JKW-KABUM-19-DZA-001-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:20, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས།
Wylie title rig 'dzin chen po zhig po gling pa'i skye brgyud rnam thar zhal gsung ma las JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 33, Pages 278-279 (Folios 139b1 to 140a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dzin chen po zhig po gling pa'i skye brgyud rnam thar zhal gsung ma las. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 278-279. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་པའི་དུས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྡོ་འཇོག་ཅེས་བྱ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ཤཱཀྱའི་ཞིང་ཁམས་སྙན་མདའ་ཞེས་བྱ་བར་བདག་ཉིད་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཅིང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོང་པོ་སྐྲའི་ལྦ་བ་ཅན་དྲེད་ཀྱི་གདོང་ཅན་རྒྱལ་མོ་སོ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བའི་མ་མིང་གཞན་གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེས་ཏེ། བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ཤར་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་དགོངས་པ་བསྡུས་པའི་ཟབ་དོན་སེམས་ཕྱོགས་དང་། སྨན་རྩིས། བསྟན་སྲུང་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་སྐལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་གདུང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་། བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལས་ལ་ཁོལ་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་སྟོན་པ་བོད་ཡུལ་དྲེད་ཀྱི་གདོང་པ་ཅན་དུ་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་ལྷ་རི་བཙད་པོའི་རི་ལ་ཐོས་བསམ་མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་མིང་ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས། ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ལུང་བསྟན་གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །དཔལ་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེའི་བར་ཁང་། འོན་བྱ་ཕོ་ཟེར་བ་འོ་ཡུག་གོས་སྔོན་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ནས་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། བསྟན་སྲུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། བསམ་ཡས་མཐིལ་དུ་སྲིད་ཀྱི་དར་མཚོ་སྤེལ་བ། གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་པ་རྣམས་གསོས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་སོགས་བསྟན་པ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།། །། ༈
[edit]

rig 'dzin chen po zhig po gling pa'i skye brgyud rnam thar zhal gsung ma las/ @#/_/rig 'dzin chen po zhig po gling pa'i skye brgyud rnam thar zhal gsung ma las/__de nas sangs rgyas kyi bstan pa lnga brgya brgyad pa'i dus grong khyer chen po rdo 'jog ces bya ba'i byang phyogs shAkya'i zhing khams snyan mda' zhes bya bar bdag nyid sbas pa'i brtul zhugs 'dzin cing /__gsang sngags kyi sdong po skra'i lba ba can dred kyi gdong can rgyal mo so tshe zhes bya ba'i ma ming gzhan gu ru jo tshe zhes bya bar skyes te/__brag dmar zangs yag shar nas rdzogs pa chen po sems sde'i dgongs pa bsdus pa'i zab don sems phyogs dang /__sman rtsis/__bstan srung sgrub thabs zab mo rgyal po gsal rgyal gyi rten skal sangs rgyas kyi 'phel gdung /__o rgyan rin po che'i sku 'dra rin po che sna lnga las bzhengs pa la sogs pa zab gter mang du spyan drangs/__yi dam lha'i zhal mthong /__bka' srung chos skyong rnams las la khol zhing rdzu 'phrul ya ma zung ston pa bod yul dred kyi gdong pa can du grags so/__/de nas bsam yas kyi mthil du lha ri btsad po'i ri la thos bsam mdo sngags mtha' dag la dbang 'byor zhing /__byang chub sems dang ldan pa ming lha dbang rgya mtsho blo gros/__o rgyan gyis lung bstan gter ston lha btsun bzang po zhes bya bar gyur to/__/dpal bsam yas dbu rtse'i bar khang /__'on bya pho zer ba 'o yug gos sngon lha khang la sogs pa nas bla ma'i sgrub thabs/__bstan srung gi sgrub thabs la sogs zab gter mang du spyan drangs/__bsam yas mthil du srid kyi dar mtsho spel ba/__gtsug lag khang nyams pa rnams gsos shing byang chub chen po'i drung du rgyun chad med par smon lam 'debs pa sogs bstan pa lugs gnyis kyi sgo nas 'phel rgyas su mdzad do/__/zhes gsungs so//____//_!_

Footnotes

Other Information