ས་དབང་ཕུ་ལུང་པར་སྡོམ་གསུམ་སྨོན་ལམ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་མ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sa dbang phu lung par sdom gsum smon lam bskal bzang rnam 'dren ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 173, Pages 434-436 (Folios 188b5 to 189b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sa dbang phu lung par sdom gsum smon lam bskal bzang rnam 'dren ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 434-436. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་དཔལ་ལྡན་སའི་དབང་ཕྱུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོངས་སུ་སད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྔགས་འོས་མཆོག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་གང་ཉིད། །ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོར་ཞུགས་བའི་སྐལ་བཟང་གི་དགེ་མཚན་སྲིད་ན་ལམ་མེར་གསལ་བའི་རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོས་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོའི་འཁོར་ལ་ཞི་བསིལ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་སྩལ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྔ་ཆར། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རབ་དཀར། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྣང་བརྙན་ལི་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་བྱིན་ཅན། བཅས་མདོངས་གསོལ་དུ་ཕུལ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བ་འདིའང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་དང་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces dpal ldan sa'i dbang phyug byang chub sems dpa'i rigs yongs su sad par rgyal ba sras dang bcas pas bsngags 'os mchog gcig tu grub pa gang nyid/__/thub bstan rin po che'i sgor zhugs ba'i skal bzang gi dge mtshan srid na lam mer gsal ba'i rab tshes dkar po'i lo chu stod zla ba'i dkar phyogs/__bdag cag gi ston pa shAkya'i dbang pos drang srong lhung ba ri dwags kyi nags su lnga sde bzang po'i 'khor la zhi bsil chos kyi bdud rtsi thog mar stsal ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i snga char/__thog mtha' bar gsum du dge ba'i phyir bkra shis pa'i lha gos rab dkar/__bslab pa gsum gyi yon tan yongs su rdzogs pa'i rten 'brel du ston mchog shAkya'i rgyal po'i snang brnyan li dmar las grub pa'i byin can/____bcas mdongs gsol du phul ba dang chab gcig lhag bsam rnam par dag pa'i chu gter las byung ba'i shis brjod kyi me tog dkar po'i char sil mar bsnyil ba 'di'ang /__shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma dang mchog gsum rin po che'i ye shes gzigs pa dam pas byin gyis brlab tu gsol

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །མ་ཕམ་མགོན་སོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷས། །དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་དམ་ཆོ༷ས་ཀྱི༷། །འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་བསླབ་གསུམ་དབ༷ང་པོ༷་མཆོག །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འཆི༷་མེད་གྲུབ༷་པའི༷་དཔ༷ལ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་གདུང་བ་རིང་བཅིལ་ནས། །ཐར་པ་དམ་པའི་ངལ་འཚོས་རབ་བརྒྱན་པ། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་ཉིད་གྱུར་ཅིག །མང་དུ་ཐོས་པའི་ཟིལ་དངར་བཏུང་བ་ལས། །ཁ་ན་མ་ཐོའི་གནས་ལས་ལྡོག་པ་དང་། །རྣམ་པར་གཡེང་བའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་མི་བརྫི་བར། །མྱ་ངན་འདས་པའི་ཉེ་རྒྱུར་སྨིན་གྱུར་ཅིག །བསམ་བྱུང་རིག་པ་འཁྲུལ་མེད་ལ་བརྟེན་ནས། །སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཉིད་ཁོང་ཆུད་ཅིང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ངོ་མཚར་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བསམ་གཏན་ནོར་བུའི་ལྗོན་པའི་གྲིབ་བསིལ་དུ། །ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསྟེན་པས། །སེམས་གནས་རྣམ་པ་དགུ་ཡི་མཐར་སོན་ནས། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་དགའ་སྟོན་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་གཟིགས་པ་དྲི་མེད་པས། །མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཅིང་། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་ཐེམ་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས། །མི་སློབ་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་། །འཕགས་པའི་ནོར་གྱི་འབྱོར་པ་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་བས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་དཔལ་ལྡན་སའི་དབང་ཕྱུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོངས་སུ་སད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྔགས་འོས་མཆོག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་གང་ཉིད། །ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོར་ཞུགས་བའི་སྐལ་བཟང་གི་དགེ་མཚན་སྲིད་ན་ལམ་མེར་གསལ་བའི་རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོས་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོའི་འཁོར་ལ་ཞི་བསིལ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་སྩལ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྔ་ཆར། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རབ་དཀར། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྣང་བརྙན་ལི་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་བྱིན་ཅན། བཅས་མདོངས་གསོལ་དུ་ཕུལ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བ་འདིའང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་དང་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

sa dbang phu lung par sdom gsum smon lam bskal bzang rnam 'dren ma/__oM swasti sid+d+haM/__bskal bzang rnam 'dren bzhi pa shAkya'i tog__/ma pham mgon sogs rgyal ba sras bcas dang /__/'phags pa'i dge 'dun dkar phyogs skyong ba'i lhas/__/dge legs shis pa'i me tog char du bsnyil/__/'jam dbyangs bla mas rjes bzung dam choXs kyiX/__/'byor pas mngon mtho bslab gsum dbaXng poX mchog__/srid zhi'i phun tshogs 'chiX med grubaX pa'iX dpaXl/__/mkhas btsun bzang po'i phrin las rgyas gyur cig___/tshul gnas khrims kyi zla ba'i bdud rtsi yis/__/nyes par spyod pa'i gdung ba ring bcil nas/__/thar pa dam pa'i ngal 'tshos rab brgyan pa/__/lhar bcas 'jig rten mchod 'os nyid gyur cig__/mang du thos pa'i zil dngar btung ba las/__/kha na ma tho'i gnas las ldog pa dang /__/rnam par g.yeng ba'i phyogs kyis mi brdzi bar/__/mya ngan 'das pa'i nye rgyur smin gyur cig__/bsam byung rig pa 'khrul med la brten nas/__/sde snod rgya mtsho'i de nyid khong chud cing /__/gzhung lugs gdams par shar ba'i blo gros kyi/__/ngo mtshar snang ba rtag tu rgyas gyur cig__/bsam gtan nor bu'i ljon pa'i grib bsil du/_/nyes pa lnga spong 'du byed brgyad bsten pas/__/sems gnas rnam pa dgu yi mthar son nas/__/shin tu sbyangs pa'i dga' ston 'phel gyur cig__/shes rab zab mo'i gzigs pa dri med pas/__/mtha' yas shes bya'i gnas lugs mngon gyur cing /__/lam lnga sa bcu'i them skas la 'dzegs nas/__/mi slob go 'phang mchog la reg gyur cig__/mdor na mtho ris yon tan thams cad dang /__/'phags pa'i nor gyi 'byor pa phun tshogs shing /__/rgyal ba dgyes pa'i rnam thar rmad byung bas/__/rang gzhan don gnyis 'grub pa'i bkra shis shog__/ces dpal ldan sa'i dbang phyug byang chub sems dpa'i rigs yongs su sad par rgyal ba sras dang bcas pas bsngags 'os mchog gcig tu grub pa gang nyid/__/thub bstan rin po che'i sgor zhugs ba'i skal bzang gi dge mtshan srid na lam mer gsal ba'i rab tshes dkar po'i lo chu stod zla ba'i dkar phyogs/__bdag cag gi ston pa shAkya'i dbang pos drang srong lhung ba ri dwags kyi nags su lnga sde bzang po'i 'khor la zhi bsil chos kyi bdud rtsi thog mar stsal ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i snga char/__thog mtha' bar gsum du dge ba'i phyir bkra shis pa'i lha gos rab dkar/__bslab pa gsum gyi yon tan yongs su rdzogs pa'i rten 'brel du ston mchog shAkya'i rgyal po'i snang brnyan li dmar las grub pa'i byin can/____bcas mdongs gsol du phul ba dang chab gcig lhag bsam rnam par dag pa'i chu gter las byung ba'i shis brjod kyi me tog dkar po'i char sil mar bsnyil ba 'di'ang /__shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma dang mchog gsum rin po che'i ye shes gzigs pa dam pas byin gyis brlab tu gsol/__/_!

Footnotes

Other Information