JKW-KABUM-01-KA-002-141

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title yang de nyid la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 141, Pages 398-400 (Folios 170b2 to 171b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་ (chos dbyings bde chen mtsho mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 398-400. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྐྱབས་མགོན་གང་གི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་བློ་གྲོས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་གུས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་འཆར་བའི་སྲོད་ཐུན་ལ་བསམ་སྡིངས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་ཚལ་དུ་གང་ཤར་བྲིས་ཏེ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces pa 'di yang skyabs mgon gang gi rdo rje'i slob ma blo gros dpal ldan gyis ched du bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i gus pas kun nas bslangs te rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po grub pa'i sbyor ba 'char ba'i srod thun la bsam sdings DA ki 'du ba'i tshal du gang shar bris te bden bzhi'i chos 'khor bskor ba'i dus chen gyi nyin gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

[edit]
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛཿ ཆོས༷་དབྱིང༷ས་བདེ༷་ཆེན༷་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ༷འི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་བ་གསུམ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཕོབས་ལ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པར་མཛོད། །ཟུང་འཇུག་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་སུ། །ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་གསོལ༴ འཆི་མེད་ཚེ་དང༴ །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི༴ བདེ་ཆེན་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་གཞལ་ཡས་སུ། །སྤྲུལ་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་བཀོད་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མར་གསོལ༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ ལྷོ་ཕྱོགས་གྲུབ་འཛིན་རི་བོའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་གསོལ༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏཱི་ཀའི་དགའ་ཚལ་དུ། །རྒྱལ་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བར་གསོལ༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ འཕགས་ཡུམ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རི་བོའི་སྤོར། །མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོར༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ བོད་ཡུལ་གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་ཆུ་བོ་རིར། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར༴ འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ རང་སྣང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད༴ རྗེ་བཙུན༴ གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་དད་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཕོབས་ལ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པར་མཛོད། །བསོད་ནམས་ཐབས༷་ཀྱིས་རིང་འཚོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས། །ཤེས༷་རབ༷་ཟབ་མོས་སྐྱེ་འཆིའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞི། །བྱང༷་ཆུབ༷་སེམས༷་ཀྱིས་གདོན་བགེགས་དབང་བྱས་ནས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅིར་སྣང༷་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞིང་དུ་དག །སྒྲར་གྲགས༷་འཆི་མེད་ནཱ་དའི་དབྱངས་སུ་རྫོགས། །རྟོག་ཚོགས་རིག༷་སྟོང་ཆེན་པོར་ཡོངས་སྨིན་པས། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་བྱིན༴ མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཟློག །བར་ཆད་ཚེ་འཕྲང་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་སོལ། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་དབུ་མར་བསྟིམ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་པར་བྱིན༴ བཀོད་པ་རྩ༷་ཡི་མདུད་པ་དྷཱུ་ཏིར་གྲོལ། །སྲོག་རྩོལ་རླུང༷་གི་འགྲོ་འོང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །ཉི་ཟླའི་བགྲོད་པ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་སྨིན། །གསང་གསུམ་འཕོ་མེད་འགྲུབ་པར༴ ཆོས༷་དབྱིངས༷་གདོད་མའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །ཆོས་ཅན་བདེ༷་བ་ཆེན༷་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི༷་གཙོ་མོར༷་ཡོངས་ཤར་བ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོར་ན་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བླ་མ་རྗེ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོངས་ཤེས་པས། །རྩེ་གཅིག་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་ཉེར་དགོངས་ནས། །ཞིང་འདིར་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྐྱབས་མགོན་གང་གི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་བློ་གྲོས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་གུས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་འཆར་བའི་སྲོད་ཐུན་ལ་བསམ་སྡིངས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་ཚལ་དུ་གང་ཤར་བྲིས་ཏེ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

yang de nyid la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig/ khyab bdag rdo rje btsun mo'i zhabs pad yun du brtan par gsol ba 'debs pa 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs so/__/oM AHhU~M hrI hrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi paN+ye dz+nyA na a yur sid+d+hi dzaH__chosaX dbyingaXs bdeX chenaX shes rab pha rol phyin/__/rigs dang dkyil 'khor rgya mtshoX'i ngo bo nyid/__/dpal ldan rdo rje btsun mo'i gsang ba gsum/__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor gyur cig__/nang gsal khyad chos drug ldan pho brang du/__/chos sku snang mtha' yas la gsol ba 'debs/__/'chi med tshe dang ye shes byin phobs la/__/rje btsun bla ma'i zhabs pad brtan par mdzod/__/zung 'jug nges pa lnga ldan zhing khams su/__/longs sku tshe dpag med la gsol=__'chi med tshe dang=__/rje btsun bla ma'i=__bde chen rnga yab dpal ri'i gzhal yas su/__/sprul sku thod phreng rtsal la=__'chi med=__rje btsun=__nub phyogs pad+ma bkod pa'i pho brang du/__/bcom ldan rnam par rgyal mar gsol=__'chi med=__rje btsun=__lho phyogs grub 'dzin ri bo'i zhing khams su/__/'phags ma yid bzhin 'khor lor gsol=__'chi med=__rje btsun=__brag phug mA ra tI ka'i dga' tshal du/__/rgyal yum man+dA ra bar gsol=__'chi med=__rje btsun=__'phags yum ku ru kul+le'i ri bo'i spor/__/ma gcig grub pa'i rgyal mor=__'chi med=__rje btsun=__bod yul gnas mchog dpal gyi chu bo rir/__/grub chen thang stong rgyal por=__'chi med=__rje btsun=__rang snang rnam par dag pa'i zhing khams su/__/drin can rtsa ba'i bla mar gsol ba 'debs/__/'chi med=__rje btsun=__gzhan yang rtsa gsum chos srung rgya mtsho la/_/mi phyed snying nas dad pas gsol 'debs na/__/'chi med tshe dang ye shes byin phobs la/__/rje btsun bla ma'i zhabs pad brtan par mdzod/__/bsod nams thabasaX kyis ring 'tsho'i dge mtshan rgyas/__/shesaX rabaX zab mos skye 'chi'i 'khrul snang zhi/__/byangaX chubaX semasaX kyis gdon bgegs dbang byas nas/__/phyogs las rnam par rgyal bar byin gyis rlobs/__/cir snangaX tshe mtha' yas pa'i zhing du dag__/sgrar gragasaX 'chi med nA da'i dbyangs su rdzogs/__/rtog tshogs rigaX stong chen por yongs smin pas/__/tshe dbang rig 'dzin 'grub par byin=__mkha' 'gro'i sun ma chos kyi dbyings su bzlog__/bar chad tshe 'phrang spros bral ngang du sol/__/srid dang zhi ba'i tshe bcud dbu mar bstim/__/bskal brgyar 'tsho gzhes brtan par byin=__bkod pa rtsaX yi mdud pa d+hU tir grol/__/srog rtsol rlungaX gi 'gro 'ong dbyings su thim/__/nyi zla'i bgrod pa mi shigs thig ler smin/__/gsang gsum 'pho med 'grub par=__chosaX dbyingasaX gdod ma'i ngang las ma g.yos bzhin/__/chos can bdeX ba chenaX po'i ye shes sku/__/dkyil 'khor rgya mtsho'iX gtso moraX yongs shar ba/__/'chi med rig 'dzin brnyes par byin gyis rlobs/__/mdor na bka' drin mnyam med bla ma rje/__/skyabs kun 'dus pa'i ngo bor yongs shes pas/__/rtse gcig gdung shugs drag pos gsol 'debs na/__/tshad med thugs rje chen po'i ye shes kyis/__/bdag sogs gdul bya'i tshogs la nyer dgongs nas/__/zhing 'dir bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes shing /__/zab cing rgya che'i phrin las rab 'byams kyi/__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa 'di yang skyabs mgon gang gi rdo rje'i slob ma blo gros dpal ldan gyis ched du bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i gus pas kun nas bslangs te rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po grub pa'i sbyor ba 'char ba'i srod thun la bsam sdings DA ki 'du ba'i tshal du gang shar bris te bden bzhi'i chos 'khor bskor ba'i dus chen gyi nyin gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: