JKW-KABUM-19-DZA-001-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:20, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་ནི།
Wylie title grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 41, Pages 370-371 (Folios 185b2 to 186a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 370-371. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་ནི། དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བའི་གནས་དཔལ་གྲྭ་ཐང་གི་འདབ་འབྱོར་དུ་ཡབ་ཡི་གེའི་རིག་བྱེད་མཁས་པ་དམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན་དང་། ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་ངུ་ནས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྒོ་ཡངས་ཤིང་། ཅུང་ཟད་ནར་སོན་པ་ན་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག །རྩིས་སྐར་ནག་སོགས་དང་། སྨིན་གླིང་དུ་སྙན་ངག །འབྲས་སྤུངས་བསམ་བློ་སྒྲ་རམ་པ་ལས་ཙཱནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སོགས་ཐ་སྙད་རིག་ལམ་རྒྱ་མཚོར་མཁས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུ་པར་གྲྭ་ཐང་གི་སེང་གེའི་ཁྲིར་ཕེབས་ཤིང་། ཉི་ཤུ་པར་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་དང་། དེའི་ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་དབོན་བཅས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་ས་ཀ་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང། ཉམས་བཞེས་དང་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁ༽ལམ་འབྲས་ལྷག་པར་བསྐྱང་། ཁྱད་པར་དུ་སྨིན་གླིང་དུ་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་སྐལ་བཟང་ཀ༽པདྨ་དབང་ཕྱུག །དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མ་དགེ་འདུན་བཅས་ལ་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ལྗགས་ལུང་ཚར་གསུམ་གནང་བས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་རྒྱ་ཆེར་སྦར། ཞལ་སློབ་ཀྱང་སྨོས་མ་ཐག་པ་དང་། འོན་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། ད་ལའི་ཧུ་གྲོག་ཐུ། གཟིམ་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་ཆུང། ཁམས་བླ་པདྨ་དར་རྒྱས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་མང་བར་བྱོན་པ་བཅས་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་སྐལ་བཟང་དད་པའི་རླབས་ཕྲེང་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ལས་ཤེས་སོ།། །། ༈
[edit]

grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs ni/ @#/_/grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs ni/__dam pa'i skyes bu du ma brgyud mar 'byung ba'i gnas dpal grwa thang gi 'dab 'byor du yab yi ge'i rig byed mkhas pa dam chos bstan 'dzin dang /__yum bsod nams sgrol ma'i sras su shing mo lug gi lor ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te sku bltams/__chung ngu nas mkhyen rab kyi sgo yangs shing /__cung zad nar son pa na yi ge 'bri klog__/rtsis skar nag sogs dang /__smin gling du snyan ngag__/'bras spungs bsam blo sgra ram pa las tsAn+d+ra byA ka ra Na sogs tha snyad rig lam rgya mtshor mkhas shing byang chub pa dang /__dgung grangs bcu dgu par grwa thang gi seng ge'i khrir phebs shing /__nyi shu par lo chen d+harma shrI las bsnyen par rdzogs/__grwa thang mkhan chen bstan 'dzin phun tshogs dang /__de'i thugs sras ngag dbang 'jam dpal bstan 'dzin gtso bor gyur ba'i smin grol gling gter chen sku mched dbon bcas sogs yongs 'dzin du ma las sa ka lugs gtso bor gyur pa'i gsan bsam rgya cher mdzad cing/__nyams bzhes dang 'chad spel gyi phrin las kha)lam 'bras lhag par bskyang /__khyad par du smin gling du rgyal sras rin chen rnam rgyal/__rdo rje brag tu skal bzang ka)pad+ma dbang phyug_/dga' ldan rab rgyas kyi bla ma dge 'dun bcas la bka' 'gyur rin po che ljags lung tshar gsum gnang bas bstan pa'i sgron me rgya cher sbar/__zhal slob kyang smos ma thag pa dang /__'on rgyal sras rin po che/__da la'i hu grog thu/__gzim phug sprul sku che chung/__khams bla pad+ma dar rgyas/__bla ma dkon mchog lhun grub sogs dbus gtsang khams gsum du mang bar byon pa bcas rnam thar rgyas pa skal bzang dad pa'i rlabs phreng mu tig 'khri shing zhes dga' ldan rab rgyas pa ngag dbang blo bzang dbang phyug gis mdzad pa las shes so//____//_!_

Footnotes

Other Information