JKW-KABUM-01-KA-002-142

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱིན་དྲུག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title dpal ri mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs phyin drug 'chi med grub pa'i bden tshig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 142, Pages 400-402 (Folios 171b6 to 172b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (dpal ri mchog sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal ri mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs phyin drug 'chi med grub pa'i bden tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 400-402. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་དང་ལྡན་པ་འདིའང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྙིང་ལ་ཞུགས་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཀུ་མུད་ཁ་ཅུང་ཟད་བྱེ་ཞིང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མྱུ་གུའམ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཞེས་བགྱི་བས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ལྷག་བསམ་དག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།

ces snga 'gyur bstan pa'i snang byed dpal ri mchog sprul rin po che kun bzang 'jigs med chos kyi nyi ma phrin las rgya mtsho'i sde zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel bar tshigs su bcad pa bkra shis rtags kyi grangs dang ldan pa 'di'ang /__kun mkhyen bla ma yab sras kyi thugs rje'i snying la zhugs pas blo gros kyi ku mud kha cung zad bye zhing /__ris med pa'i bstan pa la dag pa'i snang ba gcig tu dkar ba'i rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jigs med mkhyen brtse'i myu gu'am/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po zhes bgyi bas lha rdzas kyi me tog dang bcas te lhag bsam dag pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

[edit]
དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱིན་དྲུག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག། དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱིན་དྲུག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཀུན༷་བཟང༷་བླ་མའི་རིང་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེའི། །ཟབ་རྒྱས་འཇིག༷ས་མེད༷་ཆོས༷་ཀྱི༷་སྣང་བ་ཅན། །བསྟན་པའི་ཉི༷་མ༷་ཕྲིན༷་ལས༷་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག ༡ །ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆོ་གས་དགེ་བྱས་པ། །ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པའི་ཟླ་སྣང་གིས། །འགྲོ་འདིའི་རྒུད་པའི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་བཞིན། །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །ཉེས་སྤྱོད་རྡུལ་ལ་ཟ་བའི་ཚུལ་གནས་ཁྲིམས། །དགེ་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་གངྒཱ་ནི། །གཞན་ཕན་གདུལ་བྱའི་ལམ་གསུམ་ལ་ཆགས་པས། དོན་གཉིས་ངལ་འཚོ་རྟག་ཏུ་བརྟེན་གྱུར་ཅིག ༣ །གནོད་པའི་ཡུལ་གྱིས་ནམ་ཡང་མི་འཕྲོག་ཅིང་། །ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱད་ལ་བཟོད་པ་ཡིས། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་འཇིགས་པ་མེད་བརྙེས་པའི། །སྙན་པས་སྲིན་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པར་ཤོག ༤ །རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་གོ་ཆ་བཙན་པོ་དང་། །རབ་འགྲོགས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་མཐར་གཤེགས་ནས། །གཞན་ལ་ཕན་པར་བརྩོན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག ༥ །བྱིས་པ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་བསམ་གཏན་ནི། །དོན་རབ་འབྱེད་པའི་ཆོ་གས་དབུགས་དབྱུང་བས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་དགའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་ཤོག ༦ །མདོར་ན་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི། །མཐར་སོན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་དང་། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་བཞིན། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག ༧ །དེ་མཐུས་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །ཐེག་མཆོག་དཔལ་གྱི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྡེ། །བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཅས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ༨ །ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་དང་ལྡན་པ་འདིའང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྙིང་ལ་ཞུགས་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཀུ་མུད་ཁ་ཅུང་ཟད་བྱེ་ཞིང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མྱུ་གུའམ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཞེས་བགྱི་བས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ལྷག་བསམ་དག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

dpal ri mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs phyin drug 'chi med grub pa'i bden tshig/ dpal ri mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs phyin drug 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__kunaX bzangaX bla ma'i ring lugs rdzogs pa che'i/___/zab rgyas 'jigaXs medaX chosaX kyiX snang ba can/__/bstan pa'i nyiX maX phrinaX lasaX rgya mtsho'i sde/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor gyur cig__1_/zhi bsil bdud rtsi'i cho gas dge byas pa/__/zang zing mi 'jigs sbyin pa'i zla snang gis/__/'gro 'di'i rgud pa'i mun pa kun bsal bzhin/__/gsang gsum rdo rje'i khams su 'tsho gzhes gsol/_2_/nyes spyod rdul la za ba'i tshul gnas khrims/__/dge chos yongs su sdud pa'i gang+gA ni/__/gzhan phan gdul bya'i lam gsum la chags pas/__don gnyis ngal 'tsho rtag tu brten gyur cig__3__/gnod pa'i yul gyis nam yang mi 'phrog cing /__/chos phyir dka' ba spyad la bzod pa yis/__/zab mo'i don la 'jigs pa med brnyes pa'i/__/snyan pas srin zhi'i khams kun khyab par shog__4__/rmad byung thugs bskyed go cha btsan po dang /__/rab 'grogs byang chub spyod mchog mthar gshegs nas/__/gzhan la phan par brtson pa'i phrin las kyi/__/snang bas 'jig rten gsum na mdzes gyur cig__5__/byis pa nye bar spyod pa'i bsam gtan ni/__/don rab 'byed pa'i cho gas dbugs dbyung bas/__/de bzhin gshegs pa rab dga'i ting 'dzin gyis/__/'chi med gnyug ma'i go 'phang 'grub par shog__6__/mdor na gsan bsam sgom pa'i shes rab kyi/__/mthar son 'chad rtsod rtsom pa'i phrin las dang /__/mkhas btsun bzang po'i dpal gyis mngon mtho bzhin/__/bskal pa rgya mtshor zhabs pad brtan gyur cig__7__/de mthus bstan 'gro spyi dang khyad par du/__/theg mchog dpal gyi rig 'dzin 'dus pa'i sde/__/bshad sgrub 'khor lo gsum gyi phrin las bcas/__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis shog_8_/ces snga 'gyur bstan pa'i snang byed dpal ri mchog sprul rin po che kun bzang 'jigs med chos kyi nyi ma phrin las rgya mtsho'i sde zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel bar tshigs su bcad pa bkra shis rtags kyi grangs dang ldan pa 'di'ang /__kun mkhyen bla ma yab sras kyi thugs rje'i snying la zhugs pas blo gros kyi ku mud kha cung zad bye zhing /__ris med pa'i bstan pa la dag pa'i snang ba gcig tu dkar ba'i rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jigs med mkhyen brtse'i myu gu'am/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po zhes bgyi bas lha rdzas kyi me tog dang bcas te lhag bsam dag pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]