JKW-KABUM-15-BA-030-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 19:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
Wylie title dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus JKW-KABUM-15-BA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 30, Text 6, Pages 575-577 (Folios 8a6 to 9a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 575-577. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་གུ་ར་ཝེ། འདིར་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཉིད་དུ་གཏོར་མ་ དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་བཤམས། ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོས་བརླབ། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་གཙང་སར་བསྐྱལ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཡས་སར་བཞག་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡིན་གྱི་རྩ་བའི་སྔགས་བརྒྱ་འམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླ་བ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྦྱོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྦྱང་བའོ། །ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ ། ༈
[edit]

dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus/ dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus bzhugs so/__na maHshrI mAM gu ra we/__'dir sbyin sreg sogs kyi dkyil 'khor gang du bya ba'i sa phyogs de ma dul ba yin na/__gzhi de nyid du gtor ma _dkar zlum rgyan ldan mchod pa dang bcas pa bshams/__oM hrIHbadz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hu lu hu lu hU~M phaT/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar bar gyur par bsams la/__gtor ma rta sngags kyis bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M hos brlab/__b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/__b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra na maH__sarba ta thA ga ta sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyed kyi stsal du gsol/__/zhes lan gsum gyis gsol ba btab pas gnang ba byin par bsam/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyis/__sogs kyis phrin las bcol/__b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tshas rang gnas su gshegs par bsams la/__gtor ma gtsang sar bskyal/__de nas rdo rje dang bcas pa'i lag g.yas sar bzhag ste dkyil 'khor gang yin gyi rtsa ba'i sngags brgya 'am nyer gcig tsam bzla ba kun rdzob kyi sbyong ba dang /__chos thams cad stong pa nyid du shes pas rang bzhin med par rgyas gdab pa ni don dam pa'i sbyang ba'o/__/zhes pa'ang nyer mkho'i yan lag tu spel ba dge__/__!

Footnotes

Other Information