JKW-KABUM-09-TA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:00, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes|classification=Tibetan Publications" to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes |classification=Tibetan Publications ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་བསྙེན་པའི་ལག་ལེན་ཁོལ་ཕྱུང་།
Wylie title phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi man ngag las bsnyen pa'i lag len khol phyung JKW-KABUM-09-TA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 10, Pages 461-466 (Folios 1a1 to 3b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ (rje btsun grags pa rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi man ngag las bsnyen pa'i lag len khol phyung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 461-466. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig
Deity phyag na rdo rje
Colophon

།ཞེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རབ་ལས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་དང་བགེགས་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་ཞིང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།

zhes pa'ang rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyi gsung rab las many+dzu g+ho Shas zur du phyung ba ste sems can thams cad bdud dang bgegs kyis bar du gcod pa thams cad las srung zhing /__mi mthun pa'i phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་བསྙེན་པའི་ལག་ལེན་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་རིང་པོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ནས་ཕྱུང་བའི་བསྙེན་པའི་ངག་འདོན་ལ་ཡན་ལག་བཞི་ཚན་ལྔ་ལས། དང་པོ་བསོད་ནམས་ཚོགས་གསག་གི་ཡན་ལག་བཞི་ནི། འདིའི་རིག་སྔགས་བཟླས་པའི་ལུང་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གིས་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པའོ། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་བདག་གི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསྒོམ་པ་ནི་དང་པོའོ། །དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་མོས་པ་བྱས་ལ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་གཉིས་པའོ། །དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མིག་ཡོར་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པ་ནི་གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་སྣང་བ་མི་དམིགས་པར་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་པའོ། །གསུམ་པ་ལྷའི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་བཞི་ནི། ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ཉིད་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་རྡོ་རྗེ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། པདྨའི་གདན་ལ་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པས་ཉི་མ། གཡོན་བརྐྱངས་པས་ཟླ་བ་མནན་པ། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སོགས་ནས། ཀླུ་རྣམས་འཆིང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་བར་ཉམས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་གཟུངས་མདོ་ལྟར་བརྗོད་པས་གསལ་གདབ་པ་ནི་ཡན་ལག་དང་པོ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་པའོ། །དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་བསམ་པ་ནི་ཡན་ལག་གཉིས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །དེ་ནས་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ རང་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པའོ། །སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ། དབང་སྐུར་གྱི་ལྷ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་དེ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་དག་གིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ་ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་སྤྱི་བོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པས་བརྒྱན་པར་བསམ་པ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་པ་དབང་བསྐུར་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པའོ། །བཞི་པ་བཟླས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་ནི། བདག་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་ལ། རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་ཟློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པར་བསམས་ནས། བདག་གིས་རིག་སྔགས་བཟླས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་གི་བཟླས་པའི་གྲོགས་བྱེད་པར་བསམས་ཞིང་། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻ་ནི་ལཾ་སོགས་ནས། གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚར་གཅིག་སྔོན་དུ་བརྗོད་པ་ནི་ཡན་ལག་དང་པོའོ། །དེ་ནས། ཏདྱ་ཐཱ། བྷོ་བྷོ་སོགས་གཟུངས་རིང་དང་། ཨོཾ་ནཱི་ལཾ་སོགས་སྙིང་པོའི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་བ་ནི་ཡན་ལག་གཉིས་པའོ། །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་རིག་སྔགས་བཟླས་པ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་ནས་མི་དམིགས་པར་གཤེགས་པར་བསམ་པ་ནི་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བའི་བདག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ་བ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་པའོ། །དེ་ནས་རྗེས་ལས་བྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཞི་ནི། བདག་རང་ཡང་ལྷར་བསྒོམ། སྣང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷའི་ངོ་བོར་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་བྱ་བ་ནི་ཡན་ལག་དང་པོའོ། །ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་ཁ་ཟས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཁ་ཟས་ལྷ་མཆོད་པའི་བསམ་པས་ཟ་བ་ནི་ཡན་ལག་གཉིས་པའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན། ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། མདུན་དུ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བསྐྱེད་ལ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བསྟིམས་ནས་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམ་ཞིང་། གཟུངས་སྔགས་རིང་པོ་ལན་གཅིག་གམ་གསུམ་བརྗོད་པས་མཉེས་པར་བསྒོམས་ལ་མཆོད་པ་ལྔས་མཆོད། ཅི་ཤེས་པས་ཀྱང་བསྟོད། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྡུས་ཏེ་གཏོར་མ་ས་གཙང་སར་གཏང་བ་ནི་གཏོར་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་ཉལ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཉལ་ཞིང་། ལྡངས་ན་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷའི་སྐུར་ལྡངས་པ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་པ་ཉལ་བ་དང་ལྡངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེས་ནི་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག་དང་རྒྱུན་དུ་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་ལས་སྦྱོར་སོགས་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན་གཞུང་རྩ་བ་ལས་ཤེས། བསྙེན་པ་དམིགས་བསལ་བྱེད་ན་མཚམས་དམ་པར་བཅད་དེ་ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་གཟུངས་རིང་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་དང་། སྙིང་པོ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་འམ་གཅིག་བཟླས་ན་གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལས་རུང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་བུའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྩོན་ན་གཟུངས་ནས་གསུངས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སྲུང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པས་གསང་བདག་གོས་སྔོན་ཅན་སྲུང་བའི་མདོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་འདི་ཁོ་ན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རབ་ལས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་དང་བགེགས་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་ཞིང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། །ཤེས་རབ་ནས་ཞུ་བཅུག་ཐེངས་གསུམ་བྱས།

[edit]

phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi man ngag las bsnyen pa'i lag len khol phyung / @#/_/lag na rdo rje gos sngon can gyi gzungs kyi man ngag las bsnyen pa'i lag len khol du phyung ba bzhugs so/__/ oM swa sti sid+d+haM/__bla ma dam pa'i zhabs la phyag 'tshal lo/__/'phags pa lag na rdo rje'i gzungs ring po rdo rje mkha' 'gro'i rgyud nas phyung ba'i bsnyen pa'i ngag 'don la yan lag bzhi tshan lnga las/__dang po bsod nams tshogs gsag gi yan lag bzhi ni/__'di'i rig sngags bzlas pa'i lung thob pa'i gang zag gis stan bde ba la 'dug ste/__sangs rgyas chos tshogs kyi skyabs sems sngon du 'gro bas/__sems can thams cad bde ba dang sogs kyis tshad med bzhi bsgom pa'o/__/gnyis pa ye shes kyi tshogs yan lag bzhi ni/__rang gi snying ga'i hU~M las me 'bar te bdag gi phung po dang khams dang skye mched nad dang sdug bsngal bgegs dang log 'dren las dang nyon mongs pa thams cad bsregs par bsgom pa ni dang po'o/__/de nas chos thams cad sems su mos pa byas la/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho \u0f85haM/__zhes brjod pa ni gnyis pa'o/__/de nas chos thams cad sgyu ma lta bu mig yor lta bur bsgom pa ni gsum pa'o/__/de nas snang ba mi dmigs par stong pa nyid bsgoms te/__oM shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/__zhes brjod pa ni yan lag bzhi pa'o/__/gsum pa lha'i sku bskyed pa'i yan lag bzhi ni/__ngag tu hU~M zhes brjod pa tsam gyis rang nyid dpal phyag na rdo rje zhal gcig phyag gnyis pa g.yas rdo rje/__g.yon sdigs mdzub mdzad pa/__pad+ma'i gdan la zhabs g.yas bskums pas nyi ma/__g.yon brkyangs pas zla ba mnan pa/__stag gi pags pa'i sham thabs can/__me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__gnod sbyin gyi sde dpon chen po sogs nas/__klu rnams 'ching bar byed pa zhes pa'i bar nyams nyi shu rtsa lnga gzungs mdo ltar brjod pas gsal gdab pa ni yan lag dang po dam tshig sems dpa' bskyed pa'o/__/de'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__snying gar hU~M sngon po bsam pa ni yan lag gnyis pa sku gsung thugs byin gyis brlabs pa'o/__/de nas snying ga'i hU~M las 'od zer byung ste de bzhin gshegs pa'i tshogs thams cad dzaHhU~M ba~M hoH__rang la gnyis su med par thim par bsam pa ni yan lag gsum pa ye shes pa gzhug pa'o/__/slar yang rang gi thugs ka'i hU~M las 'od zer byung ste/__dbang skur gyi lha sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpag tu med pa spyan drangs te yid kyis mchod de dbang bskur bar gsol ba btab pas/__de dag gis spyi bo nas dbang bskur te chu lhag ma yar lud pa las spyi bor de bzhin gshegs pa mi bskyod pas brgyan par bsam pa ni yan lag bzhi pa dbang bskur te rigs kyi bdag pos dbur brgyan pa'o/__/bzhi pa bzlas pa'i yan lag bzhi ni/__bdag gi snying ga'i hU~M las 'od 'phros te/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad mdun gyi nam mkhar spyan drangs te/__yid kyis mchod la/__rig pa 'dzin pa khyod kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyis gsungs pa'i gsang sngags dang rig sngags zlos shig ces gsungs par bsams nas/__bdag gis rig sngags bzlas pas spyan drangs pa'i de bzhin gshegs pa thams cad kyis kyang bdag gi bzlas pa'i grogs byed par bsams zhing /__rgya gar skad du/__AR+Ya ni laM sogs nas/__gzungs rdzogs so/__/zhes pa'i bar tshar gcig sngon du brjod pa ni yan lag dang po'o/__/de nas/__tad+ya thA/__b+ho b+ho sogs gzungs ring dang /__oM nI laM sogs snying po'i sngags ci nus bzla ba ni yan lag gnyis pa'o/__/thun las ldang ba na yi ge brgya pa lan gsum gyis bzod par gsol/__bcom ldan 'das bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi zhal nas rig pa 'dzin pa khyod kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi zhal nas gsungs pa'i rig sngags bzlas pa ni rjes su yi rang ngo /__/zhes gsungs nas mi dmigs par gshegs par bsam pa ni yan lag gsum pa'o/__/dge ba 'di yis myur du bdag__/gsang ba'i bdag po 'grub gyur nas/__/sogs bsngo smon ji ltar rigs par bya ba ni yan lag bzhi pa'o/__/de nas rjes las byung ba'i yan lag bzhi ni/__bdag rang yang lhar bsgom/__snang ba'i dngos po thams cad kyang lha'i ngo bor shes par byas te spyod lam bya ba ni yan lag dang po'o/__/yig 'bru gsum gyis kha zas byin gyis brlabs nas/__kha zas lha mchod pa'i bsam pas za ba ni yan lag gnyis pa'o/__/de nas gtor ma 'bul bar 'dod na/__yi ge gsum gyis bdud rtsir byin gyis brlabs te/__mdun du dpal phyag na rdo rje bskyed la/__de la ye shes pa spyan drangs te bstims nas ljags rdo rje'i sbu gus gtor ma gsol bar bsam zhing /__gzungs sngags ring po lan gcig gam gsum brjod pas mnyes par bsgoms la mchod pa lngas mchod/__ci shes pas kyang bstod/__'dod pa'i don la gsol ba btab la spyan drangs pa gshegs su gsol/__dam tshig pa bdag la bsdus te gtor ma sa gtsang sar gtang ba ni gtor ma'i rnal 'byor te yan lag gsum pa'o/__/de nas nyal na stong pa nyid dam lha'i nga rgyal gyis nyal zhing /__ldangs na skad cig gis lha'i skur ldangs pa ni yan lag bzhi pa nyal ba dang ldangs pa'i rnal 'byor ro/__/des ni bsnyen pa'i yan lag dang rgyun du bya ba'i rnal 'byor grub pa yin la/__sgrub pa dang las sbyor sogs byed par spro na gzhung rtsa ba las shes/__bsnyen pa dmigs bsal byed na mtshams dam par bcad de thun bzhi'i rim pas gzungs ring khri phrag bzhi dang /__snying po 'bum phrag bzhi 'am gcig bzlas na grangs kyi bsnyen pa las rung tsam du 'gyur ba yin no/__/'di lta bu'i sgom bzlas la brtson na gzungs nas gsungs pa'i las thams cad 'grub pa dang /__lhag par byang chub sgrub pa'i lam gyi bar chad srung ba la mchog tu bsngags pas gsang bdag gos sngon can srung ba'i mdo zhes yongs su grags pa ltar blo ldan rnams kyi 'di kho na la gcig tu brtson par bya'o/__/zhes pa'ang rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyi gsung rab las many+dzu g+ho Shas zur du phyung ba ste sems can thams cad bdud dang bgegs kyis bar du gcod pa thams cad las srung zhing /__mi mthun pa'i phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/__/_shes rab nas zhu bcug thengs gsum byas/_

Footnotes

Other Information