JKW-KABUM-09-TA-008-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:23, 17 March 2022 by Mort (talk | contribs)

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
Wylie title thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa JKW-KABUM-09-TA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 8, Text 2, Pages 355-356 (Folios 8a1 to 8b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ (Mitrayogi)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 355-356. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle མི་ཏྲ་ལུགས་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་ (mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཞེས་པའང་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྒྱ་གཞུང་ཉིད་ངག་འདོན་དུ་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang 'phags pa dgyes pa'i 'bangs kyi tha chung mkhyen brtse'i dbang pos rgya gzhung nyid ngag 'don du bris pa dge

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གཟུང་འཛིན་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པའི་ངང་། །རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །པདྨ་ཟླ་དབུས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་བརྐྱང་པ་བརྗིད་བག་ལྡན། །ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་ཞལ་མཛེས་པས། །ས་གསུམ་བདག་གིར་གཟིགས་མཛད་པ། །མཆོག་སྦྱིན་པདྨོ་གཡས་དང་གཡོན། །རྒྱལ་བའི་ཅོད་པན་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་སྤྱི་གཙུག་མཛེས། །དེ་ཡི་ཐུགས་ནི་པདྨར་རྒྱས། །ཧྲཱིཿལས་རང་སེམས་འོད་གསལ་བ། །ས་གསུམ་སྤྱོད་མཛད་ཡི་གེ་བཞིས། །པདྨའི་འདབ་བཞིར་རྣམ་པར་མཛེས། །སྐུ་དང་སྔགས་ལས་འཕྲོས་པ་ཡི། །འོད་ཟེར་རྣམ་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་རྫོགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ལྷར་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །སྒྲ་ཐམས་ཅད་བྲག་ཅ་ལྟར་གྲགས་སྟོང་དང་། སེམས་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྒྱ་གཞུང་ཉིད་ངག་འདོན་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa/ @#/_/thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa bzhugs so/___/sangs rgyas chos dang tshogs mchog la/__/byang chub bar du skyabs su mchi/__/rang gzhan don ni rab bsgrub phyir/__/byang chub mchog tu sems bskyed do/__/zhes skyabs sems lan gsum sngon du 'gro bas/__gzung 'dzin chos rnams stong pa'i ngang /__/rang nyid skad cig dran rdzogs su/__/pad+ma zla dbus gzhon nu'i sku/__/skyil krung brkyang pa brjid bag ldan/__/zla ba rgyas pa'i zhal mdzes pas/__/sa gsum bdag gir gzigs mdzad pa/__/mchog sbyin pad+mo g.yas dang g.yon/__/rgyal ba'i cod pan rin chen brgyan/__/'od dpag med kyis spyi gtsug mdzes/__/de yi thugs ni pad+mar rgyas/__/hrIHlas rang sems 'od gsal ba/__/sa gsum spyod mdzad yi ge bzhis/__/pad+ma'i 'dab bzhir rnam par mdzes/__/sku dang sngags las 'phros pa yi/__/'od zer rnam pa'i sprin chen pos/__/rang gzhan don gnyis rdzogs par gyur/__/ces brjod cing bsams la/__oM AHhrIHhU~M/__zhes ci nus su bzlas/__dge ba 'di yis myur du bdag__/'jig rten mgon po 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces bsngo smon gyis mtshams sbyar te/__lhar snang sgyu ma lta bu'i nga rgyal dang ma bral bas spyod lam la 'jug__/sgra thams cad brag ca ltar grags stong dang /__sems 'od gsal gnyug ma'i ye shes su shes par bya'o/__/zhes pa'ang 'phags pa dgyes pa'i 'bangs kyi tha chung mkhyen brtse'i dbang pos rgya gzhung nyid ngag 'don du bris pa dge/__//_

Footnotes

Other Information