JKW-KABUM-02-KHA-002-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:31, 2 June 2022 by Mort (talk | contribs) (Mort moved page JKW-KABUM-02-KHA-002-035 to JKW-KABUM-02-KHA-002-037 without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གསོལ་འདེབས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་དང་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ་གཉིས།
Wylie title gsol 'debs shes bya kun gzigs dang skyabs gnas kun 'dus zhes pa gnyis JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 37, Pages 338 (Folios 28b1 to 28b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol 'debs shes bya kun gzigs dang skyabs gnas kun 'dus zhes pa gnyis. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 338. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon
  • First colophon: །ཞེས་པའང་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པའི་བཞེད་སྐོང་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།
  • First colophon: zhes pa'ang 'khor lo'i mgon po gang gi bka' 'bangs kyi tha shal mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//_
  • Second colophon: ces pa'ang sgrub brtson bla ma dam pa'i bzhed skong du mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge
[edit]
ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །འཛམ་གླིང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའང་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པའི་བཞེད་སྐོང་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

gsol 'debs shes bya kun gzigs dang skyabs gnas kun 'dus zhes pa gnyis/__ shes bya kun gzigs yon tan rgya mtsho'i gter/_/rgyal bas lung bstan blo gros mtha' yas te/_/rigs kun khyab bdag pad+ma gar gyi dbang /_/'dzam gling shing rta chen por gsol ba 'debs/_/zhes pa'ang 'khor lo'i mgon po gang gi bka' 'bangs kyi tha shal mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//_!_ skyabs gnas kun 'dus pad+ma 'byung gnas dang /_/dbyer med drin can rtsa ba'i bla ma la/_/gsol ba 'debs so 'gal rkyen bar chad sol/_/byin gyis rlobs shig mchog thun dngos grub stsol/_/ces pa'ang sgrub brtson bla ma dam pa'i bzhed skong du mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: