནས་ལེགས་པར་མཁྱེན། དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ལུང་སོགས་ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསན། མཚན་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་གྲགས། ཕྱིས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་བློ་གྲོས་དྲི་མེད་དུ་བསྩལ། རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབོན་པོ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཞུགས་ཀྱང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཁ་འཁོས་ཞན་པས་སྐུ་ངལ་ཆེ་བར་བྱུང་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་རྩ་བདག་གནང་སྟེ་བཀའ་གཏེར་དུ་མའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས། སླར་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལན་གཉིས་གསན། གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་འབུམ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བཀའ་འབུམ་བཅས་ཀྱི་ལུང༌། གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཞིབ་རྒྱས། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ལན་དུ་མ། རབ་འབྱམས་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་མང་པོ་དང༌། གཏེར་གཞུང་པོད་དགུའི་ལུང་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན། བླ་མ་དགོངས་འདུས་དབང་ཆེན་དང་པོད་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལུང༌། ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས་དང༌། ཉང་གཏེར་ཁྲོས་ནག་གི་གཞུང་པོད་སྐོར། ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་དང༌། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། བྱང་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་སོགས་གཏེར་རྙིང་རྒྱུན་དཀོན་པ་དུ་མའི་གཞུང་པོད་ཀྱི་ལུང༌། ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་བཤད་ལུང༌། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང༌། ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ། གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ཀྱི་ལུང་བཅས་ཟུར་མང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རྗེ་བླ་མ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གསན། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཟབ་གནད་བཀའ་རྒྱ་ཅན་དུ་མ་རྗེ་དེའི་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་གསན། འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་འཁོན་ལུགས་ཕུར་པ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་དང་བསྙེན་ཡིག་སོགས་མཛེས་རྒྱན་གསར་སྤྲོས་ལ་དབང་ཆེན་རྗེ་ས་ཆེན་གྱིས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེར་ཉེ་བརྒྱུད་བཞུགས་པའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་སོགས་གསན། མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ་ལས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་གི་མཆན་འགྲེལ་སྐོར་དང༌། དབུ་མ་རྒྱན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཆེན་པོ་སོགས། མཁན་པོ་སྒྲ་དབྱངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཟུར་ལུགས་དང༌། རོང་ཀློང་གི་བཤད་སྲོལ་གཉིས་ཀ་ཞིབ་རྒྱས། དཔལ་སྤུངས་བླ་མ་མཁས་དབང་བཀྲ་འཕེལ་ལས་སྡོམ་གསུམ་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་དང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་ལུང་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དང༌། གསང་ཐིག་ཡང་དག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང༌། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་དབང་སོགས་དུ་མ་གསན་པས་མཚོན་མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན། ལྔ་རིག་སྨྲ་བ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ། ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ནུས་ལྡན་སོགས་ལས་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་བསླབ་བརྩོན་རྒྱུན་རིང་གནང་བས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད། ཁྱད་པར་ཐེག་མཆོག་མཛོད། ཡིད་བཞིན་མཛོད། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་རྒྱུད་རྩ་འགྲེལ་ལ་གསན་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་རྒྱུན་རིང་པོར་གནང་བས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གནད་ལ་ཐུགས་ཤེས་གཏིང་ནས་འཁྲུངས། ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག །རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི། གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ། རཏ་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲུབ་པ། མ་ཏིའི་འཇམ་དཀར། དམ་པའི་སྨྲ་སེང༌། ཕུར་བུའི་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ། འཇམ་མགོན་ཟབ་གཏེར་གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་སོགས་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་སྔ་རྗེས་དུ་མར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཞིབ་རྒྱས་མཛད། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མ་སྙིང་ཐིག་དང༌། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་སྦྱང༌། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་ཟབ་ཏིག་དང༌། སྙན་བརྒྱུད་སྐོར་དང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་སོགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང༌། ཁྱད་པར་ཟབ་དོན་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་ལ་སྨིན་ཁྲིད་རྒྱུན་པར་བསྐྱངས་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་པ་བྱུང༌། ལོ་ཁ་ཤས་མཚམས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་བླ་མ་དང་སློབ་མ་དགོངས་པ་ཐ་དད་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ངོ་སྤྲོད་བཏབ་རྗེས་དགོངས་ཀློང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། དེ་ནས་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡང་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ། ཉིན་གཅིག་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལྕམ་སྲིང་ཞིག་སླེབས་སོང་ཤི་བ་ཡིན་པ་འདྲ་གསུངས་པས་ཞག་ཁ་ཤས་མཚམས་ནས་བསྔོ་རྟེན་ཞུ་ཡིག་འབྱོར་བས་མཚོན་དེ་འདྲའི་རིགས་དུ་མ་ཡོད། ཞེ་ཆེན་མདུན་རི་སྟག་མགོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་འཚོ་བ་ཆད་པ་བྱ་རོག་ལ་ཕྲིན་བསྐུར་བ་དགོན་དུ་འབྱོར་བ་དང༌། ཀོང་པོར་ཕེབས་སྐབས་ནགས་ལ་མེ་ཤོར་བ་དང་པོ་གསོལ་འདེབས་སོགས་མཛད་པས་མེ་ཆེས་ཆེར་འབར་སྲོག་ཆགས་མང་དུ་ཚིག་པ་ལ་ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་ཆབ་བྲུལ་ཏེ་དགོངས་པ་གཏད་པས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མེ་རང་ཞིར་སོང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཀྱང་བསྟན། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དང་པོའི་སྐབས་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་གསུངས་པའི་ནུབ་མནལ་ལམ་དུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཇལ་བ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པས་གསང་བ་ཟབ་མོ་འདི་དག་ཁྱོད་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་བར་ནོངས་ཞེས་བཀའ་བཀྱོན་ལྟ་བུ་མང་དུ་གནང་བ། རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་གསུམ་གྱིས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བཞག་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་གསོ་བ་དང༌། སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་སེམས་ལས་ཀུན་སློང་ངན་པ་མ་མཆིས་པས་བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ནས་བཏོན། ཆོས་ཞུ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱང་དད་མོས་ཅན་ལས་ལོག་ལྟ་དམ་ཉམས་མེད་ཁུལ་ཡིན་ཞུས་པས་ཐུགས་བརྩེ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་ཞེ་ཆེན་དགོན་འདིར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆོས་འཁོར་ལན་གསུམ་ཚུགས་དགོས། དང་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྤྲུལ་པ། གཉིས་པ་བཻ་རོ། གསུམ་པ་བི་མ་མི་ཏྲའི་སྤྲུལ་པས་གསུང་ན་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ངེས་པས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ངས་སེལ་ཞེས་གསུངས། སྔར་སློབ་མ་རྣམས་ན་བ་དང༌། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་སྙུན་པ་སོགས་བྱུང་བ་དེ་ནས་བར་ཆད་མ་བྱུང་ཞེས་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་ཐོས། ཐུགས་དམ་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས། གསན་བསམ་སྒོམ་པ་སྤེལ་མར་གནང་བས་ཕྱིའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། ནང་གི་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་བསྐྱངས། ཁྱད་པར་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སྒྲུབ་མཆོད། ཐ་ན་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་གསོལ་ཀ་དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཙམ་གསུངས་ཀྱང་རང་ལུགས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་ཁོ་ན་གཙིགས་སུ་མཛད་པས་སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མཆེད་རྣམས་དང༌། དགོན་གྱི་རྡོར་འཛིན། བྱང་འདྲེན་བགྲེས་གཞོན། མཆོད་དཔོན་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་ཁྲིད་དངོས་བརྒྱུད་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྩལ། མདོར་ན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྗེ་འདིས་གཙོ་བོར་བསྐྱངས་བས་ཞེ་ཆེན་དགོན་མ་ལག་གི་དབུས་ཀུན་ལ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་སློབ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང༌། ཁྱད་པར་རང་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་སྐུ་མཆེད་དང༌། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་གི་བཀའ་སྲོལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་ཚུགས། བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོ་དང་དགོན་གཞུང་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་ལ་ཉམས་གསོས་མཆོད་ཐེབས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། མཛད་པའི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་དང་ཆོས་འཆད་ཉན་ལ་མཛད་པས་སྐྱབས་མཆོག་རབ་འབྱམས་དྲུག་པ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ། སྐུ་དབོན་དགོན་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ། དབོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། འབར་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ། གུས་མཁྱེན་སྤྲུལ་མངྒ་ལ་སོགས་ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་གཞུང་ཟུར་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་སློབ་ཐམས་ཅད་དང༌། མཁས་དབང་བློ་གྲོས་རབ་གསལ། མཁན་པོ་གང་ཤར་དབང་པོ་སོགས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ། ཞེ་ཆེན་སྒྲུབ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་མགོན་བླ་ཀུན་བཟང་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་པདྨ་འོད་ཟེར་དང༌། པདྨ་ཚེ་སྒྲུབ་ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་རྗེའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཉམས་ལེན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་སྤྲོས་བཅས་ཚེས་བཅུའི་འཆམ་དཔོན་གྱི་སྐབས་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་ཕེབས་པས་ཁྲོམ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་ས་ལ་སྡོད་མ་ཚུགས་པར་འགྲེངས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། རང་ཉིད་ལའང་རིག་པ་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་པས་གར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྩིས་གྲངས་སོགས་རྣམ་རྟོག་མེད་ཀྱང་ནོར་འཁྲུལ་མ་བྱུང་བ་སོགས་ཉམས་རྟོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཀུན་སྤང་རྣལ་འབྱོར་པ་དུ་མ་དང༌། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་ནས་ཀྱང་བཀའ་མ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། སོ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་ཆེན་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན། རབ་འབྱམས་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ་པོད་དགུ། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་དུ་མའི་ལྗགས་ལུང་བཅས་གསན་པ་དང༌། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོར་མཛོད་བདུན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་དང༌། དཔལ་སྤུངས་བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དབང་མཆོག །གནས་ནང་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། དཔལ་སྤུངས་མཁྱེན་བརྩེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ལ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང་ཞིབ་རྒྱས། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་དང༌། སྨིན་གླིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང༌། སྔ་རྗེས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་དབང་ཁྲིད་ལན་གསུམ། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ། ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ། བཀའ་མ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། སྨིན་གླིང་ཟབ་གཏེར་སྐོར་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་དབང་ལུང་སྔ་རྗེས་ལན་དུ་མ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ཁྲིད་དང༌། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཁྲིད་སོགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གསུངས། དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞེས་པ་བླ་མའི་དགུང་ཀེག་གི་སྐུ་ཚེའི་གེགས་རྐྱེན་སེལ་བ་དང༌། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ཏེ་ཀོང་པོའི་སྦས་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་གཟིགས་དང་བཅས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕེབས། རིམ་གྱིས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང༌། གདན་ས་ཆེན་པོ་མཚུར་ཕུ་དང༌། གནས་ནང༌། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བཅས་ལ་ཕེབས་བཞུགས་རྒྱུན་རིང་པོར་གནང་ནས་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐྱེས་འབུལ་བ་དང༌། ཐུགས་དམ་གྱི་བཀའ་འཕྲོས་ནང་མའི་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་བསྐྱངས་བཞིན་པའི་མཐར་རྒྱ་དམར་གྱི་ཁྲི་མུན་དུ་ཚུད་པས་ཐུགས་དམ་ལ་བོགས་འབྱིན་ཆེ་བར་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ཐོས་ཤིང་མཐར་དགོངས་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་སྐད་ཐོས་པའོ། །མཁན་པོ་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ནི་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་དབོན་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། སྐྱེས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་བཅར་བས་དབུ་སྐྲ་ཁམས་ཞོ་ལེ་བ་ཡོད་པ་ཕྱག་གི་བྱུག་ནས་བུ་ཆུང་ཁམས་མགོ་འདིས་ཞེ་ཆེན་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོག་པར་འོང༌། མིང་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ཐོགས་གསུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཞེ་ཆེན་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཕེབས། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་མཛད་དེ་སྨིན་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན། གར་དབྱངས་རོལ་མོ། གཏོར་བཟོ་དཀར་རྒྱན་སོགས་ལེགས་པར་མཁྱེན། སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ། གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་སོགས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས་དུ་མ་གསན། དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཕོག་པའི་སྐབས་མཚན་འགྱུར་མེད་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། མཁན་ཆེན་ཀུན་དཔལ། དགེ་མང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲ་དབྱངས། མཁན་རིག་འཛིན་འོད་ཟེར། ཀཿཐོག་མཁན་ནུས་ལྡན་སོགས་ལས་དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ། ཤེར་འགྲེལ་ཀེ་ཏ་ཀ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒལ་ལན་སྐོར། དབུ་མ། ཤེར་ཕྱིན། འདུལ་མངོན། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་འགྲེལ་ཆེན་སྐོར་སོགས་ལ་གསན་སྦྱང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པའི་ཡོངས་འཛིན་རྒྱུན་རིང་གནང་སྟེ་གསན་བསམ་གཙོས་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཛད། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་གསན་སྦྱང་རྫོགས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་གི་བཤད་རྒྱུགས་ཕུལ་བས། སྔོན་རབས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། དེང་སང་ཚིག་ལ་མཁས་པ་མང་བས་ཁྱོད་ཀྱང་ཚིག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་འོང་བར་འདུག །གང་ལྟར་ཡང་ཞེ་ཆེན་པའི་མཁན་པོ་ཞིག་གི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཞེས་པའི་པཎ་ཞྭ་རྣ་རིང་ཞིག་གནང༌། དེ་ཉིད་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་ནས་ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཐོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྟོགས་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་ཀྱང་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས། ས་སྐྱའི་ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་དང་ལྷན་དུ་གསན་སྐབས། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་སྤྲོ་ལ་ཕེབས་སྐབས་སོགས་སུ་བྲག་གཡབ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་སོགས་དང་བརྩད་པས་མཁན་པོས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་འདུག་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྩ་བ་དང༌། མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་འགྲེལ་ཆེན་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་པོད་གཉིས་ཀ་ཐུགས་ནས་གསུངས། ཞེ་ཆེན་བཤད་གྲྭར་མཁན་པོ་རྒྱུན་རིང་པོ་དང༌། མདོ་ཁམས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁྲ་འགུ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ལོ་ལྔ་བཞུགས་ནས་བཤད་གྲྭའི་རྒྱུན་བཙུགས་པར་མཛད་པས། ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་དང༌། མཁན་པོ་རྣམས་དང༌། ཁྲ་འགུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང༌། བྱང་རྫ་རྒྱུད་དང༌། བལ་ཡུལ། ཤར་ཁུམ་བུ་ཚུན་ཆད་ནས་སློབ་ཚོགས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་མཁན་པོ་གང་ཤར་དབང་པོ་ཡང་ཐོག་མར་བཙས་པའི་མིང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བ་རྫ་རི་འགུལ་གོང་མའི་གསང་མཚན་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས་པས་དེའི་སྤྲུལ་སྐུར་གྲགས། ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་མཚན་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གནང༌། ཞེ་ཆེན་པའི་བསྒྲིགས་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཀཿཐོག་མཁན་ནུས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན་སྦྱང་མཛད་པས་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། མཁས་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ། གདམས་མཛོད། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་མཛོད་ཆེན་ལྔ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཆོས་སྐོར་སོགས་སྨིན་གྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཞེ་ཆེན་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ལོ་དུ་མར་མཛད་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བསྙུན་ཏེ་གསུང་འབྱོན་མི་ནུས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བསྒོ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་མཚན་གང་ཤར་དབང་པོར་གསོལ། ཐུགས་དམ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་པས་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེར་རྟོགས་འབུལ་མཛད་རྗེས་ཞེ་ཆེན་མཁན་པོ་གང་ཤར་མཁས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཀྱང་མཁས་པས་མ་ཚད་སྒོམ་ཆེན་ཀྱང་རེད་འདུག་ཅེས་གུས་ལ་བཀའ་གནང༌། ཟུར་མང་རྣམ་རྒྱལ་རྩེའི་གར་དབང་རིན་པོ་ཆེ། ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དབུས་རང་དགོན་མ་ལག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་པོ་དུ་མ་སོགས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་དུ་བྱུང༌། ཕྱིས་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་དིལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་ཡང་མཁན་ཆེན་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀ་མཐའ་དམག་གིས་ངན་གཡོས་བཀྲོངས་པར་ཐོས་སོ། །ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་གནས་གོ་ཐི་རི་ཁྲོད་དུ་ཕེབས་ནས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་དུ་བཞུགས་ཏེ་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་མཛད་པའི་ནུབ་མནལ་ལམ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ནས་ཁྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་དཔེ་ཆ་འཆད་ཉན་ནུས་པའི་གང་ཟག་སུ་ཡང་མ་བྱུང༌། ཁྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཕེབས་དགོས་ཞུས་པས། ངའི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ཞེ་ཆེན་དུ་བཏང་ཡོད་གསུངས་བྱུང་བ་མཁན་པོ་འདི་གཉིས་མིན་ནམ། གཅིག་ངའི་ཚ་པོ་ཤེས་རབ་འགྲན་བྲལ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་བྱུང་སོང་ཞེས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་ལས་ཐོས། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུ་ལས་ཀུན་གྱི་ཐུ་བོར་བྱོན་ཅིང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཞལ་ཆེམས་བསྩལ་ཞིང་དགོངས་པ་གཏད་པའི་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འཇམ་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཡབ་སྲས་འདི་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེ་ཆེན་པའི་བསྟན་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཞེ་ཆེན་དགོན་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་དོན་ལ་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་སྐུ་སྤྲུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་མཁྱེན་རྟོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་སྤར་དུ་བསྐྲུན། སྒྲུབ་སྡེ་གསར་ཚུགས་དང་སྒྲུབ་མཆོད་དུ་མའི་མཆོད་རྒྱུན་བསྲིང༌། དགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་ལོངས་བས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྨན་སྒྲུབ་བཅས་བཙུགས་པ་སོགས་བསྟན་རྒྱུན་ལ་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བར་བྱུང༌། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དབོན་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པའི་འབར་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་གཞན་ཕན། དབོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། ལོ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་གོང་མའི་དབོན་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་ཀུན་ཀྱང་རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་ཁྲིམས་གཙང་བ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར། སྒྲུབ་སྡེ་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོ་དང༌། བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་པའི་བཀའ་སྲོལ་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་དབང་ཁྲིད། རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད། གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་རྩ་འགྲེལ། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་གཞུང་པོད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས། སྨིན་གླིང་སྐུ་མཆེད། འཇིགས་མེད་གླིང་པ། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་གོང་འོག་གི་གསུངས་རྩོམ་གྱིས་མཚོན་པའི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་དཀོན་ལ་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་དང༌། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་སྐོར་གསན་སྦྱང་ལེགས་པར་གནང༌། རང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང༌། སྒྲུབ་ཕྲིན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་མ་ཉམས་པ་མཁྱེན་ཅིང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཀུན་མཐུན་ཀུན་ལས་འཕགས་པ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་རྒྱུན་ཁོ་ན་ཐུགས་ཀྱི་གཙིགས་སུ་མཛད། རྒྱལ་བསྟན་གྱི་སྙིང་པོ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་བ་ལ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བའི་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཤ་སྟག་ཏུ་བྱོན་པ་དང༌། གཞན་ཞེ་ཆེན་གྱི་དགོན་ལག་ཕུག་དགོན། འཇུ་མོ་ཧོར་དགོན། སིབ་མདའ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། གཤོང་ནག་དགོན། བྱང་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སྒོ་མེའི་སྔགས་དགོན་དུ་མ་སོགས་དགོན་ལག་རྣམས་སུ་བསྟན་ལ་བྱ་བ་ནུས་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བྱོན་པར་ངེས་ཀྱང་མཚན་དང་རྣམ་ཐར་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་ཞིབ་བཀོད་མ་ནུས་པ་བཅས་ཞར་ལས་འཕྲོས་པའོ། །མཐོ་རིས་མདུན་སར་རྩེན་པའི་ལྷ་ཕྲུག་དང༌། །མཛེས་སྡུག་པད་ཚལ་ཉུལ་བའི་བུང་བ་བཞིན། །སྨོན་ལམ་དུས་བབ་འཕགས་ཚོགས་རྣམ་ཐར་དཔལ། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་མཛེས་པར་ངོམས། །དེ་ཚུལ་དྲང་པོར་སྨྲ་བའི་གཏམ་འདི་ཡང༌། །གཟུར་གནས་ཆོས་རྗེས་འབྲང་བའི་བློ་ལྡན་ལ། །ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲའི་དབྱངས་སྙན་ཇི་བཞིན་དུ། །ཀུན་དགའི་དུས་སྟོན་སྦྱིན་སྙམ་ལེགས་པར་བྲིས། །བརྗོད་བྱ་རྨད་བྱུང་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་དྲི་མེད་གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བཞིན། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་ཕྲེང་སྒྲོ་སྐུར་བྲལ་བ་དྲང་པོར་སྨྲ་བའི་ངག་གི་རྒྱན། དོན་ལྡན་བགྱི་བའི་རྣམ་དཀར་ཆུ་ཀླུང་རབ་གཙང་བརྒྱད་ལྡན་ལྷའི་ཆུ་བོས། །བསྟན་འགྲོའི་རིན་ཆེན་ས་གཞི་མཛེས་བྱས་ཀུན་ཀྱང་ཚུལ་དེར་འདུན་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་རྗེའི། །ཞབས་སེན་མེ་ཏོག་ཐོད་དུ་མི་འབྲལ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་བཀུར་གྱིས། །དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད་བརྟོལ་དགོངས་ཀློང་གཅིག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ནས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་རྫིང་བུའི་ཞལ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་འདི་ལྟར་འབྲི་བར་འདུན་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་དད་བློ་རྨད་བྱུང་འཇིགས་མེད་ཚེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་དང༌། སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་མྱུར་དུ་གྱིས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་བཞིན། ངེས་གསང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མདོ་ཁམས་ཞེ་ཆེན་པའི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་བུའི་ཐ་ཆུང༌། བསྟན་པ་རིས་མེད་ལ་དད་ཅིང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་བློ་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེས་ལྷོ་ཕྱོགས་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་གོས་དང་གོང་བ་བཞིན་འདབས་འབྲེལ་བའི་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་ཞོལ་རང་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་ནས་དབུ་བརྩམས། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་གླིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཆུ་བྱའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པས་སྙིགས་མའི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་རྣམ་དཀར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང༌། བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཀུན་བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་བས་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ངལ་འཚོ་མཆོག་ཏུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལྃ། དགེའོ། །།
[edit]

mkhas shing dngos grub brnyes pa'i rdo rje'i rig pa 'dzin dbang 'gyur med pad+ma rnam rgyal dpal bzang po slob brgyud dang bcas pa'i rnam thar nyung ngur brjod pa ngo mtshar zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng zhes bya ba bzhugs so// 'pho 'gyura~M mtshan meda~M shin tu zhi ba dang po'i sangs rgyas kun tu bzang*/_/sku dang ye shes yon tan rmad byung pa~Md+ma~M ltar mdzes rdo rje sems/_/srid las rnama~M rgyala~M zhi ba'i mtha' sgrol thugs rje'i sprul bsgyur rigs kun bdag_/rdo rje'i ye shes mngon sum stsol mdzad dpal ldan bla ma rgyal gyur cig_/mchog gi rnam thar kun bzang spyod pa 'phags pa'i blos kyang dpog min mod/_/dad dang mos gus lhag pa'i sems kyis sgro skur spangs pa'i gzur gnas ngag_/bzang po'i gser bzhin 'di na bkod 'dis bstan 'gro'i dpal gyi rgyan gyur nas/_/bdag kyang skye kun bla ma'i zhabs tog mnyes pa gsum gyis bsgrub gyur cig_/de la spyir rnam thar zhes pa'i sgra don ni mok+Sha zhes pa'i sgra las drangs na/_nye bsgyur ni sngon ma'i mu cor grol ba la'o zhes pa'i byings don 'khor ba dang ngan song las grol ba lta bu dang*/_me tog rgya grol nas kha bye zhing rgyas pa lta bu la 'jug pas/_'dir phyi ma'i dbang du byas te pad+ma rnam par rgyas pa ltar lo rgyus gsal bar mtshon pa'i don to/_/gzhan du thun mong ma yin pa'i sgra don/_thar pa'i rnam pa ste thar pa'i 'dra 'bag ces brjod de/_bla ma skyes bu dam pa khyad par can gyi rtogs pa brjod pa'i dbu zhabs kyi don mdor bsdu na/_tshogs lam nas bzung lam lnga yongs su rdzogs pa'i brjod bya rjod byed dang sbyar du yod pas na gdams ngag rnam thar gyi sgo nas ston pa zhes gsungs pa ltar bdag cag gi rnam 'dren dpal ldan bla ma dam pa de nyid kyi rnam thar snying po sgro skur dang bral bar rang gzhan dad pa'i gsos sman dang*/_snga 'gyur rgyal bstan rin po che'i mdzes rgyan du bri ba la/_spyir sangs rgyas thams cad mnyam pa nyid gsum gyi chos dbyings zab mo'i klong du dgongs pa tha dad du ma mchis kyang*/_slob pa lam gyi thugs bskyed dang smon lam gyi khyad par dang gdul bya dang 'dul byed kyi rten 'brel las rnam thar dang mdzad pa'i bkod pa sna tshogs pa 'ja' tshon dang chu zla bzhin gcig tu ma nges pas phyogs dus sems can gyi don mdzad pa'i cha shas re re'ang bsam gyis mi khyab par ston pa bzhin/_sku gsum zhing khams rgya mtsho'i bye brag bskal bzang sangs rgyas stong gi gdul zhing stong gsum mi mjed kyi cha shas 'dzam bu'i gling gi byang phyogs bod gangs can gyi bstan pa rgya mtsho'i phyi mo/_gsang sngags snga 'gyur gyi bstan pa'i 'byung gnas stod du rdor smin gnyis bar du zhe rdzogs gnyis smad du kaHdpal gnyis zhes grags pa'i bye brag gsang sngags rnying ma ba'i gdan sa che dgu'i ya gyal zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling zhes snga 'gyur bka' gter chos kyi rgya mtsho chen po 'dzin skyong spel gsum gyi phyag rjes bkra shis kyi re khA ches cher bkra bar rdzogs chen rab 'byams mchog gi sprul pa'i sku dang rgyal tshab sprul sku rnam pa gnyis su byon pa las phyi ma'i rnam thar cung zad 'god pa la/_sku phreng dang po pad+ma gsang sngags bstan 'dzin chos rgyal ni/_'phags yul grub pa'i slob dpon chen po pra b+ha hasti/_gnubs ston nam mkha'i snying po/_bla chen dgongs pa rab gsal/_lang lab byang chub rdo rje/_rje btsun tA ra nA tha/_rig 'dzin gter bdag gling pa sogs kyi ye shes gcig tu bsdus pa'i rnam 'phrul du lung gis zin cing*/_sku'i skye ba gong ma a mja' bla ma grub dbang pad+ma rgyal mtshan zhes mdo khams lho rgyud du 'khrungs/_dgung lo bcu gsum pa'i thog chos bros la byon te tshe rabs nas 'brel ba'i bla ma rab 'byams bstan pa'i rgyal mtshan gyi zhabs pad mnyes pa gsum gyis bsten nas mtshan pad+ma rgyal mtshan du gsol nas lo dgu'i bar 'bral med du 'grogs shing gdams ngag gi zhun mthar bcad/_rje rab 'byams pa gshegs rjes/_rdor smin du byon nas smin grol mang du gsan mthar/_khong rang dgung grangs nyer drug nas brtsams skabs gseng phran bu ma gtogs sgrub pa nyams len kho na la gtso bor bton pas/_khyon dril lo mtshams zhe bdun song*/_bar skabs rnams su rje rab 'byams pa'i yang srid khri 'don dang phyis chos grwa chen po 'di nyid bzhengs pa'i skabs sogs su zhabs tog phul du byung bar mdzad pas chos sde 'di nyid tshugs pa'i bdag rkyen thun min grub dbang 'di dang*/_rwa lo rdo rje grags pa'i rnam 'phrul sib rdzogs chen bla ma o rgyan bsam gtan sku phreng gong 'og yin par rab 'byams gnyis pa'i rnam thar du gsal/_bla ma dang lhag pa'i lhas rjes su bzung bas mi min 'byung pos dam la nyan/_dbu ral gyis mtshon cha bsrung ba sogs grub pa'i rtags mtshan mngon du brnyes/_rdzogs chen snang bzhi'i nyams bzhes mthar phyin nas dgung grangs don lnga la sku gshegs skabs sa g.yo ba sogs skyes bu dam pa sa nas sar 'phar ba'i lam rtags ya mtshan pa dang*/_sku gdung zhugs la phul bar dbu thod ma nyams par badz+ra gu ru rang byon gsal dag dang*/_thugs zhun thigs lcags gcod dbang mdog tu 'gril ba sogs rdo rje 'dzin pa mchog gi che yon rdzogs pa des/_sngar rang nyid zhal bzhugs dus nas lung bstan pa bzhin du/_mnga' bdag chos kyi rgyal po'i gdung brgyud cig khams su 'phos par grags shing sprul pa'i gter chen yon dge gter smyon mi 'gyur rdo rje sogs mkhas grub kyi skyes chen du ma byon pa'i dpon rgyud rigs rus cho 'brang phun sum tshogs par lcags 'brug hor zla dang po'i tshes gcig la rigs zhang se bo sngags pa nyi ma thag brtod kyi khyim du ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te 'khrungs/_zla ngo mthong tsam nas nga bla ma pad rgyal yin yang yang gsungs pa dang*/_rab 'byams sku phreng gnyis pa dang*/_si tu kun mkhyen d+harma ka ra sogs kyis lung bstan pa bzhin grub dbang pad+ma rgyal mtshan gyi rje dbon sangs rgyas rab brtan sogs kyis gong ma'i gdan sa gshang nag ri khrod du spyan drangs/_dgung grangs bdun par rje zhe chen pa chen por gtsug phud phul bas mtshan kun bzang bstan pa rab rgyas su gsol/_sib sprul pad+ma dbang rgyal gyis gtsug phud bzhes nas mtshan pad+ma gsang sngags bstan 'dzin du gsol/_dgung grangs bdun pa'i thog nas zhe chen du byon nas rab 'byams gnyis pa'i zhabs pad bsten/_mdzod chen bdun/_ngal gso skor gsum/_rata gling chos skor/_smin gling zab gter skor/_bde gshegs kun 'dus kyi dbang khrid/_rje rang gi bka' 'bum gyi ljags lung sogs smin rgyas su gsan nas bla slob skye ba du mar 'brel ba dang sku tshe 'dir yang don brgyud kyi rgyal sa 'dzin pa'i rten 'byung la dgongs pas dgyes pa'i dbugs dbyung bcas zab rgyas kyi gdams pa rgya mtsho lta bus rjes su bzung*/_lhag par phur pa yang gsang spu gri'i sgrol dbang gi skabs su bla ma rdo rje gzhon nu'i skur mngon sum du gzigs shing rang nyid lang lab byang chub rdo rje yin pa'i thugs shes gsal por 'khrungs/_gzhan yang dus snga phyi ci rigs par gnubs nam snying*/_bla chen dgongs pa rab gsal/_jo nang rje btsun/_smin gling gter chen sogs ngos zin pa dang mi zin pa'i rgyal po/_rab byung*/_sngags 'chang*/_gter ston/_khyim pa bud med/_rnal 'byor ma sogs sku skye snga ma'i bag chags mang po sad pa'i rkyen gyis mkhyen rtogs klong rdol/_dgung lo brgyad pa'i thog dag pa'i snang bar gu ru rin po che mjal zhing gsol ba btab pas gu ru'i thugs ka nas 'ja' 'od sna lnga'i zer thag 'phros pa sku la phog pa'i rkyen gyis gu ru'i sku dang dbyer med du 'dres nas rig pa gtad med du song ste thugs rgyud kyi byin rlabs 'phos pa sogs dag pa'i gzigs snang mtha' yas pa shar/_dgung grangs bcu pa'i mjug thog rje rab 'byams pas sku gsung thugs kyi byin rlabs 'pho ba'i dbang bskur dang bcas te don gyi bstan pa gtad nas rgyal tshab tu mnga' gsol te sprul pa bsdus pas/_bcu gcig nas gzhan don gyi phrin las bskyangs/_rdor brag zhabs drung pad+ma skal bzang dbang phyug nas dag snang pad+ma drag po'i chos bdag dang nam snying sprul par dbugs dbyung*/_mtshan pad+ma gsang sngags bstan 'dzin chos rgyal du gsol zhing bstan 'gro'i don chen 'grub par lung bstan/_kaHthog rmog grub nam mkha' chos dbang nas dag snang mkha' 'gro bka' brgyad kyi chos bdag dang slob dpon pra b+ha hasti'i rnam 'phrul du ngos bzung nas ke stod 'gying ba brag dkar du tshe gcig sgrub la gzhol na zag zad 'od skur grol bar lung bstan/_gzhan yang smin gling du phebs nas mkhan chen o rgyan bstan 'dzin rdo rje/_khri chen phrin las rnam rgyal/_dpal ri sprul sku pad+ma chos 'byor rgya mtsho/_kong po gter chen sogs dam pa rnams kyis bslu med rdo rje'i lung gis mgrin gcig tu bsngags/_snga phyi ci rigs par gong smos kyi dam pa de rnams dang*/_mkhan chen o Ti yA na/_gtsang grub chen pad+ma bshes gnyen/_lcags zam bstan 'dzin ye shes lhun grub/_rdzogs sprul nges don bstan bzang*/_kaHthog dri med zhing skyong*/_paN chen tshe dbang mchog grub/_kun bzang nges don dbang po/_rje dbon pad+ma kun grol/_'dren mchog rig 'dzin bzang po/_phu khung pad+ma rin chen/_grub dbang 'jigs med phrin las 'od zer/_'bar chung 'jigs med go cha sku mched sogs dang*/_si tu kun mkhyen d+harmA ka ra/_zhwa lu mkhan chen kun dga' mkhyen rab/_ra nyag grub chen blo bzang mthu stobs sogs grub mtha' ris med khams bod kyi skyes chen lnga bcu tsam gyi zhabs pad bsten nas/_zab rgyas kyi gdams pa mtha' yas pa gsan cing thugs nyams su bstar bas snang spyod thams cad dag pa ye shes kyi 'khor lor 'byams klas pas gzung 'dzin gyi mtshan ma dbyings su dag_/mnyam bzhag 'od gsal rnam par mi rtog pa'i ngang nas rjes thob gang shar rang grol mnyam yangs khyab gdal gyi dgongs pa rang byung rang bzhengs su 'khrungs pa las mnyam rjes res 'jog gi shun pa bud nas ris med 'od gsal 'khor yug gi ting nge 'dzin la rang dbang 'byor te/_grub chen sa ra ha/_o rgyan chen po/_chos rgyal srong btsan/_ye shes mtsho rgyal/_lha lung dpal rdor/_lho brag mar pa/_tshar chen blo gsal rgya mtsho/_smin gling gter chen yab sras/_rje btsun bla ma 'gyur med kun bzang rnam rgyal sogs rgya bod grub brnyes rig 'dzin du mas dag pa ye shes kyi skus dbang bskur byin gyis brlabs shing rjes su gdams pa'ang gnang*/_che mchog he ru kaH_rdo rje phur pa sogs yi dam gyi lha dang*/_sangs rgyas byang sems mang po'i zhal gzigs/_ma mo mkha' 'gro thams cad dbang du bsdus/_rdo rje chos skyong rnams kyis las kyi stangs phul/_dkar phyogs kyi lha klu gzhi bdag thams cad bran du khol/_nag phyogs kyi mi dang mi ma yin pa rnams tshar bcad pa sogs las gang brtsams thogs med du 'grub pa'i mngon rtags kun gyi mthun snang du grub pa sogs kyis dus mnyam gyi che dgu phal cher gyis zhabs la gtugs pas sku bsod dang snyan grags rgyas/_chos sde 'di'i 'du khang dang mgon khang tsam ma gtogs gtsug lag khang rten dang brten par bcas pa gsar du bskrun/_'og min gnyis pa o rgyan smin grol gling gi phyag bzhes ji lta ba bzhin du spros bcas tshes bcu chen mo gtso bor gyur pa'i zla ba dang por chos dbang thugs rje chen po yang snying 'dus pa'i sgrub chen mkhan chen o DI yA na'i sgrub khog ltar dang*/_sa ga zla bar bka' brgyad bde 'dus kyi sgrub chen/_lo mjug 'jam dpal gshin rje dregs 'joms dang*/_bka' brgyad khro rol gyi gtor bzlog bcas/_zla ba lnga par chos dbang bla ma gsang 'dus kyi spros bcas tshes bcu chen mo bcas dus mchod chen po lnga rjes 'brel dang bcas pa 'og min o rgyan smin grol gling gi phyag bzhes ji bzhin pa'i rgyun 'dzugs thog spros bcas kyi yo byad sogs gang dgos khyad thon dang*/_nyer mkho'i sgrub dkyil khrid yig sogs cha tshang spar du bsgrubs/_zhe chen byang 'dren 'gyur med don grub kyis dbyangs yig nag 'gros dang thugs sras dbang chen 'bum gyis sgrub yig phyag bzhes kyi ma deb gsar bkod phyis 'jam mgon rnam pa gnyis kyis kyang khungs btsun pa'i mchog tu thugs rton zhing bsngags brjod mdzad/_sgrub sde bde chen pad+ma 'od gling gsar du btab nas spong ba bsam gtan pa bcu gsum rgyun 'jog dang*/_gzhan yang*/_sib dgon gsang chen bkra shis chos gling*/_gshang nag rig 'dzin mkha' spyod gling*/_phug dgon chos 'khor bde chen lhun po/_sgo me deng skya dgon gsang sngags gling*/_'ju mo hor gsang sngags bshad sgrub gling*/_nyag gzur ba lha 'bum dgon gsang sngags chos gling rnams su gtsug lag khang gsar bzhengs/_rnying pa zhig gsos mchod thebs rten gsum bstsal ba sogs mtha' yas/_lcags khyi lor gu ru rin po ches zhal gzigs nas lung byang bstsal ba/_/pad+mas byin rlabs bdud 'joms rol pa rtsal/_/khyod ni tshe sngon nam mkha'i snying po'o/__/bdag ni sna tshogs skur ston pad+ma 'byung*/_/khyod la rtag tu byin gyis brlab phyir 'ong*/_/khyod kyi sems nyid yid bzhin nor bu de/_/rang ngo shes na nga nyid logs su med/_/ces sogs kha byang lung bstan bstsal ba ltar ke stod 'gying ba brag dkar gnas zhal phyes/_shing glang lor dag snang kha byang phebs pa bzhin gnas mchog seng+ge gnam rdzong gnas sgo 'byed par mdzad pas mtshon zab gter gyi kha byang lung bstan snga rjes mang tsam byung yang snyigs dus kyi skye bo'i sgro skur dang bstan pa'i mig rkyen sogs la dgongs nas ched gnyer ma mdzad/_rab 'byams gsum pa rig 'dzin dpal 'byor rgya mtsho dang*/_rgyal tshab rin po che rnam pa gnyis 'dul ba'i kun spyod shin tu gtsang bas gzhis byes gang du phebs kyang rgyud chags gsum pa rgyun gsung dang*/_gso sbyong yar mar gnyis ma chags par ston 'khor thams cad kyis gnang bar mdzad/_lhag par bstan rgyun la dgongs pa'i 'chad spel spyi dang*/_bye brag yang gsang rdzogs pa chen po sde gsum snying po'i chos 'khor rgya cher bskor zhing*/_de dag kyang gang zag so so'i blo rim dang 'tshams pa myong khrid rgyud la ci smin la gtso bor mdzad pas zhal slob kyang*/_paN chen 'gyur med mthu stobs rnam rgyal dang*/_kun spang grub chen shes rab yar 'phel te zla bral gyi paN grub rnam gnyis dang*/_gzhan yang*/_rnam 'dren rdzogs chen bzhi pa/_rab 'byams sku 'phreng gong 'og_/kaHthog zhing skyong dang rmog tsha'i yang sprul/_dge phyag rnam gnyis/_nyi sprul gsum pa/_rdo grub chen rin po che/_grub dbang 'jigs med go cha/_gling rje drung rin po che/_ra nyag grub chen/_sku zhabs ye shes rdo rje/_mgo tsha mchog sprul/_gong gsal dgon lag rnams kyi bla sprul dam pa rnams kyis gtsos bstan 'dzin gyi skyes chen bzang la mang ba dang*/_bye brag snying po'i sgrub pa lhur len pa'i spong ba pa sku tshe ril por sgrub pa'i rgyal mtshan bsten pa grub chen 'gyur med bstan 'phel dang*/_'gyur med mtha' yas/_slob dpon hU~M ka ra'i rnam 'phrul du lung gis zin cing rig pa tshad phebs kyi rtags tshad mthar phyin pa mkhas grub 'gyur med bstan 'dzin grags pa/_nyang gi rta nag dang smin gling rdor sems bde gshegs kun 'dus gar tshe 'od dpag med bcas kyi bsnyen pa dung phyur re them zhing dpal rta mgrin gyi zhal dngos su mthong zhing rta skad 'tsher ba sgrub grwa der bzhugs pa kun gyis thos pa grub chen kun bzang ngag dbang*/_chos dbang yang 'dus kyi snying po yig drug dung phyur bco lnga 'grub cing*/_'phags pa spyan ras gzigs kyi zhal bstan pa'i bla ma bsam gtan/_bla ma'i zhabs pad mnyes pa gsum gyis bsnyen cing skye 'chi la rang dbang thob pa bla ma dbang chen 'bum/_nyams rtogs mthar phyin pa'i sngags rams pa kun bzang gsang sngags sogs bar do gsum gang rung du grol ba'i gdeng tshad mngon du brnyes pa'i yang dben gyi grub chen bcu gsum gyis mtshon rtogs pa don brgyud kyi rgyal sa zin nges kyi bu slob ches mang zhing*/_tha na dam pa 'di nyid las sgom khrid sna re thob pa'i grwa rgan dkyus ma rnams kyang 'da' ka bla ma'i snang ba 'char ba dang 'da' tshad zin pa sogs rtags ya mtshan brgyud mar 'ong ba thos so/__/de'i yang srid gnyis pa o rgyan rang byung rdo rje tshe dbang grub pa rtsal ni/_zil khrom gangs kyi ra ba'i byang phyogs stag mdzes mtsho khar khyim bdag dkyus ma zhig tu sku 'khrungs pa/_rdor smin sogs dam pa du ma'i lung gis zin pa ltar gong ma'i chos khrir mnga' gsol/_chung ngu nas sngon gnas rjes dran sogs dam pa'i rnam thar sgrib med du gsal/_dbon sprul thugs rje'i gter chen dang*/_rdzogs chen bzhi pa/_smin gling khri chen yid bzhin dbang rgyal/_'jigs med rgyal ba'i myu gu/_lha 'brang dpal ldan chos rgyal sogs dam pa du ma bsten nas gsan bsam gyi sgro 'dogs bcad/_sgom sgrub kyis nyams su blangs pas gnas lugs kyi rtogs pa 'khrungs/_lhag pa'i lha rab 'byams kyis zhal bstan cing rjes su bzung*/_bar srid kyi rnam shes dang lha 'dre'i spyod tshul sogs lkog gyur gyi chos rnams sgrib med du gzigs/_nus mthus mi dang mi ma yin gdug pa can rnams tshar bcad/_lha ldan phyogs su 'brum pa nag po'i nad kyang dkar por sgyur ba sogs grub pa'i spyod pa'ang ci rigs mdzad/_rang dgon ma lag rnams 'dzin skyong spel gsum dang nyams pa gso ba/_chos rje rab 'byams gsum pa gong ma'i seng khrir mnga' gsol ba sogs bshad sgrub las gsum gyi phrin las mthar phyin to/_/yang chos rje rgyal tshab pa'i zhal slob gtso bo gong gsal grub chen shes rab yar 'phel ni/_sku chung ngu nas dad pa dang nges 'byung dang snying rje dang shes rab sogs theg pa chen po'i rigs khams yongs su brtas/_bai ro'i thugs sprul rong ston lcags sna can nam pad+ma bde chen gling pa'i sngon rabs gsal por dran/_dgung grangs bcu dgu pa'i thog nas yig drug dung phyur thems pas 'phags pa spyan ras gzigs kyis zhal bstan zhing tshe rabs nas 'brel ba'i bla ma dang sgrub gnas sogs lung bstan pa bzhin/_nyer tham nas pha yul rgyab tu bor nas dbus gtsang gi gnas skor dang sbrags rgyal tshab bstan 'dzin chos rgyal gyi zhabs pad bsnyen nas las ci la thug kyang ri las mi 'bab pa dang*/_bla ma'i gzim spyil dang chos ra ma gtogs gzhan gyi sgo them mi 'gom pa dang*/_gser dngul sogs rin po che la mi reg pa sogs kyi dam bca'i khur bzhes nas sku tshe ril por sgrub sde bde chen pad+ma 'od gling du dbang phyug mi la ras pa'i rnam thar bzung*/_dgung grangs sum cu thog yan chod du dkyil 'khor nyi shu rtsa lnga'i bsnyen pa sid+d+hi dung phyur gcig_/yig drug dung phyur gnyis/_bsam lhun 'bum ther/_brgyad stong pa stong thog brgya bzhag grub/_mtshan bcas kyi rdzogs rim la gtso bor bton pas bde gsal mi rtog pa'i nyams kyi myong ba lo dgur byung*/_sum cu'i thog bla ma sangs rgyas dngos su mthong ba'i mos gus thun mong ma yin pa'i rkyen gyis shes nyams yid dpyod kyi 'dzin pa dbyings su dag nas mngon sum rang thog tu phebs/_de nas bzung bla ma'i rnal 'byor kho na rtsal du bton te phyi nang gi bya ba dgu phrugs su btang ste rdzogs pa chen po ka dag lhun grub kyi nyams len kho na la dril bas snang bzhi'i ye shes mthar phyin te sgom med chos sku'i gtan srid zin/_tshe gcig lus gcig la drug pa rdo rje 'chang gi rgyal sar gshegs pa yin te/_nyid kyi rdo rje'i mgur las/_rje dag pa gnyis ldan mi gzugs can/_/pha bla ma dam pa'i zhabs la 'dud/_/khyod tshe gcig bsnyen pa'i byin rlabs kyis/_/bdud nyer len lnga phung zhig nas thal/_/rtag chad kyi grub mtha' 'dzin don med/_/khong bla ma rtsa gsum kun 'dus su/_/mthong sgom gyis gzhan snang ngo bor snyems/_/lha zhi khro DA ki sgrub 'dod med/_/skyabs mchog gsum bla mar bltas bltas nas/_/mgon gzhan la re ba yal nas thal/_/bdag skyob mkhan gzhan zhig tshol bsam med/_/yab mtshan ldan bla ma'i byin rlabs kyis/_/nyams dga' bzhi'i ye shes myong nas song*/_/yid bslu brid gzugs la chags don med/_/chos mthun gyi bsam pa bskyangs bskyangs nas/_/sdig mi dge phal cher brjed nas thal/_/sems dge bar 'jug thabs bya rgyu med/_/yul snod bcud sgyu mar sbyangs sbyangs nas/_/tha mal gyi snang zhen bral nas thal/_/blos btags kyi lta sgom dgos pa med/_/bden med la goms 'dris byas byas nas/_/khos bya byed byas zin brjed de thal/_/'khor gsum la rnam par rtog don med/_/phyogs 'dzin gyi 'gong po bshig bshig nas/_/sems gnyis su med par kho thag chod/_/yod med ces re dogs bya don med/_/gzung 'dzin gyi mdud pa bkrol bkrol nas/_/phran rmongs kyi shes rgyud dag nas thal/_/mkha' dbyings la mdud pa 'bor du med/_/lo mang nas gang shar gang snang la/_/sems 'dzin gyi thag pa chad nas thal/_/sdug btsir gyi 'jur bus bcings don med/_/gnad chen po gsum gyis lta grub rtogs/_/the tshom gyi dogs pa zad nas thal/_/da grub mtha'i kha 'dzin byed snyam med/_/don gnyis snang spros pa dbyings su nub/_/rang rig gi rgyal sa zin la nye/_/blos bcos bzo ched sgom bya rgyu med/_/'di don med kha pho ma yin te/_/skyabs bla ma dran nas nyams snang 'ur/_/tshig gang dran thol byung smras pa yin/_/zhes dang*/_dang por chos sgor zhugs nas sgo gsum gyi/_/dge sbyor sdug rus byas nas tshe phyed song*/_/bar du shes rab rang rtsal rdzogs pa dang*/_/snang ba thad kar chod nas lo mang song*/_/tha ma kun gzhi chos skur thim pa ngas/_/snang shes sgom rgyu ma lon lo mang song*/_/zhes sogs gsungs pas mtshon par nus la/_gdul bya thun mong ba'i ngor yang snang rig 'dres pa'i rtags su rdo la phyag zhabs kyi rjes 'jog pa dang gzhan sems shes pa'i mngon shes thogs med du gsungs/_sku gdung gis 'byung bzhi'i 'jigs pa srung ba sogs ngo mtshar ba'i rnam thar mang*/_rig rtsal so sor rtog pa'i ye shes su 'bar bas sgom byung gi shes rab klong rdol nas gsung rtsom yang pusti ka bzhi lnga tsam yod pa gsung mgur las gsal yang sdud pa po ma byung bas da lta cher mjal du mi snang la/_gsung mgur khrid yig rtsod lan sogs pod chung tsam zhig bzhugs pa ni rje 'di rdzogs pa chen po rang snang ris med kyi dgongs klong mngon du gyur pas kun mkhyen yab sras kyi gsung dang rnam dbyer med pa'i legs bshad du kun mkhyen rdo rje gzi brjid dang*/_mi pham 'jam pa'i dbyangs sogs dam pa rnams kyis mgrin gcig tu bsngags par snang ngo*/_/rje nyid kyi thugs rje chen po'i yig drug zhig rdo la phyag bris gnang ba rang byon du song ba dang nang du bzhugs pa'i rdo mkhar la grub chen sher 'od kyi ma Ni zhes grags pa la phyag bskor byas pas nad gdon la phan pa myong grub ma ri khrod pad+ma 'od gling du da lta'i bar bzhugs shing 'gro don shin tu rgya che/_phyis grub chen mchog gi sku gdung ril po yang der bzhugs pa dang*/_sku'i skye srid de ma thag pa ni 'dzam gling chos kyi shing rta gcig pu blo gros mtha' yas yin pa rje bla ma nyid kyi rnam thar rtogs brjod du gsal por zhal gyi bzhes pas shes par nus so/__/paN chen 'gyur med mthu stobs rnam rgyal lam 'jam mgon bstan 'dzin 'phel rgyas ni/_'phags pa spyan ras gzigs kyi rnam 'phrul sprel sgom byang chub sems dpa' dang*/_gangs ljongs snang ba'i mig gcig thu mi sam b+ho Ta/_rgyal mo g.yu sgra snying po/_drag sngags mthu yi bka' babs dum pa rgya zhang khrom/_he ru ka pa zur chung shes rab grags pa/_nag tsho lo tsA/_gsal stong sgom shwa/_gter ston dri med kun dga'/_rtse le sna tshogs rang grol/_lo chen d+harma shrI/_mkhan chen o Ti yA na rnams kyi ye shes gcig tu bsdus pa'i rnam 'phrul du lung gis zin cing*/_sku dngos kyi skye ba snga ma ni grub dbang pad+ma rgyal mtshan gyi rigs dbon rtogs ldan sangs rgyas rab brtan zhes rje rab 'byams gnyis pa'i thugs sras kyi gtso bo tshe dang sgrub pa mnyam pa de nyid yin/_me mo lug gi lo la mdo khams lho rgyud du ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te 'khrungs/_'khrungs ma thag thugs chen snying po yig bcu gsungs pa dang*/_klog yig ma bslabs gong kai sha can gyi yi ge gzigs tshe 'di klog dus sgra ring por 'then dgos gsungs pas mtshon ngo mtshar ba'i lo rgyus mang*/_dgung lo bzhi thog gong ma'i gdan sa gshang nag ri khrod du spyan drangs/_de nas mi ring bar zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi chos grwa chen po 'dir byon nas rigs bdag mtshungs med rgyal tshab bstan 'dzin chos rgyal gyi zhabs pad brten pas dgongs pa'i gsang mdzod lon/_dam pa de nyid kyis bskul ba bzhin/_snga 'gyur bstan pa'i chu 'go gcig pur gyur pa'i dbus 'gyur ma ga d+ha gnyis pa kaHthog rdo rje gdan du/_kun gzigs ma hA paN+Di ta 'gyur med tshe dbang mchog grub kyi zhabs pad lo lngar brten nas bcu phrag rig pa yan lag dang bcas pa thugs su chud cing don gyi bstan pa gtad/_gong smos 'gran zla dang bral ba'i bka' drin can gyi bla ma rnam gnyis dang*/_gzhan yang smin gling khri chen pad+ma dbang rgyal sogs bshes gnyen lnga phrag lnga bsten nas mang du thos pa rgya mtsho'i pha rol tu phyin te thams cad mkhyen pa'i gnas la bdag gir mdzad/_de dag kyang thos pa tsam du ma bzhag par 'og min o rgyan smin grol gling du lo gsum dang*/_sgrub sde bde chen pad+ma 'od gling du lo drug gtso bor gyur pa bsam sgom gyis gtan la phab pas zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi rtsa bsnyen dung phyur ljags bzlas sogs bskyed rdzogs kyi nyams bzhes la dril bas grub pa'i rgyal sa mthon por gshegs pa yin te/_phyi tshul dam pa'i chos 'dul ba nas gsungs pa'i khrims nyis brgya dang lnga bcur nyes ltung gis rnyogs mas ma bslad pa'i mkhan chen 'dul ba 'dzin pa chen po/_nang du rang don yid byed kyi 'ching ba lhod por gyur pas rtag par gzhan don las mi g.yel ba'i rgyal sras sems dpa' chen po/_gsang bar dam tshig rnam par dag cing rim gnyis kyi lam mthar gshegs pa'i sngags spyod rnal 'byor gyi dbang phyug chen po/_yang gsang rdzogs pa chen po lhun grub 'od gsal gyi snang ba tshad la phebs te sangs rgyas kyi zhing khams rgya mtshor mnyam pa nyid du spyod nus/_'jam mgon kong sprul rin po che dang*/_dpal sprul chos kyi dbang po gnyis bya bral ba'i tshul gyis gsan sbyang gnang ba la dbon sprul rin po ches grwa 'khor kun la khyed rnams kyis 'di rnam pa gnyis ku sa li red snyam brnyas bcos mi rung ma 'ongs bar bstan la bya ba nus pa bai ro tsA na dang zhi ba lhar grags pa 'byung zhes gsung pas mtshon dus gsum sgrib med du gzigs pas lkog gyur gyi chos kun gtan la dbab pa la mi bsnyengs/_dam can bran du khol bas las gang bcol thogs med du grub kyang gzhan la gnod pa'i mthu gtad dang las sbyor mi mdzad/_lung rigs kyi spobs pa mtho bas 'jigs med seng ge'i ngang tshul brtan yang gzhan lugs kyi grub mthar dpyas gdags mi gnang*/_dgon gtsang khag lnga sogs chen po rnams kyi ti shrI bkur yang khengs dregs dang snyems pa mi mnga'/_chos brgyad kyi 'dzin pa dag pas che thabs dang snyan grags mi sgrub/_gsung rab thams cad gdams ngag tu shar bas grub mtha'i kha 'dzin dang phyogs zhen mi mnga' ba sogs dam pa'i rnam thar smos kyi mi lang*/_rgyal dbang bcu bzhi pa theg pa mchog gi rdo rjes ze chen ma hA paN+Di ta zhes pa'i mtshan gyi cod pan dpyangs te she bam gnang*/_dgung grangs bcu dgu'i thog rgyal tshab mchog nas bstan pa gtad pas de phyin chos sde chen po 'di nyid ma lag dang bcas pa'i 'dzin skyong spel ba'i phrin las slar 'phel/_thig le stong gsal chen po'i rgyud kyi lung don gsal byed theg pa mtha' dag gi lam rim sbrang chung rtsi bcud sogs legs bshad kyi gter chen por gyur pa'i bka' rtsom yang pod drug tu langs bas mtshon 'khor lo gsum gyi phrin las rgya cher bskyangs pa'i rtsa ba'i thugs dam zab lam bde gshegs kun 'dus kyis mchog gi dbang sdud grub pas zhal slob kyi gtso bor ngo mtshar bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/_mdzod lnga'i shing rta kun mkhyen blo gros mtha' yas/_bai lo tshe dbang kun khyab kyi rnam 'phrul sgom med ro gcig gi rtogs pa mngon du brnyes pa'i lnga rig smra ba'i dbang po lho a gro sgra rams pa grub dbang bstan 'dzin nyi ma/_mdo rgyud rig gnas dang bcas pa khong du chub pa'i lho seng tsha sman rams pa blo gros mchog rgyas 'od zer te nang thugs kyi sras bzhi dang*/_'phags mchog sdug bsngal rang grol mi yi brdzu la zhugs pa mkhyen rtogs 'phags yul gyi slob dpon shAn+ta de wa dang rnam dbyer ma dmigs pa rdza dpal dge sprul sku o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po/_pad+ma'i thugs sprul mdo khams lnga pa sgrub brgyud nyi ma/_zhwa ser bstan pa'i gtsug rgyan brag g.yab skyabs mgon no mi han/_tre hor dgon gsar chos rje/_kaHthog rdo rje gdan gyi chos kyi khri skyong ba si tu rin po che chos kyi blo gros/_snga 'gyur bstan pa'i sgron me mchims phu'i zur mkhar sprul sku/_rgyal tshab gsum pa pad+ma 'od zer mi bskyod mkhas grub rgya mtsho sogs rang dgon ma lag rnams kyi bla sprul dam pa rnams kyis mtshon che btsun mkhas pa'i bshes gnyen/_lung rigs smra ba'i ston chen/_nyams myong can gyi sgrub pa po bstan la phyag rjes che ba'i mkhas grub mtha' yas pa byung*/_de dag slob brgyud dang bcas pa'i phrin las kyis sa chen po 'di nyid khyab pa bzhin du gyur pa ni mngon sum gyis grub pa 'di'o/__/rje de nyid kyi rnam thar skal bzang mgul rgyan zhes kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung gis bskul te dbon sprul rin po che'i zhal slob mkhas dbang zhig gis mdzad pa pod gcig tsam bzhugs/_de nyid kyi sprul sku 'jam mgon rdo rje 'chang rnam pa gnyis sogs dam pa du mas lung bstan bzhin gdan sar mnga' gsol kyang gong ma'i mdzad rgyun bskyangs te yun ring ma bzhugs shing*/_grub pa'i mdzad spyod can du byung ba sbas tshul gyis 'gro don ci rigs mdzad/_de nyid kyi sprul sku rgyal tshab gsum pa dang*/_'jam mgon chos kyi blo gros rin po che yab sras kyi ngos 'dzin bzhin khri la mnga' gsol zhing tshul gnas gsan bsam sgom pa sogs dam pa'i yon tan mnga' ba'i skyes bu khyad par can chos srid kyi mdzad pas gdan sa bskyangs bar mdzad kyang dus kyi 'gyur bas phrin las kyi mtha' brtul ba'o/__/'jam mgon kong sprul rin po ches kho bo'i bla ma zhe chen dbon sprul rin po che sku bzhugs pa'i skabs gsung 'phros su phran skye ba rjes ma 'og min o rgyan smin grol gling du bstan la bya ba byed nus pa zhig tu skye ba'i smon lam btab kyi yod gsung dar bas dbon sprul rin po che sku gshegs rjes kho bo smin grol gling du slebs pas grwa btsun sku gzhon skye mched shin du gtsang ba kun spyod chos mthun gsung skad shin tu che ba byang 'dren gsar phebs mkhas pa zhig 'dug pa de dbon sprul rin po che min nam snyam pa byung zhes 'jam mgon dngos slob mkhas dbang bla ma bkra 'phel gyi zhal las thos/_rgyal tshab sku phreng gsum pa 'gyur med pad+ma rnam rgyal ni/_sku gong ma u rgyan rang byung rdo rje nyid sku ma gshegs pa'i snga lo nas gsol dpon mtshan pad+ma rang byung la/_a gro sgra rams pa grub dbang bstan pa'i nyi ma'i mdun phyag bris rten bcas bstsal gnang nas rje de'i yon tan gyi bsngags brjod mang po nyin kha shas gsung nas khyed rang de mdun yon tan slob du song la lo gsum du sdod/_de nas nga'i rtsar bcar shog bcas ched btang mdzad pa sgra rams pa'i mdun lho rgyud ke stod du phyin pa sgra rams par phyag bris phul ba zhal phye ste gzigs nas spyan chab phrul gyis byung*/_rgyal tshab rin po che da yun ring du mi bzhugs par 'dug gsungs/_phyag bris rten byin gyi nang du tshigs bcad mang po yod pa bstsal ba tshig ma dran kyang don sku tshe 'dir bla brang dang dkor g.yeng gis thugs sun/_sku na yang smin bsngos sha bzhes pa'i rnam smin red gsungs te ljags la snyun gyis thebs pa sogs kyis lus rten 'di yun ring bzhugs 'dod med pas sku rjes ma dben gnas nges med du 'grim snying po'i sgrub pa lhur len pa'i bya bral rab byung gi mdzad pa can zhig nyid kyi 'khris der skye ba bzhes pa'i dgongs pa yod tshul gsal bar gsungs/_gsol dpon kyang bla ma'i bka' bzhin bzhugs pas rgyal tshab mchog sprul rin po che dang lhan rgyas lo gsum nas zhe chen dgon du phebs chog pa byung*/_a gro sgra rams pa'i mnal lam du mkha' 'gro ma dkar mo mda' dar tshe bum thogs pa zhig gis gu ru rin po che'i sku tshab zhig phyag tu gtad nas tshigs su bcad pa'i lung bstan gsungs pa'i don bzhugs gnas 'di'i phur brag dkar 'di gu rus byin gyis brlabs pa'i gnas khyad par can yin pa dang*/_gnubs ban nam mkha'i snying po khyim 'dir sku 'khrungs pas bar chad sel ba dang rten 'brel legs phyogs su khyod nas spel dgos pa'i tshul dang*/_mkha' 'gro nyid shel dkar rdo rje mtsho yin pa'i dag snang gsal bar byung mthar sku tshab rum du bcug par rmis pa bzhin rab byung bcu bzhi pa'i bye brag skyes bdag ces pa lcags mo lug gi lor/_yab a gro shes rab dang*/_yum 'brong pa bza' nam mkha' sgron ma gnyis kyi sras su sku 'khrungs ma thag spyan khra hrig ger gzigs pa sogs ngo mtshar gyi rtags mtshan byung*/_ge sar gyi gsol mchod la sogs pa'i gsung rtsom 'ga' zhig gi gsham du smug po gdong gi rigs las skyes pa'i rnal 'byor pa zhes gsungs pas sku yi rigs de ltar yin par mngon/_spyir rje bla ma rin po che mchog la bskyed yab nas zhus pa'i ngor mdzad pa'i o rgyan rdo rje 'chang gi bla ma'i rnal 'byor gyi gsham du mdzad byang la/_lus bskyed pa'i drin ldan pradz+nyA'i ngor zhes gsungs pa bzhin yab rje nyid gsol 'debs le'u bdun ma thugs dam gyi mthil mdzad pa dang dad mos thugs rgyud brtan pa sogs gang zag khyad par can du nges kyang sku 'khor nang ma dag gis rje bla ma mchog gi yab ni sgra rams pa yin zhes gsung pa phyis zur mang drung pa rin po che'i yum la bka' 'dri zhus pas de bzhin nges zhes gsungs/_a gro sgra ram pas rgyal tshab rin po che sku 'khrungs ma thag khrus dang thugs rab 'phel ba'i rten 'brel rdzas sngags sogs mdzad nas mtshan tshe ring 'brug rgyal du gsol/_sgra ram pa 'di ni zhe chen dbon sprul rin po che 'gyur med mthu stobs rnam rgyal dang*/_rgyal tshab sku phreng gnyis pa o rgyan rang byung rdo rje sogs dam pa'i skyes chen du ma bsten te phyi nang gi rig pa'i gnas mtha' dag mkhyen pa'i ma hA paN+Di ta/_rgya nag ri bo rtse lngar byon skabs paN chen bi ma mi tra dngos su mjal ba sogs bla ma dang lhag pa'i lha du mas rjes su bzung zhing dngos grub rnam pa gnyis la dbang thob pa'i rig 'dzin/_nyams rtogs kyi gdeng tshad brnyes pa'i 'khrul zhig rnal 'byor chen po yin zhing*/_bod dbus gtsang lho gsum/_rgya nag ri bo rtse lnga sogs gnas gzigs rgya cher phebs/_gsung rtsom mkhas pa'i legs bshad mang du bzhugs pa'i skyes bu dam pa khyad par can yin la/_bai lo tshe dbang kun khyab kyi rnam 'phrul du grags pa don la gnas pas rje bla ma rin po che'i mtshan 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho zhes pa'ang dam pa 'dis phul ba yin snyam dran/_sku gong ma'i lung byang dang thams cad mkhyen gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i mchog sprul myur byon gyi gsol 'debs ni/_mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon rgyal tshab mchog sprul rin po che'i myur byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+hi/_o rgyan chen po'i byin brlabs rig pa 'dzin/_/ranga~M byunga~M ye shes mngon gyur nam mkha'i snying*/_/rdo~M rje~M slob dpon mchog tu rnam rol pa'i/_/khyab bdag bla ma 'bod do brtse bas dgongs/_/mgon khyod gdod nas 'pho 'gyur las 'das pa/_/'chi med rtag pa'i go 'phang mngon brnyes kyang*/_/gdul bya'i snang ngor zhing gzhan gshegs pa yis/_/bdag cag nyam thag gyur pa 'di gzigs sam/_/de phyir zag med thugs kyi dgongs pa mchog_/don gyi 'od gsal dbyings su rdzogs pa dang*/_/mi slob zung 'jug ye shes sgyu ma'i gar/_/sprul pa'i snang brnyan myur du 'byon mdzad gsol/_/phun sum tshogs pa'i gzigs pa rnam pa lngas/_/bsam bzhin srid pa nye bar bzung ba la/_/bar chad kun zhi gsan bsam sgom gsum rdzogs/_/bstan dang 'gro ba'i don kun lhun grub shog_/rtsa brgyud bla ma mchog gsum yi dam lha/_/mkha' 'gro chos skyong srung ma'i bden stobs dang*/_/chos nyid chos can rgyu 'bras bslu med mthus/_/ji ltar gsol ba btab bzhin 'grub gyur cig_/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i rtsa lag chen po zhe chen bla brang nas gsung bskul gnang ba ltar/_shAkya'i btsun pa bya bral 'jam dbyangs mkhyen brtses dbang pos rtse gcig gus pa'i gdung shugs drag pos gang shar gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/_zhes rdo rje'i gsung ye shes gzigs pa dag pa'i bka' lung bzhin zhe chen rgyal tshab rin po che'i mchog sprul du mtshan gyi dril snyan par bsgrags pas rnam par dkar ba'i dad dam gtsang ba'i 'khor gyi tshogs dbugs dbyung*/_grub pa'i dbang phyug mdo khams pa bstan pa'i nyi mas/_o rgyan mi 'gyur kun bzang bstan pa'i rgyal mtshan zhes mtshan 'bul dang bcas zhe chen rgyal tshab kyi mchog sprul du nor 'khrul med par lung bstan pa bzhin rdzogs chen rab 'byams lnga pa 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma mchog gis mdo smad snga 'gyur bstan pa'i 'byung gnas zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi seng ge'i khri la mnga' gsol/_'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang pos sku gsung thugs rten khyad 'phags bcas zhabs brtan tshigs bcad ltar mtshan 'gyur med pad+ma bstan 'dzin mkhas grub rgya mtsho'i dbang po'i sde zhes bstsal/_rje nyid kyi sku'i khu bo bla ma skyid g.yang zhes pa yongs 'dzin du bzhugs nas phyag bris 'bri klog nas brtsams/_sum rtags/_dag yig_/snyan ngag_/brda sprod kyi gzhung kA tsan dbyangs can ma/_rtsis skar nag_/sdeb sbyor sogs gtsug lag rgya mtsho'i gnas la gsan sbyang mdzad/_skyes sbyang gi mkhyen brtson 'gran zla dang bral bas bstan la bya ba nus pa'i skyes bu chen por gyur/_ru dam rdzogs chen gyi mkhan chen pad+ma badz+ra 'am pad+ma dam chos 'od zer zhes sprul pa'i gter ston grub thob yongs kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i chos sde'i lung byang du rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul du bsngags pa las dge tshul gyi bslab pa bzhes nas mtshan 'gyur med pad+ma rnam rgyal du gsol/_khro shul mkhan tshul khrims rgya mtsho zhes kaHthog dge rtse paN+Di ta dang*/_dbon sprul mthu stobs zhabs kyi thugs sras mkhas btsun bzang po'i yon tan 'gran zla dang bral ba'i sdom brtson sde snod 'dzin pa'i khyu mchog las spyod 'jug_/sdom gsum rnam nges dang 'grel chen dpag bsam snye ma/_byams chos sde lnga sgyu 'phrul gsang ba snying po zur lugs kyi bshad bka' gsang bdag dgongs rgyan dang*/_zhal lung yan lag gi yig cha dang bcas pa/_yon tan mdzod rtsa 'grel gnyis ka sogs 'phags bod kyi gzhung mdo sngags kyi skor la gsan sbyang mthil phyin par gnang*/_rgyal bka' rin po che'i ljags lung dang bsnyen rdzogs kyi bslab pa'ang rje 'di las bzhes/_gangs can mkhas grub yongs kyi gtsug rgyan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po las zab rgyas kyi shing rta gnyis kyi byang chub sems sdom smin gter/_rtse le rin po che/_kun gzigs mkhyen brtse'i yig cha ltar gsan zhing mtshan rgyal sras gzhan phan chos kyi blo gros su gsol/_bka' gdams blo sbyong gi zab khrid rgya che ba dang*/_dwags po rin po che'i thar rgyan/_lam mchog rin chen phreng ba/_nA ro mkha' spyod ma'i byin rlabs dang zab khrid/_byang gter dang rdor gling chos skor yongs rdzogs kyi dbang khrid lung rnams nye brgyud du bka' babs rim bzhin 'jam mgon kong sprul rin po che dang lhan du gsan/_rdor gling bka' brgyad kyi dbang chen gnang skabs nyang gter bka' brgyad bde 'dus dang 'di gnyis tshig don thams cad gcig par 'dug pas phran las dbang chen de gnyis gang thob kyang brgyud pa chu bo gcig 'dres yin pas gang ltar bgrang yang rung zhes gsungs/_rdor sems thugs kyi sgrub pa gtsor mdzad pa'i smin gling gter chen rin po che'i zab gter yongs rdzogs kyi dbang khrid lung bcas dang*/_dga' rab snying thig gi yi dam zhi khro gnyis/_sangs rgyas mnyam sbyor/_a ti zab don sogs mchog gling gi gter chos zab rgya can dang*/_kun mkhyen 'jigs med gling pa'i bka' 'bum pod dgu'i lung*/_klong chen snying thig gi rig 'dzin 'dus pa'i dbang chen gtad rgya bcas gnang nas snying thig gi dbang khrid rnams 'ju dbon po 'jigs med rdo rje la dbang khrid yongs rdzogs phran gyis bton yod pas de las gsan te brgyud pa nga la bgrangs dang chog gsungs/_khyad par rdo rje phur pa'i bka' gter yongs rdzogs kyi dbang khrid lung bcas rje nyid la ched du bstsal nas phrin las phur pa'i sgrub sde'i bka' bab slob dpon pra b+ha hasti dang*/_bod yul phur pa'i grub brnyes yongs kyi rgyal po lang lab byang chub rdo rje dbyer med pa'i sprul pa sku'i skye ba thams cad du lhag pa'i lha 'di grub pa brnyes pa yin pas gdan sar phebs pa dang 'dis bsnyen sgrub tshad ldan nyams bzhes kyis rtags rnams rdzogs pa dang sbyin sreg bcas grub par gyis zhes bka' bstsal/_'jam mgon thams cad mkhyen gzigs kong sprul rin po che las rin chen gter mdzod chen mo'i chos 'khor gnyis pa rdzong sar bkra shis lha rtse'i gnas bcu'i lha khang du gsungs te kun gzigs mkhyen brtse'i dbang pos ma gsan pa thams cad gzim chung dbang khang du phebs te gsan skabs su gsan pa ni gter mdzod bka' rgya pod gsum dang*/_rnying ma rgyud 'bum pod chen nyer lnga dang*/_bka' brgyad bde 'dus dbang chen dang gter gzhung pod dgu'i lung sogs rgya cher gsan skabs me tog shar yang dag la bab ste gsang mtshan rdo rje dbang mchog phrin las 'dus pa rtsal zhes gnang*/_bla ma dgongs 'dus gser chos chen mo'i sgrub dbang tsA 'dra rin chen brag nas rgyal dbang bco lnga pa dang*/_si tu rin po che pad+ma dbang mchog sogs ston 'khor rmad du byung ba'i rig 'dzin gyi 'dus pas gsan nas 'jam mgon rin po ches phun tshogs nges pa lnga ldan gyi gsung bshad rgyas par gnang gsungs/_rdzogs pa chen po bi ma snying thig_/bla ma yang tig_/mkha' 'gro snying thig_/yang tig_/zab mo yang tig gi dbang khrid yongs rdzogs gsan/_bstan bcos chen mo shes bya kun khyab rtsa 'grel dang gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag zhib gzigs mdzod ces phyag dpe gnang ba zhib mor gzigs nas phyag dpe slar phul te rgyal bstan rin po che chos kyi dbyig gces dgu thams cad gcig tu bsdus pa'i snga na med pa'i gsang mdzod chen por nges shes rnyed song zhus pas/_dkar chag dbur bzhag nas phyin chad dbang khrid gang las gsan kyang brgyud pa kho bo la gtugs pas chog ces bka' bstsal gsungs/_chos 'byung legs bshad pad dkar rdzing bu las/_gdams mdzod sprul pa'i glegs bam chen por bka' yi bsdu ba mdzad de dus kyi mthar yang nyams pa med par bka' gtsigs phyag bris re khAs btab ste/_bdag gis kyang 'jam mgon rdo rje 'chang dngos las gdams gtad thun min dang*/_yongs kyi 'dren pa chen po rgyal sras bkra shis 'od zer gyi zhal snga nas smin grol tshang sprugs su thob pa'i skal bzang nyams su myong bas dal rten snying por byas pa yin no/_/zhes gsungs/_'jam mgon zab gter gro lod gsang sgrub kyi dbang khrid sku dngos las thog mar phab gzhi'i phyag bris steng nas gsan/_gsang thig yang dag gi chos bdag yin pas mnal lam du 'od gsal gyi snang char dbang gsan pa byung ba phyis tshig rgyud dngos mkhas dbang bla ma bkra 'phel las gsan/_khyad par dpal mgon 'phags pa klu sgrub kyi phyag bzo bdag cag gi ston pa'i snang brnyan dkar chag 'jam mgon bka' 'bum du gsal ba 'jam mgon mdun phebs pa dang rgyu mtshan gsungs nas thugs bskyed smon lam gang gnang 'grub nges bka' bstsal ba bzhin snyan dar phul zhing*/_rgyal tshab rin po che'i bka' 'bum du gsal ba ltar smon lam mdzad pas snyan dar nam mkhar la 'phur ba dang sa g.yos/_rje bla ma'i thugs la rtogs pa'i bogs 'byin khyad par can byung ba sogs kyis mtshon bka' rtsam du mar yang rdzogs pa'i sangs rgyas blo gros mtha' yas rigs bdag tu thob pa zhes gsungs pa ltar rje 'di las rtogs pa don brgyud kyi dgongs pa thugs la sad pa'i rtsa ba'i rigs bdag thun mong ma yin pa ste bka' las/_skyabs rje rab 'byams rin po che dang phran gnyis la 'jam mgon chos kyi rgyal po rnam gnyis la smin grol gyi zab chos dang*/_dam rdzas dang gter rdzas sogs rten khyad 'phags rigs dang tha na zang zing gi gnang sbyin gyis mtshon thugs brtse dang bka' drin la khyad par til tsam ma mchis kyang rab 'byams rin po che'i thun mong ma yin pa'i rigs kyi bdag po rdo rje 'chang mkhyen brtse'i dbang po dang*/_kho bos 'jam mgon kong sprul rin po che rtsa ba'i bla ma 'dzin dgos pa 'di snying la tig tig cig yod pa red ces gsungs/_gter chen mchog gyur gling pa zhe chen gdan sar phebs nas tshes bcu'i dbur bzhugs/_gnas chen byin 'bebs lha srin dam bsgrag sogs mdzad skabs thugs sgrub bar chad kun sel sogs dbang chos gsan cing*/_dpal sprul chos kyi dbang po las kyang spyod 'jug gi rtsa ba'i lung gsan zhing de las shwa lo ka gcig lan gsum gyi bar du phyag mkhar gzim sbra'i ka bar bsnun nas dal bus gsungs par grags kyang tshigs bcad gang yin nges pa can ma dran/_'jam pa'i dbyangs mi pham rin po che dkar mo stag tshang du bzhugs pa'i mdun du phebs pas 'jam dpal gshin rje tshe bdag gi ljags bsnyen zhig grub nas dngos grub len pa dang dus 'grigs pas rten 'brel shin tu bzang gsungs nas de'i sgrub rdzas rigs kyi byin rlabs dbang bskur thun mong ma yin pa mdzad pa dang*/_thugs dam 'jam dpal ye shes sems dpa'i rdo rje gsum gyi dbang bskur dang*/_bstan bcos chen po mkhas 'jug gi bshad khrid zhib rgyas dang*/_bka' brgyad rnam bshad chen po zhu bskul mdzad de bshad khrid gsan pa dang*/_snga 'gyur rdo rje snying po'i mdo sngags kyi lta grub thun mong ma yin pa'i dogs gcod dang bka' khrid/_thugs dam nyams rtogs kyi bgro gleng sogs yang yang gnang zhing thugs yid gcig 'dres su gyur/_'jam mgon nyi zla zung gi thugs sras mkhan chen bla ma bkra shis 'od zer zhi ba'i snying po las gdams ngag rin po che'i mdzod pod chen bcu'i dbang khrid lung bcas zhib rgyas dpal spungs byams mgon si tu rin po che pad+ma dbang mchog_/kaHthog si tu paN+Di ta o rgyan chos kyi rgya mtsho/_sde dge lha sras ngag dbang 23'jam dpal rin po che sogs mkhas grub skyes chen du ma dang lhan du gsan/_mkhas dbang bla ma bkra shis chos 'phel las 'jam mgon rnam pa gnyis dang*/_gter chen mchog gling bcas pa'i brgyud pa kun 'dus sdom gsum rnam nges 'grel chen dpag bsam snye ma'i bshad lung*/_rje mkhyen brtse rin po ches 'phags pa thogs med las gsan pa'i byams chos sde lnga'i nye brgyud/_'khon phur mkhyen brtse'i sa chen las nye brgyud du bka' babs pa'i stod las dang*/_smad las kyi dbang*/_jo nang rje btsun rin po che'i sgrub dkyil la 'jam mgon rin po che'i mdzes rgyan lhan thabs dang sbyar ba'i dbang dang*/_thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang gi lung sogs zab chos du ma dang*/_zhe chen rab 'byams lnga pa 'gyur med pad+ma theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan las bstan 'gyur ljags lung gang bzhugs/_bla ma yang tig gi dbang khrid lung bcas yongs rdzogs/_rdor sems thugs kyi sgrub pa/_a ti zab don snying po/_gshin rje dregs pa 'joms byed sogs smin gter phal cher gyi dbang lung khrid bcas/_bka' gdams pha chos bu chos/_chos 'byung brgya rtsa/_spyod 'jug_/byams chos/_mdo mang*/_blo sbyong legs bshad kun 'dus/_dol po'i be bum sngon po sogs kyi lung dang*/_srol gnyis ka'i sems bskyed cho ga bcas/_zhe chen 'bar chung bla ma bkra shis stobs rgyal gyi mchog sprul rdo rje bde gshegs rtsal las rnying ma bka' ma tshogs chen 'dus pa'i dbang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i nye brgyud can gyis mtshon bka' ma phal cher dang*/_rgyal dbang lnga pa chen po'i dag snang rgya can nyer lnga sogs dbang lung rgyun dkon zhing zab gnad can shin tu mang po dang*/_smin gling khri chen yid bzhin dbang rgyal/_sras mo rje btsun bde chen ye shes chos sgron las smin gter thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi dbang khrid lung bcas rdzogs par gsan/_zur mang drung pa rin po che karma chos kyi nyin byed las 'jam mgon rin po che'i mdun nas gsan ma grub pa'i gter mdzod dbang lung pod nyi shu skor/_bka' brgyud sngags mdzod pod gsum dbang khrid lung bcas dang nang brtag rgyud gsum gyi rtsa 'grel yongs rdzogs kyi bshad lung*/_rgya chen bka' mdzod pod bco lnga'i dbang lung yongs rdzogs/_kar gling zhi khro'i dbang rgyas 'bring bsdus pa dang*/_bar do drug khrid skor gnas mdo dang zur mang gi brgyud pa rigs dang*/_gter rnying rgyun dkon pa mang po'i dbang lung rgya cher gsan zhing drung pa rin po che'i rang gi gdan sar phebs skabs rgyal tshab rin po che'i bzhugs khri'i mdun thugs smon zab rgyas dang*/_zhing skyong dur khrod ma mo'i spyan 'dren gyi dbyangs 'then nas phebs/_zhe chen nas phebs skabs khyi zhig phyi bzhin byung ba srung ma rjes su 'brang ba'i rtags yin gsungs/_phyis zur mang gi gdan sar phebs nas dbyar gnas gtsug lag gi logs bris su zhing skyong ma mo'i sku bris gnang ba sogs don la rje bla ma rnam gnyis thugs dgongs dbyer med kyi zhal bzhes gnang*/_mi pham rin po che'i nye gnas bla ma rin po che chos dbyings 'od gsal las mi pham rin po che'i bka' 'bum lung rgyun bzhugs pa phal cher gsan/_nye gnas bla ma rin po ches kyang mi pham rin po che sku gshegs rjes ye shes kyis rjes su bzung nas 'das rjes babs tshul sogs zab mo nyams rtogs kyi bgro gleng rgyun par gnang zhing dad mos thugs rtsis shin tu che/_dge mang rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rigs dbon mkhan chen yon tan rgya mtsho las gsang 'grel phyogs bcu mun sel gyi bshad rgyun chos rje dpal sprul rin po che las brgyud pa dang*/_mi pham rin po che'i gsang snying spyi don 'od gsal snying po'i bshad pa/_shug chung sprul sku tshul khrims rgya mtsho las rdo grub gsum pa 'jigs med bstan pa'i nyi ma'i gsang snying spyi don rin po che mdzod kyi lde'u mig bshad lung*/_'jam mgon bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros las rnying ma bka' ma gshin rje kha thun nag po'i dbang chen/_gsang bdag dgongs rgyan/_mkhyen brtse rin po che'i zur mes dbon las nye brgyud du gsan pa'i bshad lung gi rgyun dang*/_jo nang rje btsun rin po che'i ljags bsgrigs 'khon phur sgrub dkyil la 'jam mgon rin po che'i dbang sogs yig cha gsar mdzad steng mkhyen brtse'i sa chen las nye brgyud du gsan pa'i stod las kyi dbang dang*/_smad las rjes gnang dang*/_sgrub thabs kun btus yongs rdzogs gsan bzhes kyis dkar po rnam gsum gyi rjes gnang sogs du ma gsan/_rdzong sar du rgyun ring bzhugs nas byang gter yongs rdzogs 'jam mgon rnam gnyis las brgyud pa'i dbang chen rgya cher phul zhing*/_phyis zhe chen ri khrod du rje bla ma snyun bab shin tu lji ba'i skabs brtan bzhugs mdzad pas sku tshe gegs 'phrang bsal ba sogs phan tshun dad mos thugs brtse khyad par can gnang*/_mkhas grub dam pa khyung sprul karma rgya mtsho las bla ma dgongs 'dus pod bcu gsum lung*/_sangs rgyas mnyan sprul karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma las mi pham rin po che'i mdo sde rgyan gyi 'grel chen lung*/_mkhan chen kun bzang dpal ldan las mi pham rin po che'i tshad ma rnam 'grel gyi 'grel chen/_dbu ma rgyan gyi 'grel chen/_spyod 'jug sher 'grel ke ta ka sogs kyis mtshon mdor na snga 'gyur bka' gter gtso bor gyur pa'i gangs can gyi bshad sgrub shing rta bco brgyad kyi zab rgyas gdams pa'i chos rgyun gang bzhugs kyis gsan rgya shin tu che yang gsan tho'i dpe med stabs 'ol tshod kyis zhib par 'god ma nus kyang mdor na grub mtha' ris su ma chad pa'i bka' gal gnad gang che thams cad gsan pa la nam yang ngoms pa med pa yin te phyis dgung grangs lnga bcu rtsa gsum skor phebs skabs mdzod chen rnam pa lnga/_snga 'gyur bka' ma sogs ma yin pa'i gter rnying dang*/_dpe rgyun dkon rigs kyi dbang lung rgyun dkon rigs zhe chen sprul sku rnams la phul rgyu byung na da dung pusti brgya skor lhag 'don chog 'dug ces zhal 'phros su gsungs pas shes la/_de ltar gsan pa thams cad bsam byung gi shes rab zab mo'i mdo rgyud thams cad kyi dgongs pa gtan la phabs nas kun mkhyen rong klong rnam gnyis/_chos rgyal gter bdag gling pa sku mched/_kun mkhyen 'jigs med gling pa dang*/_'jam mgon chos kyi rgyal po rnam gnyis/_kun gzigs mi pham rin po che'i mtshon snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i bzhed srol ltar shing rta chen po zung gi dgongs pa 'gal med gcig dril nges don 26zab mo dbu ma gzhan stong gi lta ba la thugs shes 'drongs/_dgung grangs nyi shu skor nas mdo khams karma dgon nas brtsams zhe chen du phebs kyi bar zhabs thang gis bod dbus chos 'khor rnam gsum/_lho gnas rgyas pa/_tsA ri rtse skor bcas slob dpon kha shas ched phebs kyis gnas 'brel/_mchod 'bul/_tshogs 'khor sogs zhib par gnang*/_rtag tu nges 'byung gi bdud rtsi thugs la sims pas sbyin bdag gi ngo srung dang*/_brgya bshig stong 'gugs kyi thabs mkhas sogs gtan nas mi gnang ba/_mdzad spyod thams cad bya btang 'khrul zhig gi ngang tshul 'ba' zhig gnang bas chos brgyad kyi spros pa dmar thag bcad re dogs kyi mdud pa rang grol du song*/_tshe 'di'i rnam g.yeng dang 'du 'dzi'i gcom bskyungs nas 'du 'dzi dang dkor g.yeng grwa sa'i chags sdang gis thugs sun ches pas sku nar son pa'i skabs nges med rgyal khams nyul ba'i bya bral la thugs dgyes nas rigs bdag 'jam mgon rnam gnyis la zhus pas sngon gyi smon lam dang thugs bskyed kyi dbang gis dgon sde'i 'dzin skyong yal bar ma 'dor ba snga 'gyur bka' gter gyi bstan rgyun mi nyams pa'i btsas su che/_mdzad pa'i gtso bo sgrub pa nyams len la gtod/_gsan bsam sgom gsum gyis dus 'da' ba snga 'gyur rig 'dzin gong ma'i rnam thar bzhin mdzod/_zhar byung sbyin bdag gis phul ba'i dad zas dang gshin skor gnas min du chud zos ma btang bar bshad sgrub kyi sde btsugs pa dang mchod sbyin la btang bas legs bcas zhal gdams su bstsal bas dgon pa'i bshad sgrub las gsum gyi theb rtsa bug ral gso ba sogs kyi ched dbyar dgun du 'gro don thengs gnyis lo kha shas ring phebs pa tsam las gdan sar bzhugs ring phal cher sku mtshams bcad rgya kho nas bzhugs te/_thun mong ma yin pa'i rtsa ba'i thugs dam phur pa yang gsang spu gri'i bsnyen sgrub lo re bzhin zla ba gsum re las mi nyung bas mtshon rgyas bsdus gang rung ma chag pa gnang ba dang*/_gzhan chos dbang bla ma gsang 'dus/_nyang gter bka' brgyad bde gshegs 'dus pa dang*/_chos dbang yang dag thugs kyi snying po/_smin gter rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bskyed rdzogs gnyis ka dang*/_thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi sngon 'gro'i dngos gzhi'i lam yongs rdzogs dang*/_gshin rje dregs 'joms sogs smin gter gyi rtsa gsum bka' srung dang bcas pa/_nyang gter khros ma nag mo/_rdo rje 'chang mkhyen brtse rin po che'i snyan brgyud gshin rje/_rta mgrin/_yang dag_/che mchog snyan brgyud skor dang*/_lhag par yang phur sbrags ma phur pa'i gnad tig gnyis kyi chos bdag yin pa dang*/_'jam mgon zab gter rtsa gsum dgongs 'dus dang gro lod gsang sgrub sogs 'jam mgon rnam gnyis kyi chos skor dang*/_rata gling tshe sgrub gsang 'dus mi pham rin po che'i chog khrigs can gyi bsnyen sgrub lo gcig ril por mdzad pa dang gtsor byas snga rjes du ma dang*/_ma ti'i 'jam dkar/_dbyangs can dkar mo/_'jam dpal smra seng*/_mi pham rin po che'i rgyud lugs 'jam dpal sogs dang*/_tshar lugs sgrol dkar dang*/_klong gsal sing ha dmar mo dang*/_byad 'grol gser lde'i gzungs ring thung bye ba gcig ljags bzlas gnang bas mtshon gsar rnying rgyud sde gong 'og gi bka' gter du mar dus grangs kyi bsnyen sgrub rgya cher mdzad pa gsung 'bum gyi gong 'og las tshig zur don pa dang*/_yid la nges pa 'di dag bris pa las zhib par ma shes shing*/_mdor na phyag dpe 'bri klog_/dbang chos 'chad nyan sku mtshams bcad rgya gang rung las thugs g.yeng dang rtsed 'jo lta bu'i nyin gcig tsam yang sos dal du mi bzhugs pa dang*/_rnying ma bka' gter gtso bor gyur pa'i rgyud sde bzhi'i yi dam zhi khro phal cher ljags bsnyen ma thems pa med pa dang*/_de tsam du ma zad rje nyid kyis kyang rdo rje'i do ha gsungs pa 'di lta ste/


gnas 'og min chos dbyings kyi pho brang na/_/dpal ston pa kun bzang rdor 'chang zhes/_/mtshan yongs su grags pa'i g.yer po che/_/don gzhan du ma dmigs drin chen rje/_/pha blo gros mtha' yas ma lags sam/_/sku mthong bas tha mal 'khrul snang 'gags/_/gsung thos pas bde chen ye shes bskyed/_/thugs dran pas gzung 'dzin bden zhen zhig_/rje nam mkha' lta bu'i rnal 'byor pa/_/mi nga la bsam rgyu rje las med/_/dbyings chos sku'i klong nas rjes dgongs la/_/dus da lta 'pho chen gyi ye shes bskyed/_/'bral med du 'grogs pa'i dga' ston stsol/_/mi nga rang zhan ste bla ma bzang*/_/sangs rgyas rin chen gyi zhabs pad brten/_/ltem rkyang med par gsol ba btab/_/byin rlabs snying gi dbus su sad/_/chos dbu ma phyag rgya rdzogs chen gyi/_/grub mtha'i spu ris dbyings su yal/_blo bral chos nyid kyi mal du sleb/_/tha snyad kun ji ltar dgyes dgyes mdzod/_/u rus kyi sdug rtsir ma byas kyang*/_/lhan skyes kyi ye shes khong nas sad/_/gnas 'gyu yi 'dam ka bdag la med/_/sems 'dzin kun ji ltar dgyes dgyes mdzod/_/dpyad sgom gyi spros pa ma byas kyang*/_/spros bral gyi mtshan nyid mngon sum mthong*/_/dgag sgrub kyi spang len bdag la med/_/yid dpyod kun ji ltar dgyes dgyes mdzod/_/gtad med kyi rig pa phyam gdal la/_/'jur dran gyi zhen rig ma bsgrubs pas/_/nyams snang gi spu ris dbyings su zhi/_/bzang rtog kun ji ltar dgyes dgyes mdzod/_/chos mdo rgyud sgrub brgyud man ngag sogs/_/kun mthar thug nges don klong du gcig_/gnad blo bral gnyug ma'i rang ngo rig_/thos bsam kun ji ltar dgyes dgyes mdzod/_/khong rtog ge mkhan gyi ston chos kyi/_/u rus kyi lo brgyar 'gegs byas kyang*/_/mi nga la the tshom 'khu 'phrigs med/_/ngo bo la rtag chad mi 'dug na/_/rang bzhin la 'pho 'gyur mi 'dug na/_chos dbyings la bri gang mi 'dug na/_/'bras bu la thob shor mi 'dug na/_/lam nor gol bya ba ci la zer/_/sgom ma byung bya ba ci la zer/_/gnad ma shes bya ba ci la zer/_/don ma rtogs bya ba ci la zer/_/lta dang sgom dang spyod pa gsum/_/thams cad gnyug ma'i klong du gcig_/gegs dang gol sa mtshan 'dzin gsum/_/blo yi btags pa'i spu ris te/_/blo bral gshis la phan gnod ci/_/rang grol gyi rnal 'byor a la la/_/'di yang dpal ldan bla ma'i drin/_/drin lan du rtogs pa'i maN+Dal phul/_/da dung yang 'bral med thugs rjes skyongs/_/don gnyis mthar phyin gyi dge mtshan stsol/_mang+ga laM/_zhes gsungs pa ltar ro/_/des nas thun min gyi thugs dam lhag pa'i lha gcig rdo rje phur pa yang gsang spu gri'i ljags bsnyen dang por gnang ba'i skabs gzim khang gi steng dang phyogs mtshams kun nas lcags kyi spyang ki mang po 'dus pa mche ba gnyer te ngu zhing*/_nang du 'jug par brtsams pa sogs 'tshubs cha che tsam byung ba/_bla ma la gsol btab/_thugs yid bsres/_rtags mtshan bzang ngan la re dogs 'khu 'phrigs ma mdzad pas zhag kha shas nas rim gyis 'tshubs ltas rigs zhi nas thugs dam la bogs thon te byin chags pa byung ba dang*/_rdo rje phur pa'i sku mtshams dang po'i skabs spyir lo gsum du bzhugs kyang nyin zhag brgya song mtshams las bzhi'i sbyin sreg zhib rgyas btang mdzad pa rdo rje 'chang mkhyen brtse dbang po'i bka' bzhin grub pa'i rtags mtshan thams cad rdzogs par mngon te sgrub sde der bzhugs 'bar chung bla ma'i gzim khang nyi mthong du rdo zhig yod pa bor song ba rim gyis tshol bas rnyed pa'i tshe de steng zhabs rjes shin tu gsal po zhig 'dug pas rje bla mas zhabs rjes bzhag nas sbas pa shes te 'bar chung bla ma rang gis bdag po sprad nas bla brang gi mgon khang sgor thams cad kyis mjal du yod pa dang*/_sku mtshams lo gsum grol nas 'jam mgon mkhyen brtse rdo rje 'chang la rtogs 'bul mdzad pas thugs dgyes rtser son pa ltar rdo rje phur pa'i lam rnam bzhi'i grub mtha' sgra ji bzhin du snyog par nges zhes bsngags brjod yang yang gnang ba dang*/_chos dbang bla ma gsang 'dus ljags bsnyen skabs gu ru rin po che'i sku'i skye ba thams cad du rjes su bzung tshul/_ye shes phebs pa'i rtags brgyud mar byung ba dang*/_thugs dam la bogs 'byin byung tshul sogs gsungs shing*/_rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen sgrub dang rdzogs rim bde gsal mi rtog pa'i rnal 'byor la thugs gzhol ba'i tshe nyin mtshan 'od gsal gyi rnal 'byor gcig tu 'dres pa'i thugs snang byung ba dang*/_bdud 'dul seng ha mu kha'i bsnyen sgrub skabs o rgyan mkha' 'gro'i gling du phebs pa dang*/_dpa' bo DA ka'i tshogs 'du ba la spyod pa dang*/_phyag mtshan rnyed pa sogs mnal ltas ya mtshan pa du ma byung ba dang*/_zhe chen ri khrod bde chen 'od gsal phug ces gnubs ban nam mkha'i snying po'i sgrub phug zhig yod pa der lo gsum bzhugs nas rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso la gsan bsam sgom gsum spel mar gnang bas chos nyid kyi dgongs pa klong du gyur te gnyis 'dzin gyi 'khrul rtog zhig nas nyin mtshan 'od gsal gyis 'da' bar gsungs pa dang*/_snyan brgyud yang phur sbrags mar ljags bsnyen gnang skabs 'jam mgon rin po che blo gros mtha' yas kyis de'i rdzogs rim thabs grol gyi lam yongs rdzogs sam Ta la phyag bris bkod pa'i steng nas gnang ba dang*/_sku tshe dang phrin las kyi bar chad mang po sel ba dang*/_phur pa yang gsang spu gri'i ljags bsnyen zhig gi skabs gu ru chos kyi dbang phyug sngags chas thugs kar me long btags pa zhig gis rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du dbang bskur gsan pa'i dag snang nye brgyud byung ba dang*/_mdo khams karma dgon gyi kar ma'i yang dben du rgyal dbang rang byung rdo rjes rjes su bzung ste de'i bla sgrub dgongs gter du rdol ba'i phyag bris dang po'i steng ma 'ongs dus su 'di ru lan gcig 'byung zhes gnang ba phyis rje nyid kyi yang srid der phebs pa dang*/_kun mkhyen 'jigs med gling pa sngags pa dkar chas can gyis rjes su bzung ba dang*/_yon tan rin po che'i mdzod las gsan bsam mdzad pas mkhyen rab kyi sgo phye bar gsungs pa dang*/_bsam yas Ar+Ya pa lo'i gling du rdzogs chen bla ma yon tan dpal bzang gis sbyin bdag mdzad nas bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i sman sgrub mdzad pas sman sgrub la 'ja' zug_/rje bla ma snang rig 'dres pa'i nyams khyad par can thugs la 'khrungs pa gsungs pa dang*/_'jam mgon bla ma rnam gnyis mdun nas bka' chos gsan skabs kho bo lo gzhon pas gsol 'debs sogs byed ma shes kyang byin 'bebs dang dbang bzhi pa'i ngo sprod skabs thugs yid 'dres pa'i nyams rgyun par shar ba yod pa bla ma lta dgongs mtho ba'i byin rlabs kyis red ces gsungs/_spyir 'jam mgon rdo rje 'chang rnam pa gnyis zab gter gyi bka' babs rten 'brel rab tu byung na khong rnam pa gsum rdzu 'phrul dang brtul zhugs la mkhan slob chos gsum dngos lta bu dang*/_nged cag slob ma rnams rje 'bangs nyer lnga lta bu 'ong rgyu red ces zhal nas dngos su gsungs pa dang*/_skabs zhig zhal rtsed du zhe chen dbu mdzad skal bzang mgon po tshe gcig tu dbu mdzad byas pas 'og min smin grol gling gi dbyangs rol dang*/_nga'i mi tshe gcig la sgom lo byas pas lta sgom gyi phu thag chod pa'i gdeng thob dgos rgyu red ces gsungs/_rdze bla ma nyid zhe chen bla brang steng gzim chung du sku mtshams dam rgyar bzhugs skabs nam rgyun gzim skar sgo gtan nas phye mi mdzad pa la/_nyin gcig gsung thun bzhugs sgang snga dro zhig la gzim skar sgo steng ma phye nas 'dug pa kun gyis rjes de ring gzim skar phye 'dug pa gang yin zhes gleng rkyen gyis nyin gung gsung thun grol nas chab gsang phebs rjes nye gnas sku mched bla ma 'jam dbyangs kyis gsol lcogs nang gzigs pas shog dril zhig 'dug pa brkus nas khro shul mkhan rin po che gzim chung khyams der bzhugs pa la gzigs phul bas skyabs rje rab 'byams rin po che kun bzang bstan pa'i nyi ma mgo log tu rin chen gter mdzod chen mo'i chos 'khor grub rjes dgongs pa rdzogs ma thag sprul gzhi bi ma mi tra/_rigs bdag mkhyen brtse dbang po/_rab 'byams rin po che'i bcas tho brtsegs su bzhugs pa zhal gzigs te 'das rjes tshigs su bcad pa du ma bstsal ba'i mthar rje nyid la thim pas dgongs pa dbyer med du gyur pa dang*/_mchog gi sprul sku 'byon pa'i lung bstan bcas yod pa dang*/_phyis dgung grangs lnga bcur phebs shing gsol tshigs su zas ngan zhig bzhes rkyen gyis brgyud mar snyun te bzhugs kyang*/_zhal khrus sogs ma gnang yang sku sha dkar sangs/_gnyer ma sogs gtan nas med pa dang*/_gsol chas rgyun ring ma bzhes kyang sku nyams chag pa sogs gtan nas med pa gzi brjid dang ldan par bzhugs pa dang*/_bka' brgyad sgrub phug tu bzhugs skabs sgron me sogs gang yang med kyang mtshan mo mun sros pa'i skabs phyag bris nyin par bzhin gnang ba nye gnas kyis mjal ba sogs lta dgongs mthon por phebs shing*/_nang gi ting nge 'dzin la mnga' brnyes pa'i rtags mtshan gsal ba dang*/_mdor na theg pa mchog gi gseng lam sgra ji bzhin du snyeg pa zhig la phyi ma'i dus 'dir bdag gi bla ma tsam zhig yin par mkhas grub kyi skyes chen du mas bsngags par mdzad/_dgung grangs sum cu'i skor phebs pa nas log smon can zhig gis zas ngan zhig phul ba mkhyen bzhin bzhes pa'i rkyen gyis sku la snyun shin tu lci ba thebs tshul gyis phyag gis sku rgyab tu sku chings sdom mi nus pa dang*/_ljags dang tshems gas pa las khrag bab pas ljags klog mi bde ba sogs byung kyang rtsa rlung gi nus pas sku tshe la bar chad ma byung*/_sku tshe'i smad dgung grangs bzhi bcur phebs pa nas rdzong lung pad+ma lha rtse zhes bka' srung lha chen gyi gsang rten rang byung gi brag dmar las 'khrungs pa zhig yod pa'i drung du rin chen ril nag chen mo bzhes te zla ba gcig tsam du sbra gur phub ste bzhugs shing*/_slar mdo khams gnas chen nyer lnga'i phrin las bzhi yi gnas chen las rgyas pa'i gnas chen zil khrom gangs kyi ra ba'i byang phyogs zhe chen rgyab ri seng ge gnam rdzong ri khrod du bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs khang du grags pa'i sgrub phug dang*/_gzim spyil gsar bskrun bde mchog bkra shis dge 'phel du them pa spang nas kun spang bya bral ba'i tshul gyis sku gshegs kyi bar bzhugs shing thugs sras 'jam mgon mkhyen brtse rin po che/_kong sprul sogs la gdams ngag rin po che'i mdzod kyis mtshon chos 'khor gal che ba chos mdzad sgrub pa po dam ldan slob ma'i gtso bo kha shas las dad sbyin mchog phal su la yang mjal kha dang*/_rkyen sel tshe dbang sogs gang yang ma gnang bar rtse gcig sgrub pa snying por mdzad pa dang*/_phyi ma'i dus 'dir 'dzam gling chos kyi shing rta chen po 'jam mgon mkhyen kong rnam pa gnyis dang*/_thams cad mkhyen gzigs mi pham rin po che rnams kyi bka' drin 'ba' zhig pas ris su ma chad pa'i thub bstan rin po che spyi dang*/_khyad par rang lugs snga 'gyur rdo rje snying po'i lta dgongs kyi zab gnad ches cher gsal bar mdzad pa bla ma'i bka' drin rjes su gso ba dang*/_sangs rgyas kyi bstan pa'i gzhi ma lung rtogs kyi mdzad pa gong 'phel du 'byung ba'i phyir bstan 'dzin gyi skyes bu ches mang du bskrun par mdzad pa'i tshul la rang dgon gyi zhe chen rab 'byams rin po che 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma/_rje nyid dang*/_grub dbang rdzogs chen lnga pa thub bstan chos kyi rdo rjes gzigs snang dgongs pa rtse mthun du byung ba mgo log a khyung sbra sar dpon po'i sras su 'khrungs pa seng ge'i khri la mnga' gsol/_yab yum sku 'khor rigs dang*/_grwa tshang la dgyes ston sogs dpe zla 'os par mdzad/_mchog gi sprul sku rin po cher rten sdom pa gsum dang*/_snga 'gyur bka' gter gyi smin grol rab 'byams dang*/_gsan bsam sgom pa'i rgyal thabs la bkod pas rang lugs bstan pa'i srog rtsa zin nges su byung ba dang*/_'jam mgon kong sprul rin po che'i mchog sprul rab 'byams lnga pas ngos 'dzin khri bkod gnang ba rab 'byams rin po che dgongs pa rdzogs rjes rje bla ma nyid dang bla brang gcig tu bzhugs nas bshad sgrub las gsum gyis snga 'gyur bka' gter yongs rdzogs kyi mnga' bdag chos kyi rgyal po smin gling pa'i bstan srog 'dzin pa la gzhan dring mi 'jog pa'i mkhas grub chen po bskrun/_gzhan yang rab 'byams mchog gi sku sprul gyi bye brag kong sprul rin po che'i sku mched dgon stod mchog sprul/_dbon sprul 'gyur med mthu stobs rnam rgyal sku phreng gnyis pa dang gsum pa/_mkhas btsun rigs par smra ba'i khyu mchog lo chen sprul sku 'gyur med 'od zer grags pa/_rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi dbon rigs su 'khrungs pa'i 'bar chung sprul sku sogs 'jam mgon mi pham rin po che'i mchog sprul rje de nyid kyi sku mched chos dpal gyi sras su 'khrungs pa dang*/_gus 'bangs dman bu la'ang kun gzigs mkhyen brtse rin po che'i mtshan dang smin grol rgya cher bka' drin du bstsal ba sogs zhe chen dgon dang*/_gzhan yang phug dgon 'ju mo hor dgon sib rdzogs chen dgon sogs dgon lag du ma'i sprul sku ngos 'dzin/_khri bkod dang de dag gtso bor gyur pa'i skal bzang gi gdul bya ris su ma chad pa la bka' ma mdo sgyu sems gsum/_yang phur/_dong sprugs gnyis sogs dbang lung gi rgyun gang bzhugs thams cad dang*/_rin chen gter mdzod chen mo/_nyang gter bka' brgyad pod dgu/_bla ma dgongs 'dus dbang chen dang gter gzhung pod bcu gsum lung*/_bla ma gsang 'dus dang*/_khros nag gi gzhung pod/_rdo rje gling pa'i bka' brgyad dang*/_hU~M skor snying thig sogs phal cher dang*/_byang gter skor yongs rdzogs/_grol thig dgongs pa rang grol/_rdzogs pa chen po snying thig ya bzhi/_klong chen mdzod bdun/_ngal gso skor gsum/_sngags kyi spyi don/_gsang 'grel phyogs bcu mun sel/_rong zom bka' 'bum/_smin gling gter chen rin po che'i bka' 'bum/_sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang*/_klong chen snying thig gi rtsa pod gnyis/_kun mkhyen 'jigs gling gi bka' 'bum pod dgu/_rab 'byams gnyis pa 'gyur med kun bzang rnam rgyal gyi bka' 'bum pod dgu dang*/_rgyal tshab dang po bstan 'dzin chos rgyal gyi bka' 'bum pod gcig_/dbon sprul ma hA paN+Di ta 'gyur med kun bzang mthu stobs rnam rgyal gyi glegs bam pod drug dang*/_rnam thar skal bzang mgul rgyan pod gcig_/grub chen shes rab yar 'phel gyi dbu phyag rdzogs gsum gyi khrid yig dang lta mgur/_gdams mdzod sprul pa'i glegs bam pod bcu/_kong sprul rin po che'i rgya chen bka' mdzod pod bcu gsum/_mi pham rin po che'i bka' 'bum pod nyer bzhi'i lung*/_de sogs kyi smin byed kyi dbang*/_grol byed kyi khrid/_rgyab rten bshad lung dang bcas pa'i chos 'khor rgyun mi chad pas skal bzang slob ma'i tshogs rtag par skyong bar mdzad pas zhal slob thams cad smin grol chos kyi 'byor pas phyug pa sha stag dang*/_'jam mgon mi pham rin po cher lhag pa'i lhas lung bstan pa ltar nye ba'i sras chen brgyad kyi sku thog tshad las mi chung ba re bzhengs mdzad pa'i bye brag sa yi snying po'i sku zhe chen du bzhengs par bka' yis bskul te sa snying gser zangs kyi sku thog tshad bzhengs pa'i mdun mchod 'bul skabs nyer mkho'i sa snying gi mchod chog cig gsar bsgrigs mdzad nas mi pham rin po cher spyan 'bebs zhus pas deng sang gi dus 'di 'dra la 'di lta bu'i legs bshad rtsom nus pa dka' nges yin 'dug pas phyin chad rgyal tshab rin po che'i gsung ji yod 'thor gyar du ma bcug par bsags nas bka' 'bum zhig bsgrigs te spar du bkod dgos nges 'dug ces bka' bstsal ba ltar kun gzigs mkhyen brtse rin po che d+harma ma ti'i dbu 'don gyis/_rje bla ma'i sku dbon dge legs rgya mtsho dang*/_nye ba'i thugs sras nyi ma lta bu kong sprul rin po che pad+ma dri med legs pa'i blo gros gnyis kas rten rtsa gang dgos phangs med du btang bar mdzad pa dang*/_'jam mgon rnam gsum gyi bstan pa la snying nas gus pa'i dge slong zhing skyong gi 'gan khur lhur bzhes bcas spar du bsgrubs pa'i glegs bam gyi dkar chag ni/_(ka)_tshogs gsog mchod 'bul sna tshogs kyi skor tshogs gnyis nor bu rgyas pa'i sprin chen ldeb/_123_'jam mgon bla mchod grub gnyis nor bu'i gter mdzod/_17_nyi zla'i rtags can rnams rgya gar du dpe thob pa rnams yin/_mchan/_sa snying mchod chog rin chen dbang gi rgyal po ldeb/_48_rgyal ba'i rten gsum bzhengs pa dang mchod pa'i phan yon tshogs gnyis pad tshal bzhad byed yid ches lung gi nyi ma/_212_(kha)_bstod tshogs kyi skor yon tan rgya mtsho'i sprin phung*/_219_bla ma rgyang 'bod dang gsol 'debs zhabs brtan skor dang bsod nams rgya mtsho'i sprin chen/_120_(ga)_snga 'gyur gtso bor gyur pa'i sgrub brgyud shing rta brgyad kyi chos 'byung legs bshad pad+ma dkar po'i rdzing bu/_264_rin chen gter mdzod las 'phros pa'i gtam lha'i rnga sgra/_73_(nga)_ka lA pa'i mtshams sbyor lnga'i lag len bdud rtsi'i nying khu/_33_yi ge'i brda dag gsal bar ston pa'i bstan bcos blo gsal mgul rgyan/_69_rgyan gyi bstan bcos me long gi don 'grel dper brjod ngo mtshar pad+ma dkar po'i chun 'phyang*/_112_snyan ngag 36don rgyan so lnga'i dper brjod khol byung yid skyes gzhon nu'i zlos gar/_28_bstan rtsis nyer mkho rab gsal me long*/_12_'byung rtsis kyi re mig blta bder spel ba ku mu dA'i rdzing bu/_18_keg rtsis zhe bdun gyi rdel bshad rab gsal me long*/_12_bal mo sdeng skor gyi rdel bshad ut+pal dkar po'i phreng ba/_10_zhal gdams gtam tshogs dang bca' yig skor blang dor rab gsal nor bu'i sprin chen/_132_(ca)_zhal gdams dang gsung mgur sna tshogs kyi skor kun phan bdud rtsi'i sprin chen/_306_zur chung shes rab grags pa'i zhal gda~Mms brgyad cu pa'i mcha~Mn 'grela~M rina~M po~M che'i~M phreng ba/_39_(cha)_theg pa chen po'i blo sbyonga~M gi man ngag zab don sbranga~M rtsi~M'i buma~M bza~Mng*/_270_thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi sngon 'gro'i khrid zin raba~M gsa~Ml sgrona~M me~M/_38_thugs sgrub bar chad kun sel gyi rim pa dang po'i khrid zin lha rdzas me tog_55_(ja)_rdo rje theg pa thun mong gi sngon 'gro'i khrid kun mkhyen zhal lung rnam grol shing rta/_364_(nya)_dkon mchog dang las 'bras la yid ches bskyed pa'i gtam rgyud snying por bsdus pa yang dag thar lam bgrod pa'i skas/_523_(ta)_las dang po pa la phan pa'i bskyed rdzogs kyi go don nyunga~M gsa~Ml go bder brjod pa/_11_bskyed rim spyi'i rnam bzhag raba~M gsa~Ml nora~M bu~M'i me~M longa~M/_99_ngesa~M dona~M snyinga~M po'i~M gna~Md mdor bsdus pa rin po che'i sgron me/_de'i sa~M bca~Md ldeb/_80_bden gnyis bsal bzhag dang bral ba'i don gyi dgongs bshad glog gi sgron ma/_81_rdo rje phur pa yang gsang spu gri'i rnam bshad rig pa 'dzin pa'i zhal lung*/_60_snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rnam bshad gruba~M gnyisa~M 'doda~M 'jo~M'i dga~M' tshala~M/_117_gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dul gyi dmigs rim zin bris grub pa mchog gi zhal lung*/_22_sems don dngos gzhi'i nyams len gnad bsdus rab gsal sgron me/_57_(tha)_bshes spring mchan 'grel pad+ma dkar po'i phreng ba/_31_spyod 'jug sher le'i mchan 'grel don gsal me long*/_59_spyod 'jug sher le'i 'bru 'grel kun mkhyen bla ma'i gsung las btus pa raba~M gsa~Ml nora~M bu~M'i sgrona~M me~M/_100_dkon 37mchog gsum gyi don rnam bzhag dad pa'i rlabs phreng rnam par g.yo ba'i chu gter/_60theg pa rim dgu'i rnam bzhag mdor bsdus rin po che'i them skas/_169_(da)_yid bzhin mdzod kyi 'grel chung pad+ma dkar po'i sprin chen/_167_theg dgu'i tshogs bshad nora~M bu'i~M tam+bura~M/_gsang snying tshogs bshad/_sdom gsum tshogs bshad bcas la/_93_bla ma'i rnal 'byor skor byin rlabs rgya mtsho'i sprin chen/_37_rgyal dbang rang byung rdo rje'i bla ma'i rnal 'byor 'oda~M gsa~Ml sprina~M gyi~M rola~M mo~M/_6_(na)_nyer mkho thor bu sna tshogs kyi skor 'dod 'byung nor bu'i sprin chen/_96_nyer mkho dba~Mng gi~M mtshama~Ms sbyora~M rina~M po~M che'i~M phrenga~M ba/_73_lhag pa'i lha sna tshogs kyi sgrub thabs dang bsnyen yig skor rdzogs ldan nor bu'i sprin chen/_118_seng chen yid bzhin nor bu'i gsol mchod dpa~Mg bsa~Mm yonga~Ms 'du'i~M 'khri~M shinga~M/_20_(a)_'jam mgon bla ma'i gdung rten gnyis kyi dkar chag ngo mtshar snang ba/_31_bsngo smon dang bkra shis skor dge~M lega~Ms rgya~M mtsho~M'i sprina~M chena~M/_36_snga 'gyur bstan rgyas smon lam 'grel pa phyoga~Ms lasa~M rnama~M para~M rgyala~M ba'i~M rgyala~M mtsha~Mn/_125_dkar chag nor bu'i phreng ba thugs sras kong sprul rin po ches mdzad pa ldeb bdun bcas pusti bcu gsum bzhugs pa/_de dag kyang gsal la go bde snyan 'jebs kyi brjod pa rmad du byung ba/_mkhas pa mgu bar byed pa'i lung dang rigs pa'i zab gnad phun sum tshogs pa/_khungs dang 'brel zhing gong ma'i gsung rab thams cad kyi gsal byed du gyur pa kun mkhyen ngag gi dbang po bsam yas pa dang*/_rgyal dbang karma pa rang byung rdo rje'i legs bshad kyi phreng ba rnams dang gsung rtsom gyi gshis mtshungs zhes mkhas pa dag gis gsungs la/_dge mang mkhan yon tan rgya mtshos zhe chen rgyal tshab rin po che'i phyag mchan nyung zad btab pa'ang tshig nyung go sla gnad 'dus zab don rjen la phud pa mkhas grub chen po'i gsung 'gran zla bral zhes gsungs nas phyag thal mo sbyar nas shin tu rtsis ches che bar gnang ba ltar dang*/_ljags bshad gnang ba'i tshe zlos dang nor ba'i skyon dang bral zhing bka' dang bstan bcos kyi lung sbyor rgya che mu mtha' med pa dang 'brel bas 'bab stegs bde ba'i chu klung ltar gsungs pa'i tshul rje bla ma dgung grangs bcu skor phebs skabs kaHthog dri med zhing skyong mchog sprul khri 'don skabs phebs pas phun tshogs lnga ldan gyi gsung bshad sgros gtsang ngo mtshar che ba gnang bas de skabs kyi dpyod ldan thams cad kyi yid kyi brtan pa 'phrog pa'i tshul lta bu ste/_phas kyi rgol ba dag rtsod pa'i tshul yang rin chen gter mdzod chen po'i dogs sel sogs la dpyad pas lung rigs kyi tshad ma'i sgrub byed mang zhing*/_don la gnas pa'i rgol bas mi brdzi ba'i spobs pa'i gzengs mtho bar shes pa dang*/_gzhan sems dkrugs pa'i chags sdang gi ngag rtsub mo med pas don la rgol ba'i skabs mi rnyed pa dang*/_rje nyid dus kun sbas tshul snyoms chung gi tshul du bzhugs shing*/_gsung gi tshogs rnams nas kyang smra ba mang ba'i skyon dang nyes pa mang bar gsungs ba ltar thugs snyoms zhing*/_don med kyi gsung 'phros mang po mi gnang ba ni snyigs ma'i dus 'dir thos bsam gyi yon tan phra mo zhig yod na des sems khengs te rang gzhan grub mtha'i chags sdang dang*/_chos spang gi las ngan bsags pa du ma byung bas thugs sun pas don chung nyi tshe'i dgag sgrub mang po mi gnang ba las tshar gcod rjes 'dzin thun mong gi shes bya rig pa'i gnas che chung bcu dang*/_thun mong ma yin pa'i mdo sngags kyi gzhung lugs thams cad gting phyin par mkhyen cing*/_phyi nang dang theg pa gong 'og gi grub mtha'i tha snyad dang lta sgom spyod pa'i gnad thams cad nyams 'og tu tshud pas grub mtha' thams cad 'gal med du mkhyen/_khyad par rang nyid sngon gyi smon lam zab mo'i snga 'gyur gyi bstan pa'i mnga' bdag tu byon pas gsang bdag zur mes dbon/_kun mkhyen rong klong rnam gnyis/_chos kyi rgyal po myos ston sku mched dang*/_kun mkhyen 'jigs med gling pa/_'jam mgon mkhyen kong gnyis dang mi pham rin po ches ji ltar bkral ba'i gzhung bzhin rang lugs rkang tshugs par bzung*/_sgyu 'phrul bshad sgrub kyi rgyun la thugs rtsis shin tu che bar gnang nas gsang bdag dgongs rgyan gyi glegs bam 'bral spang du bsnams par mdzad nang gi lta dgongs chos nyid mngon sum du gzigs pa'i grub brnyes chen por byon kyang phyi'i kun spyod chos gos rnam gsum 'bral spang dang sha chang gi zas mi bzhes pa sogs 'dul ba dang mthun pa kho na gnang zhing*/_sku gong ma srog gcod kyi nyes pa dang bsngos sha 'dres pa'i srol ngan gyis thugs sun te smon lam mdzad pa'i dbang gis rje 'di sku 'khrungs nas gshegs kyi bar sha khrag gi zas gtan nas mi bzhes/_'phyor chas dang o zob shugs kyis spangs nas sbyangs pa'i yon tan dang ldan pa'i gnas brtan rdo rje 'dzin pa chen por bzhugs shing gsung gi tshogs rnams las sha chang dang bud med tha ma kha'i nyes dmigs/_tshul khrims 'chal ba'i skyon/_khrims ldan phan yon rgya cher 'byung zhing slob ma dag la zhal gdams bstsal ba thams cad tshe 'di'i legs nyes bya spyod thams cad lung bstan 'ba' zhig tu gyur pa kho na yod pas mtshon rjes 'jug thams cad la yang de ltar zhal gdams yang yang bstsal ba'i bka' drin gyis gdan sa zhe chen chags gnas 'brog sde shas che yang byang chub sems dpa' chen po 'di'i sku ring nas bla brang khag dang*/_grwa mang spyi bye brag gi sgo bshas kyi sdig rgyun bcad/_mchog sprul rin po che rnams dang*/_rje mchog gi sku tsha rnams dang*/_mkhan po dang sgrub bla rnams sdom brtson sde snod 'dzin pa'i gnas brtan tshul khrims kyi pha rol du phyin pa du ma byon pas mdo khams kyi skye bo gzur gnas dag gis zhe chen dgon pa kha mkhos chung zhing grwa tshang nyung yang bla ma bzang la mang ba ni sus kyang 'gran zla med ces gleng*/_'jam mgon mi pham rin po che dang po chos zhugs gnang yul 'ju mo hor dgon gsang sngags chos gling yin pa'i dbang gis phyis su mkhas pa'i grags snyan gyis khyab ste mdzad phrin rgyas pa'i tshe zhe chen dgon gzhung gis seng khrir mnga' gsol zhus pas phran ni bzang po seng ge lta bu'am/_ngan pa khyi ltar gang byung yang zhe chen dgon gyi grwa pa dang chos rgyun yin pa khas len zhes gsungs shing*/_thugs dam gyi rten 'jam dpal ye shes sems dpa'i mdun du dri bzang kha che sha skam sil ma'i me tog phyag tu bsnams nas 'jam dpal gyi bstod pa gang blo ma gsungs nas me tog de nyid 'jam dpal gyi dbu la gtor te bden brjod dang bcas chos sde 'dir bshad grwa zhig tshugs na rgyal bstan spyi dang*/_khyad par snga 'gyur gyi bstan pa'i rgyan du gal che bas de bzhin nges par grub par gyis zhes rab 'byams dang*/_rgyal tshab rin po che rnam pa gnyis ka la bka' gnang ba rab 'byams rin po che sku tshe mtha' rtul ba dang ji bzhin phyag bzhes gnang rgyu ma byung yang rgyal tshab rin po che yis thugs 'gan lhur bzhes gnang ste bshad sgrub zung 'brel gyi sde btsugs par mdzad nas/_thog ma'i rten 'brel du kong sprul rin po che/_dgon stod sprul sku/_gus mkhyen sprul/_blo gros rab gsal/_'phags sgang sogs la 'jam mgon mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros mchog gis 'jam dpal bstod pa gang blo ma'i ljags bshad nyin bdun tsam gnang*/_de rjes dge mang mkhan yon tan rgya mtsho'i slob ma'i gtso bo mkhan po sgra dbyangs phebs nas/_rab 'byams mchog sprul/_kong sprul rin po che rnam gnyis dang*/_mkhan blo gros rab gsal/_'phags sgang sogs blo gsal gyi tshogs du ma la dbu ma rgyan/_sgyu 'phrul gsang ba snying po gtso bor gyur pa lo 'khor gcig lhag tsam gsungs pas dbu tshugs nas/_mkhan po rig 'dzin 'od zer/_khro shul mkhan 'jam dpal rdo rje/_kaHthog mkhan chen nus ldan/_bod sprul sogs kyis mkhan po mdzad cing bshad grwa'i phrin las kyi rgyun skyabs rje rab 'byams rin po che dang*/_lhag par 'jam mgon kong sprul rin po ches dbu khrid mdzad nas 'jigs bral gyi paN chen mi pham rnam par rgyal ba'i 'grel chen rnams dang*/_'dul mngon dbu ma sher phyin mdzod sogs kun gzigs mi pham rin po che'i phyag mchan ltar 'chad nyan mdzad/_tshes bcu yar ngo mar ngo 'jam mgon zab gter gsang thig yab bka' yum bka' mdzad pa'i/_zhe chen bshad grwa legs bshad nyi zla'i gling zhes rgyal tshab rin po che sku dbon mkhas grub kyi dbang phyug blo gros rab gsal/_mkhan po byang chub rdo rje'am gang shar dbang po 'phags sgang sogs sdom pa'i tshul khrims gtsang zhing mkhas pa'i rnam dpyod che ba/_nang gi nyams rtogs mnga' bas rtog ge skam por ma song*/_bzang po'i phrin las kyis snga 'gyur gyi bshad pa'i chu 'go tshugs pa'i rigs pa smra ba bzang la mang bar byon pas/_'og min o rgyan smin grol gling gi gdung sras rin po che dang*/_rje bla ma mchog gi thugs sras zur mang drung rin po che'i mchog sprul/_zur mang gar dbang mchog sprul/_mkhar mgo 'jam grags mchog sprul/_sga stod khra 'gu sprul sku dang*/_grwa pa blo gsal kha shas dang*/_bon bstan rgyas sprul sku sogs grub mtha' ris su ma chad pa'i dam pa du mas kyang gsan sbyang rgya cher gnang ba bstan pa'i mdzes rgyan du grub/_de rjes rim gyis rgyal tshab rin po che bstan 'dzin chos rgyal gyi phyag bzhes bzhin sgrub sde zur du tshugs na legs lam che ba 'jam mgon mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros kyis dgongs bab bzhin rang dgon gyi dge 'dun bgres pa dang*/_phyogs gzhan gyi chos mdzad bcas spong ba pa bco lnga skor gyis/_bla ma gsang 'dus/_rig 'dzin thugs tig_/rdor sems thugs kyi sgrub pa dang*/_thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus bcas kyi sngon 'gro dngos gzhi'i nyams bzhes dang*/_phur pa yang gsang spu gri dang*/_nyang gter khros nag gi bsnyen pa bcas mtha' skyel mdzad pa'i yar mar gyi tshes bcu rig 'dzin thugs tig dang nyang khros kyis gtang dgos pa'i sgrub sde 'og ma'i thebs rtsar dgon stod mchog sprul 'gyur med thub bstan rgyal mtshan nas sbyor 'jags gnang ba dang*/_kun gzigs mi pham rin po che'i zhal chems phyag bris su/_phran gyi dpe cha rnams zhe chen rgyal tshab slob gnyer cung zad yod pas de la phul zhes gsung pa ltar nye gnas bla ma rin po che chos dbyings 'od gsal gyis rje bla ma mi pham rin po che'i phyag dpe skor yongs rdzogs 'bul bar mdzad pa'i bka' 'bum skor ldeb 'bring pod nyi shu lhag spar du brko bar mdzad nas chos rgyal sde dge'i rgyal khab lte ba dgon chen lhun grub steng gi spar khang chos mdzod chen po ru bzhugs su gsol ba dang*/_de las dbu ma rtsa ba shes rab/_dbu ma 'jug pa/_byams chos sde lnga/_mngon pa gong 'og gnyis/_sor mdo/_dge tshul kA ri ka_/bshes spring*/_don rnam nges/_tshad ma rig gter/_brda shan 'byed/_rten 'brel snying po'i mdo/_kun mkhyen klong chen pa'i yid bzhin rin po che'i mdzod rnams phyag mchan kaHthog si tu paN+Di ta dang*/_mkhan chen kun dpal/_rje bla ma rnams lhan rgyas pas zhal bshu mdzad pa dang*/_rdzogs pa chen po'i zab gnad thun mong ma yin pa rtsal bton gnyug sems rtsa ba rdo rje snying po/_gzhi lam 'bras bu'i shan 'byed blo gros snang ba/_zur dpyad rdo rje rin po che'i phreng ba/_gzhung spyi'i bka' gnad phyogs bsdus rin po che'i za ma tog bcas rtsom gzhi'i gsung gi zegs ma rje nyid kyis bka' bsdu gnang ba/_'jam mgon mi pham rin po che'i sku gshegs khar da ni shi yang bya ba lhag ma lus pa gang yang med/_gnyug sems skor de zhib dpyad kyis brtsams pa mthar phyin na rnying bstan la phan nges zhig yin kyang spros pa skyungs pa yin zhes gsungs pa dang*/_rje bla ma mchog gis bka' bsdu gnang ba mdzad pa'i snga dgongs su mi pham rin po che'i gdung rten thugs dam 'jam dpal ye shes sems dpa'i mdun gsol btab tshogs 'khor gnang bas 'di 'dra zhig bri ba'i spobs pa thob ces khro shul mkhan rin chen tshul rgyal la bka' bstsal ba ltar/_'od gsal rdo rje snying po'i lta sgom la bzla shan 'byed/_lung rigs kyis mtha' dpyod ngo mtshar can du ma bstan pas snga 'gyur gyi bstan pa'i srog mthud pa'i legs bshad kun mkhyen chos kyi rgyal po'i mdzod chen bdun dang gnyis su med pa dang*/_gzhan yang man ngag lta phreng*/_'jam dpal bshes gnyen gyi rdo la gser zhun/_sa ra ha'i do ha/_rdo rje rnam 'joms gzungs mdo'i mchan 'grel sogs sngags gzhung rnams phyag mchan zhal bshus zhu dag mdzad pa dang*/_rgyal ba'i bka' 'gyur/_bstan 'gyur/_mdzod chen rnam pa lnga sogs phyag dpe'i skor gsar bzhengs/_mi pham rin po che'i gdung rten byang chub mchod rten dang*/_rje de'i sku mchod thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus dngos gzhi rab gnas dge legs 'dod 'jo dang 'brel ba nyin gsum la gdung rten mdun zur 'tshogs kyi thebs rtsa dang*/_tshes bcu yar ngo mar ngo'i tshogs 'khor dang*/_cho 'phrul dang sa ga zla ba/_'jam mgon rnam gsum gyi sku mchod rgyas spros dang*/_zhe chen gzhung gi spros bcas tshes bcu chen po'i gser skyems dngul gyi phud kong cha nyer lnga/_bya ma bum sogs mchod chas du ma dang*/_bar khrod pad+ma 'od gling du gzims spyil gsar bskrun bkra shis 'chi med 'od snang dang*/_yang khrod bde mchog bkra shis dge 'phel bcas gsar bzhengs dang*/_dus mchod kyi spyi rtsa nyams gso sogs rgya cher mdzad pa nges kyang zhib par yi ger 'god ma shes zhing*/_mdor na bstan rtsa bshad sgrub las gsum gyi phrin las rgya che mu med du bskyangs ba'i bka' drin bsam gyis mi khyab cing*/_rang lugs gtsor gyur bstan pa'i rgyun zin pa'i thugs sras zhal slob kyi tshogs kyang ris med bstan pa'i mnga' bdag 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po che dang*/_rab 'byams drug pa 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma/_'jam mgon kong sprul rin po che 'gyur med kun bzang gzhan phan mtha' yas sam pad+ma dri med blo gros/_dgon stod mchog sprul 'gyur med bshad sgrub rgyal mtshan/_'bar chung sprul sku 'gyur med gzhan phan/_lo chen sprul sku 'gyur med kun bzang 'od zer grags pa/_mkhyen sprul mtshan 'dzin kho bo 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dang*/_mkhas btsun bzang po'i yon tan gzhan mtshungs med pa khro shul mkhan 'jam dpal rdo rje/_sdom brtson sde snod 'dzin pa mkhan po 'gyur med thub bstan rgyal mtshan nam blo gros rab gsal/_mkhyen rtogs mtshungs med mkhan po 'gyur med gang shar dbang po/_zab lam la gdeng khel ba'i dgongs pa mngon gyur mkhan po 'gyur med blo gsal/_nyams rtogs mthar son mkhan po o rgyan mgon/_mkhan po 'phags sgang*/_mkhan po thub bstan sogs du ma dang*/_sgrub brtson bla ma dam pa mchod dpon 'jam dpal blo gsal/_'gyur med pad+ma tshe sgrub/_sku dbon dge legs rgya mtsho sogs zhe chen dgon gyi mkhan sprul rnams te kun kyang sdom pa gsum gyi khrims gtsang*/_mdo rgyud la mkhyen pa rgyas/_zab lam gyi rtogs pa'i gdeng tshad ldan/_bshad sgrub las gsum gyis bstan la bya ba mdzad pa kho na dang*/_mkhan chen thams cad mkhyen gzigs kun bzang dpal ldan chos grags/_kaHthog mkhan rin po che nus ldan sogs dang*/_smin gling khri chen rin chen 'gyur med pad+ma dbang chen/_khri chen don grub dbang rgyal/_mkhan gcung rnam pa gnyis bcas kyis phur pa yang gsang spu gri'i dbang*/_de'i rnam bshad rje nyid kyis mdzad pa'i bshad khrid bcas gsan pa dang*/_sib mda' bkra shis chos gling gi rdzogs chen mchog sprul/_rtogs ldan a tshogs dang*/_chos nyid grags sogs sgrub brtson khyad par can dang*/_rje'i sku tsha gshong nag dgon gyi sprul sku pad+ma mkhas grub rgya mtsho dang*/_khro shul dang*/_phug dgon/_gling bzang mgo/_mtsho sngon phyogs sgo me deng rgya bka' bcu kun bzang snyan grags sogs dgon pa'i mkhan sprul khyad 'phags du ma bzhugs kyang mtshan zhib par ma nges/_zur mang drung rin po che karma chos kyi nyin byed ni phan tshun bla slob gnyis kar gyur cing dgongs spyod gcig tu 'dres te bka' rnying gi bstan la phyag rjes che ba dang*/_sangs rgyas mnyan sprul karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma/_zur mang rnam rgyal rtse'i mkhan po karma tshe brtan/_bdud rtsi dil gyi mkhan po karma blo dga' sogs dang*/_mdo smad sa ngor tshar gsum gyi bstan pa'i 'byung gnas sde dge lhun grub steng gi mkhan chen bsam gtan blo gros zhe chen du ched phebs kyis rje bla ma dang gzim chung gcig gi nang rgyun ring po bzhugs nas smin grol rgya cher phan tshun gsan bzhes kyis thugs nang shin tu gshin pa dang*/_mkhan rin po che bsam gtan blo gros kyis rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa gu yangs blo bde zhes grags pa zhe chen rgyal tshab rin po che yin pa 'dra zhes don la gnas pa'i bsngags brjod rtag par gnang zhing*/_phyis gsung 'bum spar du sgrub pa'i skabs mthun sbyor rgya gang che gnang*/_sdom brtson sde snod 'dzin pa dbon stod mkhan 'jam dpal mkhyen rab mtha' yas/_rigs par smra ba'i khyu mchog brag g.yab mkhan po blo gros sogs dpal sa skya pa dang*/_dbus gtsang du gnas gzigs phebs pa'i skabs grub mtha' ris med pa'i mkhas grub dam pa du ma dang dbang chos kyi 'brel zhing dad bkur che ba'i bla slob du ma byung bar zhal gdams bstod gsol sogs las gsal kyang dmigs bsal mtshan nas brjod pa ji bzhin rngo ma thog_/chos rgyal sde dge rgyal btsun blon po/_gling dkar chos rgyal btsun blon che phra du ma/_lha thog rgyal blon du ma dang*/_bod gzhung gi sku drag che btsan du ma dang*/_dad gtong 'byor pas phyug cing chos kyi 'brel zab mnga' ba smos kyis mi ldang ba bcas mchis shing*/_'jam mgon bla ma rnam gsum gyi thugs sras gtso bo kaHthog si tu paN+Di ta d+harma sA ra/_rdo grub chen 'jigs med bstan pa'i nyi ma/_grub dbang rdzogs chen lnga pa thub bstan chos kyi rdo rje/_sku zhabs dge mang rin po che thub bstan nyin byed sogs dang thugs yid gcig 'dres su bzhugs shing*/_kaHthog si tu rin po che dbus phebs skabs snga 'gyur gtso bor gyur pa ris med mkhas grub du ma'i gsung mdo rgyud dgongs 'grel dang bcas pa'i glegs bam shin tu mang po dang*/_khyad par smin gling lo chen rin po che d+harma shrI'i bka' 'bum gyi dpe lung gi rgyun bsnams pa shin tu thugs spro bas ban rgan 'chi khar skad snyan 'di las lhag thos rgyu med pas sku mtshams grol te lung rgyun gsan phyir phebs dgos zhes dbu gur sogs sgar chas grwa bsgrigs gnang ba bcas mdzad pa rten 'brel 'phro can du song*/_sku gshegs pa'i snga lor zhe chen ri khrod nags me long ma zhes pa'i ri rtser sbra gur phub ste bzhugs nas bla grwa sbyin bdag thams cad la mjal kha dang*/_chos sbyin gang dgos gnang bas gdul bya'i lhag ma yongs su rdzogs par mdzad skabs ri der skyes pa'i shing phal cher bskam pa lta bu dang*/_snod kyi mdangs yal ba la ri khrus lha bsang rab gnas mdzad nas zhal rtsed lta bur lo rjes ma nas shing rgan rnams sos yong*/_mi rgan 'khogs 'gro yong zhes gsungs/_skabs der sku gzugs kyang shin tu bde ba ltar mdzad de sa 'dir chos khri sgang zhes btags dgos gsung*/_phyis su der rje bla ma mchog gi zhal skyin kong sprul rin po ches sgrub khang gsar bzhengs mdzad nas rin chen gter mdzod chen mo/_snying thig ya bzhi sogs chos 'khor rgya cher bskor te phrin las 'phel rgyas su gyur/_'di skor rdzong sar kun gzigs mkhyen brtse rin po che la gsung phrin gnang ba'i gsham du/_kaHthog si tu paN chen gshegs/_/rgan bu yang ni 'chi nyer gyur/_/rnying bstan snum zad mar me ltar/_/gyur pa 'di la khyed nyid kyis/_/blo stobs rgya cher bskyed byas te/_/bstan la bya ba byed par rigs/_/zhes gsungs pa ltar rgyal dbang karma pa bco lnga pa/_rdo grub rin po che bstan pa'i nyi ma/_kaHthog si tu sogs rje 'jam mgon rnam gnyis kyi dngos slob mkhas grub phal cher me stag lo 'dir dgongs pa rdzogs pas na rje 'di yang dgung grangs lnga bcu rtsa drug tu phebs pa'i nag pa zla ba'i skor nas snyun bab rim ljid byung yang*/_mkhan chen kun bzang dpal ldan dang yab sras lhan rgyas pas mi pham rin po che'i bka' 'bum skor zhu bcos sogs mtha' gang 'dus gnang*/_snron zla'i tshes bcu nas gsung gang yang ma byon phyag zhabs g.yas rengs pa ltar mdzad bzhengs bzhugs kyang mi thub pa byung ba dang*/_skyabs rje rab 'byams rin po che dgung grangs bcu drug las ma phebs kyang thugs bskyed che bzhes kyis rje bla ma mchog sku tshe yun ring bzhugs na bstan dgon gyi 'gan thams cad nga rang gis len chog ces dang*/_zhabs brtan sgrub 'os gang yod 'phral du sgrub nges zhes gdung shugs kyis spyan chab bsil te zhus pa shin tu thugs brtse tshul gyis dbu gtugs dang*/_phyag nas bzung ste dgongs pas byin rlabs yang yang mdzad de spyan lta stangs bcas phyag sdigs mdzub thugs kar yang yang gtad/_mkhan chen kun bzang dpal ldan dang*/_kong sprul rin po che rnams nas zhabs brtan sku tshe'i tshe sgrub zhag du ma gnang nas brtan bzhugs phul ba/_tshe rdzas rigs zhal du gtan nas ma bzhes/_bum chu dang*/_tshe ril tshe chang rnams mkhan kun dpal la dgongs gtad zab mo dang bcas slar gnang bar mdzad pas phyis mkhan rin po che sku tshe mthar phyin nas dgung grangs brgyad bcu skor bar bzhugs rdzong sar du kun gzigs mkhyen brtse rin po che'i mdun bya ma rta 'phral btang zhus shing tshes bco lnga nyin zhe chen 'dus sdes rgyal bka' rin po che dag sgrog dang*/_chos bskor mdzad pas thog ser drag po byung ba'ang kla klo'i byad ltas lta bu yin nam snyam/_phyag g.yon pas phyag sor nang du bsdu ba dang phyir 'byed pa/_se gol sogs brda mang du mdzad pa mkhan chen kun dpal nas gzugs sku ye shes nang gsal du bsdus te slar sku dang zhing gi sgron ma bkod pa'i brda bstan pa yin nam gsungs/_mchod dpon bla ma 'jam dbyangs blo gsal la gtor sgrom nas sgrub rdzas rigs phyag tu phul dgos pa'i brda mdzad pa ltar gu ru chos dbang gi gter byon phur pa'i sgrub phur dang rten gtor thams cad dang bcas pa phyag tu bzhes te kI la ya sgra dag par gsungs nas gnas gsum du dbang len mdzad cing*/_gzhan rtsa gsum gtor ma'i rigs kyang de ltar gnang*/_chos skyong gi rten gtor rigs phyag tu bsnams nas dgongs gtad bcas sgrub khang gi thog tu phul ba'i brda mdzad pa bzhin phul bas se gol bcas gshegs gsol gnang nas/_tshes bco brgyad tho rangs la zhabs sems skyil/_phyag g.yon chos 'chad/_g.yas mnyam bzhag gis bzhugs te/_dgongs pa dbyings su bsdu ba'i tshul bstan par mdzad rjes/_'jam mgon mkhyen brtse rin po che yang phebs 'byor ltar sku gdung mdun rang du nyin zhag gsum gyi bar bzhugs shing*/_dgung zhag gsum nas shangs dkar dmar byon pas chos sku las gzugs sku bzhengs bskul gyis sku gdung rin po che la khrus gsol/_dri bzang gis byugs shing ras dkar gyis dkris nas longs sku'i rgyan chas gsol te bzhugs su gsol/_sku'i gnas so sor rgyud sde rnams kyi skye mched byin rlabs dang*/_btags grol gyi rigs phul nas rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sgo nas mchod 'bul rgya cher mdzad/_tshes bco lnga'i nyin gzim khang ltag der 'jam mgon mkhyen brtse rin po ches rdor sems dang*/_skyabs rje rab 'byams rin po ches kar gling zhi khro/_kong sprul rin po che nas bde gshegs kun 'dus/_mkhan chen kun dpal nas bka' ma dong sprugs bcas dkyil 'khor khag bzhi'i sgo nas zhugs mchod phul nas sku gdung las bdud rtsi snum zhag lta bus khyab ste spur ras mes ma nongs pa'ang rgya cher byon/_gdung sgrom sgo bcad nas zhal phyes pa dang gdung rus kyi khrod las ring bsrel yungs kar gyi 'bru las che tsam bar med du byon pa nas brtsams/_gdung khang gi zur/_gdung dud kyis gar khyab ri klung thams cad du ring bsrel grangs med byon/_zla ba re re bzhin tshes bco brgyad nam shar la nam mkhar 'ja' sprin 'char ba dang*/_pur khang gi nye skor rtswa 'jag ma'i rtse la'ang ring bsrel chags pa sogs byung zhing*/_gdung kha dog lnga can yang dad ldan kha shas nas thob pa du ma 'dug_/gdan sa dngos las nyin lam tsam du dad ldan a ma rgan mo gsum nas rje bla ma'i sku gdung me mchod phul nyin de phyogs su phyag 'tshal zhing gsol ba yang yang btab nas ngus pas skabs zhig rgan mo gcig nas nam mkha' las sprin bcu gcig zhal gyi sku gzugs su gyur pa dngos su mjal ba'ang byung*/_sku tshigs ma rdzogs kyi bar du rang dgon ma lag gi bla sprul khag_/rdzogs chen/_kaHthog dpal yul gtsos chos lugs ris med la sku phreng gong ma rnams kyi dgongs rdzogs mdzad deb dang bstun pa rgyas spros ldab 'phar du sku dbon bla ma dge legs rgya mtsho nas sgrub par mdzad/_rje bla ma'i gdung rus/_dbu lo/_na bza' gtsor gyur ring bsrel rnam bzhi'i phyur bur gtams pa'i gdung rten byang chub mchod rten thog tshad/_bum sgor mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nye gnas bla ma rin po che chos dbyings 'od gsal gyis rdor sems yig drug dung phyur/_yig brgya bye ba gsungs pa'i thugs dam rten rdor sems kyi sku dang 'dra zhal sku tshad can/_gzim mal du de mtshungs 'dra sku sku tshad bcas bzhengs pa rab 'byams rin po che dang*/_kong sprul rin po ches rab gnas rgyas spros lan du ma mdzad pa dang*/_skyabs rje rab 'byams rin po che dang*/_kong sprul rin po che/_sku dbon/_zhe chen 'dus sde bcas nas kun gzigs mkhyen brtse rin po che la/_sku gsung thugs rten rje bla ma'i thugs dam rten rnams kyis mtshon dngos 'bul rgya cher phul nas mchog gi sprul pa'i sku rin po che ye shes gzigs pas ngos 'dzin khrir bkod gsol ba btab pa bzhin zhal gyis bzhes/_zhe chen dgon gyi chos srid legs nyes thams cad la'ang gzigs rtogs gnang ba'i bka' slob bstsal/_'jam mgon chos kyi blo gros rin po che la/_rje bla ma tshes bco brgyad la dgongs pa rdzogs nas dgung zhag gsum gyi bar mnal lam 'od gsal gyi snang char thugs shin tu dgyes nyams dang bcas te/_bstan bcos chen po shes bya kun khyab la 'chad nyan gal che tshul sogs gsung gleng mang po gnang nas yang yang rjes su bzung tshul 'jam mgon bla ma mchog gi zhal las thos/_thugs sras kyi thu bo skyabs rje rab 'byams rin po che dang*/_'jam mgon kong sprul rin po che rnams kyang 'das rjes ye shes kyi sku yis rjes su bzung zhing*/_thugs dam la bogs 'byin khyad par can byung tshul kyang so so'i bka' 'phros las thos pa dang*/_mdor na rje nyid mkhas pa'i rnam dpyod dang phrin las rgya che ba kho na tsam ma yin pa rdzogs pa chen po'i dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod la dbang 'byor nges pas gdams ngag gi dmar khrid kyis skal ldan rjes 'dzin mdzad pa gnad du zab tshul a 'dzom 'brug pa rin po che 'od gsal sna tshogs rang grol nas kyang bka' bskul nan tan du gnang ba ltar rnying lugs sngon 'gro spyi'i khrid yig kun mkhyen zhal lung rnam 'dren shing rta ched du mdzad cing dad skal ldan pa'i las can du mar smin khrid rtag par bstsal bas zhe chen dgon ma lag gi mkhan slob gtsos las can du ma dang*/_dad mos che ba'i khyim pa pho mo yan chad 'chi khar grol tshad thob pa du ma byung ba dang*/_rigs kyi bdag po 'jam mgon rnam gsum yab sras brgyud pa dang bcas pa'i ring lugs mdzod chen rnam pa lnga rtsa ba yan lag dang bcas pa'i 'chad nyan sgom sgrub kyi chos brgyud 'dzin pa'i nges gsang bstan pa'i shing rta chen po'i mdzad pa mthar phyin tshul dngos shugs kyis rtogs nus shing*/_der ma zad sku dbon dge legs rgya mtshos rje bla ma'i gsung rtsom skabs rgyun gyi phyag bsnam sam Ta sogs rten gsum khyad 'phags dang bcas gsol ba btab pa bzhin rje bla ma mchog gi rnam thar rgyas pa shog gu brgya lhag dang*/_rnam thar gsol 'debs bcas 'jam mgon mkhyen brtse kun gzigs chos kyi blo gros rin po che yis mdzad nas spar du bsgrubs par mdzad pa'i dpe rgyun kyang dus kyi 'gyur ba mi bzad pas dbyings su mnal bas 'di tsam yid nges dpyad bzod sgro skur dang bral bar 'bri dgos byung ngo*/_/de nyid kyi mchog gi sprul pa'i sku ni rje gong ma dgongs pa rdzogs pa'i dgung zhag gsum pa thugs dam grol ba dang bstun kun gzigs mkhyen brtse rin po che'i dgongs nyams la shin tu gsal bar byung tshul bka' las phebs thos bzhin ngos 'dzin gnang tshul ni/_mkhyen brtse rin po che'i phyag bris dngos las zhal bshus pa 'di ltar/_skyabs rje rgyal tshab dam pa'i skye srid brtags pa snga ma mdo wam co le'i mchod rten dkar chung nye skor du 'khrung ngo*/__/sa sbrul zla ba bcu gcig tshes bco brgyad nub mo de dang cha mtshungs pha ma'i ming sngon ma brjed pa pha pad+ma rdo rje/_ma tshe dga' lha mo'i ming*/_bu rta lug gang rung thob pa/_dung ba dang d+hA/_sgo khyi dkar/_khang ltag dar lcog_/chu nyin la yod pa 'brog pa yin shas che/_zhes gsungs pa mdo khams nang chen chos kyi rgyal po'i mnga' 'og_/'khrungs gzhis nas mdun thad mdo wam mchod rten dkar chung mjal ba/_mdun gyi lung pa phu shar bstan gsum la sba snyug ldem gyi ming can/_sku rgyal btsan rgod chen pos skyong ba'i gnas su gdong gser khri can gyi rigs la mchog sprul rin po che karma dgon pa'i 'tshogs zangs gsar pa zhig dge 'dun 'dus mang gi gsol thab tu btsugs rgyu dang*/_sbyin bdag dam gtsang zhig gis brgyad stong rdo la brkos pa bzhugs khrir mnga' gsol ba'i gza' skar shin tu bzang po'i nyin/_lcags rta lo la sku 'khrungs pa thugs sras kong sprul rin po che ched du phebs nas khrus gsol/_na bza' phul/_mtshan 'gyur med pad+ma rdo rje zhes zhabs brtan tshigs bcad dang bcas pa phyag mdud mgul srung thugs rab dang sku tshe spel ba'i dam rdzas bcas kun gzigs mkhyen brtse rin po ches ched bstsal bzhin phul te rgyal tshab rin po che'i mchog gi sprul skur ngos 'dzin mdzad cing dril bsgrags/_chu sprel lo gdan sa chen po bstan gnyis dar rgyas gling du gdan drangs/_sprel zla'i tshes bcu chen mo'i dus mchod dang 'brel bar skyabs rje rab 'byams rin po che dang*/_kong sprul rin po che rnam gnyis dbu bzhugs kyis rig pa 'dzin pa'i dge 'dun gyis tshe sgrub 'chi med yang snying gi brtan bzhugs cho ga dang 'brel bar seng ge'i khri la mnga' gsol/_rim gyis phyag dpe 'bri klog nas brtsams sku yon rigs la slob sbyong gnang*/_'jam mgon mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros spyan snga nas so thar dge tshul gyi bslab pa/_byang chub sems sdom srol gnyis/_snga 'gyur bka' ma'i rgyud sde yongs rdzogs kyi dbang lung*/_snying thig ya bzhi dang*/_chos rgyal gter bdag gling pa'i zab gter yongs rdzogs kyi smin grol chig rdzogs/_dbang dang bskyed rdzogs kyi rnam bshad sogs myos ston sku mched dang*/_rgyal tshab gong ma'i gsung gi skor bcas pa'i dbang khrid lung bcas/_sgrub brgyud shing rta brgyad kun 'dus gdams ngag rin po che'i mdzod yongs rdzogs kyi smin grol lung bcas zhib rgyas/_dpal sa skya pa'i lam 'bras slob bshad kyi khrid lung bcas zhib rgyas/_kong sprul rin po che pad+ma dri med blo gros las rin chen gter mdzod chen mo/_kun mkhyen 'jigs gling bka' 'bum pod dgu'i lung*/_bka' brgyud sngags mdzod kyi dbang khrid lung bcas/_rgyab brten nang brtag rgyud gsum/_gzhung chung gnyis dang bcas pa'i bshad khrid/_shes bya kun khyab rtsa 'grel gyi bshad lung*/_rgya chen bka' mdzod/_rgyal tshab gong ma'i bka' 'bum yongs rdzogs kyi lung khrid skor/_rab 'byams rin po che kun bzang bstan pa'i nyi ma las gter mdzod yongs rdzogs kyi dbang khrid bcas lan gcig gsan pa dang*/_rje gong ma'i sku tsha mkhan po blo gros rab gsal yongs 'dzin du bzhugs te dbu ma rgyan gyi 'grel chen/_yon tan rin po che'i mdzod rtsa 'grel/_sgyu 'phrul gsang ba snying po sogs kyi bshad khrid zhib rgyas dang*/_slob grwa legs bshad nyi zla'i gling du'ang lo gsum tsam bzhugs nas spyod 'jug_/byams chos sde lnga/_sdom gsum sogs la gsan sbyang rgya cher gnang bar mdzad pas mkhyen rab khyad par 'phags pa dang*/_sngags kyi zab don gting dpog pa'i thugs rab gzhan mtshungs ma mchis pa mnga' ba dang*/_khyad par kong sprul rin po che las sngon 'gro dngos gzhi'i smin khrid zhib par gsan nas dgongs brgyud kyi ye shes zab mo'i gding tshad mngon sum du gyur/_ri khrod pad+ma 'od gling gi yang dben bde mchog bkra shis dge 'phel dang*/_dgon gyi bla brang gzim chung sogs su sku phreng rim byon gyi thugs dam lhag pa'i lha gcig phur pa yang gsang spu gri/_rdor sems thugs kyi sgrub pa sogs lhag pa'i lha du ma'i bsnyen sgrub mdzad/_dgung grangs bcu skor zhig tu 'gro don la phebs pas gshin po zhig la 'pho ba btab mdzad pas spyan chab mang du bsil/_dge rgan gyis mi mang po'i nang de ltar bshum pa ci yin zhes yang yang zhus kyang gang yang ma gsungs/_phyis kong sprul rin po che la de skabs gshin po de dmyal bar skyes pa mthong nas de las thar pa'i thabs ma byung des ngus pa yin zhes gsungs/_de skabs sbyin bdag 'brog sde zhig gi khyim du khyi dmar po chung ngu zhig yod pa mdzo zhig gnang ste nyos/_grwa 'khor rnams nas 'di ltar mdzad pa'i rgyu mtshan gang yin bka' 'dri zhus pas khyi snying rje po zhig 'dug pas de la brten nas nyos pa yin ces gsungs/_phyis kong sprul rin po che'i mdun du sku mtshams lhan rgyas bzhugs pas khyi de shin tu thugs brtse bas sku'i 'khris su bzhag_/de rgyab log tu 'gro skabs thun gyi sgang la'ang bzhengs nas yar bsnams pa sogs yang yang gnang bas/_kong sprul rin po ches phyag sam la rje bla ma gong ma ni snang spyod ye shes kyi rol par shar yang sku mtshams skabs thugs dam la rtse gcig tu bzhugs pa kho na mdzad/_khyed ni khyi de kho na 'phur byug gi sku rtsed gnang ba las bskyed rdzogs la thugs gzhol ba dang bzhugs tshugs pa gtan nas mi 'dug_/thugs dam la legs par brtson mdzod ces phyag bris gnang ste phul ba zhib gzigs kyis gsung lan du/_rin po che thugs mad kyang phran sems ma yengs pa'i khul yin/_khyi 'di rang gi khu bo tshe ring chos 'phel gyi skye ba yin snang shar bas phran chung ngu'i skabs des byams brtse shin tu che bas der snying rje bar 'dug gsung phyag bris slar phul ba sogs mkhyen pa thogs med du mnga' yang thugs sems zin nas de 'dra'i gsung sgros dang*/_dgongs gter dang lung bstan sogs mchog dman phyi nang su la'ang mi gsung*/_sku chung ngu'i skabs gshin po'i skye brtags sogs thabs gang ltar byas te zhus kyang ci yang mi shes gsungs/_thugs sgam zhing brtan/_thos bsam sgom pa'i mkhyen rab gting zab/_kun spyod zhi dul dang rab 'byams rin po che dang*/_kong sprul rin po che gnyis ka'i dgongs spyod dang bstun pa'i mdzad pa kho na gnang*/_mgo log a mchod dgon du tshes bcu spros bcas gsar btsugs dang 'brel bar sgrub thabs 'dod bum gyi dbang lung yongs rdzogs gsungs/_zhe chen dgon gzhung du'ang sgrub mchod khag gi mchod rdzas gsar bzhengs dang*/_bod yul dbus dang lho gnas/_gdan sa chen po smin grol gling du snga rjes lan gnyis su phebs nas mchod 'bul dang*/_skyabs rje mkhan gcung rnam gnyis la bsnyen bkur chos 'brel bcas gsan/_zhe chen bshad grwa dang yang khrod gzim chung gsar bzhengs sogs rgya cher mdzad de dam pa'i ngang tshul gsal bas bstan 'gro la sman pa'i mchog gi sprul pa'i skur byon kyang snyigs dus kyi rgud pa mi zad pas mtha' dmag gi ngan sbyor gyis sde dge dgon chen du khri mun la tshud nas grongs par thos so/_/skyabs rje rab 'byams sku phreng drug pa 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma ni/_rje 'di'i sprul gzhi sangs rgyas mya ngan med pa'i dpal/_dam pa'i rigs can dra ma lnga las gnod sbyin skar mda' gdong*/_slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/_chos rgyal mya ngan med/_lha sras mu tig btsan po/_rma rin chen mchog_/slob dpon ka ma la shI la/_mi la bzhad pa rdo rje/_rong ston shes bya kun gzigs/_'bri gung rin chen phun tshogs/_dbus smyon chos kyi grags pa'i skye rabs rnams dam pa du mas rgyu mtshan dang bcas te lung bstan/_sku phreng dang po dbu ru 'phan yul du 'khrungs pa dgung lo bcu gsum gyi steng 'bras spungs sogs su phebs nas 'dul mngon dbu ma phar tshad kyi gzhung rnams thugs su chud ste se 'bras dga' gsum/_gsang phu sogs lung rigs smra ba'i sde rnams su grwa skor mdzad pas phyogs las rnam rgyal gyi zhwa lam rab 'byams pa bstan pa'i rgyal mtshan tu grags pas rab 'byams zhes pa'i mtshan du grags/_ka)_yul skyed tshal du byon nas/_dpal 'khor chos sde/_rta nag thub bstan gser mdog can dang*/_sa skyar skyes chen du ma las gsan bsam mdzad nas sa skyar rgyud bshad mdzad pas mkhas pa'i grags pa thob/_sa skya gong ma rin po ches bsngags brjod dang thugs brtse tshad med mdzad/_se 'bras dga' gsum rgyud stod smad khri gdan zur slob dpon las gsang bde 'jigs gsum sogs ri bo dga' ldan pa'i bka' srol bdag gir mdzad/_khyad par dge slong 'jam dpal grags pa'i grwa 'khod nang mar gyur pas de dang*/_lnga pa chen po gnyis nas gsar rnying gi zab gnad gal che mang du gsan pas thos bsam gyi sgro 'dogs bcad pas 'jam dpal bshes gnyen gyi rnam 'phrul du bsngags/_grub dbang rdzogs chen pa pad+ma rig 'dzin yer par bzhugs pa'i mdun rdzogs chen gsan pas thugs yid gcig tu 'dres nas/_rgyal dbang lnga pa'i gsung gis bskul te rnying ma'i chos sgor zhugs te/_grub dbang rdzogs chen pa pad+ma rig 'dzin dang lhan cig mdo khams shar du phebs nas pad+ma rig 'dzin sku gshegs kyi bar phyogs med kyi gdul bya bskyangs shing*/_ru dam rdzogs chen gyi gdan sa yun ring du bskyangs/_zhe chen ri khrod o rgyan chos rdzong du bzhugs/_de'i mchog sprul 'gyur med kun bzang rnam rgyal/_rdzogs chen sku phreng gnyis pa'i sku mched du 'khrungs/_smin gling rgyal sras rin chen rnam rgyal khams su phebs pa zhe chen du gdan drangs nas bka' chos mang du gsan pa las gshin rje dregs 'joms kyi nang gi chos bdag tu sngags spyod rnal 'byor lnga'i nang gcig yin par lung bstan nas gter chen rin po che'i phyag phreng raka sha'i phreng pa bstsal gsan bsam gyi yon tan rmad du byung ba'i sku ring la shing stag lor zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi dgon pa btab/_de'i yang srid rig 'dzin dpal 'byor rgya mtsho/_gar dbang chos kyi rgyal mtshan/_'gyur med pad+ma theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan bcas sku'i skye ba'i phreng ba ngo mtshar can kho na ste/_de dag gi rnam thar rje bla ma thams cad mkhyen gzigs rgyal tshab rin po che'i gsung chos 'byung legs bshad pad+ma dkar po'i rdzing bu las rgyas par byung bas 'dir ma smos la/_sku phreng drug pa 'di ni rgyal tshab rin po che'i zhing skyong dur khrod ma mo'i bstod phreng tshig don phun sum tshogs pa zhig gi mdzad byang gsham du/_lcags khams rdo rje'i sna ldan gyi lor skyabs rje rab 'byams rin po che'i mchog gi sprul sku'i zla zhal ngoms pa'i skabs su bris zhes gsungs pa ltar mdo khams sgang drug gi zo dor chen po bcu gnyis kyi ya gyal/_dkar phyogs kyi dge bsnyen zab gter gyi srung ma gnyan po'i g.yu rtse lha bu'i rigs mgo log a khyung sbra gsar dpon gyi rigs su lcags phag lor sku 'khrungs/_yab yum gnyis dang sprul sku bcas rdzogs chen sgrub mchod la phebs pas grub dbang rdzogs chen lnga pas kyang zhe chen du phyag bris ched gnang gis a khyung sbra sar dpon gyi bu 'di rab 'byams rin po che'i mchog sprul 'khrul bral du nges pas der gdan sar 'dzin bdag gnang ba gal che gsung ba de skabs rgyal tshab rin po che dgon du ma bzhugs kyang 'dus sde'i las byed rnams nas yab yum sras bcas dgon du gdan drangs nas gsol tshigs zhig la phebs zhus pa ltar byon pas zhe chen dgon mdun zam pa zhig yod pa de'i drung du phebs pa dang ma rgan bgres 56mo gos chen dmar smug gi gos gyon pa skra se khyug ge ba zhig glo bur du byon nas nga'i bu sleb 'dug ces snying brtse brtse ltar byas nas mgul dar nang mdzod zhig sprul sku ma yum gyi pang nas chibs gong na yod pa'i mgul du gsol ba mjal dar gyi sne sa la 'khyil 'dug pa kun gyis mthong snang du byung pa dang bgres mo gar song cha med pa ni sku phreng rim byon gyi thun mong ma yin pa'i bka' srung dur khrod ma mor nges shing*/_dar de phyis su 'khrungs gzhis kyi g.yang rten du yod 'dug_/gnyan po g.yu rtse'i gnas su byon te bskor ba la ma yum dang sprul sku bcas phebs pa gnas rtser mtsho shin tu gnyan po gter ston las rab gling pa'i gter gnas zhig yod pa de mdun phebs pa dang sprul sku'i dbu la sbrul gyi gdeng ka mang po shig shig yod pa yum gyis gzigs nas thugs bred sngangs skyes pa byung gsungs/_de nas ring por ma lon par rgyal tshab rin po che dang*/_sku dbon dge legs rgya mtsho lhan rgyas pas thugs khur zab bzhes kyis bstan gnyis dar rgyas gling gi seng ge'i khri chen por mnga' gsol/_mtshan 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma bshad sgrub chos kyi go char gsol/_rten sdom pa gsum dang*/_snga 'gyur bka' gter gyi smin grol spyi dang khyad par rin chen gter mdzod yongs rdzogs rgyal tshab rin po ches pod bzhi bcu skor dang*/_'phros kha skong yongs rdzogs zur mang drung pa rin po che lhan rgyas nas gnang ba dang*/_bla ma dgongs 'dus kyi dbang chen yongs rdzogs lung bcas gsan/_gsang mtshan snang mdzad grub pa'i rdo rje zhes bstsal/_khyad par sems sde a don bco brgyad kyi smin dbang gsan skabs sras mo go ma de wi'i rdo rje'i glu'i skabs dgongs brgyud ye shes kyi byin chen thugs la 'phos/_phyis rje bla ma sku gshegs lor thugs mya ngan gyis non te gsol ba 'debs bzhin rdzogs chen dgon du phebs lam gyi chibs thog nas nub phyogs kyi nam mkhar sprin gyi dbus na sku sked yan chad gsal ba'i sras mo go ma de wi mjal ba rdo rje'i glu de lhang lhang gsungs pa thos pas thugs dam la bogs 'don chen po byung gsungs/_zhe chen ri khrod sku mtshams la zhugs pa'i mnal lam du rgyal tshab rin po che shin tu dgyes nyams can mjal ba sngar gyi thugs dam nyams myong byung tshul zhus pa shin du legs 'dug_/da dung sdom gsum 'grel chen dpag bsam snye ma kho bo'i mchan btab pa zhig yod pas de gzigs dang bogs 'don khyad par can 'byung 'dug ces gsung byung gsungs/_mkhan po sgra dbyangs las sgyu 'phrul gsang ba snying po phyogs bcu mun sel dang*/_gsang bdag dgongs rgyan dang*/_zhal lung*/_mkhan rig 'dzin 'od zer las yon tan rin po che'i mdzod dang*/_sdom gsum dpag bsam snye ma sogs gsan sbyang mdzad/_thugs rab shin tu che bas snyan ngag ma gzigs pa'i gong nas bstod pa dang*/_gsung mgur las zhal gdams sogs snyan 'jebs can du ma gsungs/_'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros las rin chen gter mdzod yongs rdzogs dang*/_rgyal dbang lnga pa'i dag snang rgya can nyer lnga/_gling rje drung pad+ma 'gro 'dul gyi gter chos yongs rdzogs kyi smin grol sogs rgya cher gsan/_gling rgyal pad+ma bzhad pa las dgongs gter tshe yum tsaN+Da li rtsa ba yan lag bcas pa'i dbang lung zhib rgyas su gsan nas chos bdag tu mnga' gsol ba bzhin thugs dam nyams bzhes gnang bas nang mchod khol te sman gyi dri bzang gis gzim chung phyi nang du khyab pa dang*/_tshems gsar du 'khrungs pa sogs rtags mtshan khyad par can du ma byon/_gzhan thugs dam gshin rje dregs 'joms dang*/_rdor sems thugs kyi sgrub pa sogs rtsa gsum lhag pa'i lha rab 'byams kyi bsnyen bzlas mdzad bas grub pa'i rtags mtshan du ma mngon du gyur/_khro shul mkhan rin po che tshul khrims rgya mtsho las rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che dang*/_rnying ma rgyud 'bum yongs rdzogs kyi ljags lung gsan/_gdan sa chen po bstan gnyis dar rgyas gling gi 'dus sde'i bca' khrims/_'og min o rgyan smin grol gling gi phyag bzhes ma nyams pa dang*/_lugs gnyis kyi 'dzin skyong bcas dgung grangs bco lnga nas phyis sku gshegs kyi bar gzigs skyong gis bshad sgrub las gsum gyi mdzad pa phyis dus 'dir 'gran bral gyur/_phyis dbus su phebs nas chos 'khor rnam gsum dang*/_gnas gzigs rags bsdus gnang nas mchod 'bul rgya chen por spros/_khyad par 'og min o rgyan smin grol gling du skyabs rje mkhan gcung rnam pa gnyis/_gdung sras sku mched/_rdor 'dzin rnam pa dang*/_gzhan yang lho brag lha lung gsung sprul/_stag lung rtse sprul/_gnas chung mchog sprul/_byang do skya sprul sku/_'go log khye'u sprul sku sogs dbus gtsang khams gsum du rnying dgon gyi bla sprul bgres gzhon mang po'i dbus dad slob bzang la mang bar rin chen gter mdzod yongs rdzogs kyi dbang lung zhib rgyas su bstsal/_rig 'dzin pad+ma gling pa'i gter chos yongs rdzogs rdor 'dzin 'gyur med shes rab las gsan/_spros bcas tshes bcu chen po'i mchod rdzas 'chams chas spus nom rmad du byung ba gsar bskrun mdzad/_gdan sar phebs nas rin chen gnyis pa'i nyer spyod bdun/_sman raka gtor ma tshogs gzhong bcas stong mchod gsar bzhengs su gnang zhing*/_tshes bcu dang dgu chen gshin rje dregs 'joms gtsos sgrub mchod kyi sgrig lam smin gling gi bca' sgrig sngar rgyun las lhag par bsdams te phyag bzhes ltar dar rgyas nan tan du mdzad/_'jam mgon mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros mchog la pad gling gter chos yongs rdzogs kyi dbang lung phul bar mdzad pa'i skabs su ke la'i mchog gling sprul sku sogs skyes chen du ma dang*/_slar yang rdza ri mgul dgon du gter mdzod yongs rdzogs/_rang dgon ma bu khag la sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang gi dbang lung lan du ma/_byang phyogs mtsho sngon sgo me tshun chad du ched phebs kyis rab 'byams 'gyur med kun bzang rnam rgyal gyis phyag btab dang rtsa bdag gnang ba'i dgon khag che phra du ma dar rgyas su mdzad pa'i phrin las rgya cher bskyangs/_rang dgon rtsa ba yan lag gi sprul sku/_mkhan po/_ri khrod kyi mtshams pa dad slob ches mang po dang*/_gzhan lab mkhan chen rin po che dang thugs nang shin tu gshin pa dang*/_kaHthog si tu/_rmog tsha/_grwa lag phyag tshwa/_dbon sprul sogs rnying ma dang*/_dpal spungs si tu rin po che/_tsA 'dra'i 'jam mgon yang srid/_sangs rgyas mnyan sprul sogs bka' brgyud/_chos sde chen po lhun grub steng gi mkhan po rdor 'dzin gyi mtshon sa skya'i skor sogs grub mtha' ris med kyi skyes bu du ma dang phan tshun chos kyi 'brel zab gnang ba dang*/_rgyal mchog pad dkar 'chang ba bcu bzhi pa bstan 'dzin rgya mtshos kyang gong sa lnga pa chen po dang*/_bskal bzang rgya mtsho rnam gnyis kyi she bam sngar bzhugs la rgyab non dang*/_hu thog thu'i go gnas bstsal/_thugs dam nyams bzhes kyi bka' 'phros dang gsung mgur sogs rje mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros mdun yang yang zhus pas thugs shin tu mnyes shing dgongs klong tshad la phebs par nges tshul gsungs/_gus la'ang lugs gnyis kas byams skyong dang thugs brtse sku mched lta bur gnang ba'i bka' 'phros zhig tu/_phran ni dgon gog kha 'dzin byed dgos pa sngon las kyis bskos pas khyed rang lta bu'i dben pa'i gnas su sgrub pa rtse gcig tu byed rgyu ma byung yang rnam pa chags sdang chos brgyad rnam g.yeng dang 'dres pa mang du byung yang kun slong bla ma gong ma'i gdan sa bshad sgrub gnyis gong 'phel gyi don kho na las rang don yid byed kyi bsam blo ngan pa gtan nas med/_rtag tu dman sa bzung zhing nyams len gyi snying po bla ma'i rnal 'byor kho na brtson te rang gi rtsa ba'i bla ma rnams dang thugs yid 'dres pa'i rnal 'byor la 'bad pa rtsal du bton pas bar do gsum gang rung du grol na ci shes snyam zhes gsungs/_skabs zhig gsung 'phros su kho bo mkhas grub chen po rab 'byams 'gyur med kun bzang rnam rgyal dngos ni ga la yin te de'i gsol dpon zhig yin pa'i gsal snang nges par 'dug ces phran la gsungs/_lhag pa'i lha dang bla ma'i gzigs snang*/_lha chen dang*/_zhing skyong ma mo sogs chos srung dang mes po yul lha gnyan po g.yu rtse dngos su gzigs pa dang*/_rma rgyal spom ra'i mdun phebs skabs rta dkar rin po che'i sga srab can mgo nam mkhar sprin gseb tu sleb pas bsu bar byed pa gzigs pa sogs dkar phyogs kyi phrin las sgrub pa dang*/_dam sri rgyal 'gong btul te dam la btags pa dang*/_dgongs gter lta bu'i tshig bcad ngo mtshar can du ma gsung rtsom dkyus dang mi 'dra ba thugs las brdol ba dang*/_smin gling du bzhugs skabs ches cher snyun pa'i rkyen gyis thugs la shar ba'i lung bstan bcas mang du bzhugs pa ched du don gnyer ma mdzad kyang tshigs bcad kha shas zhig 'dug pa deng sang gi dus kyi 'gyur ba 'di lung bstan nges pa can du snang*/_de 'dra'i rigs dam gtsang nang 'khor rnams la zur tsam gsungs pa las rtag tu sbas tshul kho nar bzhugs/_don gnyis mthar phyin gyi mdzad pa rmad du byung bas snyigs dus nges gsang bstan pa'i rgyan gcig pur bzhugs kyang bod khams spyi'i bsod nams kyi 'phen pa rdzogs nas khams dbus kyi bstan pa nyams gud chen po byung bas mtha' mi'i log spyod kyis sku ngal ches che ba byung yang nang gi thugs dam la skyid sdug lam khyer gyi bogs 'don byung zhes 'ga' zhig la gsungs 'phros phebs 'dug_/phyis sku gzugs rtag par mi bde ba 'phar ldang gis sde dge dgon chen zur chu nag mar rgya mi'i sman khang du tshes bcu zhig la sku gshegs par thos so/__/skyabs rje rgyal tshab rin po che'i thun mong ma yin pa'i nang thugs kyi sras gcig kong sprul rin po che pad+ma dri med legs pa'i blo gros ni/_gsang bdag rdo rje chos nas/_lo chen bai ro gtso bor gyur pa'i 'jam mgon chos kyi rgyal po kong sprul rin po che yon tan rgya mtsho'i bar skye ba'i phreng ba ni rnam thar chen po las gsal bas 'dir ma bkod la/_kong sprul rin po che dgongs pa rdzogs pa'i 'das mchod la rab 'byams lnga pa phebs pa'i dag pa'i gzigs snang du tsA 'dra rin chen brag nas sher phyin stong phrag brgya pa'i glegs bam rnams 'phur ba sde dge shar phyogs 'dzin khog tu bab song ba rmis pas kong sprul rin po che'i yang srid der phebs kyi 'dug gsungs nas ston bsod kyi 'gro don la de phyogs phebs nas ngos 'dzin gnang*/_zhe chen dgon du gdan drangs nas khri la mnga' gsol mdzad nas rab 'byams rin po che'i mdun du bzhugs/_rin chen gter mdzod chen mo'i dbus bka' chos mang du gsan/_'bri klog sum rtags dag yig bslabs nas legs par mkhyen/_dge tshul dang bsnyen rdzogs kyi bslab pa/_rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che/_rnying ma rgyud 'bum gyi lung sogs khro shul mkhan tshul khrims rgya mtsho las gsan/_mtshan pad+ma dri med legs pa'i blo gros zhes grags/_phyis rgyal tshab rin po ches 'gyur med kun bzang gzhan phan mtha' yas blo gros dri med du bstsal/_rab 'byams rin po che dgongs pa rdzogs nas yongs 'dzin rgyal tshab rin po ches dbon po bla ma 'jam dbyangs bzhugs kyang dpon slob gnyis kha 'khos zhan pas sku ngal che bar byung rkyen gyis rgyal tshab rin po che'i sku mdun du rtsa bdag gnang ste bka' gter du ma'i smin grol zab rgyas/_slar yang rgyal tshab rin po che dang*/_zur mang drung rin po che lhan rgyas las rin chen gter mdzod lan gnyis gsan/_gter chen 'gyur med rdo rje'i bka' 'bum/_rig 'dzin 'jigs med gling pa'i bka' 'bum bcas kyi lung*/_gdams ngag rin po che'i mdzod kyi smin grol zhib rgyas/_snying thig ya bzhi'i dbang khrid lung bcas lan du ma/_rab 'byams kun bzang rnam rgyal gyi bka' 'bum/_mi pham rin po che'i bka' 'bum skor gyi lung mang po dang*/_gter gzhung pod dgu'i lung dang*/_bka' brgyad bde 'dus kyi dbang chen/_bla ma dgongs 'dus dbang chen dang pod bcu gsum gyi lung*/_chos dbang bla ma gsang 'dus dang*/_nyang gter khros nag gi gzhung pod skor/_phur pa rgyud lugs dang*/_klong chen snying thig gi dbang khrid yongs rdzogs dang*/_byang gter yongs rdzogs dang*/_grol tig dgongs pa rang grol sogs gter rnying rgyun dkon pa du ma'i gzhung pod kyi lung*/_shes bya kun khyab kyi bshad lung*/_bka' brgyud sngags mdzod kyi dbang lung*/_nang brtag rgyud gsum/_gzhung chung gnyis kyi bshad khrid rgya chen bka' mdzod kyi lung bcas zur mang drung pa rin po che las rje bla ma rgyal tshab rin po che dang lhan rgyas kyis gsan/_mi pham rin po che'i gsung zab gnad bka' rgya can du ma rje de'i nye gnas bla ma rin po che 'od gsal las kyang rgya cher gsan/_'jam pa'i rdo rje mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros las 'khon lugs phur pa jo nang rje btsun sgrub dkyil la 'jam mgon kong sprul rin po ches dbang dang bsnyen yig sogs mdzes rgyan gsar spros la dbang chen rje sa chen gyis mkhyen brtse rin po cher nye brgyud bzhugs pa'i dbang lung yongs rdzogs/_rtse le sna tshogs rang grol gyi bka' 'bum yongs rdzogs kyi lung sogs gsan/_mkhan chen kun dpal las mi pham rin po che'i gzhung gi mchan 'grel skor dang*/_dbu ma rgyan/_tshad ma rnam 'grel chen po sogs/_mkhan po sgra dbyangs las sgyu 'phrul gsang ba snying po'i zur lugs dang*/_rong klong gi bshad srol gnyis ka zhib rgyas/_dpal spungs bla ma mkhas dbang bkra 'phel las sdom gsum dpag bsam snye ma dang*/_thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang gi lung mkhyen kong mchog gsum kun 'dus/_lce btsun snying thig gi dbang khrid lung bcas dang*/_gsang thig yang dag sogs kyi dbang lung dang*/_rgyal sras 'jam mgon sprul sku las jo lugs sgrol dkar gyi dbang sogs du ma gsan pas mtshon mang du thos pa rgya mtsho'i pha rol du son/_lnga rig smra ba tshe dbang rig 'dzin dang*/_rgyal tshab rin po che/_mkhan chen kun dpal/_kaHthog mkhan po nus ldan sogs las rig pa'i gnas mtha' dag la bslab brtson rgyun ring gnang bas 'chad rtsod rtsom pa gang la'ang thogs pa med/_khyad par theg mchog mdzod/_yid bzhin mdzod/_sgyu 'phrul rtsa rgyud rtsa 'grel la gsan bsam sgom sgrub rgyun ring por gnang bas snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i lta sgom spyod pa'i gnad la thugs shes gting nas 'khrungs/_chos dbang bla ma gsang 'dus/_rig 'dzin thugs thig_/rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon dngos rjes gsum/_bka' brgyad bde gshegs 'dus pa/_phur pa yang gsang spu gri/_gshin rje dregs 'joms/_thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus phyi nang gsang sgrub/_a ti zab don snying po/_rata gling tshe sgrub gsang 'dus phyi nang gi sgrub pa/_ma ti'i 'jam dkar/_dam pa'i smra seng*/_phur bu'i lugs kyi dbyangs can dkar mo/_mi pham rin po che'i bka' srol rgyud lugs 'jam dpal zhi ba/_'jam mgon zab gter gro lod gsang sgrub sogs phal cher rgyal tshab rin po che dang lhan du lo gsum phyogs gsum gyis mtshon snga rjes du mar bsnyen sgrub las gsum zhib rgyas mdzad/_rdzogs pa chen po bi ma snying thig dang*/_mkha' 'gro snying thig gi khrid sbyang*/_lce btsun chen po'i zab tig dang*/_snyan brgyud skor dang*/_mkha' 'gro gsang 'dus sogs 'jam mgon bla ma gnyis kyi zab gter skor du ma'i bsnyen sgrub dang*/_khyad par zab don nyams len gyi skor la smin khrid rgyun par bskyangs zhing rgyal tshab rin po che dgongs pa rdzogs rjes dngos nyams rmi lam du zhal yang yang gzigs pa byung*/_lo kha shas mtshams rgyal tshab rin po che dngos su mjal te bla ma dang slob ma dgongs pa tha dad med pa gcig tu 'dres pa'i ngo sprod btab rjes dgongs klong dbyer med du gyur/_de nas zhal gzigs kyi snang ba yang ma byung zhes gsungs pa ltar/_gzhan sems shes pa'i mngon shes thogs med du mnga'/_nyin gcig rje nyid kyi lcam sring zhig slebs song shi ba yin pa 'dra gsungs pas zhag kha shas mtshams nas bsngo rten zhu yig 'byor bas mtshon de 'dra'i rigs du ma yod/_zhe chen mdun ri stag mgo'i sgrub phug tu sku mtshams bzhugs pa'i skabs sgrub pa'i 'tsho ba chad pa bya rog la phrin bskur ba dgon du 'byor ba dang*/_kong por phebs skabs nags la me shor ba dang po gsol 'debs sogs mdzad pas me ches cher 'bar srog chags mang du tshig pa la thugs snying rje chen po'i spyan chab brul te dgongs pa gtad pas skad cig nyid la me rang zhir song ba sogs grub pa'i rtags mtshan kyang bstan/_rin chen gter mdzod kyi chos 'khor dang po'i skabs mkha' 'gro gsang 'dus kyi dbang khrid gsungs pa'i nub mnal lam du ye shes mtsho rgyal mjal ba thugs shin tu khros pas gsang ba zab mo 'di dag khyod nas khyab brdal du spel bar nongs zhes bka' bkyon lta bu mang du gnang ba/_rig 'dzin rtsal 'chang gsum gyis snga 'gyur bstan pa'i btsas su bzhag pa la bka' drin gso ba dang*/_snyigs dus bstan 'gro la phan sems las kun slong ngan pa ma mchis pas bla ma lha dang mkha' 'gro la gnang ba zhus nas bton/_chos zhu ba po rnams kyang dad mos can las log lta dam nyams med khul yin zhus pas thugs brtse ba'i nyams kyis zhe chen dgon 'dir rin chen gter mdzod chos 'khor lan gsum tshugs dgos/_dang po nam mkha'i snying po'i sprul pa/_gnyis pa bai ro/_gsum pa bi ma mi tra'i sprul pas gsung na bstan 'gro la phan nges pas bar chad thams cad ngas sel zhes gsungs/_sngar slob ma rnams na ba dang*/_rje nyid kyang snyun pa sogs byung ba de nas bar chad ma byung zhes skyabs rje rab 'byams rin po che la bka' bstsal ba thos/_thugs dam dgongs pa'i rtsal rdzogs/_gsan bsam sgom pa spel mar gnang bas phyi'i mkhas btsun bzang gsum/_nang gi bslab pa gsum gyi yon tan rmad du byung bas snga 'gyur rdo rje theg pa'i chos kyi rgyal thabs bskyangs/_khyad par dbang dang sgrub chen sgrub mchod/_tha na yar mar gyi tshes bcu'i mchod pa gsol ka dngos grub rol mtsho rgyas 'bring bsdus gsum tsam gsungs kyang rang lugs smin grol gling gi phyag bzhes kho na gtsigs su mdzad pas skyabs rje rab 'byams rin po che/_rgyal tshab mchog gi sprul sku mched rnams dang*/_dgon gyi rdor 'dzin/_byang 'dren bgres gzhon/_mchod dpon che chung thams cad la bka' khrid dngos brgyud nas nan tan chen pos bstsal/_mdor na rgyal tshab rin po che dgongs pa rdzogs nas smin grol chos kyi phrin las rje 'dis gtso bor bskyangs bas zhe chen dgon ma lag gi dbus kun la mkhas btsun bzang po'i slob tshogs rgya cher byung*/_khyad par rang dgon bshad sgrub kyi sde gnyis la chos kyi rgyal po smin gling sku mched dang*/_'jam mgon mi pham rin po che/_mkhas grub kyi dbang phyug rgyal tshab rin po che rnams kyi phyag bzhes ltar kun mkhyen rong klong gi bka' srol sgra ji bzhin du bskyangs pas snga 'gyur bstan pa'i srog rtsa tshugs/_bshad grwa chen po dang dgon gzhung gi sgrub mchod khag la nyams gsos mchod thebs rgya cher bstsal/_mdzad pa'i gtso bor sgrub pa nyams bzhes dang chos 'chad nyan la mdzad pas skyabs mchog rab 'byams drug pa dang*/_rgyal tshab rin po che'i mchog sprul/_sku dbon dgon stod sprul sku/_dbon sprul sku phreng gsum pa/_'bar chung sprul sku/_gus mkhyen sprul mang+ga la sogs zhe chen dgon pa gzhung zur gyi sprul sku/_mkhan slob thams cad dang*/_mkhas dbang blo gros rab gsal/_mkhan po gang shar dbang po sogs sde snod 'dzin pa/_zhe chen sgrub chen bcu gsum gyi bye brag mgon bla kun bzang gsang sngags kyi skye ba sgrub brtson bla ma pad+ma 'od zer dang*/_pad+ma tshe sgrub zhe chen dgon gyi grwa btsun sgrub pa po chos nyid rgya mtsho zhes pa rje'i zhal slob tu gyur pa nyams len can zhig yod pa spros bcas tshes bcu'i 'cham dpon gyi skabs dbang chen he ru ka'i nga rgyal bzung ste phebs pas khrom tshogs thams cad rang dbang med par sa la sdod ma tshugs par 'grengs te gnas pa dang*/_rang nyid la'ang rig pa chos nyid las ma g.yos pas gar gyi rnam 'gyur gyi rtsis grangs sogs rnam rtog med kyang nor 'khrul ma byung ba sogs nyams rtogs rmad du byung ba'i kun spang rnal 'byor pa du ma dang*/_kun gzigs mkhyen sprul rin po che chos kyi blo gros mchog nas kyang bka' ma tshogs chen 'dus pa 'jam mgon mkhyen brtse rin po che/_so ye shes dbang phyug las nye brgyud kyi brgyud pa rmad du byung ba'i dbang chen dang*/_bka' brgyad bde 'dus kyi dbang chen/_rab 'byams gnyis pa 'gyur med kun bzang rnam rgyal gyi bka' 'bum pod dgu/_rgyal tshab rin po che'i gsung rtsom du ma'i ljags lung bcas gsan pa dang*/_rgyal dbang karma pa bcu drug pa chen por mdzod bdun yongs rdzogs kyi ljags lung dang*/_dpal spungs byams mgon si tu rin po che pad+ma dbang mchog_/gnas nang dpa' bo rin po che dang*/_dpal spungs mkhyen brtse sogs mkhas grub du ma la mi pham rin po che'i bka' 'bum gyi lung zhib rgyas/_rgyal sras 'jam mgon mchog sprul dang*/_smin gling mkhan rin po che sogs la rgyal tshab rin po che'i bka' 'bum gyi lung*/_snga rjes rin chen gter mdzod chen po'i dbang khrid lan gsum/_bka' brgyud sngags mdzod/_rgya chen bka' mdzod/_shes bya kun khyab/_nang brtag rgyud gsum/_bka' ma mdo sgyu sems gsum/_smin gling zab gter skor dang*/_sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang gi dbang lung snga rjes lan du ma/_snying thig ya bzhi'i dbang khrid dang*/_rdor sems thugs kyi sgrub pa'i dbang khrid sogs rgyun mi chad par gsungs/_dgung grangs lnga bcu rtsa drug bzhes pa bla ma'i dgung keg gi sku tshe'i gegs rkyen sel ba dang*/_dus kyi 'gyur ba la dgongs te kong po'i sbas gnas thams cad la gnas gzigs dang bcas rgyal tshab mchog sprul rin po che dang lhan rgyas su phebs/_rim gyis lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang*/_gdan sa chen po mtshur phu dang*/_gnas nang*/_'og min o rgyan smin grol gling bcas la phebs bzhugs rgyun ring por gnang nas mkhas grub skyes chen gyi tshogs la smin grol gyi chos skyes 'bul ba dang*/_thugs dam gyi bka' 'phros nang ma'i mdzad pa'i phrin las ngo mtshar che bar bskyangs bzhin pa'i mthar rgya dmar gyi khri mun du tshud pas thugs dam la bogs 'byin che bar byung zhes gsungs pa thos shing mthar dgongs pa dbyings su bsdus skad thos pa'o/__/mkhan po blo gros rab gsal ni skyabs rje rgyal tshab rin po che'i dbon brgyud du 'khrungs/_skyes nas ring po ma lon par rgyal tshab rin po che'i mdun bcar bas dbu skra khams zho le ba yod pa phyag gi byug nas bu chung khams mgo 'dis zhe chen pa'i bstan pa la phan thog par 'ong*/_ming blo gros rab gsal thogs gsungs/_sku chung ngu nas zhe chen tshogs gral du phebs/_kong sprul rin po che'i nye gnas mdzad de smin lugs kyi cho ga phyag len/_gar dbyangs rol mo/_gtor bzo dkar rgyan sogs legs par mkhyen/_skyabs rje rgyal tshab rin po che las rten sdom pa gsum/_gdams ngag rin po che'i mdzod/_snga 'gyur bka' gter sogs smin grol zab rgyas du ma gsan/_dge tshul gyi bslab bya phog pa'i skabs mtshan 'gyur med bshad sgrub rgyal mtshan du gsol/_mkhan chen kun dpal/_dge mang mkhan rin po che sgra dbyangs/_mkhan rig 'dzin 'od zer/_kaHthog mkhan nus ldan sogs las dbu ma rgyan rtsa 'grel/_sher 'grel ke ta ka/_mi pham rin po che'i brgal lan skor/_dbu ma/_sher phyin/_'dul mngon/_sgyu 'phrul gsang snying 'grel chen skor sogs la gsan sbyang phul du phyin/_rgyal tshab mchog sprul bzhi pa'i yongs 'dzin rgyun ring gnang ste gsan bsam gtsos dam pa'i ngang tshul gyi yon tan yongs su rdzogs pa mdzad/_mdo sngags kyi gzhung rnams gsan sbyang rdzogs pa'i tshe rgyal tshab rin po che'i mdun sgyu 'phrul gsang snying gi bshad rgyugs phul bas/_sngon rabs kyi snga 'gyur ba'i mkhas pa rnams tshig don gnyis ka la mkhas pa yin/_deng sang tshig la mkhas pa mang bas khyod kyang tshig la mkhas pa zhig 'ong bar 'dug_/gang ltar yang zhe chen pa'i mkhan po zhig gi ming btags pa yin gsungs nas rje nyid kyi bzhes pa'i paN zhwa rna ring zhig gnang*/_de nyid bla ma'i gdams ngag tu go nas nyams len rtse gcig tu brtson pa bskyed pa'i skabs gu ru rin po che'i zhal mthong ba'i rkyen gyis rtogs pa tshad la phebs/_'jam mgon mkhyen brtse rin po che chos kyi blo gros las kyang snying thig ya bzhi/_smin gling gter chen rin po che'i chos skor yongs rdzogs/_sa skya'i lam 'bras kyi dbang khrid yongs rdzogs rgyal tshab mchog sprul dang lhan du gsan skabs/_mkhyen brtse rin po che thugs spro la phebs skabs sogs su brag g.yab mkhan po blo gros sogs dang brtsad pas mkhan pos sher phyin la mkhas pa'i phul du phyin par 'dug ces bsngags brjod mdzad/_yon tan rin po che'i mdzod rtsa ba dang*/_mkhan chen yon tan rgya mtsho'i 'grel chen nyi zla'i 'od zer pod gnyis ka thugs nas gsungs/_zhe chen bshad grwar mkhan po rgyun ring po dang*/_mdo khams bka' brgyud kyi gdan sa chen po khra 'gu bshad sgrub chos gling du lo lnga bzhugs nas bshad grwa'i rgyun btsugs par mdzad pas/_zhe chen dgon gyi mchog sprul dang*/_mkhan po rnams dang*/_khra 'gu sprul pa'i sku dang*/_byang rdza rgyud dang*/_bal yul/_shar khum bu tshun chad nas slob tshogs sde snod 'dzin pa du ma byung ba dang*/_de nyid kyi sku mched mkhan po gang shar dbang po yang thog mar btsas pa'i ming byang chub rdo rje zhes pa rgyal tshab rin po ches bstsal ba rdza ri 'gul gong ma'i gsang mtshan byang chub rdo rje zhes grags pas de'i sprul skur grags/_chos sgor zhugs pa'i mtshan 'gyur med tshul khrims gnang*/_zhe chen pa'i bsgrigs lam la zhugs nas kaHthog mkhan nus ldan gtso bor gyur pa las mdo sngags rig gnas dang bcas pa gsan sbyang mdzad pas skyes sbyangs kyi mkhyen pa'i dkyil 'khor yongs su rdzogs te/_mkhas pa'i grags pas khyab/_kong sprul rin po che las sdom pa gsum/_gdams mdzod/_rin chen gter mdzod sogs mdzod chen lnga/_smin gling gter chen chos skor sogs smin grol mtha' yas pa gsan/_zhe chen bshad grwa'i mkhan po lo du mar mdzad skabs shin tu bsnyun te gsung 'byon mi nus par gyur pa la kong sprul rin po ches bka' bsgo byin rlabs kyis bar chad bsal zhing mtshan gang shar dbang por gsol/_thugs dam nyams rtogs kyi rtsal rdzogs pas kun gzigs mkhyen brtse rin po cher rtogs 'bul mdzad rjes zhe chen mkhan po gang shar mkhas par yongs su grags kyang mkhas pas ma tshad sgom chen kyang red 'dug ces gus la bka' gnang*/_zur mang rnam rgyal rtse'i gar dbang rin po che/_zur mang drung rin po che'i dbus rang dgon ma lag gi sprul sku/_mkhan po du ma sogs bstan pa 'dzin pa'i skyes bu mang du byung*/_phyis zur mang bdud rtsi dil du phebs nas bshad grwa gsar 'dzugs gnang zhing sku tshe'i smad du rig pa brtul zhugs kyi spyod pas theg mchog rdzogs pa chen po'i chos 'khor rgya cher bskor ba'i phrin las rmad du byung yang mkhan chen sku mched gnyis ka mtha' dmag gis ngan g.yos bkrongs par thos so/__/zhe chen kong sprul rin po ches 'jam mgon mi pham rin po che dgongs pa rdzogs pa'i gnas go thi ri khrod du phebs nas mi pham rin po che'i gzim spyil du bzhugs te gdung shugs kyis gsol ba yang yang btab nas bstan pa rgyas pa'i smon lam mdzad pa'i nub mnal lam mi pham rin po che mjal nas khyed la rtse gcig tu gsol ba btab kyang dpe cha 'chad nyan nus pa'i gang zag su yang ma byung*/_khyed kyi sprul pa zhig phebs dgos zhus pas/_nga'i sprul pa gsum zhe chen du btang yod gsungs byung ba mkhan po 'di gnyis min nam/_gcig nga'i tsha po shes rab 'gran bral zhig yod kyang tshe yi bar chad byung song zhes kong sprul rin po ches zhal las thos/_'jam mgon rdo rje 'chang rnam gnyis kyi thugs sras mkhas grub kyi tshogs rgyu skar lta bu las kun gyi thu bor byon cing*/_thams cad mkhyen gzigs mi pham rin po che'i don gyi rgyal tshab tu zhal chems bstsal zhing dgongs pa gtad pa'i skyabs rje rgyal tshab rin po che dang*/_'jam mgon mchog sprul yab sras 'di gnyis kyi bka' drin las chos kyi rgyal po zhe chen pa'i bstan pa dang*/_kun mkhyen bla ma mi pham rin po che'i bzhed srol dri ma med pa 'dzin pa'i skyes chen kong sprul rin po che'i sku mched zhe chen dgon stod sprul sku zhes don la rab 'byams sku phreng gsum pa'i sku sprul gyi bye brag tu gyur pa sku phreng gnyis pa mkhyen rtogs rmad du byung bas smin gling gter chen rin po che'i chos skor yongs rdzogs spar du bskrun/_sgrub sde gsar tshugs dang sgrub mchod du ma'i mchod rgyun bsring*/_dge 'dun stong phrag longs bas bka' brgyad kyi sgrub chen sman sgrub bcas btsugs pa sogs bstan rgyun la phrin las che bar byung*/_rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi dbon brgyud du 'khrungs pa'i 'bar chung sprul sku 'gyur med gzhan phan/_dbon sprul sku phreng gsum pa/_lo chen sprul pa'i sku/_mi pham rin po che'i mchog sprul gong ma'i dbon rgyud du 'khrungs pa sogs kun kyang rten sdom pa gsum gyi bslab khrims gtsang ba snga 'gyur bka' ma mdo sgyu sems gsum rtsa ba yan lag gi rgyud sde'i skor/_sgrub sde la rin chen gter mdzod chen po dang*/_bka' dgongs phur gsum/_snying thig ya bzhi/_chos kyi rgyal po smin gling pa'i bka' srol gter kha gsar rnying gi rtsa ba gsum gyi sgrub skor spyi bye brag gi dbang khrid/_rgyab brten yig cha yongs rdzogs bcas kyi bshad khrid/_gdams ngag rin po che'i mdzod/_bka' brgyud sngags mdzod/_rgya chen bka' mdzod/_shes bya kun khyab rtsa 'grel/_sgrub thabs rin chen kun las btus pa/_snga 'gyur bka' ma'i gzhung pod/_rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che dang*/_rnying ma rgyud 'bum/_kun mkhyen rong klong rnam gnyis/_smin gling sku mched/_'jigs med gling pa/_dpal sprul rin po che dang*/_kaHthog dge rtse paN+Di ta/_'jam mgon mi pham rnam rgyal/_rgyal tshab sku phreng gong 'og gi gsungs rtsom gyis mtshon pa'i dbang lung gi rgyun dkon la gal che ba'i rigs dang*/_mdo sngags rig gnas dang bcas pa'i skor gsan sbyang legs par gnang*/_rang lugs kyi lta sgom spyod pa'i rnam gzhag dang*/_sgrub phrin gyi phyag bzhes rig 'dzin brgyud pa'i bka' srol ma nyams pa mkhyen cing rgyud lung man ngag kun mthun kun las 'phags pa 'og min o rgyan smin grol gling gi phyag rgyun kho na thugs kyi gtsigs su mdzad/_rgyal bstan gyi snying po bshad sgrub las gsum gyis spel ba la thugs mthun khrims gtsang ba'i dam pa'i skyes chen sha stag tu byon pa dang*/_gzhan zhe chen gyi dgon lag phug dgon/_'ju mo hor dgon/_sib mda' bkra shis chos gling*/_gshong nag dgon/_byang mtsho sngon phyogs sgo me'i sngags dgon du ma sogs dgon lag rnams su bstan la bya ba nus pa'i skyes bu du ma byon par nges kyang mtshan dang rnam thar 'ol tshod kyis zhib bkod ma nus pa bcas zhar las 'phros pa'o/__/mtho ris mdun sar rtsen pa'i lha phrug dang*/_/mdzes sdug pad tshal nyul ba'i bung ba bzhin/_/smon lam dus bab 'phags tshogs rnam thar dpal/_/phan tshun 'gran pa bzhin du mdzes par ngoms/_/de tshul drang por smra ba'i gtam 'di yang*/_/gzur gnas chos rjes 'brang ba'i blo ldan la/_/lha yi rnga sgra'i dbyangs snyan ji bzhin du/_/kun dga'i dus ston sbyin snyam legs par bris/_/brjod bya rmad byung dam pa'i ngang tshul dri med gser sbyangs btso ma bzhin/_/rjod byed tshig phreng sgro skur bral ba drang por smra ba'i ngag gi rgyan/_don ldan bgyi ba'i rnam dkar chu klung rab gtsang brgyad ldan lha'i chu bos/_/bstan 'gro'i rin chen sa gzhi mdzes byas kun kyang tshul der 'dun gyur cig_/bdag kyang deng nas tshe rabs kun tu 'khor lo'i dbang phyug bla ma rje'i/_/zhabs sen me tog thod du mi 'bral mnyes pa gsum gyi bsnyen bkur gyis/_/don gnyis mthar phyin thugs kyi mdzod brtol dgongs klong gcig tu byang chub nas/_/sku bzhi'i go 'phang bde blag 'grub pa'i bkra shis dge mtshan rgyas gyur cig_/ces pa'ang khyab bdag dpal mgon bla ma'i gsung rdo rje bdud rtsi'i skyes kyi cha shas sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi chos 'byung legs bshad pad+ma dkar po'i rdzing bu'i zhal skong gi tshul du 'di ltar 'bri bar 'dun pa dang*/_rje btsun bla ma yab sras kyi zhal slob dad blo rmad byung 'jigs med tshe mchog rdo rje nas kyang yang yang bskul ba dang*/_sde snod 'dzin pa mkhan po thub bstan brtson 'grus phun tshogs nas kyang myur du gyis zhes gsung bskul mdzad pa bzhin/_nges gsang chos kyi 'byung gnas mdo khams zhe chen pa'i rdo rje'i slob bu'i tha chung*/_bstan pa ris med la dad cing snga 'gyur bka' gter gyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad blo phra mo thob pa 'jam mgon mkhyen brtse'i sprul ming 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan phrin las grub pa'i sdes lho phyogs sA la'i sman ljongs dpal ldan 'brug pa'i rgyal khab kyi sa yi thig le spa gro stag tshang seng ge bsam 'grub kyi rdo rje'i gnas chen gos dang gong ba bzhin 'dabs 'brel ba'i skyer chu'i gtsug lag khang gi nye zhol rang gnas bsam gtan gyi khang bu phun tshogs bkra shis dga' 'khyil nas dbu brtsams/_phun tshogs chos kyi gling gi skyed tshal du chu bya'i gnam lo gsar tshes kyi dga' ston du grub par bgyis pa 'dis kyang rgyal ba'i bstan pa rin po che yun ring du gnas pas snyigs ma'i yid can mtha' dag rnam dkar gyi dpal 'byor phun sum tshogs pas phan bde'i dga' ston zad mi shes pa dang*/_bdag kyang skye kun bla ma mchog dang mi 'bral bas sku gsum bde ba chen por ngal 'tsho mchog tu thob pa'i rgyur kho nar gyur cig__/sarba mang+ga la~M/_dge'o/__//

Footnotes

Other Information