JKW-KABUM-01-KA-002-091

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཚུངས་མེད་བཀའ་འགྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་རྣ་རྒྱན།
Wylie title mtshungs med bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho la gsol 'debs dad pa'i rna rgyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 91, Pages 319-320 (Folios 131a1 to 131b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ ('jam dbyangs legs bshad rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtshungs med bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho la gsol 'debs dad pa'i rna rgyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 319-320. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཨཱ་ནནྟ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བ་བཞིན། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོས་པ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang chos rje bla ma dam pa A nan+ta many+dzu g+ho Shas lha rdzas kyi me tog dang bcas te bskul ba bzhin/__bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsi cung zad thos pa bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mngon par dwangs pa'i yid kyis gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
མཚུངས་མེད་བཀའ་འགྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྣ་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇ༷མ་པའི་དབྱངས༷། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བ། །ལེགས༷་བཤད༷་རྒྱ༷་མཚོ༷་སྨྲ་ལ་ཟླ་མེད་པའི། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དཔག་བསམ་རྒྱས་པ་ལ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་འབྲས་བུས་རབ་མཛེས་པས། །བཙུན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མང་དུ་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ནས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་བཞིན། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡིས། །ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུངས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཨཱ་ནནྟ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བ་བཞིན། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོས་པ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

mtshungs med bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho la gsol 'debs dad pa'i rna rgyan/ mtshungs med bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho la gsol 'debs pa dad pa'i rna rgyan ces bya ba bzhugs so/__/sras bcas rgyal ba'i yab gcig 'jaXm pa'i dbyangasaX/__/theg mchog dge ba'i bshes kyi tshul bzung ba/__/legasaX bshadaX rgyaX mtshoX smra la zla med pa'i/__/dpal ldan mkhas pa'i dbang por gsol ba 'debs/__/so thar khrims kyi mtho ris dga' tshal du/__/byang chub sems gnyis dpag bsam rgyas pa la/__/bde stong mchog gi 'bras bus rab mdzes pas/__/btsun pa'i khyu mchog chen por gsol ba 'debs/__/mang du gsan bsam sgom pa'i mthar son nas/__/yongs rdzogs bstan la 'chad rtsod rtsom gsum gyis/__/bzang po'i phrin las nam mkha'i mtha' khyab bzhin/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor gyur cig__/de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/skyabs gnas kun 'dus rje btsun bla ma yis/__/phul byung mkhyen brtse nus pa'i ye shes kyis/__/bdag cag byang chub bar du rjes su zungs/__/tshul gnas thos bsam sgom pa'i bdud rtsi yis/__/srid dang zhi ba'i gdung ba kun sel zhing /__/thub bstan bshad sgrub snang bas 'jig rten na/__/phan bde'i pad+mo rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang chos rje bla ma dam pa A nan+ta many+dzu g+ho Shas lha rdzas kyi me tog dang bcas te bskul ba bzhin/__bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsi cung zad thos pa bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mngon par dwangs pa'i yid kyis gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]