JKW-KABUM-24-YA-001-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:10, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ།
Wylie title gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 24, sde tshan 1, Text 11, Pages 125-126 (Folios 63a5 to 63b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 24: 125-126. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Transmission Records - brgyud yig
Cycle ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་ (jo nang khrid brgya)
[edit]
གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ། ཆོས་ཚན་དང་པོ་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ནས་བཟུང་། བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་པ་བཅུད་ལེན་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བར་གྱི་བརྒྱུད་པ་གོང་མ་དཀར་ཆག་ཏུ་གསལ་ཞིང་། བར་སྐབས་འབྲུག་པའི་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱུད་རྒྱུན་འགའ་ཞིག་བྱུང་སྣང་ནའང་དེང་སང་ཡོད་མེད་དཔྱད་དོ། །སངས་རྒྱས་དཔལ། སྣ་ཕུ་རྟོགས་ལྡན་ཆོས་དཔལ་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་པ་ངག་དབང་། སངས་རྒྱས་བཟང་པོ། རྡོར་འཛིན་ཆོས་མགོན། ལྷ་རྩེ་བ་ངག་དབང་བཟང་པོ། ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་བློ་གྲོས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛིན། ཀོང་པོ་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན། རྔོག་བཙུན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། གྲུབ་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། ། ༈
[edit]

gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa/ gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa/__chos tshan dang po dkar chag gsal ba'i sgron me nas bzung /__brgya dang bcu bdun pa bcud len rigs mi 'dra ba nyi shu rtsa lnga'i bar gyi brgyud pa gong ma dkar chag tu gsal zhing /__bar skabs 'brug pa'i phyogs nas brgyud rgyun 'ga' zhig byung snang na'ang deng sang yod med dpyad do/__/sangs rgyas dpal/__sna phu rtogs ldan chos dpal rgyal mtshan/__drung pa ngag dbang /__sangs rgyas bzang po/__rdor 'dzin chos mgon/__lha rtse ba ngag dbang bzang po/__chos rje mi pham blo gros/__bla ma sangs rgyas chos 'dzin/__kong po thub bstan rin chen/__rngog btsun ngag dbang chos rgyal/__grub mchog blo gros rgya mtsho/___/__!_

Footnotes

Other Information