JKW-KABUM-01-KA-002-140

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་ཨ་ཧོ་འཆི་མེད་ཆོས་དབྱིངས་མ།
Wylie title yang de nyid la zhabs brtan a ho 'chi med chos dbyings ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 140, Pages 396-398 (Folios 169b5 to 170b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་ (chos dbyings bde chen mtsho mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la zhabs brtan a ho 'chi med chos dbyings ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 396-398. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་ཨ་ཧོ་འཆི་མེད་ཆོས་དབྱིངས་མ། ཨ་ཧོ། འཆི་མེད་ཆོས༷་དབྱིང༷ས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས། །བདེ༷་ཆེན༷་ཌཱ་ཀི་རྒྱ་མཚོའི༷་གཙོ་མོ༷་རུ་ཤར་བའི། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་གྱི་བླ་མ། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །བཀོད་པ་རྩ་ཁམས་ཕྱག་རྒྱ་དབུ་མ་རུ་ཐིམ་པས། །སྣང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས། །གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་མཚན་དཔེ་ཡི་སྣང་བརྙན། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །འགྲོ་འོང་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་དྲི་བཞོན་གྱི་རྒྱུ་བ། །ཁ་སྦྱོར་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སོན་པས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི། །དགེ་མཚན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །གཟོད་ནས་སྤྲོས་པའི་འཇུག་ལྡང་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པས། །བསམ་བརྗོད་བློ་ལས་འདས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི་བཙུན་མོ། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངལ་འཚོ་དང་སྦྲགས་ནས། །སྐྱེ་འགག་མཚན་མ་བྲལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ལས་འདས་པའི་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་། །གང་གིས་བསྙེན་པ་ཙམ་ནས་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ། །འཛད་མེད་ཆར་དུ་བསྙིལ་བའི་ངོ་མཚར་གྱི་སྣང་བ། །ནམ་ཡང་འགོག་པ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཟླ་ཤེལ་གྱི་བདུན་རྩིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒུད་པའི་ཚ་གདུང་ཀུན་བསལ་ནས། །ཕན་བདེའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་གར་མཁན། །འཆི་མེད་གོ་འཕང་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བརྙན། །བསྐྱེད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ་གཅིག་ཤེར་ཕྱིན་མའི་ངོ་བོ། །འཚོ་གཞེས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །འཆི་མེད་ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་འོད་གསལ་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ། །འཆི་མེད་པདྨ་ཀ་རའི་ཐུགས་རྗེ་ཡི་འཇུག་པས། །འཆི་མེད་དགེ་མཚན་གྲུབ་པའི་གྲགས་དཀར་གྱི་རོལ་མོས། །འཆི་མེད་ཤིས་པའི་པདྨོ་རྒྱས་པ་རུ་ཤོག་ཅིག ། ༈
[edit]

yang de nyid la zhabs brtan a ho 'chi med chos dbyings ma/__ a ho/__'chi med chosaX dbyingaXs rnam kun mchog ldan gyi ye shes/__/bdeX chenaX DA ki rgya mtsho'iX gtso moX ru shar ba'i/__/rigs dang dkyil 'khor khyab bdag dpal ldan gyi bla ma/__/zhabs pad bskal pa rgya mtshor brtan pa ru shog cig__/bkod pa rtsa khams phyag rgya dbu ma ru thim pas/__/snang stong zung du 'jug pa'i 'od gsal gyi ngang nas/__/gdan gsum sgyu 'phrul drwa ba'i mtshan dpe yi snang brnyan/__/'chi med rtag pa dam pa'i smon lam zhig zhu'o/__/'gro 'ong srog dang rtsol ba'i dri bzhon gyi rgyu ba/__/kha sbyor rdo rje nA da'i mkha' dbyings su son pas/__/lung rtogs chos phung rgya mtsho'i 'byung gnas su gyur pa'i/__/dge mtshan rgyun chad med pa'i smon lam zhig zhu'o/__/gzod nas spros pa'i 'jug ldang chos dbyings su thim pas/__/bsam brjod blo las 'das pa'i rdo rje yi btsun mo/__/dmigs med snying rje chen po'i ngal 'tsho dang sbrags nas/__/skye 'gag mtshan ma bral ba'i smon lam zhig zhu'o/__/yon tan mtha' las 'das pa'i dpag bsam gyi 'khri shing /__/gang gis bsnyen pa tsam nas mchog thun gyi dngos grub/__/'dzad med char du bsnyil ba'i ngo mtshar gyi snang ba/__/nam yang 'gog pa med pa'i smon lam zhig zhu'o/__/phrin las lhun gyis grub pa'i zla shel gyi bdun rtsis/__/'jig rten gsum gyi rgud pa'i tsha gdung kun bsal nas/__/phan bde'i chu gter rgyas pa'i dga' ston gyi gar mkhan/__/'chi med go 'phang 'grub pa'i smon lam zhig zhu'o/__/mdor na sras bcas rgyal ba'i ye shes kyi snang brnyan/__/bskyed dang rol pa'i yum gcig sher phyin ma'i ngo bo/__/'tsho gzhes bshad sgrub las gsum gong 'phel gyi snang bas/__/don gnyis lhun gyis grub pa'i smon lam zhig zhu'o/__/'chi med thog ma'i mgon po'i 'od gsal gyi sgyu 'phrul/__/'chi med pad+ma ka ra'i thugs rje yi 'jug pas/_/'chi med dge mtshan grub pa'i grags dkar gyi rol mos/__/'chi med shis pa'i pad+mo rgyas pa ru shog cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]