JKW-KABUM-01-KA-002-175

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་སྩལ་བ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་ཞེས་པ་བཅས་ཚན་གསུམ།
Wylie title yang de nyid la stsal ba bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma dang zhes pa bcas tshan gsum JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 175, Pages 438-440 (Folios 190b6 to 191b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la stsal ba bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma dang zhes pa bcas tshan gsum. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 438-440. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་བོད་ཆེན་པོར་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ། འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་བཞེས་སྤྱད་བཅས་རིག་པ་འཛིན་པའི་མིང་གིས་སྙན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ཕུལ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces bod chen por ljongs kyi bstan 'gro mtha' dag la bla na med pa'i bka' drin can shAkya'i sras po rgyal ba'i myu gu mchog nyid rdo rje 'dzin pa'i rgyal thabs chen por mnga' gsol ba'i skabs bkra shis pa'i lha reg__/thabs shes zung 'jug dam tshig gi rdo rje dang dril bu/__'chi med bdud rtsi'i bcud kyis gtams pa'i bzhes spyad bcas rig pa 'dzin pa'i ming gis snyan pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam pa dag cing sbyor ba gus pas phul don dang ldan par bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis byin gyis brlab tu gsol

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཤྲཱི་ ཤྲཱི་ ཤྲཱི་སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན། །ཁྱོད་ལ་རྟག་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །འཇམ༷་པའི་དབྱང༷ས་བཞིན་བློ་གྲོས་མཆོག་གྱུར་པས། །ཆོས༷་ཀྱི༷་དབ༷ང་པོ༷་སྐལ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདེ་ཆེན་འཆི༷་མེད༷་གྲུབ་པའི༷་དཔ༷ལ་དང་ལྡན། །བཟང་པོའི་ལེགས་མཛད་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བར་ཤོག །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཙུན། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །གསང་ཆེན་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས། །བསམ་དང་སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་ལས། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་ཤོག །བསྐྱེད་རིམ་ཐབས་ཀྱིས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས། །རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གར་མཛད་པས། །སྤྱོད་དང་ཉེ་རྒྱུའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །ཞི་སོགས་ལས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །དབང་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་སྒེག་འཆང་བས། །རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་བགྲོད་ཤོག །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ། །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་དཔལ་ལ་རོལ་པ་དང་། །རྣམ་མང་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་གྱུར་ཅིག །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོངས། །ལམ་མཆོག་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་བསལ་ནས། །མཐུན་རྐྱེན་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་བོད་ཆེན་པོར་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ། འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་བཞེས་སྤྱད་བཅས་རིག་པ་འཛིན་པའི་མིང་གིས་སྙན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ཕུལ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་ཡི་ཅོད་པན་འདིས། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་བས། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མདོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །བཤད་སྒྲུབ་ལེགས་མཛད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ། །
[edit]

yang de nyid la stsal ba bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma dang zhes pa bcas tshan gsum/__ shrI _shrI _shrI swasti bi dza yan+tu/_bkra shis gang zhing dpal ldan bla ma dang /__/dbyer med rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs kyis/__/rol mo'i sgra dang me tog char 'bebs bzhin/__/khyod la rtag tu dge legs sbyin gyur cig__/'jamaX pa'i dbyangaXs bzhin blo gros mchog gyur pas/__/chosaX kyiX dbaXng poX skal pa phun sum tshogs/__/bde chen 'chiX medaX grub pa'iX dpaXl dang ldan/_/bzang po'i legs mdzad rtag tu 'phel bar shog__/srid las nges 'byung so thar khrims kyis btsun/__/gzhan phan byang chub sems gnyis gting nas 'byongs/__/gsang chen dbang thob dam tshig rnam par dag__/rdo rje 'dzin pa'i mchog tu grub gyur cig__/bka' drin sum ldan rje btsun bla ma rnams/__/bsam dang sbyor bas tshul bzhin bsten pa las/__/byin rlabs bdud rtsi'i rang bzhin lhan skyes kyi/__/ye shes chen po'i de nyid mngon gyur shog__/bskyed rim thabs kyis tha mal snang zhen sbyangs/__/rdzogs rim zab mos rlung sems dbu mar thim/__/bde stong mchog gi dgyes pa'i gar mdzad pas/__/spyod dang nye rgyu'i brtul zhugs rdzogs gyur cig__/zhi sogs las dang grub pa chen po brgyad/__/dbang phyug yon tan du ma'i sgeg 'chang bas/__/rig 'dzin bye ba'i tshogs dang lhan cig tu/__/lam lnga sa bcu mig 'phrul ltar bgrod shog__/mthar thug sku dang ye shes dbyer med pa/__/kha sbyor bdun ldan dpal la rol pa dang /__/rnam mang sprul pa'i sgyu 'phrul drwa ba yis/__/'gro kun byang chub lam la 'god gyur cig__/mkha' 'gro chos srung rgya mtsho'i tshogs kyis skyongs/__/lam mchog bsgrub pa'i 'gal rkyen kun bsal nas/__/mthun rkyen rgyal ba dgyes pa'i dge mtshan gyis/__/srid zhi'i legs tshogs rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces bod chen por ljongs kyi bstan 'gro mtha' dag la bla na med pa'i bka' drin can shAkya'i sras po rgyal ba'i myu gu mchog nyid rdo rje 'dzin pa'i rgyal thabs chen por mnga' gsol ba'i skabs bkra shis pa'i lha reg__/thabs shes zung 'jug dam tshig gi rdo rje dang dril bu/__'chi med bdud rtsi'i bcud kyis gtams pa'i bzhes spyad bcas rig pa 'dzin pa'i ming gis snyan pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam pa dag cing sbyor ba gus pas phul don dang ldan par bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis byin gyis brlab tu gsol//__//__!_oM swasti/__paN grub rnams kyi dbu yi cod pan 'dis/__/rgyal sras sems dpa' chen por mnga' gsol bas/__/sku tshe brtan cing mdo sngags rab 'byams kyi/__/bshad sgrub legs mdzad rgyas pa'i bkra shis shog__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/___/

Footnotes

Other Information