JKW-KABUM-13-PA-022-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 19:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ།
Wylie title sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag gi zin bris rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 22, Text 2, Pages 397-416 (Folios 4a1 to 13b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag gi zin bris rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 397-416. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle གུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ (gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzod)
Deity pad+ma 'byung gnas
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-JA-033
Colophon

།དེ་ལྟར་ན་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་མཐའ་དག་གི་ཡང་སྙིང་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་མན་ངག་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ་འདི་ཡང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་དོན་གྱི་འབྲས་བུས་མཛེས་བར་སྦྱར་བ་སྟེ། དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནས་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar na byin rlabs dang dngos grub rgya mtsho'i 'byung gnas o rgyan bla ma'i thugs sgrub mtha' dag gi yang snying gsol 'debs bsam pa lhun grub ma'i man ngag yon tan gter mdzod kyi zin bris bdud rtsi'i nying khu rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho 'di yang /__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis o rgyan pad+ma thod phreng gi byin rlabs kyi snang ba la brten nas tshig gi ut+pal don gyi 'bras bus mdzes bar sbyar ba ste/__dge bas 'gro kun bsam don chos bzhin du 'grub nas 'chi med mtsho skyes bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་འཆད་པ་ལ། བཤད་བྱ། འཆད་བྱེད། ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་ས་གཏེར་དང་། དགོངས་གཏེར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པའི་གཏེར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་རྩ་བ། རིག་འཛིན་མངའ་རིས་པའི་གཏེར་བྱོན་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལུང་བསྟན། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད། ལས་བྱང་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད། དབང་ཆོག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། གསོལ་འདེབས་ལམ་ཁྱེར་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད། རྫོགས་རིམ་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད། ཞལ་གདམས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད། ཚོགས་མཆོད། གཏོར་ཆོག །བསྐུལ་ཞིང་དམ་པ་དང་། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། ཟིན་བྲིས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་དགོངས་གཏེར་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཁྱིམ་འདིའི་ཟིན་བྲིས་འབའ་ར་བ་ཨོ་རྒྱན་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་ཞལ་གསལ་བ་ཡོད། མཆན། ཞེས་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ། སྨིན་གྲོལ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལས། དང་པོ་སྨིན་བྱེད་དབང་ནི། དབང་ཆོག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་། སྤྲོ་ན་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་མཐུན་པའི་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་གིས་དབང་བསྐུར། གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱུན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་དུས་སུ་ལས་བྱང་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་ཞིང་། གང་གི་ཚེ་ཡང་བཟླས་པའི་སྐབས། བསྙེན་དུས་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞན་འདྲ་བ་ལ་བཟླས་པའི་སྐབས། སྒྲུབ་དུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་དང་འགྲོ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་བྱིན་བརླབས༔ ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལས་སྦྱོར་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ༔ དཀར་སེར་དམར་ནག་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུར་བཟླས༔ ཞེས་གཙོ་བོའི་ཐུགས་སྲོག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བའི་འོད་ཀྱིས་ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཟླ་བ་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཞི་བར་བསམ་པ་སོགས་རིགས་འགྲེའོ། །དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། བསྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་དང་། ལས་སྦྱོར་ཞག་གསུམ་ལྟ་བུར་བྱ་ཞིང་། རྒྱུན་དུའང་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་སྦྱོར་གྱི་དམིགས་པ་ཅུང་ཟད་རེ་བྱ། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། རྗེས་ནི་གུ་རུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འོད་ཀྱིས༔ བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདུན་བསྐྱེད་ལས་དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་སྤྱི་ལྟར་རྗེས། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའམ་རང་ལ་བསྡུ། བསྔོ་སྨོན་བྱ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག །ཐུན་བཞིའམ་གཉིས་སོགས་སུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བར་ངེས་ཏེ། ལམ་ཟབ་མོ་བྱིན་བརླབས་བླ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་མོ། །གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་པ་གསུམ་ཏེ། ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁུངས་བཙུན་པར་བྱེད་པ་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ། གདམས་ངག་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ། གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀྲི་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ལས། བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིཿ ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་མཚོ༔ སོགས་སོ། །གསུམ་པ་གདམས་པ་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཏེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དང་པོ་དབེན་པའི་གནས་སུ། སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། བདེ་བའི་གདན་ལ། སོགས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན། དེ་ནས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། སོགས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པས་དམིགས་སྐོར་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནི། དེ་ནས་དམ་ཆོས། སོགས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། ཚད་མེད་ནམ་མཁའི། སོགས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད། གཉིས་བསྟན་པས་དམིགས་རྐང་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །མཉམ་བཞག་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད། རྗེས་ཐོབ་འོད་གསལ་སྣང་བཞི། གེགས་སེལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། བོགས་འདོན་སྤྱོད་པ་རྣམ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ལུས་ནི། སོགས་ཏེ་མི་གཡོ་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐུན་དྲུག་ཁ་སྦྱར། སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རང་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་སུ་གསལ་བའི་ངང་། སྒོ་གསུམ་མི་གཡོ་གསུམ་ལྡན་གྱིས་བཅིངས་ཏེ་རླུང་རོ་བསལ ་ལ། རླུང་ཁ་སྦྱར་དུ་བཟུང་། ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམ་པར་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་ནི། མཉམ་བཞག་དེ་ལས། སོགས་ཏེ། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། དྭང་བའི་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བ་ལྟར་སྣང་བ་མཆེད་པའི་རིམ་པས་ལུས་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ཞིང་། དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀློང་དུ་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གནད་ལ་གཟིར་བས་རགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྭངས་མར་སྨིན། དྭངས་མ་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས་སུ་འཇུག་རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ལྟར་མཐོང་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་རང་སར་གྲོལ་ནས་དོན་གྱི་བཙན་ས་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཏེ། བཟང་ངན་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་བླ་མའི་ཐུགས་འོད་གསལ་དང་། རང་གི་སེམས་ཉིད་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གེགས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་གྲོལ། ལྔ་པ་ནི། སྐབས་སུ་ངལ་བསོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྲོས་མེད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། སྐབས་སུ་ལུས་ནི། སོགས་ཀྱིས་སྤྲོས་བཅས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བསྟན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱང་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་ཏེ་བོགས་དབྱུང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ། ཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་དང་། འཕྲོས་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞན་རྟགས་ཚད་དང་བཅས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྗེས་ནི་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་། སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷ་སྲས་ཚེ་འདིའི་སོགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་གསང་བ་འདིའི་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། གནས་ཀྱིས་གང་ཟག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུས་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་སོགས་འདུ་འཛིའི་སྐྱེ་བོས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བར། ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚེ། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་དམ་ཚིག་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་གསུམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་མདུན་དུ། གཏོར་མ་པདྨ་སྤུངས་པ་དང་། སྨན་རཀ །ཆུ་གསུམ་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སུ་གསལ། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་བྱིན་ལ། དཀར་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཆོས་སྒྲུབ་ཀྱི་གྲོགས་བཅོལ། ནག་ཕྱོགས་རྣམས་བདེན་པའི་སྟོབས་དང་། ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་པར་བསམ་ལ། རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་གྱིས་བཅིང་། སྒོ་དྲུང་དུ་ཐོ་བརྟན་པོར་བརྩིགས་པར་བྲིས་སྐུའམ་ས་བོན་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས། མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་ཕུལ། སྒྲུབ་པ་མ་ཐོན་པར་བར་ཆད་སྲུང་བའི་སླད་དུ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོག །བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འདུག་སྟེ། ད་རེས་རྙེད་དཀའ་ཞིང་ཕན་འདོགས་ཆེ་བའི་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་ཀྱང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་པས་ངེས་པར་མྱུར་དུ་འཆི། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ནི་གང་ཡང་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་། སྡིག་པའི་ལས་ལ་བརྟེན་པ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་མཐོ་རིས་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་པས། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐར་བ་ཞིག་ཅི་ནས་བྱ་དགོས་པར་འདུག་པས། དེའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་དང་ར་མདར་ཞུ་སྙམས་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བཏབ་ཏེ། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྐྱབས་འགྲོ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་ཅི་ནུས་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བློ་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་བྱ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་ཚོགས་བསགས་པའི་མཐར་མོས་གུས་དུང་བ་བྱས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་གཙོ་བོ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་ཤེས་པ་འཛིན་མེད་དུ་བཞག །ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ཞེས་པས་ཀ་དག་གི་རིག་པ་བརྗོད་བྲལ་གཉུག་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་དུ་ཤེས་པའི་ངང་། རྣམ་དག་འོད་ལྔ། སོགས་ཀྱིས་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གྱི་རང་མདངས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ཅིང་། བདག་མདུན་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས། རྣམ་པ་ཙམ་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་དང་། བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་ཚོགས་མཆོད་ནས་བླངས། མཆོད་ཅིང་བསྟོད། བསྙེན་དུས་ཀྱི་འཛབ་དགོངས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱས་རྗེས། བསྒྲུབ་དང་། ལས་སྦྱོར་གྱི་དམིགས་བཟླས་ཅུང་ཟད་བྱ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་བརྟན་ཞིང་ནུས་ལྡན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། མཆོད་ཅིང་བསྟོད། གཏོར་མ་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད། སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དབང་བཞི་བླངས། ནོངས་པ་བཤགས། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ། དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱ། སྲོད་ཐུན་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་འོད་གསལ་བ་དེ་ཀའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ་གཉིད་ལོག །ནང་པར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱ། སྔ་དགོངས་ཀྱི་ཐུན་ལ་ལས་བྱང་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་དང་། ཐུན་གཞན་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སོགས་ཀྱང་ཅི་ནུས་སུ་འབུལ། ཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ནུས་ཀྱང་། སྔ་ཐུན་མཇུག་གཏོར་མ་དང་། དགོངས་ཐུན་མཇུག་ཚོགས་མཆོད་བྱ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ནས་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱ། ངག་གནད་རླུང་རྒྱུ་བ་རང་སོར་བཞག །ཡིད་ཀྱིས་སྔར་འདས་ཀྱི་རྟོག་པའི་རྗེས་གཅོད། མ་འོངས་པའི་སྡུན་བསུ། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་བརྗོད་བྲལ་ལ་རྩིས་གདབ་མི་བྱ་བར། མིག་གྲུ་གང་རྩམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་གེར་བལྟ། རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བུས་རྗེས་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་བསྐུམ། སྟེང་རླུང་རྫོགས་པར་རྡུབས། སླར་འོག་རླུང་རྫོགས་པར་དྲངས་ཏེ་ལྟེ་འོག་ཏུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཟུང་། རིག་པ་བརྗོད་མེད་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱང་གི་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་། རླུང་ཇི་ཙམ་འདོད་པའི་བར་དུ་འཛིན་ནུས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་ངོ་། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བའི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ། ཉིན་མོ་ཡིན་ན་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའི་འདུག་སྟངས་དང་བཅས་ཐོད་རྒལ་གཟིར། མཚན་མོ་ཡིན་ན་ལུས་གནད་དང་བཅས་མུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ། དང་པོར་བསྐྱེད་བཟླས་གཙོ་བོར་བྱ། བར་དུ་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ། ཐ་མ་བསྐྱེད་རིམ་དང་བཟླས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྫོགས་རིམ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་ཐུན་གསུམ། མཚན་ཐུན་གསུམ་ཏེ་ཐུན་མཇུག་ཏུ་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱིས་བསྒོམ། ཁྱད་པར་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ། དེའི་ཚེ་དམིགས་གནད་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་འཁྲུགས་པའི་དབུས་སུ། རང་གི་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་དང་རྣམ་འགྱུར་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ལྟར་རམ། རང་གི་བློ་ངོར་འཆར་གང་བདེ་བ་ཞིག་གསལ་གདབ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྙམས་པའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་བྱ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེར་བཀོད་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། དགོས་འདོད་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པ་བཞིན་དུ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གང་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ། རྒྱུན་དུ་དེ་ཙམ་གྱི་འཐུས་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་སུ། གསོལ་བ་ཐོག་མར་བཏབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གང་འདོད་པའི་ལྷར་གནས་གྱུར་ཏེ། འོད་ཟེར་དང་སྤྲུལ་པའི་སྤྲོ་བསྡུས་ལས་སྒྲུབ་པ་སོགས་གསོལ་འདེབས་ལམ་ཁྱེར་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ལྟར་དང་། སྔགས་སོ་སོར་ཡོད་པ་རྣམས་བཛྲ་གུ་རུའི་མཇུག་ཏུ་སྤེལ་ལ་བཟླས་པ་དང་གསོལ་འདེབས་སྤེལ་ལ་བཟླས་པས་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་བསྙེན་པའི་ཚད་ནི། སྤྱི་ཙམ་དུ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། སྨིན་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ། །སྒྲུབ་པ་ནི། སྔགས་བཛྲ་གུ་རུ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། བསྙེན་པའི་བཞི་ཆ་ཙམ་བཟླ། ལས་སྦྱོར་སྔགས་ཤམ་དུ། ཨ་ཧ་རི་ནི་ས། སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་ཙམ་བཟླའོ། །བསྙེན་སྒྲུབ་གྲོལ་ཁར། ཁ་སྐོང་དུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བའམ། མ་གྲུབ་ན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར། རྗེས་ཆོག་གི་སྐབས་གཏོར་མ་ལྷར་ཤེས་པ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་དབང་བླངས། མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཅི་འདོད་པ་སྟེར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་ཅུང་ཟད་རོལ། དེ་ནས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། མཚམས་ཐོའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་གཏོང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ། ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་གཤེགས་སུ་གསོལ། གྲོགས་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་དང་རིམ་གྱིས་འཕྲད་པས་མཚོན་གསང་བ་སྤྱིའི་ལུགས་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྩོན་པའི་སྐབས་སུ་གེགས་སེལ་དང་། བོགས་འདོན་གྱི་མན་ངག་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དང་པོ་ན། བཟང་ངན་ལེགས་ཉེས་སྐྱིད་སྡུག་སོགས་ཇི་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་། དེ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་པར་ཤེས་པས། བཟང་པོ་ལ་རེ་འདོད་དང་། ངན་པ་ལ་དོགས་པ་དང་ཆེད་དུ་སྤང་བ་སོགས་གང་ཡང་མི་བྱ་བར་རང་སར་གློད། གལ་ཏེ་ནད་དང་། གདོན་དང་། འཇིགས་སྐྲག་སོགས་རྐྱེན་ཚབ་ཆེ་བ་བྱུང་ན། དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་བསྒོམ། དབང་བཞི་བླངས། མོས་གུས་དུང་བ་བྱས་པས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྩ་བདར་བཅད་དེ་འགྱུ་བ་རང་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་ནི་ངེས་པའོ། །གཉིས་པ་བོགས་འདོན་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི། སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོར་གྱིས་དུབ་པའམ། འདུ་འཛིའི་གཡེང་བ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་སྦྱོར་ལ་གནོད་པ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ། ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བར་གང་ཤར་ཡང་ཕྱིར་མི་འཆིང་། ནང་དུ་མི་སྡུད། ཤར་ས་དེར་ཅོག་གེར་བཞག་ཏེ། རིག་པའི་ངང་ཚུགས་མ་ཤོར་བར་རང་མདངས་སྐྱོང་བས་ཉམས་རྟོགས་ལ་བོགས་ཐོན་ཏེ་མཉམ་རྗེས་ཁྱད་མེད་པ་སོགས་འབྱུང་ངོ་། །སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི། རང་ཉིད་ལ་ནད་གདོན་སོགས་རྐྱེན་དྲག་པོ་བྱུང་བའམ་དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པ་དབེན་པའི་གནས་སུ་འཇིགས་སྐྲག་འཆར་བའི་ཚེ་ལྟ་བུར་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། སྐབས་སུ་ལུས་ནི་དུར་ཁྲོད་མི་དོར་བཞིན༔ ཕ྄ཊ་ཅེས་རྒྱངས་པ་སྐྱུར་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་ཕྱིར༔ འབྲུ་གསུམ་སྔགས་ཀྱང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བཟླ༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། ཕ྄ཊ་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཕཊ་རང་ལུས་ཐ་མལ་གསལ་བའི་སྙིང་དབུས་ནས། །རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས། །ཕཊྲ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཐོན། །སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སྙིང་མའི་ཕུང་ཁམས་ཕྱི་སྣོད་ཀ་པཱ་ལར། །འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་བསྒྱུར་སྤེལ་བ་ལས། །ནང་བཅུད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྦྱངས་སྤེལ་བསྒྱུར་ལ། ཕཊྲ། ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་དང་། །རིགས་དྲུག་འགྲོ་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་སྐུར། །ཡོངས་ཤར་དག་པ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །གང་བཞེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་འདོད་ཡོན་གཏེར། །ཕུང་ཁམས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་སྦྱང་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཕ྄ཊ། མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་ཡུལ་ཇི་སྙེད་མགྲོན། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་རྣམས། དོན་དམ་རང་བཞིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་དབྱིངས། །མ་བཅོས་རིག་པ་ཟང་ཐལ་ངང་དུ་ཨཱཿ ཞེས་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ཉམས་སུ་བླང་། དེ་ལྟར་རིམ་གཉིས་ལ་བརྩོན་པའི་སྐབས་སུ། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་བྱུང་ན་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་པས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ངོ་བོར་གསལ་བཏབ་ཅིང་མོས་གུས་བསྐྱེད། རིག་པ་བརྗོད་མེད་དུ་བཞག་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དབང་པོ་རབ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱིས་སེམས་ཀ་དག་ཏུ་དེངས། ཐོད་རྒལ་གྱིས་ལུས་འོད་གསལ་དུ་དེངས་ནས། གཞི་ལས་འཕགས་པའི་གཞི་སྣང་དུ་སངས་རྒྱས། འབྲིང་འཆི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྲོལ། ཐ་མ་བར་དོའི་སྐབས་སུ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་བརྩོན་པ་ཞན་པས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་བདེ་བ་ཅན་དང་། པདྨ་འོད་སོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དབུགས་འབྱིན་ཐོབ་པར་ངེས་ནའང་། དེ་ཉིད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལམ་གྱི་ཆད་ལྟ་བུ་འཕོ་བ་དང་། བར་དོའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཚུལ་གསོལ་འདེབས་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བཞིན་ལས། འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དམིགས་པའི་ཁྱད་གཞན་ཡང་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འདི་ལྟར་གསལ་གདབ་སྟེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྟོང་གསལ་འོད་ལྔའི་ཀློང་། །འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་བདེ་བ་ཅན། །གཞི་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །ཡིད་འཕྲོག་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་པདྨའི་ཁྲིར། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི། །རྣམ་པ་ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ། །དྭངས་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིན་བྱེད་ཕྱེ་བས་འཁྱུད་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །གཡས་གཡོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །མཐའ་སྐོར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་སོགས། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །རང་གཞན་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཆེན་པོར་བཞུགས། །གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །རབ་དམར་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔའི་ཟེར་ཕྲེང་འཕྲོ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཅན། །རང་ཉིད་ཐ་མལ་གནས་པའི་སྙིང་དབུས་སུ། །རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་དམར་པོར་གསལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལས། །འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདག་གི་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེ་ཚངས་པའི་ལམ་ནས་ཐོན། །གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གཉུག་མའི་ངང་དུ་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ་ལ། ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ ཞེས་སོགས་གསོལ་འདེབས་ཚར་མང་དུ་བྱ་ཞིང་མཐར། དབྱིངས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡང་ལས། །གདངས་འགགས་མེད་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད། །དཔལ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཉམས་དགའ་བར། །མགོན་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་སྣང་མཐའ་ཡས། །སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །བདག་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཆེན་པོར་བཞུགས། །ཡིད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །སེམས་ཐིག་ལེ་དྭངས་གསལ་འོད་ལྔའི་མདངས། །སྟེང་ཚངས་པའི་ལམ་ནས་ནམ་མཁར་ཐོན། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དབྱིངས་འོད་གསལ་ངང་དུ་རོ་གཅིག་ཤོག །ཅེས་དང་། ཧི་ཀ྄ །ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཐིག་ལེ་ཚངས་བུག་གི་ལམ་ནས་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་སེམས་བཟུང་། ཀ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐིག་ལེ་མར་བབས་ནས་སྙིང་དབུས་སུ་གནས་པར་བསམ་ལ་རྩལ་སྦྱང་ཞིང་། མཐར་མདུན་གྱི་སྐྱབས་ཡུལ་འོད་ཞུ་བླ་མར་ཐིམ། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་མེད། །སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་ཚངས་བུག་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་བཀག་པར་མོས། བསྔོ་སྨོན་བྱ། འབྱོངས་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་ཉམས་སུ་བླངས། དེ་ནས་ཀྱང་གདམས་པ་མ་བརྗེད་པར་བྱ། ནམ་འཆི་ངེས་པའི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ། ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྤང་། ཐིག་ལེ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། བླ་མ་བདེ་ཆེན་ནམ་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་པར་བསམ་ལ་ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཀའི་ངང་དུ་བཞག །བར་དོའི་སྐབས་སུ་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་སོགས་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད། ཕར་བལྟས་ན་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། ཚུར་བསྡུས་ན་རང་སེམས་གཉུག་མ་ལས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་གསལ་བ། ཐུགས་རྗེ་ཟུང་འཇུག །དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་དོན་གྱི་པདྨ་འབྱུང་གནས་རང་ཞལ་མཇལ་བ་ན། ཤེས་རིག་གི་ངང་ཚུགས་མ་ཤོར་བར་ཀློད་ལ་བཞག་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་སར་གྲོལ་ནས་གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལས་ཚོགས་ནི། གསོལ་འདེབས་ལམ་ཁྱེར་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། དམིགས་པའི་མན་ངག་ཅུང་ཟད་གོང་དུའང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །སྤྱི་དོན་གཉིས་པ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་དགོངས་གཏེར་གྱི་མན་ངག་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ནི། གཞུང་དེ་ཉིད་ཟབ་ཅིང་གསལ་བར་སྣང་བས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་མཐའ་དག་གི་ཡང་སྙིང་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་མན་ངག་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ་འདི་ཡང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་དོན་གྱི་འབྲས་བུས་མཛེས་བར་སྦྱར་བ་སྟེ། དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནས་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag gi zin bris rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+ma ka rA ya/__gu ru'i sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag 'chad pa la/__bshad bya/__'chad byed/__ji ltar 'chad pa'i tshul dang gsum las/__dang po ni/__sku gsum dbyer med pad+ma thod phreng nyid sgrub pa'i thabs tshul bsam gyis mi khyab pa'i snying po yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag dang bcas pa'o/__/gnyis pa la sa gter dang /__dgongs gter gnyis las/__dang po ni/__sprul pa'i sku bzang po grags pa'i gter byon gsol 'debs rtsa ba/__rig 'dzin mnga' ris pa'i gter byon la/__sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi lo rgyus lung bstan/__sgrub thabs yon tan gter mdzod/__las byang yon tan gter mdzod/__dbang chog bsam 'phel nor bu/__gsol 'debs lam khyer yon tan gter mdzod/__rdzogs rim yon tan gter mdzod/__zhal gdams yon tan gter mdzod/__tshogs mchod/__gtor chog__/bskul zhing dam pa dang /__rig 'dzin pad+ma phrin las kyis mdzad pa'i brgyud 'debs/__zin bris sogs so/__/gnyis pa ni/__rig 'dzin chen po rdo rje tshe dbang nor bu'i dgongs gter dngos grub ma lus 'byung ba'i gter khyim 'di'i zin bris 'ba' ra ba o rgyan ngag dbang ye shes kyis mdzad pa shin tu zhal gsal ba yod/__mchan/__zhes bskyed rdzogs las tshogs dang bcas pa'o/__/gsum pa ji ltar 'chad pa'i tshul la/__smin grol las tshogs dang bcas pa las/__dang po smin byed dbang ni/__dbang chog bsam 'phel nor bu la skabs su babs pa'i mtshams sbyor dang /__spro na man ngag bcu gsum gyi mngon rtogs dang mthun pa'i lha dang sngags kyis brgyan pa'i gsol 'debs kyi tshig gis dbang bskur/__gnyis pa grol byed bskyed rdzogs gnyis kyi/__dang po bskyed rim la bsnyen sgrub las gsum las/__dang po ni/__rgyun du sgrub thabs yon tan gter mdzod dang /__khyad par gyi dus su las byang yon tan gter mdzod tshogs kyi mchod pa sogs bya zhing /__gang gi tshe yang bzlas pa'i skabs/__bsnyen dus dkar dmar mthing gsum 'od zer gyis:__bdag dang khams gsum 'gro ba'i sdig sgrib sbyangs:__zhes so/__/gnyis pa ni/__gzhan 'dra ba la bzlas pa'i skabs/__sgrub dus sku gsung thugs kyi 'od zer gyis:__bdag dang 'gro ba'i lus ngag yid byin brlabs:__zhes so/__/gsum pa ni/__las sbyor mkha' 'gro'i tshogs kyis phrin las sgrub:__dkar ser dmar nag 'od zer 'phro 'dur bzlas:__zhes gtso bo'i thugs srog gi mthar sngags phreng ba'i 'od kyis shar phyogs rdo rje mkha' 'gro'i thugs rgyud bskul/__de las 'od zer dkar po zla ba stong dus gcig tu shar ba lta bu 'phros/__bdag gzhan thams cad kyi nad gdon sdig sgrib bag chags dang bcas pa zhi bar bsam pa sogs rigs 'gre'o/__/de ltar bsnyen pa zla ba gcig gi dbang du byas na/__bsgrub pa zhag bdun dang /__las sbyor zhag gsum lta bur bya zhing /__rgyun du'ang thun gyi mjug tu sgrub pa dang /__las sbyor gyi dmigs pa cung zad re bya/__thun bsdu ba na/__mchod cing bstod la/__rjes ni gu ru'i sku gsung thugs 'od kyis:__bdag gi lus ngag yid gsum sku gsung thugs:__dbyer med ngo bo nyid skur gyur par bsam:__zhes gsungs pa ltar mdun bskyed las dbang bzhi len pa'i dmigs pa spyi ltar rjes/__badz+ra muHsa gshegs su gsol ba'am rang la bsdu/__bsngo smon bya/__thun mtshams kyi bya ba la 'jug__/thun bzhi'am gnyis sogs su tshogs kyi 'khor los mchod/__de ltar nyams su blangs pas dngos nyams rmi lam du byin gyis brlabs pa'i mtshan ma mthong bar nges te/__lam zab mo byin brlabs bla ma'i bskyed rim mo/__/gnyis pa rdzogs rim pa gsum te/__yid ches shing khungs btsun par byed pa mdzad pa po'i che ba/__gdams ngag la nges shes bskyed pa'i phyir chos kyi che ba/__gdams pa rin po che dngos kyis slob ma ji ltar dkri ba'i tshul lo/__/dang po ni/__rdzogs rim rdo rje'i tshig rkang yon tan gter mdzod las/__bdag 'dra pad+ma 'byung gnas kyiH__zhes sogs so/__/gnyis pa ni/__khyad par dam chos bdud rtsi'i mtsho:__sogs so/__/gsum pa gdams pa dngos la/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes te gsum las/__dang po la'ang spyi'i sngon 'gro dang /__khyad par gyi sngon 'gro gnyis/__dang po ni/__dang po dben pa'i gnas su/__sogs so/__/gnyis pa la'ang gnyis te/__thun mong gi sngon 'gro dang /__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__bde ba'i gdan la/__sogs kyis 'dus byas mi rtag pa dngos su bstan cing /__dal 'byor rnyed dka' shugs kyis bstan/__de nas 'khor ba'i nyes dmigs/__sogs kyis 'khor ba'i nyes dmigs dngos su bstan cing /__las rgyu 'bras shugs la bstan pas dmigs skor bzhi'o/__/gnyis pa thun mong ma yin pa'i sngon 'gro ni/__de nas dam chos/__sogs kyis lam gyi 'jug sgo skyabs 'gro dang /__tshad med nam mkha'i/__sogs kyis lam gyi rtsa ba sems bskyed/__gnyis bstan pas dmigs rkang gnyis so/__/gnyis pa dngos gzhi la/__bsam gtan la 'jug pa'i yan lag__/mnyam bzhag rlung sems dbyer med/__rjes thob 'od gsal snang bzhi/__gegs sel bla ma'i rnal 'byor/__bogs 'don spyod pa rnam gnyis te lnga las/__dang po ni/__de nas lus ni/__sogs te mi g.yo gsum ldan gyi rnal 'byor ro/__/gnyis pa ni/__thun drug kha sbyar/__sogs te/__de yang rang nyid pad+ma 'byung gnas su gsal ba'i ngang /__sgo gsum mi g.yo gsum ldan gyis bcings te rlung ro bsal_ la/__rlung kha sbyar du bzung /__yid mig rlung gsum gcig tu dril te 'od gsal thig le chen po'i dbyings su snyom par 'jug go__/gsum pa ni/__mnyam bzhag de las/__sogs te/__thun de las ldang ba na/__dwang ba'i chu las nya 'phar ba ltar snang ba mched pa'i rim pas lus rlung sems tsam las grub pa'i lha skur ldang zhing /__dbyings rnam par dag pa'i klong du rig pa rdo rje lu gu rgyud kyi gnad la gzir bas rags pa'i chos thams cad dwangs mar smin/__dwangs ma lhun grub rin po che'i sbubs su 'jug rjes thob sgyu ma'i dpe brgyad ltar mthong bas gzung 'dzin gyi mdud pa rang sar grol nas don gyi btsan sa zin par 'gyur ro/__/bzhi pa ni/__bla ma'i rnal 'byor sogs te/__bzang ngan skyid sdug legs nyes ci byung yang bla ma'i thugs 'od gsal dang /__rang gi sems nyid dbyer med du bsres te mnyam par bzhag pas gegs thams cad chu la ri mo bris pa ltar grol/__lnga pa ni/__skabs su ngal bso/__/zhes sogs kyis spros med de kho na nyid kyi spyod pa dang /__skabs su lus ni/__sogs kyis spros bcas brtul zhugs kyi spyod pa bstan te/__de gnyis kyang gcig grogs gcig gis byas te bogs dbyung bar bya'o/__/gsum pa rjes la/__thun gyi rjes su ji ltar bya ba'i tshul dngos dang /__'phros don gnyis kyi khyad par gzhan rtags tshad dang bcas pa bstan pa'o/__/dang po ni/__rjes ni dge ba bsngo zhing /__sogs so/__/gnyis pa ni/__lha sras tshe 'di'i sogs so/__/de lta bu'i lam gyi rim pa shin tu zab cing gsang ba 'di'i don snying por dril te nyams su len pa'i tshul cung zad bshad na/__gnas kyis gang zag byin gyis brlabs nus pa o rgyan rin po che'i sbas gnas sogs 'du 'dzi'i skye bos dben zhing nyams dga' bar/__yar mar gyi tshes bcu sogs dus khyad par can gyi tshe/__rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng gi dam tshig bris sku sogs rten gsum ji ltar rigs pa'i mdun du/__gtor ma pad+ma spungs pa dang /__sman raka__/chu gsum sngon 'gro'i nyer spyod sogs gtsang zhing bkod pas mdzes par bshams/__rang nyid skad cig gis snang srid zil gnon pad+ma 'byung gnas su gsal/__sngon 'gro gtor ma byin la/__dkar phyogs rnams la chos sgrub kyi grogs bcol/__nag phyogs rnams bden pa'i stobs dang /__thugs ka nas sprul pa'i rdo rje khro bo'i tshogs kyis rgya mtsho'i mthar bskrad par bsam la/__rdo rje srung ba'i gur gyis bcing /__sgo drung du tho brtan por brtsigs par bris sku'am sa bon la rgyal chen bzhi bskyed cing spyan drangs/__mchod bstod gtor ma phul/__sgrub pa ma thon par bar chad srung ba'i slad du brtan bzhugs bya/__de nas nang du log__/bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'dug ste/__da res rnyed dka' zhing phan 'dogs che ba'i dal 'byor gyi lus rten 'di lta bu thob kyang /__'dus byas thams cad mi rtag pa'i rang bzhin kho na las ma 'das pas nges par myur du 'chi/__shi ba'i 'og tu las rgyu 'bras kho na las gzhan ni gang yang rjes su mi 'brang /__sdig pa'i las la brten pa ngan song gsum du skyes na sdug bsngal bsam gyis mi khyab/__zag bcas kyi dge ba'i las kyis mtho ris gsum du skyes kyang sdug bsngal gyi rang bzhin kho na las ma 'das pas/__'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho 'di las rang gzhan thams cad thar ba zhig ci nas bya dgos par 'dug pas/__de'i ched du bla ma dang dkon mchog la skyabs dang ra mdar zhu snyams pas/__mdun gyi nam mkhar 'ja' tshon 'khrugs pa'i klong du skyabs gnas kun 'dus bla ma o rgyan rdo rje 'chang chen po la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mngon sum lta bur gsal btab te/__brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas/__skyabs 'gro brgya stong la sogs ci nus dang /__de rnams kyi spyan sngar sems can thams cad kyi don du sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du 'chi med pad+ma 'byung gnas kyi ting nge 'dzin sgrub par bgyi'o snyam pa'i sems bskyed blo rgyud dang 'dres nges bya/__yan lag brgyad pas tshogs bsags pa'i mthar mos gus dung ba byas pas skyabs yul rnams gtso bo la thim/_de nyid rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyis ngo bor byin gyis brlabs/__dbang dang dngos grub ma lus pa thob par bsam la shes pa 'dzin med du bzhag__/phyi nang gi mchod pa byin gyis brlabs/__oM AHhU~M ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~MH__zhes pas ka dag gi rig pa brjod bral gnyug ma'i de kho na nyid don dam 'chi med pad+ma 'od 'bar du shes pa'i ngang /__rnam dag 'od lnga/__sogs kyis lhun grub rig pa rdo rje lu gu rgyud gyi rang mdangs rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor bskyed cing /__bdag mdun snod bcud thams cad rang bzhin yongs grub dag pa rab 'byams kyi bskyed rim khong du chud pas/__rnam pa tsam du ye shes pa spyan 'dren dang /__bzhugs gsol phyag 'tshal tshogs mchod nas blangs/__mchod cing bstod/__bsnyen dus kyi 'dzab dgongs gsal btab la bzlas pa ci nus byas rjes/__bsgrub dang /__las sbyor gyi dmigs bzlas cung zad bya/__dbyangs gsal rten snying gis sngags kyi nus pa brtan zhing nus ldan gong 'phel du byin gyis brlabs/__mchod cing bstod/__gtor ma 'bul/__tshogs kyi 'khor los mchod/__slar yang mchod cing bstod la dbang bzhi blangs/__nongs pa bshags/__bdag mdun dbyer med pa 'od gsal thig le chen po'i dbyings su bsdu/__de las zung 'jug gi skur ldang /__bsngo smon bkra shis sogs bya/__srod thun nyal ba'i rnal 'byor la 'jug pa'i tshe 'od gsal ba de ka'i ngang du mnyam par bzhag la gnyid log__/nang par zung 'jug gi skur ldang /__de lta bu'i tshul gyis thun drug tu bya/__snga dgongs kyi thun la las byang yon tan gter mdzod dang /__thun gzhan la sgrub thabs ltar nyams su blangs/__tshogs dang gtor ma sogs kyang ci nus su 'bul/__thun thams cad la ma nus kyang /__snga thun mjug gtor ma dang /__dgongs thun mjug tshogs mchod bya/__bskyed rim la gsal snang cung zad thob nas thun thams cad kyi mjug rdzogs rim bsgom tshul ni/___lus gnad rnam snang chos bdun dang ldan par bya/__ngag gnad rlung rgyu ba rang sor bzhag__/yid kyis sngar 'das kyi rtog pa'i rjes gcod/__ma 'ongs pa'i sdun bsu/__da lta'i shes pa brjod bral la rtsis gdab mi bya bar/__mig gru gang rtsam gyi nam mkha' la hrig ger blta/__rlung ro dgu phrugs su bus rjes 'og rlung cung zad bskum/__steng rlung rdzogs par rdubs/__slar 'og rlung rdzogs par drangs te lte 'og tu kha sbyor gyi tshul du bzung /__rig pa brjod med du bzhag__/de ltar nyams su blangs pas lus sems shin sbyang gi bde ba thob cing /__rlung ji tsam 'dod pa'i bar du 'dzin nus pa sogs yon tan bsam gyis mi khyab pa 'byung ngo /__thun de las ldang ba'i rjes thob tu/_nyin mo yin na drang srong tsog pu'i 'dug stangs dang bcas thod rgal gzir/__mtshan mo yin na lus gnad dang bcas mun pa'i rnal 'byor bsgom/__dang por bskyed bzlas gtso bor bya/__bar du bskyed bzlas rdzogs gsum zung du sbrel/__tha ma bskyed rim dang bzlas pa sngon du 'gro bas rdzogs rim kho na la nyin thun gsum/__mtshan thun gsum te thun mjug tu chig bsgril gyis bsgom/__khyad par dus dang gnas skabs kun tu gsol 'debs bsam pa lhun grub mas gdung shugs drag pos gsol ba gdab/__de'i tshe dmigs gnad ni/__mdun gyi nam mkhar 'ja' tshon 'khrugs pa'i dbus su/__rang gi drin chen rtsa ba'i bla ma dang dbyer med pa'i o rgyan rin po che/__sku yi cha lugs dang rnam 'gyur sogs sgrub thabs yon tan gter mdzod ltar ram/__rang gi blo ngor 'char gang bde ba zhig gsal gdab/__de'i mtha' skor du rtsa gsum chos srung dang bcas mngon sum du bzhugs yod snyams pa'i 'dun pa drag po bya/__gsol ba btab pa tsam gyis yid bzhin gyi nor bu rgyal mtshan gyi rtser bkod nas gsol ba btab pa las/__dgos 'dod kyi char chen po 'bebs pa bzhin du/__bdag dang sems can thams cad kyi gang bsam pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par bsam/__rgyun du de tsam gyi 'thus la/__dmigs bsal gyi skabs su/__gsol ba thog mar btab pa'i rkyen gyis/__gang 'dod pa'i lhar gnas gyur te/__'od zer dang sprul pa'i spro bsdus las sgrub pa sogs gsol 'debs lam khyer yon tan gter mdzod ltar dang /__sngags so sor yod pa rnams badz+ra gu ru'i mjug tu spel la bzlas pa dang gsol 'debs spel la bzlas pas 'dod pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par 'gyur ro/__/de yang bsnyen pa'i tshad ni/__spyi tsam du 'bum phrag bcu gnyis yin la/__smin par 'dod pa la ni nges pa med do/__/sgrub pa ni/__sngags badz+ra gu ru kho na yin la/__bsnyen pa'i bzhi cha tsam bzla/__las sbyor sngags sham du/__a ha ri ni sa/__sogs sgrub thabs ltar sbyar te bsnyen pa'i bcu cha tsam bzla'o/__/bsnyen sgrub grol khar/__kha skong du zhi ba'i sbyin sreg bya ba'am/__ma grub na tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor/__rjes chog gi skabs gtor ma lhar shes pa gnas gsum du reg cing dbang blangs/__mthar lha 'od du zhu ba las dngos grub ci 'dod pa ster ba'i ye shes kyi bdud rtsir gyur par bsam la cung zad rol/__de nas bsngo smon bkra shis sogs spyi ltar bya/__mtshams tho'i mdun du mchod gtor bshams la gtong rag gi tshul du phul/__nongs pa bshags shing gshegs su gsol/__grogs dam tshig ldan pa dang rim gyis 'phrad pas mtshon gsang ba spyi'i lugs ltar nyams su blang ngo /__/de ltar rim pa gnyis kyi lam la brtson pa'i skabs su gegs sel dang /__bogs 'don gyi man ngag cung zad bshad na/__dang po na/__bzang ngan legs nyes skyid sdug sogs ji lta bu byung yang /__de thams cad bla ma o rgyan chen po'i thugs rje'i rol par shes pas/__bzang po la re 'dod dang /__ngan pa la dogs pa dang ched du spang ba sogs gang yang mi bya bar rang sar glod/__gal te nad dang /__gdon dang /__'jigs skrag sogs rkyen tshab che ba byung na/__de nyid skad cig gis o rgyan rin po cher bsgom/__dbang bzhi blangs/__mos gus dung ba byas pas 'od du zhu nas rang la thim par bsam/__gzung 'dzin gyi rtsa bdar bcad de 'gyu ba rang thog tu bzhag pas nam mkha' la sprin dengs pa ltar 'gro ba ni nges pa'o/__/gnyis pa bogs 'don spros med kyi spyod pa ni/__spros bcas kyi dge sbyor gyis dub pa'am/__'du 'dzi'i g.yeng ba sogs kyis dge sbyor la gnod pa ltar snang ba'i tshe/__tshogs drug gi snang bar gang shar yang phyir mi 'ching /__nang du mi sdud/__shar sa der cog ger bzhag te/__rig pa'i ngang tshugs ma shor bar rang mdangs skyong bas nyams rtogs la bogs thon te mnyam rjes khyad med pa sogs 'byung ngo /__/spros bcas kyi spyod pa ni/__rang nyid la nad gdon sogs rkyen drag po byung ba'am dur khrod la sogs pa dben pa'i gnas su 'jigs skrag 'char ba'i tshe lta bur rdzogs rim rdo rje'i tshig rkang las/__skabs su lus ni dur khrod mi dor bzhin:__pha?T ces rgyangs pa skyur bdud rtsir byin brlabs phyir:__'bru gsum sngags kyang brgya rtsa brgyad du bzla:__zhes sogs gsungs pa'i don nyams su len pa ni/__pha?T bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/bla ma rtsa ba gsum la skyabs su mchi/__/rnam grol sku bzhi'i go 'phang thob bya'i phyir/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems bskyed do/__/phaT rang lus tha mal gsal ba'i snying dbus nas/__/rlung sems dbyer med dwangs ma thig le'i gzugs/__/phaT+ra ces brjod pas tshangs pa'i sgo nas thon/__/spros bral 'od gsal nam mkha'i dbyings su thim/__/snying ma'i phung khams phyi snod ka pA lar/__/'bru gsum 'od kyis sbyangs bsgyur spel ba las/__/nang bcud zag med ye shes bdud rtsi'i sprin/__/'dod dgu 'byung ba'i rgya mtsho chen por gyur/__/oM AHhU~M/__brgya rtsa brgyad kyis sbyangs spel bsgyur la/__phaT+ra/__phyogs bcur bzhugs pa'i bla ma yi dam dang /__/mkha' 'gro dam can bgegs rigs lan chags dang /__/rigs drug 'gro kun khyab bdag bla ma'i skur/__/yongs shar dag pa rab 'byams dkyil 'khor cher/__/gang bzhed cir yang 'char ba'i 'dod yon gter/__/phung khams tshogs kyi 'khor lo'i mchod par 'bul/__/mchod sbyin mgron rnams mnyes shing tshim gyur nas/__/tshogs rdzogs sgrib sbyang byang chub myur thob shog__/pha?T/__mchod bya mchod byed mchod yul ji snyed mgron/__/kun rdzob sgyu ma lta bur snang ba rnams/__don dam rang bzhin las 'das 'od gsal dbyings/__/ma bcos rig pa zang thal ngang du AH__zhes dmigs 'don zung du 'jug pas nyams su blang /__de ltar rim gnyis la brtson pa'i skabs su/__bla ma o rgyan rin po cher bcos min gyi dad pa gsar du 'khrungs pa sogs byung na byin rlabs zhugs pa'i rtags su shes pas/__snang srid thams cad dpal ldan bla ma'i ngo bor gsal btab cing mos gus bskyed/__rig pa brjod med du bzhag pas mchog gi dngos grub myur du 'grub par 'gyur ro/__/de yang dbang po rab khregs chod kyis sems ka dag tu dengs/__thod rgal gyis lus 'od gsal du dengs nas/__gzhi las 'phags pa'i gzhi snang du sangs rgyas/__'bring 'chi ba chos kyi skur grol/__tha ma bar do'i skabs su brtan pa thob par 'gyur/__shin tu brtson pa zhan pas kyang smon lam dang thugs rje'i dbang gis skye ba brgyud nas bde ba can dang /__pad+ma 'od sogs dag pa'i zhing khams su dbugs 'byin thob par nges na'ang /__de nyid myur du 'grub par byed pa lam gyi chad lta bu 'pho ba dang /__bar do'i rnal 'byor nyams su blangs pa'i tshul gsol 'debs lam khyer las ji ltar 'byung bzhin las/__'pho ba'i rnal 'byor la dmigs pa'i khyad gzhan yang skyabs sems sngon du 'gro bas 'di ltar gsal gdab ste/__mdun gyi nam mkhar stong gsal 'od lnga'i klong /__/'jig rten zhing khams rnam dag bde ba can/__/gzhi dang bkod pa tshad med yon tan rdzogs/__/yid 'phrog 'ja' zer thig le 'khrigs pa'i klong /__/rma byas btegs pa'i rin chen pad+ma'i khrir/__/rigs kun khyab bdag rtsa ba'i bla ma ni/__/rnam pa o rgyan snang ba mtha' yas sku/__/dwangs gsal pad+ma rA ga'i lhun po la/__/nyin byed phye bas 'khyud ba'i 'od zer 'phro/__/zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag lhung bzed bsnams/__/sprul sku'i cha lugs chos gos rnam gsum gsol/__/mtshan dpe'i dpal 'bar rdo rje'i skyil krung bzhugs/__/g.yas g.yon spyan ras gzigs dang mthu chen thob/__/mtha' skor sangs rgyas byang sems nyan rang sogs/__/skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/rang gzhan thar pa'i lam ston chen por bzhugs/__/gtso bo'i thugs kar ye shes lnga yi dngos/__/rab dmar thig le 'od lnga'i zer phreng 'phro/__/zag med bde ba chen po'i rang bzhin can/__/rang nyid tha mal gnas pa'i snying dbus su/__/rlung sems dbyer med thig le dmar por gsal/__/gsol ba btab pas mdun gyi lha tshogs las/__/'od zer 'phros pas bdag gi sgrib gnyis sbyangs/__/snying dbus thig le tshangs pa'i lam nas thon/__/gtso bo'i thugs ka'i ye shes thig ler thim/__/dbyer med ro gcig gnyug ma'i ngang du gyur/__/ces brjod cing gsal gdab la/__nam zhig tshe zad 'chi ba'i dus byung tshe:__zhes sogs gsol 'debs tshar mang du bya zhing mthar/__dbyings 'od gsal chos sku'i klong yang las/__/gdangs 'gags med bde chen pad+ma 'od/__/dpal sprul pa'i zhing khams nyams dga' bar/__/mgon bla ma o rgyan snang mtha' yas/__/skyabs dkon mchog rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/bdag thar pa'i lam ston chen por bzhugs/__/yid snying nas gus pas gsol 'debs na/__/sems thig le dwangs gsal 'od lnga'i mdangs/__/steng tshangs pa'i lam nas nam mkhar thon/__/rje khyed kyi thugs rje'i ye shes dang /__dbyings 'od gsal ngang du ro gcig shog__/ces dang /__hi ka?__/ces drag tu brjod pas thig le tshangs bug gi lam nas gtso bo'i thugs ka'i thig ler thim par bsam la sems bzung /__ka zhes brjod pas thig le mar babs nas snying dbus su gnas par bsam la rtsal sbyang zhing /__mthar mdun gyi skyabs yul 'od zhu bla mar thim/__bla ma o rgyan 'chi med tshe dpag med/__/spyi bo nas zhugs snying dbus thig le dang /__/dbyer med tshe dang ye shes dngos grub thob/__/ces brjod cing bsam la tshangs bug sna tshogs rdo rjes bkag par mos/__bsngo smon bya/__'byongs rtags ma byung gi bar nyams su blangs/__de nas kyang gdams pa ma brjed par bya/__nam 'chi nges pa'i dus la babs pa'i tshe/__chags sdang rmongs gsum gyi rtogs pa spang /__thig le bla ma'i thugs kar thim/__bla ma bde chen nam pad+ma 'od du gshegs par bsam la da lta'i shes pa skad cig ma 'di ka'i ngang du bzhag__/bar do'i skabs su sgra 'od zer gsum sogs snang ba gang shar thams cad/__phar bltas na mtha' yas kyang /__tshur bsdus na rang sems gnyug ma las logs su grub pa rdul tsam yang med/__sems kyi ngo bo stong pa/__rang bzhin gsal ba/__thugs rje zung 'jug__/de gsum dbyer med brjod bral blo 'das don gyi pad+ma 'byung gnas rang zhal mjal ba na/__shes rig gi ngang tshugs ma shor bar klod la bzhag pas gzung 'dzin gyi rtog pa thams cad rang sar grol nas gdod ma'i btsan sa zin par 'gyur ba ni nges pa'o/__/gsum pa las tshogs ni/__gsol 'debs lam khyer yon tan gter mdzod las ji ltar 'byung ba bzhin nyams su blangs te/__dmigs pa'i man ngag cung zad gong du'ang bstan zin to/__/spyi don gnyis pa/__rig 'dzin chen po rdo rje tshe dbang nor bu'i dgongs gter gyi man ngag nyams su blangs ba ni/__gzhung de nyid zab cing gsal bar snang bas de kho na ltar rtogs par bya'o/__/de ltar na byin rlabs dang dngos grub rgya mtsho'i 'byung gnas o rgyan bla ma'i thugs sgrub mtha' dag gi yang snying gsol 'debs bsam pa lhun grub ma'i man ngag yon tan gter mdzod kyi zin bris bdud rtsi'i nying khu rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho 'di yang /__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis o rgyan pad+ma thod phreng gi byin rlabs kyi snang ba la brten nas tshig gi ut+pal don gyi 'bras bus mdzes bar sbyar ba ste/__dge bas 'gro kun bsam don chos bzhin du 'grub nas 'chi med mtsho skyes bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//_!

Footnotes

Other Information