JKW-KABUM-01-KA-002-090

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད།
Wylie title khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs pad dkar bzhad pa'i nyin byed JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 90, Pages 316-319 (Folios 129b3 to 131a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (stag lung ma sprul ngag dbang bstan pa'i nyi ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs pad dkar bzhad pa'i nyin byed. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 316-319. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོར་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་མཚན་སྙན་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་གང་གི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉུང་ངུ་འདིའང་། མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཡོངས་ཁྱབ་དགེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མྱུ་གུ་དཔལ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas dpal stag lung pa chen por ngag dbang bstan pa'i nyi ma chos kyi 'byung gnas phrin las rnam par rgyal ba'i sde zhes mtshan snyan srid zhi'i bla na mngon par mtho ba gang gi don gyi rnam par thar pa dang rjes su 'brel ba'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa'i tshigs su bcad pa nyung ngu 'di'ang /__mtshungs med bstan pa'i nyin byed mchog sprul rin po che ngag dbang grags pa yongs khyab dge legs rab rgyas byang chub myu gu dpal bzang pos bka' stsal rin po che'i me tog dang bcas te bskul ba ltar/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan kun gyi rgyud la khyab bdag bla ma'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ངག༷་དབ༷ང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་རྣམ་རོལ་ནི། །བསྟན༷་པའི༷་ཉི༷་མ༷་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་ཤར་བ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས༷་ཀྱི༷་འབྱུང༷་གནས་གཅིག་པུ་ཆེ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །མགོན་ཁྱོད་གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་བརྙེན་བཞིན། །ཞིང་འདིར་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་རྗེས་བཟུང་སླད། །ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟློས་གར་གྱིས། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་ལ་གསོལ༴ ༢ །ངེས་འབྱུང་སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་རྒྱས། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུས་རབ་མཛེས་པ། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར༴ ༣ །ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་མཐའ་དག་གསན་པ་དང་། །བསམ་བྱུང་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་དཔྱོད་པ་དང་། །ཚེ་གཅིག་ལམ་བཟང་བསྒོམ་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ངེས་དོན་མངོན་སུམ་གཟིགས་ལ༴ ༤ འཆད་པས་བློ་ལྡན་བྱེ་བའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག །རྩོད་པས་ཕས་རྒོལ་ཀུན་གྱི་ཁེངས་པ་བསྙིལ། །རྩོམ་ཕྲེང་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་ཏུ། །འགོད་མཁས་སྨྲ་བའི་དབང་པོར༴ ༥ ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་འཁོར་ལོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་། །སྤོང་བ་བསམ་གཏན་བདུད་རྩིས་ལྷག་པར་དགྱེས། །རླབས་ཆེན་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་ལ༴ ༦ མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང་། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་པད་དཀར་འཆང་། །མཐུ་སྟོབས་ཕུལ་བྱུང་གསང་བའི་བདག་པོའི་དངོས། །རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཁྱོད་ལ༴ ༧ མདོར་ན་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷར་བཅས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་ཕྱིར། །སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། ༨ །དེ་ལྟར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཐུས། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༩ །བདག་སོགས་མཐའ་ཀླས་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༠ །དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག །རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན༴ ༡༡ མཐར་ཐུག་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་གསང་གསུམ་དང་། དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་ནས། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །སྨོན་ལམ་མཐའ་དག་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༢ །བཀྲ་ཤིག་གང་ཞིག་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གྱི། །ཐུགས་རྗེ་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འོད་སྣང་གིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༡༣ །ཅེས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོར་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་མཚན་སྙན་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་གང་གི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉུང་ངུ་འདིའང་། མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཡོངས་ཁྱབ་དགེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མྱུ་གུ་དཔལ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs pad dkar bzhad pa'i nyin byed/__ khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs pad dkar bzhad pa'i nyin byed ces bya ba bzhugs so/__/ngagaX dbaXng 'jam dpal gzhon nu'i rnam rol ni/__/bstanaX pa'iX nyiX maX mchog tu yongs shar ba/__/zab rgyas chosaX kyiX 'byungaX gnas gcig pu che/__/rigs brgya'i khyab bdag chen por gsol ba 'debs/__1__/mgon khyod gdod nas rnam grol mchog brnyen bzhin/__/zhing 'dir gdul bya'i tshogs rnams rjes bzung slad/__/ngo mtshar mchog gi sprul sku'i zlos gar gyis/__/srid zhi'i dge mtshan rgyas la gsol=__2__/nges 'byung so thar khrims kyi sman ljongs su/__/byang chub sems gnyis nor bu'i 'khri shing rgyas/__/gsang chen smin grol 'bras bus rab mdzes pa/__/sum ldan rdo rje 'dzin par=__3__/phyi nang rig gzhung mtha' dag gsan pa dang /__/bsam byung tshad ma gsum gyis dpyod pa dang /__/tshe gcig lam bzang bsgom pa'i snang ba yis/__/nges don mngon sum gzigs la=__4__'chad pas blo ldan bye ba'i yid dbang 'phrog__/rtsod pas phas rgol kun gyi khengs pa bsnyil/__/rtsom phreng thub bstan mdzes pa'i rgyan gcig tu/__/'god mkhas smra ba'i dbang por=__5__klog pa thos bsam 'khor los rgyud sbyangs shing /__/spong ba bsam gtan bdud rtsis lhag par dgyes/__/rlabs chen bya ba las kyi 'khor lo yis/__/bstan 'gro'i phan bde spel la=__6__mkhyen rab mtha' yas 'jam dpal gzhon nu dang /__/brtse chen thugs rje'i rang gzugs pad dkar 'chang /__/mthu stobs phul byung gsang ba'i bdag po'i dngos/__/rigs gsum kun 'dus khyod la=__7__mdor na bla ma mchog gsum yi dam lha/__/dpa' bo mkha' 'gro chos srung nor lhar bcas/__/mgon po khyod las gzhan du ma dmigs phyir/__/snying nas gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__8__/de ltar gus pas gsol ba btab pa dang /__/sras bcas rgyal ba'i thugs bskyed smon lam mthus/__/bstan 'dzin mchog rnams bskal brgyar zhabs brtan cing /__/bshad sgrub bstan pa dar bar byin gyis rlobs/__9__/bdag sogs mtha' klas yid can thams cad kyang /__/'di nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/dpal ldan bla mas 'bral med rjes bzung nas/__/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/__10__/dad dang nges 'byung byang sems gting nas 'byongs/__/ji ltar khas blangs tshul khrims rnam par dag__/rgyal ba'i bstan la thos bsam sgom gsum gyis/__/rang gzhan don gnyis 'grub par byin=__11__mthar thug khyab bdag bla ma'i gsang gsum dang /___dbyer med zung 'jug ye shes sku brnyes nas/__/phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi/__/smon lam mtha' dag 'grub par byin gyis rlobs/_12__/bkra shig gang zhig bla ma mchog gsum gyi/__/thugs rje zla ba bdud rtsi'i 'od snang gis/__/srid dang zhi ba'i rgud pa kun zhi nas/__/phan bde'i dga' ston mchog tu rgyas gyur cig__13__/ces khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas dpal stag lung pa chen por ngag dbang bstan pa'i nyi ma chos kyi 'byung gnas phrin las rnam par rgyal ba'i sde zhes mtshan snyan srid zhi'i bla na mngon par mtho ba gang gi don gyi rnam par thar pa dang rjes su 'brel ba'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa'i tshigs su bcad pa nyung ngu 'di'ang /__mtshungs med bstan pa'i nyin byed mchog sprul rin po che ngag dbang grags pa yongs khyab dge legs rab rgyas byang chub myu gu dpal bzang pos bka' stsal rin po che'i me tog dang bcas te bskul ba ltar/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan kun gyi rgyud la khyab bdag bla ma'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information