JKW-KABUM-01-KA-002-174

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་སྩལ་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
Wylie title yang de nyid la stsal ba 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 174, Pages 436-438 (Folios 189b5 to 190b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la stsal ba 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 436-438. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོའི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མཆོག་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ཆོ་གའི་མཐུས་སླར་ཡང་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་སྐབས། རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོའི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོའི་མིང་གིས་དགེ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བགྱི་བས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གི་གླེགས་བམ་དང་། ༠ བཅས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པསད་མཐུན་འགྱུར་མཛད་དུ་གསལ།།

ces shAkya'i gtso bo'i rjes su slob pa'i skyes bu dam pa mchog nyid rgyal sras _byang chub sems dpa' chen por gdod nas grub pa cho ga'i mthus slar yang rigs kyi nus pa ches cher rgyas par spel ba'i skabs/__rab tshes dkar po'i lo'i rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus mchog tu dge bar rgyal ba'i sras po'i ming gis dge ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po blo gros rgya mtsho dri ma med pa'i 'od ces bgyi bas bkra shis pa'i lha rdzas dang dpal ldan sa skya paN+Di ta'i gsung pha rol tu phyin pa'i gzhung rgya cher ston pa rgyal sras lam bzang gi glegs bam dang /__0_bcas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pasad mthun 'gyur mdzad du gsal/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ན་མསྶརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ་སུ་ཤྲེ་ཡནྟུ། །འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱིས། །ཆོས༷་ཀྱི༷་དབ༷ང་པོ༷་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བས། ཕུན་ཚོགས་འཆི༷་མེད༷་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་དང་། །ཐར་བདེའི་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དཀར་པོའི་རིགས་ཀྱི་ས་བོན་མ་སྨད་པ། །ཆོས་ལ་མོས་པའི་བདུད་རྩིས་བྲན་པ་ལས། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཔག་བསམ་དབང་། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཚལ་དུ་སྐྱེད་བསྲིང་ཤོག །ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པའི་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་པོ། །འཇིགས་བཅས་གདུང་བ་སེལ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ཅན། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་པས། །ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་འཇོ་གྱུར་ཅིག །ཉེས་སྤྱོད་ཆ་བཅས་སྡོམ་པའི་པདྨ་དཀར། །དགེ་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་དྲི་བསུང་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་དངར་ཅན། །ཚུལ་ཁྲིམས་དཔྱིད་ཀྱི་དགེ་མཚན་རྫོགས་པར་ཤོག །གནོད་པའི་ཡུལ་གྱིས་ནམ་ཡང་མི་བརྫི་བར། །ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱོད་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སྐྲག་པ་མེད་པ་ཡིས། །ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་ཁེངས་པ་སྙིལ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཏུ་བརྗིད། །སྦྱོར་བ་ཆོས་སྡུད་གཟི་འོད་ཆེས་ཆེར་འབར། །གཞན་ཕན་སྣང་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་འགྲོ་བས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པར་ཤོག །བྱིས་པ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་བསམ་གཏན་ལ། །བརྟེན་ནས་དོན་རབ་རྣམ་འབྱེད་མི་ཐོབ་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་དགའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །མང་དུ་ཐོས་པས་ཚིག་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག །ཚུལ་བཞིན་བསམ་པས་དོན་སྤྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམས་པས་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་རྟོགས། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན། །སྐྱོན་མེད་ཐར་པའི་ལམ་དང་ས་ལ་འཇུག །ཞིང་རྣམས་ཡོངས་སྦྱོང་སྲིད་དང་ཞི་བའི་མཐར། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་དང་མ་འདྲེས་སོགས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐར་ལམ་རབ་སྟོན་པའི། །མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤོག །མདོར་ན་རིང་པོར་འཚོ་བའི་ལྗོན་བཟང་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྲས་བུ་རབ་དུད་པས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པའི་གྲགས་དཀར་གྱིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དགེ་མཚན་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོའི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མཆོག་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ཆོ་གའི་མཐུས་སླར་ཡང་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་སྐབས། རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོའི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོའི་མིང་གིས་དགེ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བགྱི་བས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གི་གླེགས་བམ་དང་། ༠ བཅས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པསད་མཐུན་འགྱུར་མཛད་དུ་གསལ།། །། ༈
[edit]

yang de nyid la stsal ba 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa/__ na mas+sarba bud+d+ha bo d+hi satwA ya su shre yan+tu/__/'jaXm pa'i dbyangaXs sogs sras bcas rgyal kun gyis/__/chosaX kyiX dbaXng poX mchog tu mnga' gsol bas/__phun tshogs 'chiX medaX grub pa'i dge mtshan dang /__/thar bde'i dpal 'byor bzang po rgyas gyur cig__/dkar po'i rigs kyi sa bon ma smad pa/__/chos la mos pa'i bdud rtsis bran pa las/__/smon 'jug byang chub sems kyi dpag bsam dbang /__/rgyal ba'i myu gu'i tshal du skyed bsring shog__/zang zing sbyin pa'i rdzogs ldan sprin chen po/__/'jigs bcas gdung ba sel ba'i grib bsil can/__/zab rgyas chos kyi 'dod rgu'i char 'bebs pas/__/kun la phan bde'i dga' ston 'jo gyur cig__/nyes spyod cha bcas sdom pa'i pad+ma dkar/__/dge chos yongs su sdud pa'i dri bsung dang /__/sems can don byed sbrang rtsi'i zil dngar can/__/tshul khrims dpyid kyi dge mtshan rdzogs par shog__/gnod pa'i yul gyis nam yang mi brdzi bar/__/chos phyir dka' ba spyod la bzod pa dang /__/zab mo'i don la skrag pa med pa yis/__/yid srubs dpung bcas khengs pa snyil gyur cig__/bsam pa go cha'i brtson 'grus rab tu brjid/__/sbyor ba chos sdud gzi 'od ches cher 'bar/__/gzhan phan snang ba phyogs kyi mthar 'gro bas/__/rgyal ba dgyes pa'i rnam thar 'dzin par shog__/byis pa nye bar spyod pa'i bsam gtan la/__/brten nas don rab rnam 'byed mi thob ste/_/de bzhin gshegs pa rab dga'i ye shes kyis/__/'phags pa'i lam gyi de nyid grub gyur cig__/mang du thos pas tshig gi yul la 'jug__/tshul bzhin bsam pas don spyi sgro 'dogs chod/__/rtse gcig bsgoms pas don gyi de nyid rtogs/__/shes rab zab mo'i pha rol phyin par shog__/bsdu dngos bzhi yis sems can yongs su smin/__/skyon med thar pa'i lam dang sa la 'jug__/zhing rnams yongs sbyong srid dang zhi ba'i mthar/__/mi gnas mya ngan 'das pa nyid gyur cig__/stobs bcu mi 'jigs bzhi dang ma 'dres sogs/__/byang chub mchog gi yon tan yongs rdzogs shing /__/gdul bya rnams la thar lam rab ston pa'i/__/mdzad pa phrin las rgyun mi 'chad par shog__/mdor na ring por 'tsho ba'i ljon bzang la/__/byang chub sems gnyis 'bras bu rab dud pas/__/'brel tshad don dang ldan pa'i grags dkar gyis/__/sras bcas rgyal ba'i dge mtshan grub gyur cig__/ces shAkya'i gtso bo'i rjes su slob pa'i skyes bu dam pa mchog nyid rgyal sras _byang chub sems dpa' chen por gdod nas grub pa cho ga'i mthus slar yang rigs kyi nus pa ches cher rgyas par spel ba'i skabs/__rab tshes dkar po'i lo'i rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus mchog tu dge bar rgyal ba'i sras po'i ming gis dge ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po blo gros rgya mtsho dri ma med pa'i 'od ces bgyi bas bkra shis pa'i lha rdzas dang dpal ldan sa skya paN+Di ta'i gsung pha rol tu phyin pa'i gzhung rgya cher ston pa rgyal sras lam bzang gi glegs bam dang /__0_bcas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pasad mthun 'gyur mdzad du gsal//____//__!

Footnotes

Other Information