JKW-KABUM-11-DA-005-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།
Wylie title kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel JKW-KABUM-11-DA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 5, Text 1, Pages 157-178 (Folios 1a to 11b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 11: 157-178. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro  ·  Liturgy - ngag 'don  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs  ·  Mahamudra - phyag rgya chen po
Cycle བོ་དོང་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ (bo dong lugs phyag chen lhan skyes)
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Kun_mkhyen_bo_dong_pa%27i_lugs_kyi_phyag_rgya_chen_po_lhan_cig_skyes_sbyor_dang_zab_gsal_dbyer_med_zung_du_%27jug_pa%27i_sngon_%27gro%27i_ngag_%27don_ma_rig_mun_sel
Colophon

དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་། ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་འདིའང་། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་གཞེས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

de ltar kun mkhyen bo dong pa nas brgyud pa'i gdams pa khyad par can phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang /__zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don 'di'ang /_bla ma brgyud pa'i phyag gzhes las ji ltar 'byung ba bzhin dag par bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུངས་པ་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཤིན་ཏུ་མྱུར་ལམ་ཚེ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ལ་འབད་པར་བྱེད་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་དང་གསུམ་གྱི་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། མ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལོང་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཚར་གང་མང་བརྗོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ༴ འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར༴ རྟོགས་པས་བདག་གྲོལ་བར༴ ཐུགས་རྗེས་གཞན་གྲོལ་བར༴ རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར༴ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར༴ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །མ་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །འགྲོ་རྣམས་ཚད་མེད་བཞི་ལ་གནས་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་རྗེས་སུ། སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ཐེར་གསོག་སྐབས་ཡིན་ན་ཕྱག་རེ་དང་སྐྱབས་འགྲོ་ཚར་རེ་སྦྲགས་པའི་འབུམ་འགྲོ་བ་བྱེད་པའི་ངག་འདོན་ནི། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་དམ་པའི་ཆོས། །ཚོགས་མཆོག་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ལ་གྲངས་འཛིན་པས་བསག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། །ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་རབ་བྱས། །འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འཚེར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དཀར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད། །ཞབས་གཉིས་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཡབ་ལ་འཁྲིལ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དང་། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་རྣམ་པར་སྤྲས། །རིན་ཆེན་རུས་པ་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །གནས་གསུམ་དག་ཏུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར། །ཡིག་བརྒྱས་གཡས་བསྐོར་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་བདག་གི་ཚངས་བུག་ཞུགས། །ཐོག་མཐའ་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྒྱུ་ལུས་ཤེལ་གོང་ཕྱིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏཱེ་ནོ་པ། ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་སྟེ། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར། ཅེས་ཅི་གནས་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཐར། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །ཁྱེད་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་ཤོག །རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་མཛད་དང་ཞིང་ཁམས་སོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བར། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། བདག་ཉིད་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མར་གསལ་བ་ཡི། །མཐོ་ལ་ཡངས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །བྷྲཱུྃ་ལས་སེང་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་ཁྲི་ཉིད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་སྟེང་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། །ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་རབ་བྱས། །འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ནི། །སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །པང་ན་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས། །བྷ་ག་རུབ་ཅིང་བདེ་བའི་ནུ་འབུར་རྒྱས། །བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད། །ཞབས་གཉིས་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཡབ་ལ་འཁྲིལ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དང་། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་རྣམ་པར་སྤྲས། །རིན་ཆེན་རུས་པ་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་གསོལ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་དབྱིངས་ན་རོལ། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཞལ་འཛུམ་དགྱེས་པའི་སྤྱན་གཉིས་བདག་ལ་གཟིགས། །དཔྲལ་མགྲིན་སྙིང་གར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལས། །གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་ཀྱང་། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་བཞིན་པས་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པར་མོས་པས། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མའི་སྐུ་ནི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །མཛེས་ཤིང་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མའི་གསུང་ནི་ཚངས་པའི་དབྱངས། །འགག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་ལོག་ལྟ་འཇོམས་མཛད་པ། །བླ་མའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མའི་ཐུགས་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ངང་ཚུལ་ཅན། །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལ་ལེགས་གནས་པ། །བླ་མའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ཡིན། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕ་མཁྱེན་པས་གཟིགས་ཤིག་སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཅན། །བརྩེ་བས་དགོངས་མཛོད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མཁྱེན་བརྩེའི་མངའ་བདག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ཡིད་འཕྲོག་རབ་མཛེས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་དཔལ། །འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཚར་ཅི་མང་དང་། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱི་མཐར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་། ཡན་ལག་བདུན་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་འོས་ཀུན་འདུས་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་དུ། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་ནས་ཚོགས་གསོག་མཆོད་པའི་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པས། སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ཛམྦུ་གླིང་། ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཤར་དུ་ལུས་དང་ལུས་འཕགས། ལྷོར་རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་ཏུ་ཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། བྱང་དུ་སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་བཅས་པའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ཉིད། དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང་། སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་བའི་ཆེད་དུ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བར་བགྱི། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྤྱོད་པར་ཤོག །མཉེས་ཕྱིར་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་པར། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བ་དང་། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་ཤོག །ཨོཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་འཆར་བ་དང་། །ཡུལ་སྣང་སྟོང་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་རུ། །བདག་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཤར་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཏི་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཕུ་ལླ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་རུ། མཁས་པ་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་ལ་གསོལ་བ༴ ལྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་གི་དགོན་པ་རུ། །སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ༴ །ནུབ་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ། །དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ༴ ཤར་དྭགས་ལ་སྒམ་པོའི་དགོན་པ་རུ། །བཀའ་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་ལ་གསོལ༴ དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་ཡི་མཐའ་རྩ་རུ། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་པ་རྡོར་རྒྱལ་ལ༴ གནས་སྣ་ཕུ་ཆོས་ལུང་གི་དགོན་པ་རུ། །གྲུབ་ཐོབ་གླིང་ཆེན་རས་པ་ལ༴ འབྲུག་ར་ལུང་གཉིས་ཀྱི་གདན་ས་རུ། །འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ལ༴ གནས་ཤྲཱི་རྒོད་ཚང་གི་དབེན་གནས་སུ། །རྒོད་ཚང་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལ༴ གནས་ལྷ་གདོང་དཔལ་གྱི་དགོན་པ་རུ། །རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་ཆོས་རྗེ་ལ༴ གནས་ཕྱོགས་མེད་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ། །ཐུགས་སྲས་སྤྱན་སྔ་རིན་ལྡན་ལ༴ གནས་ཤྲཱི་ཟུར་ཕུག་གི་དགོན་པ་རུ། །ཀུན་མཁྱེན་ཟུར་ཕུག་ཆོས་རྗེ་ལ༴ མུས་མཐའ་གོང་དཔལ་གྱི་དགོན་པ་རུ། །བླ་མ་གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ༴ མུས་ཤུག་གུ་ཚལ་གྱི་དགོན་པ་རུ། །བླ་མ་ཤེས་རབ་འབུམ་པ་ལ༴ གནས་དངུལ་ཆུ་ཆོས་རྫོང་གི་དགོན་པ་རུ། །སྐྱེས་མཆོག་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ལ༴ བྱང་བསམ་གཏན་གླིང་གི་དགོན་པ་རུ། །འཁྲུལ་ཞིག་ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེ་ལ༴ གནས་བོ་དོང་ཨེ་ཡི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །པཎ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ༴ གནས་དཔལ་མོ་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་དགོན་པ་རུ། །འཇིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ༴ གནས་སྟག་ལུང་ཆོས་ཀྱི་དགོན་པ་རུ། །སྟག་ལུང་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ༴ གནས་མངོན་དགའ་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཆི་མེད་དཔལ་བཟང་ལ༴ གནས་བསམ་སྡིངས་ཌཱ་ཀིའི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་བཙུན་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ་ལ༴ གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ལ༴ ། གནས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །ཀུན་མཁྱེན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ༴ གནས་ཆོས་འཁོར་རྩེ་ཡི་དབེན་གནས་སུ། །རྒྱལ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ༴ གནས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་ཆོས་གྲྭ་རུ། །འགྲོ་མགོན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལ༴ གནས་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །དྲིན་ཆེན་འདུས་ཆེན་རབ་རྒྱས་ལ༴ གནས་ཟབ་གསལ་སྐྱིད་པའི་ཡང་རྩེ་རུ། །སྐྱབས་མགོན་སྐུ་མཆེད་རྣམ་གཉིས་ལ༴ གནས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་དབེན་གནས་སུ། །བརྟུལ་ཞུགས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ༴ གནས་ལྷ་རྩེ་བླ་མའི་གདན་ས་རུ། །སྐལ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་ལ༴ གནས་སྦྱོར་རྩེ་བླ་མའི་གདན་ས་རུ། །བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་རྣམ་གཉིས་ལ༴ གནས་བསམ་འགྲུབ་ཆོས་སྡིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ལ༴ གནས་སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ༴ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༴ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་གཞལ་ཡས་སུ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༴ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་སུ། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལ༴ དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་གཞལ་ཡས་སུ། །རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་འཆར་བ་དང་། །ཡུལ་སྣང་སྟོང་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་རུ། །བདག་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡང་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གཅིག་ལ། འཇིགས་བྲལ་ཡན་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ། འཇིགས་བྲལ་ནས་ཤངས་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། བོ་དོང་ལྕོག་གྲྭ་ཡབ་སྲས་ལ་བརྒྱུད་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་སོགས་དང་། ཟབ་གསལ་བརྒྱུད་པ་ཟུང་འཇུག་མཁའ་དབྱིངས་མ་སོགས་ལ་ཚན་མང་བར་མཆིས་ཀྱང་། རྒྱུན་དུ་སྐབས་འདིར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པར་བཀའ་བབས་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཟབ་གསལ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །གནས་འོག་མིན་རྡུལ་བྲལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །སེམས་བློ་འདས་རྗེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་རང་བྱུང་མཁའ་སྤྱོད་ཕོ་བྲང་དུ། །མ་དྭངས་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་བདག་མེད་མ། །ཁྱེད་བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ། །སེམས་གཉིས་མེད་ལྷན་ཅིག༴ གནས་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ན་ལེནྡྲར། །རྗེ་མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་བིཪྺ་པ། །ཁྱེད་བརྟུལ་ཞུགས་ནུས་པས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །སེམས་རང་རིག་གཉུག་མར༴ གནས་གསང་འདུས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་བོ་དོང་པ། །ཁྱེད་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་བཀའ་དྲིན་ཅན། །སེམས་གང་ཤར་ལྷན་ཅིག༴ གནས་འཁོར་འདས་རྟེན་འབྲེལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་འཇའ་ལུས་སྐུ་བརྙེས་བསོད་ནམས་མཆོག །ཁྱོད་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཐུགས་མཆོག་སྐུ། །སེམས་འགག་མེད་རོལ་པར༴ གནས་རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པས་མཛེས་པ་ན། །རྗེ་དུས་གསུམ་རྣམ་མཁྱེན་མཻ་ཏྲིའི་མཚན། །ཁྱེད་འགྲོས་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིས་བསྐོར། །སེམས་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད༴ གནས་མེ་ལོང་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་འདོད་གུའི་དབང་སྒྱུར་པདྨ་ཀར། །ཁྱེད་ལྷ་མིའི་གཙུག་རྒྱན་སྲིད་ཞིའི་མགོན། །སེམས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད༴ གནས་མཁའ་འགྲོའི་ཕོ་བྲང་ཤུགས་གསེབ་ཏུ། །རྗེ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ལྕགས་ནང་བ། །ཁྱེད་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་དྭངས་མའི་སྐུ། །སེམས་དག་པ་རྩེ་གཅིག༴ གནས་ཤེལ་དཀར་ལྕོག་བུའི་ཕོ་བྲང་དུ། རྗེ་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཁྱེད་ཅི་མཛད་དཔག་མེད་འགྲོ་བའི་མགོན། །ཡིད་བཅོས་མ་མིན་པར༴ གནས་ཡང་དག་ངེས་དོན་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་མོས་གུས་མཐར་ཕྱིན་རཏྣའི་མཚན། །ཁྱེད་སྔོན་བསགས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པར། །སེམས་ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག༴ གནས་སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྗེ་སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་འདུས་ཆེན་པ། །ཁྱེད་ཁྱབ་གདལ་མི་ཤིགས་ཆེན་པོའི་སྐུ། །སེམས་རྩེ་གཅིག་གདུང་བས༴ གནས་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་སྐུ་མཆེད་ཟུང་། །ཁྱེད་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤར། །སེམས་རྩེ་གཅིག་གདུང་བས༴ གནས་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་སྐྱབས་གསུམ་གཅིག་འདུས་ཕྲིན་ལས་དབང་། །ཁྱེད་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དུ་གྱུར། །སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག༴ གནས་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཕོ་བྲང་དུ། །རྗེ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཞབས། །ཁྱེད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དུ་ཤར། །སེམས་མོས་གདུང་གཡོ་མེད༴ གནས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཡང་སྟེང་ན། །རྗེ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་རོལ་པ་རྩལ། །ཁྱེད་ཡང་གསང་འདུས་རྟེན་མགོན་གཅིག་པུ། །སེམས་ཁ་ཞེ་བྲལ་བར༴ གནས་ཌཱ་ཀིའི་གནས་མཆོག་བསམ་སྡིངས་སུ། །མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བཟང་སྐྱོང་མ། །ཁྱེད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དོན་སྟོན་མ། །ཡིད་གཉིས་འཛིན་སྤངས་ཏེ༴ གནས་སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་། །མགོན་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག །ཁྱེད་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་རིན་པོ་ཆེར། །ཡིད་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་ཟབ་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ། །དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡི་དམ་ལྷ། །ཁྱེད་ཟུང་འཇུག་དོན་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །སེམས་ཤར་གྲོལ་དབྱེར་མེད༴ བདག་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་ཕྱོགས་མེད་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ། །ཡིད་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྤུན། །གྲོགས་མཐའ་བྲལ་དབྱེར་མེད་ཆོས་མཛད་པ། །སེམས་དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད༴ ཞིང་དག་པ་རབ་འབྱམས་བྱིན་གྱིས༴ ཆོས་སྣང་ཞིང་སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་སྣང་། །ཆོས་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་སྐུ། །ཕ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་ཟབ་གསལ་རྟོགས་པར་བྱིན༴ དྭངས་མ་སྐུ་ཡི་ངོ་བོར་བྱིན༴ ཆོས་གྲགས་ཤིང་སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་གྲགས། །ཆོས་གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་གསུང་། །ཕ་བླ་མའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ༴ གསུང་ཟབ་གསལ་རྟོགས་པར་བྱིན༴ དྭངས་མ་གསུང་གི་ངོ་བོར་བྱིན༴ ཆོས་བདེ་ཞིང་སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་བདེ། །ཆོས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་ཐུགས། །ཕ་བླ་མའི་ཐུགས་ལ་གསོལ༴ ཐུགས་ཟབ་གསལ་རྟོགས་པར་བྱིན༴ དྭངས་མ་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན༴ འཁོར་བའི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་མྱང་འདས་ཆོས་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཁྱབ་གདལ་རོ་གཅིག་ཏུ། །གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐོབ་ཤོག །ཟབ་གསལ་གསོལ་འདེབས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་དབང་བླང་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་ལ་བདེ་དྲོད་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མའི་དཔྲལ་བའི་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ། །སྐུ་ལས་ཀྱང་སྐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། །ལུས་ལ་ཐིམ་པས་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་བྱང་ཞིང་དག །སྐུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿདམར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཐིམ། ཞལ་ནས་ཀྱང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། ངག་ལ་ཐིམ་པས་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ངག་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་བྱང་ཞིང་དག །གསུང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། །ལམ་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ། གཞན་ཡང་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཌཱ་མ་རུ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་མཚན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། ཡིད་ལ་ཐིམ་པས་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་བྱང་ཞིང་དག །ཐུགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། །ལམ་ཕོ་ཉ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་མར་ཞུ། ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཡར་འོད་དུ་ཡལ། ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་པ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་རྗེས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། བསྔོ་སྨོན་ནི། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་གི། །དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིར་དབང་མཆོག་བཞི་ཞུས་ནས། །དྲི་མ་རྣམ་བཞི་དག་ནས་རྒྱུད་བཞི་སྨིན། །འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དགེ་བ་གང་བསགས་ཆེན་པོའི་ནུས་མཐུ་དང་། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་གིས་དབང་བཞི་བླངས་པ་འདི་དག་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་ནི་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་མཛད་དང་ཞིང་ཁམས་སོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེད་རྣམས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་། ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་འདིའང་། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་གཞེས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel/ @#/__/kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel zhes bya ba bzhugs so//__// oM swasti sid+d+haM/__dpal de kho na nyid 'dus pa'i rgya mtsho'i gsung rab thams cad kyi snying po'i bcud phyungs pa zab khrid chos skor dgu las/__shin tu myur lam tshe gcig gis sangs rgyas sgrub par byed pa'i gdams pa phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor gyi rim pa la 'bad par byed pa la sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes dang gsum gyi dang po skyabs su 'gro ba ni/__ma nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma sangs rgyas chos kyi sku la skyabs su mchi'o/__/ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma longs spyod rdzogs pa'i sku la skyabs su mchi'o/__/ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma thugs rje sprul pa'i sku la skyabs su mchi'o/__/ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma ngo bo nyid kyi sku la skyabs su mchi'o/__/zhes long skabs dang bstun nas tshar gang mang brjod/__sems can thams cad kyi blo chos su 'gro bar byin gyis rlobs/__/chos lam du longs par byin gyis rlobs/__/lam 'khrul pa sel ba=__'khrul pa ye shes su 'char bar=__rtogs pas bdag grol bar=__thugs rjes gzhan grol bar=__rten 'brel thabs la mkhas par=__'brel tshad don dang ldan par=__phyag rgya chen po mchog gi dngos grub tshe 'di nyid la thob par byin gyis rlobs/__/sems bskyed pa ni/__bla ma sangs rgyas chos dang dge 'dun la/__/deng nas byang chub bar du bdag skyabs mchi/__/ma gyur sems can rnams ni bsgral bya'i phyir/__/theg chen byang chub mchog tu sems bskyed nas/__/'gro rnams tshad med bzhi la gnas par shog__/ces pa'i rjes su/__sngon 'gro 'bum ther gsog skabs yin na phyag re dang skyabs 'gro tshar re sbrags pa'i 'bum 'gro ba byed pa'i ngag 'don ni/__na mo/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/bla ma sangs rgyas dam pa'i chos/__/tshogs mchog yi dam dkyil 'khor lha/__/srung ma'i tshogs la skyabs su mchi/__/zhes pa 'di nyid la grangs 'dzin pas bsag__/rdo rje sems dpa'i sgom bzlas ni/__rang gi spyi bor pad zla'i gdan steng du/__/hU~M las rdo rje dkar po rtse lnga pa/__/lte bar hU~M gis mtshan las 'od zer 'phros/__/'phags pa mchod cing sems can don rab byas/__/'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las/__/rdo rje sems dpa' sku mdog dkar la 'tsher/__/zhal gcig phyag gnyis rdo rje dril bu 'dzin/__/bde ba'i nyams ldan rdo rje snyems ma dkar/__/zhal gcig phyag gnyis gri thod 'dzin pas 'khyud/__/zhabs gnyis pad+ma'i skyil krung yab la 'khril/__/yab yum gnyis ka'ang mtshan bzang so gnyis dang /__/dpe byad bzang po brgyad cus rnam par spras/__/rin chen rus pa sna tshogs rgyan gyis mdzes/__/gnas gsum dag tu oM AHhU~M gis mtshan/__/hU~M las 'od 'phros phyogs bcu'i sangs rgyas rnams/__/rdo rje sems dpa'i rnam par spyan drangs nas/__/ye shes dam tshig pa dang dbyer med gyur/__/rdo rje sems dpa'i thugs kar hU~M yig mthar/__/yig brgyas g.yas bskor yab yum sbyor mtshams nas/__/bdud rtsi'i rgyun babs bdag gi tshangs bug zhugs/__/thog mtha' med nas bsags pa'i sdig sgrib dag__/sgyu lus shel gong phyis pa lta bur gyur/__/oM badz+ra satwa sa ma ya/__ma nu pA la ya/__badz+ra satwa tA+e no pa/__tiSh+Tha dr-i D+ho me b+ha wa/__su to Sh+yo me b+ha wa/__su po Sh+yo me b+ha wa/__a nu rak+to me b+ha wa/__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha/__sarba karma su tsa me tsit+taM shri yaM ku ru hU~M/__ha ha ha ha hoH__b+ha ga wAn sarba ta thA ga ta badz+ra mA me muny+tsa badz+ri b+ha wa ma hA sa ma ya satwa AH__zhes ci nus bzlas mthar/__mgon po bdag ni mi shes rmongs pa ste/__/dam tshig las ni 'gal zhing nyams/__/bla ma mgon pos skyabs mdzod cig__/gtso bo rdo rje 'dzin pa ste/__/thugs rje chen po'i bdag nyid can/__/'gro ba'i gtso la bdag skyabs mchi/__/sku gsung thugs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams chag thams cad mthol lo bshags so/__/sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad rtsa ba nas byang zhing dag par mdzad du gsol/__zhes gsol ba btab pas rdo rje sems dpa' yab yum 'od du zhu nas rang la thim pas rang gi lus ngag yid gsum dang /__dpal rdo rje sems dpa'i sku gsung thugs dbyer med gcig tu 'dres par gyur/__ces ci gnas kyi bar du mnyam par bzhag pa'i mthar/__dge ba 'di yis myur du bdag__/rdo rje sems dpa' 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/khyed kyi sa la dgod par shog__/rdor sems yab yum khyed sku ci 'dra dang /__/'khor dang sku tshe mdzad dang zhing khams sogs/__/khyed kyi mtshan mchog bzang po ci 'dra bar/__/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog__/khyed la bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/bdag sogs gang du gnas pa'i sa phyogs su/__/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod zhi ba dang /__/chos dang bkra shis 'phel bar mdzad du gsol/__/zhes gsol ba gdab/__de nas bla ma'i rnal 'byor bsgom pa ni/__bdag nyid snang stong sgyu mar gsal ba yi/__/mtho la yangs pa mdun gyi nam mkha'i dbyings/__/b+h+rU~M las seng chen brgyad kyis bteg pa yi/__/rin chen khri nyid yangs shing rgya che ba/__/de steng pad+ma nyi zla'i gdan steng du/__/hU~M las rdo rje sngon po rtse lnga pa/__/lte bar hU~M gis mtshan las 'od zer 'phros/__/'phags pa mchod cing sems can don rab byas/__/'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las/__/rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang chen ni/__/sku mdog sngon po rdo rje dril bu 'dzin/__/pang na gzugs dang lang tsho dar la babs/__/b+ha ga rub cing bde ba'i nu 'bur rgyas/__/bde ba'i nyams ldan reg bya rdo rje ma/__/zhal gcig phyag gnyis gri thod 'dzin pas 'khyud/__/zhabs gnyis pad+ma'i skyil krung yab la 'khril/__/yab yum gnyis ka'ang mtshan bzang so gnyis dang /__/dpe byad bzang po brgyad cus rnam par spras/__/rin chen rus pa sna tshogs rgyan gyis mdzes/__/lhab lhub dar gyi na bza' sku la gsol/__/thabs shes zung 'jug bde stong dbyings na rol/__/lhan skyes ye shes rol pa'i ngang nyid las/__/zhal 'dzum dgyes pa'i spyan gnyis bdag la gzigs/__/dpral mgrin snying gar oM AHhU~M gis mtshan/__/hU~M las 'od 'phros phyogs bcu'i sangs rgyas rnams/__/chos dbyings dag pa'i gnas nas spyan drangs te/_/ye shes dam tshig pa dang dbyer med gyur/__/'gro mgon thugs rje che ldan pa/__/chos sku spros dang bral ba las/__/gzugs sku'i rnam par bzhengs nas kyang /__/'gro ba'i don du bzhugs su gsol/__/zhes tshogs zhing gsal btab la/__de nas bla ma'i sku gsung thugs kyi yon tan dran bzhin pas rang dang sems can thams cad phyag 'tshal zhing gsol ba 'debs pa sogs yan lag bdun pa'i rim pa la 'jug par mos pas/__gang gi drin gyis bde chen nyid/___/skad cig nyid la 'char ba gang /__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku/__/rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste/__/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/__/bla ma'i sku ni rdo rje'i sku/__/mdzes shing lta bas chog mi shes/__/bsam gyis mi khyab yon tan ldan/__/bla ma'i sku la phyag 'tshal lo/__/bla ma'i gsung ni tshangs pa'i dbyangs/__/'gag med seng ge'i sgra dang ldan/__/mu stegs log lta 'joms mdzad pa/__/bla ma'i gsung la phyag 'tshal lo/__/bla ma'i thugs ni nam mkha' 'dra/__/bde gsal mi rtog ngang tshul can/__/rnam thar gsum la legs gnas pa/__/bla ma'i thugs la phyag 'tshal lo/__/bla ma sangs rgyas bla ma chos/__de bzhin bla ma dge 'dun te/__/kun gyi rtsa ba bla ma yin/__/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/__/pha mkhyen pas gzigs shig sgrib med ye shes can/__/brtse bas dgongs mdzod byams mgon chos kyi rje/__/mkhyen brtse'i mnga' bdag phyogs las rnam rgyal zhabs/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/zhes dang /__khyad par du/__rgya chen chos kyi spyan ldan rin po che/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyal mtshan 'dzin/__/yid 'phrog rab mdzes dbyangs can dga' ba'i dpal/__/'jigs med grags pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/zhes tshar ci mang dang /__rang gi rtsa ba'i bla ma'i gsol 'debs rgyas bsdus gang rigs kyi mthar/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/re sa gzhan na med do chos kyi rje/__/tshe 'di nyid la mchog gi dngos grub stsol/__/'gal rkyen bar chad zhi bar byin gyis rlobs/__/las ngan sdig sgrib dag par byin gyis rlobs/__/tshe dang bsod nams rgyas par byin gyis rlobs/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/__/zhes gsol ba gdab cing /__yan lag bdun pa mdor bsdus su 'bul ba ni/__mchod 'os kun 'dus drin can bla ma la/__/sgo gsum gus pa chen pos phyag 'tshal lo/__/phyi nang gsang gsum mchod sprin rgya mtshos mchod/__/lus ngag yid gsum sdig sgrib mthol lo bshags/__/dus gsum dge ba kun la rjes yi rangs/__/theg gsum chos kyi 'khor lo bskor bzhin du/__/khams gsum 'gro ba'i don du bzhugs su gsol/__/dge bas 'gro kun sku gsum myur thob shog__/de nas tshogs gsog mchod pa'i maN+Dal 'bul ba ni/__phyi nang gsang gsum gyi dmigs pa dang ldan pas/__swa b+hA wa sogs/__oM badz+ra b+hU mi AHhU~M/__gzhi yongs su dag pa dbang chen gser gyi sa gzhi'i steng du/__oM badz+ra re khe AHhU~M/__phyi lcags ri khor yug mu khyud kyis bskor ba'i dbus su hU~M/__ri'i rgyal po ri rab/__shar lus 'phags po/__lho dzam+bu gling /__nub ba glang spyod/__byang sgra mi snyan/__shar du lus dang lus 'phags/__lhor rnga yab dang rnga yab gzhan/__nub tu yo ldan dang lam mchog 'gro/__byang du sgra mi snyan dang sgra mi snyan gyi zla/__rin po che'i ri bo/__dpag bsam gyi shing /__'dod 'jo'i ba/__ma rmos pa'i lo tog__/'khor lo rin po che/__nor bu rin po che/__btsun mo rin po che/__blon po rin po che/__glang po rin po che/__rta mchog rin po che/__dmag dpon rin po che/__gter chen po'i bum pa/__sgeg mo ma/__phreng ba ma/__glu ma/__gar ma/__me tog ma/__bdug spos ma/__snang gsal ma/__dri chab ma/__nyi ma/__zla ba/__rin po che'i gdugs/__phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyal mtshan/__dbus su lha dang mi'i dpal 'byor phun sum tshogs pa ma tshang ba med pa tshang zhing yid du 'ong ba dang bcas pa'i zhing khams rnam par dag pa 'di nyid/__drin can rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rin po che'i zhabs drung du/__bdag gzhan sems can thams cad kyi tshogs gnyis rdzogs shing /__sgrib gnyis byang ba'i ched du dbul bar bgyi'o/__/thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes su gsol/__/bzhes nas bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/sa gzhi spos chus byugs shing me tog bkram/__/ri rab gling bzhi nyi zlas brgyan pa 'di/__/sangs rgyas zhing du dmigs te 'bul bar bgyi/__/'gro kun rnam dag zhing du spyod par shog__/mnyes phyir maN+Dal bzang po 'di phul bas/__/byang chub lam la bar chad mi 'byung zhing /__/srid par mi 'khrul zhi bar mi gnas par/__/nam mkha' mnyam pa'i 'gro rnams sgrol ba dang /__/mkha' dang mnyam pa'i sems can smin par shog__/oM gu ru rat+na maN+Dal pU dza me g+ha sa mu dra s+phar Na sa ma ye AHhU~M/__zhes brjod/__de nas brgyud pa'i gsol 'debs lhan cig skyes sbyor gtso bor bton pa'i gsol 'debs ni/__na mo gu ru b+h+yaH__gnas 'og min chos dbyings pho brang du/__/chos sku rdo rje 'chang chen la gsol ba 'debs/__/sems gsal stong 'dzin med du 'char ba dang /__/yul snang stong bden med du rtogs pa ru/_/bdag gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/shar sgyu ma sprul pa'i grong khyer du/__/ti lo shes rab bzang po la gsol ba 'debs/__/byang phu l+la ha ri'i dgon pa ru/__mkhas pa nA ro paN chen la gsol ba=__lho gro bo lung gi dgon pa ru/__/sgra sgyur mar pa lo tsA la=___/nub la phyi gangs kyi ra ba ru/__/dbang phyug mi la ras pa la=__shar dwags la sgam po'i dgon pa ru/__/bka' brgyud dwags po lha rje la gsol=__dpal phag mo gru yi mtha' rtsa ru/__/bde gshegs khams pa rdor rgyal la=__gnas sna phu chos lung gi dgon pa ru/__/grub thob gling chen ras pa la=__'brug ra lung gnyis kyi gdan sa ru/__/'gro mgon gtsang pa rgya ras la=__gnas shrI rgod tshang gi dben gnas su/__/rgod tshang mgon po rdo rje la=__gnas lha gdong dpal gyi dgon pa ru/__/rgyal ba yang dgon chos rje la=__gnas phyogs med dben pa'i ri khrod du/__/thugs sras spyan snga rin ldan la=__gnas shrI zur phug gi dgon pa ru/__/kun mkhyen zur phug chos rje la=__mus mtha' gong dpal gyi dgon pa ru/__/bla ma gnyags ston chen po la=__mus shug gu tshal gyi dgon pa ru/__/bla ma shes rab 'bum pa la=__gnas dngul chu chos rdzong gi dgon pa ru/__/skyes mchog rgyal sras thogs med la=__byang bsam gtan gling gi dgon pa ru/__/'khrul zhig lo chen byang rtse la=__gnas bo dong e yi chos grwa ru/__/paN chen grags pa rgyal mtshan la=__gnas dpal mo chos sdings kyi dgon pa ru/__/'jigs bral phyogs las rnam rgyal la=__gnas stag lung chos kyi dgon pa ru/__/stag lung ngag dbang grags pa la=__gnas mngon dga' chos sdings kyi chos grwa ru/__/sprul sku 'chi med dpal bzang la=__gnas bsam sdings DA ki'i pho brang du/__/rje btsun mkha' spyod dbang mo la=__gnas bkra shis chos sdings kyi chos grwa ru/__/'jam dbyangs bstan 'dzin grags pa la=_/_gnas bshad sgrub chos 'khor gyi chos grwa ru/__/kun mkhyen phrin las rnam rgyal la=__gnas chos 'khor rtse yi dben gnas su/__/rgyal mchog phrin las rgya mtsho la=__gnas thub bstan chos 'khor chos grwa ru/__/'gro mgon rdo rje snying po la=__gnas bde chen dag pa'i pho brang du/__/drin chen 'dus chen rab rgyas la=__gnas zab gsal skyid pa'i yang rtse ru/__/skyabs mgon sku mched rnam gnyis la=__gnas yid dga' chos 'dzin gyi dben gnas su/__/brtul zhugs nam mkha'i rnal 'byor la=__gnas lha rtse bla ma'i gdan sa ru/__/skal bzang 'jam dbyangs rnam rgyal la=__gnas sbyor rtse bla ma'i gdan sa ru/__/bka' drin 'khor med rnam gnyis la=__gnas bsam 'grub chos sdings pho brang du/__/rje btsun rdo rje btsun mo la=__gnas spyi gtsug nyi zla'i gdan steng du/__/drin can rtsa ba'i bla ma la=__snang stong dbyer med kyi gzhal yas su/__/yi dam zhi khro'i lha tshogs la=__phrin las rnam bzhi'i gzhal yas su/__/dpa' bo mkha' 'gro la=__bar chad kun sel gyi gzhal yas su/__/ma mgon lcam dral la=__dag snang phyogs med gzhal yas su/__/rdo rje'i spun grogs la gsol ba 'debs/__/sems gsal stong 'dzin med du 'char ba dang /__/yul snang stong bden med du rtogs pa ru/__/bdag gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/yang brgyud pa lugs gcig la/__'jigs bral yan gong dang 'dra ba la/__'jigs bral nas shangs pa la brgyud pa dang /__bo dong lcog grwa yab sras la brgyud pa rdo rje 'chang chen sogs dang /__zab gsal brgyud pa zung 'jug mkha' dbyings ma sogs la tshan mang bar mchis kyang /__rgyun du skabs 'dir kun mkhyen bo dong par bka' babs pa'i phyag chen zab gsal nye brgyud kyi gsol 'debs ni/__na mo ma hA mu drA ya/__/gnas 'og min rdul bral pho brang du/__/rje gdod ma'i mgon po rdo rje 'chang /__/dbyings khyab gdal chen po chos kyi sku/__/sems blo 'das rjen par gsol ba 'debs/__/pha khyed rang lta bur byin gyis rlobs/__/gnas rang byung mkha' spyod pho brang du/__/ma dwangs gsal lhun grub bdag med ma/__/khyed bde stong sgyu ma'i gar gyis rol/__/sems gnyis med lhan cig=__gnas dag pa'i pho brang na len+d+rar/__/rje mu stegs tshar gcod biR+Wa pa/__/khyed brtul zhugs nus pas mkha' la gshegs/__/sems rang rig gnyug mar=__gnas gsang 'dus chos kyi pho brang du/__/rje mdo rgyud rgya mtsho bo dong pa/__/khyed sku bzhi'i bdag nyid bka' drin can/__/sems gang shar lhan cig=__gnas 'khor 'das rten 'brel pho brang du/__/rje 'ja' lus sku brnyes bsod nams mchog__/khyod zag med bde chen thugs mchog sku/__/sems 'gag med rol par=__gnas rdzu 'phrul bkod pas mdzes pa na/__/rje dus gsum rnam mkhyen mai tri'i mtshan/__/khyed 'gros bzhi'i dbang phyug DA kis bskor/__/sems zab gsal dbyer med=__gnas me long chos kyi pho brang du/__/rje 'dod gu'i dbang sgyur pad+ma kar/__/khyed lha mi'i gtsug rgyan srid zhi'i mgon/__/sems 'khor 'das dbyer med=__gnas mkha' 'gro'i pho brang shugs gseb tu/__/rje skyabs gnas kun 'dus lcags nang ba/__/khyed rlung sems dbyer med dwangs ma'i sku/__/sems dag pa rtse gcig=__gnas shel dkar lcog bu'i pho brang du/__rje snang sems dbyer med 'jam dpal dbyangs/__/khyed ci mdzad dpag med 'gro ba'i mgon/__/yid bcos ma min par=__gnas yang dag nges don pho brang du/__/rje mos gus mthar phyin rat+na'i mtshan/__/khyed sngon bsags smon lam mthar phyin par/__/sems yengs med rtse gcig=__gnas spyi gtsug nyi zla'i gdan steng du/__/rje snang srid dbang sdud 'dus chen pa/__/khyed khyab gdal mi shigs chen po'i sku/__/sems rtse gcig gdung bas=__gnas bde chen lhun grub pho brang du/__/rje mthong ba don ldan sku mched zung /__/khyed skal ldan yongs kyi dpal du shar/__/sems rtse gcig gdung bas=__gnas thugs kyi rten mchog pho brang du/__/rje skyabs gsum gcig 'dus phrin las dbang /__/khyed 'gro ba yongs kyi mgon du gyur/__/sems bde gsal mi rtog=__gnas ri khrod bsam gtan pho brang du/__/rje bka' drin 'khor med 'jam dbyangs zhabs/__/khyed sgrub brgyud yongs kyi mgon du shar/__/sems mos gdung g.yo med=__gnas bde chen 'khor lo'i yang steng na/__/rje 'gran gyi do med rol pa rtsal/__/khyed yang gsang 'dus rten mgon gcig pu/__/sems kha zhe bral bar=__gnas DA ki'i gnas mchog bsam sdings su/__/ma ye shes mkha' 'gro bzang skyong ma/__/khyed lhan skyes ye shes don ston ma/__/yid gnyis 'dzin spangs te=__gnas spyi gtsug nyi zla pad+ma'i steng /__/mgon drin can rtsa ba'i bla ma mchog__/khyed skyabs kun 'dus zhal rin po cher/__/yid mos gus drag pos gsol ba 'debs/__/rje khyed dang mnyam par byin gyis rlobs/__/gnas zab gsal lhun grub pho brang du/__/dpal dgyes pa rdo rje yi dam lha/__/khyed zung 'jug don ldan longs spyod rdzogs/__/sems shar grol dbyer med=__bdag stong nyid snying rjer byin gyis rlobs/__/gnas phyogs med dben pa'i ri khrod du/__/yid gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i spun/__/grogs mtha' bral dbyer med chos mdzad pa/__/sems dag snang phyogs med=__zhing dag pa rab 'byams byin gyis=__chos snang zhing stong la stong zhing snang /__/chos snang stong dbyer med bla ma'i sku/__/pha bla ma'i sku la gsol ba 'debs/__/sku zab gsal rtogs par byin=__dwangs ma sku yi ngo bor byin=__chos grags shing stong la stong zhing grags/__/chos grags stong dbyer med bla ma'i gsung /__/pha bla ma'i gsung la gsol ba=__gsung zab gsal rtogs par byin=__dwangs ma gsung gi ngo bor byin=__chos bde zhing stong la stong zhing bde/__/chos bde stong dbyer med bla ma'i thugs/__/pha bla ma'i thugs la gsol=__thugs zab gsal rtogs par byin=__dwangs ma thugs kyi ngo bor byin=__'khor ba'i rang bzhin gdod nas yod ma yin/__/de bzhin myang 'das chos kyang stong pa nyid/__/'khor 'das dbyer med khyab gdal ro gcig tu/__/gzung 'dzin rang grol rdo rje 'chang thob shog__/zab gsal gsol 'debs pad+ma gar gyi dbang phyug gis mdzad pa'o/__/de nas mjug tu dbang blang ba ni/__dpal ldan bla ma rin po che/__dbang bzhi bskur bar mdzad du gsol/__/smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/bla ma'i sku la gsol ba 'debs/__/lus la bde drod 'bar bar byin gyis rlobs/__/zhes snying khong rus pa'i gting nas gsol ba btab pas/__bla ma'i dpral ba'i oM dkar po las 'od zer dkar po dpag tu med pa 'phros/__/bdag dang sems can thams cad kyi dpral bar thim/__/sku las kyang sku bsam gyis mi khyab pa 'phros/__/lus la thim pas skye ba nas tshe rabs thams cad du lus kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad rtsa ba nas byang zhing dag__/sku bum pa'i dbang thob/__lus rdo rje'i rang bzhin du gyur/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang /__'bras bu sprul sku thob pa'i skal ldan du gyur/__dpal ldan bla ma rin po che/__/dbang bzhi bskur bar mdzad du gsol/__/smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/bla ma'i gsung la gsol ba 'debs/__/ngag la nus pa thon par byin gyis rlobs/__/zhes snying khong rus pa'i gting nas gsol ba btab pas bla ma'i mgrin pa'i AHdmar po las 'od zer dmar po dpag tu med pa 'phros/__bdag dang sems can thams cad kyi mgrin par thim/__zhal nas kyang A li kA li la sogs pa'i sngags kyi phreng ba bsam gyis mi khyab pa 'phros/__ngag la thim pas skye ba nas tshe rabs thams cad du ngag gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad rtsa ba nas byang zhing dag__/gsung gsang ba'i dbang thob ngag rdo rje'i rang bzhin du gyur/__/lam gtum mo bsgom pa la dbang /__'bras bu longs sku thob pa'i skal ldan du gyur/__dpal ldan bla ma rin po che/__/dbang bzhi bskur bar mdzad du gsol/__/smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/bla ma'i thugs la gsol ba 'debs/__/sems la rtogs pa 'char bar byin gyis rlobs/__/zhes snying khong rus pa'i gting nas gsol ba btab pas/__bla ma'i thugs ka'i hU~M sngon po las 'od zer sngon po dpag tu med pa 'phros/__bdag dang sems can thams cad kyi snying gar thim/__gzhan yang phyag mtshan rdo rje dril bu DA ma ru gri gug thod pa kha T+wA~M ga la sogs pa'i phyag mtshan bsam gyis mi khyab pa 'phros/__yid la thim pas skye ba nas tshe rabs thams cad du yid kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad rtsa ba nas byang zhing dag__/thugs shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid rdo rje'i rang bzhin du gyur/__/lam pho nya bsgom pa la dbang /__'bras bu chos sku thob pa'i skal ldan du gyur/__dpal ldan bla ma rin po che/__/dbang bzhi bskur bar mdzad du gsol/__/smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/bla ma'i sku gsung thugs la gsol ba 'debs/__/sku gsum dbyer med rtogs par byin gyis rlobs/__/zhes snying khong rus pa'i gting nas gsol ba btab pas/__bla ma yab yum 'od du mar zhu/__thams cad rang la thim pas rang yar 'od du yal/__tshig dbang rin po che bzhi pa thob/__lus ngag yid gsum gyi rjes bag chags dang bcas pa dag__/ye shes rdo rje'i rang bzhin du gyur/__lam phyag rgya chen po bsgom pa la dbang /__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal ldan du gyur/__bsngo smon ni/__dpal ldan bla ma sku bzhi'i dbang phyug gi/__/dkyil 'khor rnam bzhir dbang mchog bzhi zhus nas/__/dri ma rnam bzhi dag nas rgyud bzhi smin/__/'bras bu sku bzhi thob par byin gyis rlobs/__/dge ba gang bsags chen po'i nus mthu dang /__/'od gsal phyag rgya chen po'i byin rlabs kyis/__/bdag gis dbang bzhi blangs pa 'di dag rnams/__/thams cad yid bzhin du ni 'grub gyur cig__/dge ba 'di yis myur du bdag_/rtsa brgyud bla ma 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/dpal ldan bla ma khyed sku ci 'dra dang /__/'khor dang sku tshe mdzad dang zhing khams sogs/__/khyed kyi mtshan mchog bzang po ci 'dra ba/__/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog__/khyed rnams bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/bdag sogs gang du gnas pa'i sa phyogs su/__/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod zhi ba dang /__/chos dang bkra shis 'phel bar mdzad du gsol/__/skye ba kun du dpal ldan bla ma dang /__/'bral med chos kyi dpal la longs spyod cing /__/sa dang lam gyi yon tan rab rdzogs nas/__/rdo rje 'chang gi go 'phang myur thob shog__/de ltar kun mkhyen bo dong pa nas brgyud pa'i gdams pa khyad par can phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang /__zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don 'di'ang /_bla ma brgyud pa'i phyag gzhes las ji ltar 'byung ba bzhin dag par bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/mang+ga laM//____//__!

Footnotes

Other Information