JKW-KABUM-13-PA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:30, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།
Wylie title dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster JKW-KABUM-13-PA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 1, Pages 1-2 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 1-2. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་ (tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity tshe dpag med
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TA-007
Colophon

།ཅེས་རྒྱ་ཅན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང་། འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

ces rgya can tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'di'ang /__'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las gdams pa'i bdud rtsi thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྣང་མཐའ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་པདྨ་འབྱུང་། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །པདྨ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ། །འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད། །རིགས་ལྔ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་གར། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་དང་། །རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་སྲུང་བར་ཤོག །བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོས་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར། །རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་དགའ་བཞི་དབུ་མར་རྫོགས། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་རྒྱ་ཅན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང་། འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །།

[edit]

dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster/ @#/_/tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster ces bya ba bzhugs so/__/ snang mtha' tshe dpag med mgon pad+ma 'byung /__/ye shes mtsho rgyal rdo rje thogs med rtsal/__/pad+ma phrin las gter bdag gling pa la/__/gsol ba 'debs so 'chi med dngos grub stsol/__/ngag dbang klu sgrub ngag dbang 'jigs med zhabs/__/'gyur med mchog grub pad+ma tshe dbang rtsal/__/'jigs med go cha rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so 'chi med dngos grub stsol/__/dkyil 'khor gtso mchog pad+ma tshe dpag med/__/rigs lnga thod phreng yab yum sprul pa'i gar/__/yi dam mkha' 'gro chos srung gter bdag la/__/gsol ba 'debs so 'chi med dngos grub stsol/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/srid las nges 'byung byang chub sems gnyis 'byongs/__/rdo rje'i slob dpon tshul bzhin bsten pa dang /__/rgyud smin dam tshig srog bzhin srung bar shog__/bskyed rim zab mos cir snang lha skur shar/__/rlung sems dbang thob dga' bzhi dbu mar rdzogs/__/ka dag lhun grub rdo rje'i gseng lam nas/__/'chi med ye shes 'grub pa'i bkra shis stsol/__/ces rgya can tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'di'ang /__'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las gdams pa'i bdud rtsi thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge/__//

Footnotes

Other Information