JKW-KABUM-01-KA-002-089

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ས་ངོར་ཚར་གསུམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་དུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་དང་ཞེས་པ།
Wylie title sa ngor tshar gsum gyi bstan 'dzin rnams la gsol 'debs phyogs dus sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse dang zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 89, Pages 315-316 (Folios 129a5 to 129b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sa ngor tshar gsum gyi bstan 'dzin rnams la gsol 'debs phyogs dus sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse dang zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 315-316. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
ཕྱོགས་དུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་དང་། །ནུས་པའི་རང་གཟུགས་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་མཆོག །ས་སྐྱའི་འཇམ་མགོན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྙན་བརྒྱུད་མངའ་བདག་ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་སོགས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལེགས་བྱས་མཐུས། །དྲི་མེད་ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བརྩེ་བ་ཆེའི། །རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་བ་དང་། །ཕན་བདེས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

sa ngor tshar gsum gyi bstan 'dzin rnams la gsol 'debs phyogs dus sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse dang zhes pa/__ phyogs dus sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse dang /__/nus pa'i rang gzugs rigs gsum sems dpa' yi/__/ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol mchog__/sa skya'i 'jam mgon brgyud par bcas rnams dang /__/rgyal bas lung bstan ngor chen rdo rje 'chang /__/snyan brgyud mnga' bdag tshar chen yab sras sogs/__/bshad sgrub bstan 'dzin rgya mtsho'i tshogs rnams la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/bdag gzhan dus gsum bsags pa'i legs byas mthus/__/dri med thub bstan spyi dang brtse ba che'i/__/ring lugs phyogs dus kun tu dar ba dang /__/phan bdes sa gsum khyab pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]