JKW-KABUM-21-ZHA-001-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གསུར་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
Wylie title gsur mchod mdor bsdus JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 19, Pages 67-68 (Folios 34a4 to 34b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsur mchod mdor bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 67-68. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Burnt Food Offerings - gsur mchod
Colophon

།ཞེས་པའང་རྒྱུད་སྨད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཛྙཱ་ནའི་མཚན་ཅན་གྱི་གསུང་ངོར། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷ་ལྡན་དགའ་བཞིའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་གནྡྷོ་ལའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang rgyud smad dge ba'i bshes gnyen dz+nyA na'i mtshan can gyi gsung ngor/__mkhyen brtse'i dbang pos lha ldan dga' bzhi'i 'khrul snang gi gan+d+ho la'i nye 'dabs su shar mar bris pa dge

[edit]
༄༅། །གསུར་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། འདིར་མཆོད་སྦྱིན་གསུར་གྱི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། གསུར་མཆོད་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བཤམ། ཆབ་གཙང་མས་བྲན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་དང་། གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདིས། །དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་མཆོད། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ལ། །བྱིན་རློབས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་ལ་འབུལ། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་ལ་སྦྱིན། །གནོད་འཚེ་ཞི་ཞིང་བུ་ལོན་བྱང་། །རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་བསྔོ། །འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཁྱད་པར་བར་དོའི་འགྲོ་བ་སོགས། །དྲི་ཟ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་སྦྱིན། །སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་ནས། །ཟག་མེད་བདེ་བས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་ནས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་འབུལ་ཞིང་བསྔོས་ལ། །བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རྒྱུད་སྨད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཛྙཱ་ནའི་མཚན་ཅན་གྱི་གསུང་ངོར། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷ་ལྡན་དགའ་བཞིའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་གནྡྷོ་ལའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈
[edit]

gsur mchod mdor bsdus/__ @#/_/gsur mchod mdor bsdus bdud rtsi'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/oM swasti/__'dir mchod sbyin gsur gyi cho ga shin tu bsdus te bya ba'i tshul la/__gsur mchod phyag len ltar bsham/__chab gtsang mas bran/__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__oM na mas+sarba ta thA ga ta a wa lo ki te oM saM b+ha ra saM b+ha ra hU~M/__zhes dang /__gsur mchod 'dod yon lnga ldan 'dis/__/dkon mchog sri zhu'i mgron rnams mchod/__/bdag dang mkha' mnyam 'gro kun la/__/byin rlobs mchog thun dngos grub stsol/__/mgon po yon tan mgron la 'bul/__/rnam bzhi'i phrin las kun 'grub mdzod/__/bgegs rigs lan chags mgron la sbyin/__/gnod 'tshe zhi zhing bu lon byang /__/rigs drug snying rje'i mgron la bsngo/__/'dod rgu'i longs spyod lhun grub shog__/khyad par bar do'i 'gro ba sogs/__/dri za 'byung po'i tshogs la sbyin/__/so so'i sdug bsngal kun bral nas/__/zag med bde bas tshim gyur cig__/kun kyang byang chub sems 'byongs nas/__/rdzogs pa'i sangs rgyas myur thob shog__/ces 'bul zhing bsngos la/__/bsngo smon bkra shis ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o/__/zhes pa'ang rgyud smad dge ba'i bshes gnyen dz+nyA na'i mtshan can gyi gsung ngor/__mkhyen brtse'i dbang pos lha ldan dga' bzhi'i 'khrul snang gi gan+d+ho la'i nye 'dabs su shar mar bris pa dge/___/___!_

Footnotes

Other Information