JKW-KABUM-08-NYA-012-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:11, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འཇུག་འཆར་བ།
Wylie title dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 2, Pages 234-242 (Folios 4b5 to 8b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 234-242. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Deity kye rdo rje
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ཟེགས་མ་ཙམ་ཡང་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ། རྨོངས་ཞེན་གཞི་མདོའི་ནོར་སྐྱོང་གིས་ཅལ་སྒྲོགས་པ་ལས་ཀྱང་དམན་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་སྐལ་ཆད་ཉི་ཚེ་བའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲངས་པར། ལུགས་འདིར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་སྡེབ་བ་པོ་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་མང་ཐོས་སྤོང་བ་པ་འཇམས་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་གཏན་གྱི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པའི་ཐུན་གསེང་ཞིག་ཏུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang rje btsun sa skya pa chen po yab sras kyi rdo rje'i gsung gi zegs ma tsam yang sgo thams cad nas rgyas par gyur na ci ma rung snyam du/__rmongs zhen gzhi mdo'i nor skyong gis cal sgrogs pa las kyang dman pa'i chos kyis phongs pa skal chad nyi tshe ba'i rjes su ma 'brangs par/__lugs 'dir tshad mas grub pa'i gsung rab kyi dgongs don bklags pas grub par sdeb ba po ni/__shAkya'i dge slong mang thos spong ba pa 'jams dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam gtan gyi bdud rtsir spyod pa'i thun gseng zhig tu shar mar bris pa dge legs su gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འཇུག་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། སྙིང་རྗེ་ཆེ་དང་སྟོང་པ་ཉིད། །ཟུང་འཇུག་དཔལ་ལྡན་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བྱིན་རླབས་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་དབྱེ། །འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་མཎྜ་ལར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ཚོམ་བུ་སྔོན་པོ་གཅིག་དགོད། དེའི་མདུན་དུ་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་དང་། མཐར་མཆོད་གཏོར་གྱིས་བསྐོར། གཞན་ཡང་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱས་ཏེ། མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་རམ། ཀྱེ་རྡོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་གང་རུང་གཏོང་། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་གྱུར། ཨོཾ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་སྭཱ་ཧཱ། རང་གི་སྙིང་གའི་ནང་དུ་སོགས་ནས། པད་ཉི་རོའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ་ཞེས་པའི་བར་ཡིག་རྙིང་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མ་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། གཉིས་ཀའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའོ། །དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ནས། སྔོན་པོ། སྤྱི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པས་མཚན་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་པས་གསལ་བཏབ་ལ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་། དེས་སྐྱོ་ན་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་། །ཞལ་ནས་ཐོན། ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁོར་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བསམས་ལ། དེ་ཝ་པི་ཙུ་ཅི་ནུས་བཟླ། རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་ཡིག་རྙིང་ལས་ཤེས། ཐུན་མཐར་སྣང་ཆའི་ལྷ་སྐུ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་བའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཚོམ་བུ་ཨམྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། ལྟེ་བ་མཐིང་ནག་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་ནས། མི་བསྐྱོད་པས་མཚན་པར་གྱུར་ཅེས་པའི་བར་གྱིས་མདུན་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། ཐམས་ཅད་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མཆོག །གདོད་ནས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་གནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །ཀྱེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། གཏོར་མ་བསང་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གྱིས་དབུལ། གོང་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་དང་། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་གསོལ། ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་དམིགས་ཏེ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་དང་། མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་བྱ། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་པའི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་དུ་འཁོད་པར། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡང་སྙིང་ཟབ་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་བིཪྺ་པ་ཡབ་སྲས་དང་། མཚོ་སྐྱེས་ཞབས། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ། ནཱ་རོ་དང་། མཻ་ཏྲིའི་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཞིང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་འབྲོག་འགོས་མར་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ལས། འདིར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་པཎ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ལ་བརྒྱུད་ཅིང་། རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་སྐྱེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱིད་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས། སླར་ཡང་རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་གཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་སོགས། དེ་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ཡིན། དངོས་གཞི་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་དགོད་པའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་ནང་དུ་སོགས་ནས། མི་བསྐྱོད་པས་མཚན་པར་གྱུར་ཅེས་པའི་ཚིག་གི་ཁ་བསྒྱུར་ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་དམིགས་པ་སྤྲོད། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ཝ་པི་ཙུའི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཿཨཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་རོལ་བྱ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ནས་བུམ་དབང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་ཕྱག་ཏུ་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་གནས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པ། །རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་པོ་སྦྱིན། །ཨོཾ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག །དེ་ཝ་པི་ཙུ་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩི་སྲིན་ལག་གིས་གཏོར། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གི་དངོས་གཞི་སྦྱིན་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་ཆེ། །ཟུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །དེ་རིང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱུར། །སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་བསྡུ་བར་གྱིས། །དེས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའོ། །གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་སྲས་རྣམས་དབང་བསྐུར་ལྟར། །བདག་གི་གསང་བའི་དབང་གིས་ནི། །སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་མྱངས་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོགས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། གསལ་སྟོང་བདེ་བས་བརྒྱན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནི་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་མ་རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མའི་རྣམ་པར་སྤྲོས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུལ། འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་བདེ་སྟོང་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །དགའ་སྟེར་གནས་སྟེར་ལྷ་མོ་ནི། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡིད་འོང་མ། །ཁྱེར་ཅིག་ཁྱེར་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཁྱེར་ལ་མཆོད་པ་རྟག་ཏུ་གྱིས། །དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའོ། །དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ་བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སྟོང་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་ཉིད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲད་པའང་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཆེས་ཕྲ་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ། །རྡུལ་བྲལ་མཐར་སྦྱིན་ཞི་བ་ཉིད། །ཁྱེད་རང་ཡང་ནི་དེ་ཡི་ཕ། །དེ་ནི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའོ། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེ་ཝ་པི་ཙུ་སོགས། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དེས་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བས་དབང་གི་མཐའ་རྟེན་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངོས་གཞི་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཏོང་། །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་ཁ་གསོ། བསང་སྦྱངས་བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་བསྟོད། བཟོད་གསོལ། ཚོམ་བུའི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ། གནས་གསུམ་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཧེ་བཛྲ། །འགྲོ་ཀུན་སྙིང་ལ་འཆར་བའི་སླད། །བྱིན་རླབས་རིམ་པ་འདི་བགྱིས་པས། །ཁམས་གསུམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ཟེགས་མ་ཙམ་ཡང་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ། རྨོངས་ཞེན་གཞི་མདོའི་ནོར་སྐྱོང་གིས་ཅལ་སྒྲོགས་པ་ལས་ཀྱང་དམན་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་སྐལ་ཆད་ཉི་ཚེ་བའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲངས་པར། ལུགས་འདིར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་སྡེབ་བ་པོ་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་མང་ཐོས་སྤོང་བ་པ་འཇམས་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་གཏན་གྱི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པའི་ཐུན་གསེང་ཞིག་ཏུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba/_ @#/_/dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__snying rje che dang stong pa nyid/__/zung 'jug dpal ldan kye rdo rje/__/dbyer med bla ma la btud nas/__/byin rlabs rim pa cung zad dbye/__/'di la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas dben par stegs bu'i dbus su many+dzi'i khar maN+Da lar pad+ma 'dab bzhi'i lte bar nyi gdan la tshom bu sngon po gcig dgod/__de'i mdun du thod pa bdud rtsis gang ba dang /__mthar mchod gtor gyis bskor/__gzhan yang dgos pa'i yo byad rnams 'du byas te/__mkha' 'gro spyi gtor ram/__kye rdor gyi sngon 'gro gtor ma gang rung gtong /__mchod pa byin rlabs dang /__skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa spyi ltar sngon du 'gro bas/__shU n+ya tAs stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M las sna tshogs rdo rje'i lte ba la hU~M gis mtshan pa las 'od 'phros/__srung ba'i 'khor lor gyur/__oM rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M pha?T swA hA/__rang gi snying ga'i nang du sogs nas/__pad nyi ro'i steng du bzhugs pa zhes pa'i bar yig rnying dpa' bo gcig pa'i mngon rtogs ltar la/__yum rdo rje bdag med ma sngon mo gri gug thod pa 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba/__gnyis ka'ang ye shes kyi me 'bar ba'i klong na bzhugs pa'o/__/de'i dpral bar oM nas/__sngon po/__spyi bor rigs kyi bdag po mi bskyod pas mtshan par gyur/__ces brjod pas gsal btab la lha sku'i gsal snang la sems bzung /__des skyo na bzlas pa bya ba ni/__rang gi thugs ka'i hU~M las sngags kyi phreng ba byung /__/zhal nas thon/__yum gyi zhal du zhugs/__sku'i dbyibs brgyud mkha' gsang nas rdo rje'i lam du zhugs te rgyun mi 'chad par 'khor bas bde ba chen po'i ye shes brtan par bsams la/__de wa pi tsu ci nus bzla/__rdzogs rim bsgom par 'dod na yig rnying las shes/__thun mthar snang cha'i lha sku 'od gsal gyi dbyings su thim/__slar yang rang skad cig gis dpal kye rdo rje lhan cig skyes ba'i skur gyur par bsams la/__tshom bu amr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las mdun du zla ba dang nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su sna tshogs rdo rje shar dkar/__lho ser/__nub dmar/__byang ljang /__lte ba mthing nag la hU~M gis mtshan pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur ba las dpal he ru ka sogs nas/__mi bskyod pas mtshan par gyur ces pa'i bar gyis mdun bskyed gsal btab la/__oM shrI he badz+ra sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da'i bar gyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__thams cad dngos po'i rang bzhin mchog__/gdod nas thams cad bdag nyid gnas/__/thabs dang shes rab gnyis med pa'i/__/kye yi rdo rje la phyag 'tshal/__/zhes pas bstod/__gtor ma bsang sbyangs/__oM AHhU~M gis bdud rtsir byin gyis brlab/__a kA ro gsum gyis dbul/__gong bzhin mchod bstod dang /__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes sogs kyis 'dod don gsol/__thugs rgyud bskul bar dmigs te bzlas pa ci nus dang /__mchod bstod kyang bya/__thod pa'i bdud rtsi bde ba chen po'i rang bzhin ye shes kyi bdud rtsir bsams la bzlas pa ci rigs pa'i mthar/__oM AHhU~M nyer gcig tsam brjod pas byin gyis brlabs/__/gnyis pa ni/__slob ma rnams khrus byas gral du 'khod par/__sems bskyed gsal btab pas mtshams sbyar te/__de la rgyud sde thams cad kyi mthar thug rnal 'byor chen po bla na med pa'i yang snying zab pa gnyis su med pa'i rgyud dpal kye rdo rje la/__rgya gar 'phags pa'i yul du grub chen biR+Wa pa yab sras dang /__mtsho skyes zhabs/__nag po dam tshig rdo rje/__nA ro dang /__mai tri'i zhabs kyi lugs srol gtso bor gyur pa'i srol 'byed ji snyed cig byung zhing /__gangs can gyi ljongs 'dir yang 'brog 'gos mar gsum sogs kyis dar rgyas su mdzad pa las/__'dir grub pa'i slob dpon chen po dga' rab rdo rje nas paN grub rdo rje gdan pa la brgyud cing /__rje btsun sa skya pa yab sras la bka' babs pa'i kye rdo rje lhan skyes yab yum gyi byin rlabs zab mo bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__kun mkhyen ye shes sogs/__rgyud dag par bya ba'i slad du/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i dpal kye rdo rje yab yum la skyabs gnas thams cad kyis bskor te mngon sum lta bur bzhugs pa'i spyan sngar sdig pa bshags pa la sogs pa yan lag bdun pa bgyid snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la sogs/__slar yang rigs lnga spyi dang bye brag gis bsdus pa'i dam tshig dang sdom pa rnams kyang tshul bzhin du gzung snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__sras bcas sangs rgyas thams cad dang sogs/__de rnams sngon 'gro yin/__dngos gzhi la byin rlabs kyi gzhi dgod pa'i slad du/__khyed rang rnams kyi snying ga'i nang du sogs nas/__mi bskyod pas mtshan par gyur ces pa'i tshig gi kha bsgyur cung zad ma gtogs bdag bskyed ltar dmigs pa sprod/__slar yang slob dpon la gus 'dud mdzad pas/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul/__de dag gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__/phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas rang 'dra ba'i ye shes sems dpa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__de wa pi tsu'i mthar/__oM badz+ra A we sha ya aHaH__zhes yang yang brjod cing spos rol bya/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du thim par bsam/__de nas bum dbang gi slad du/__slob dpon dpal kye rdo rjer gsal ba'i phyag tu thod pa bdud rtsis gang ba thogs te dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi/__/gsang gsum gnas las byung ba yi/__/khams gsum kun gyis phyag byas pa/__/rdo rje'i dbang bskur chen po sbyin/__/oM badz+rI b+ha wa a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes brjod cing thod pa spyi bor bzhag__/de wa pi tsu brjod cing bdud rtsi srin lag gis gtor/__bdud rtsi'i rgyun gyis lus thams cad gang /__dri ma thams cad dag__/bde ba chen po'i ye shes nyams su myong ba'i mos pa mdzod/__rdo rje slob dpon gyi dbang gi dngos gzhi sbyin pa ni 'di la gsan pas khyab ste/__rdo rje che dang dril bu che/__/zungs shig rdo rjer byin gyis brlabs/__/de ring rdo rje slob dpon gyur/__/slob ma'i tshogs rnams bsdu bar gyis/__/des bum pa'i dbang bskur ba thob pa'o/__/gsang ba'i dbang gi slad du/__thod pa'i bdud rtsi lce thog tu bzhag ste/__ji ltar 'das pa'i sangs rgyas kyis/__/byang chub sras rnams dbang bskur ltar/__/bdag gi gsang ba'i dbang gis ni/__/sems kyi rgyun gyis dbang bskur ro/__/oM AHhU~M hoH__zhes byin pa'i bdud rtsi de nyid myangs pas lus thams cad gang /__rang bzhin brgyad cu'i rtogs tshogs dbyings su thim/__gsal stong bde bas brgyan pa'i ting nge 'dzin khyad par can rgyud la 'khrungs pa'i mos pa mdzod/__de ni gsang ba'i dbang bskur ba'o/__/shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/__slob dpon gyi thugs ka nas rig ma rdo rje bdag med ma'i rnam par spros te/__khyed rang rnams la thar pa bsten par bskul/__'du shes gsum ldan gyis mnyam par sbyar bas bde stong dga' ba bzhi'i ye shes rgyud la myangs pa'i mos pa mdzod/__/dga' ster gnas ster lha mo ni/__/sna tshogs gzugs can yid 'ong ma/__/khyer cig khyer cig sems dpa' che/__/khyer la mchod pa rtag tu gyis/__/de ni shes rab ye shes kyi dbang bskur ba'o/__/dbang bzhi pa'i slad du bde bas thabs byas pa'i stong nyid bsam gyis mi khyab pa'i ye shes kyi ngang du cung zad re mnyam par 'jog mdzod/__de nyid tshig gi sgo nas ngo sprad pa'ang 'di la gsan pas khyab ste/__ye shes 'di ni ches phra zhing /__/rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu/__/rdul bral mthar sbyin zhi ba nyid/__/khyed rang yang ni de yi pha/__/de ni dbang bzhi pa bskur ba'o/__/sngags kyi bzlas lung gi slad du/__slob dpon gyi thugs ka'i sa bon las sngags kyi phreng ba byung /__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i sa bon la thim pa'i mos pas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__de wa pi tsu sogs/__bcom ldan bdag la dang /__bcom ldan 'di la sogs spyi ltar bya/__des sngags kyi dngos grub rab 'byams bsgrub pa la dbang bas dbang gi mtha' rten rdzogs par thob pa'i mos pa mdzod/__de ltar na de rnams kyi sgo nas byin rlabs kyi dngos gzhi mtha' rten dang bcas pa legs par grub nas/__dam tshig khas blang sogs spyi ltar byas la slob ma rnams rang gnas su gtong /__/gsum pa ni/__slob dpon gyis mchod pa kha gso/__bsang sbyangs byin rlabs sngon du 'gro bas mchod bstod/__bzod gsol/__tshom bu'i ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la bstim/__gnas gsum bsrung /__bsngo smon shis brjod spyi ltar bya'o/__/zung 'jug ye shes he badz+ra/__/'gro kun snying la 'char ba'i slad/__/byin rlabs rim pa 'di bgyis pas/__/khams gsum lhan cig skyes grub shog__/ces pa'ang rje btsun sa skya pa chen po yab sras kyi rdo rje'i gsung gi zegs ma tsam yang sgo thams cad nas rgyas par gyur na ci ma rung snyam du/__rmongs zhen gzhi mdo'i nor skyong gis cal sgrogs pa las kyang dman pa'i chos kyis phongs pa skal chad nyi tshe ba'i rjes su ma 'brangs par/__lugs 'dir tshad mas grub pa'i gsung rab kyi dgongs don bklags pas grub par sdeb ba po ni/__shAkya'i dge slong mang thos spong ba pa 'jams dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam gtan gyi bdud rtsir spyod pa'i thun gseng zhig tu shar mar bris pa dge legs su gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//____//__!

Footnotes

Other Information