JKW-KABUM-01-KA-002-076

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:31, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན།
Wylie title yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dad pa'i sa bon JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 76, Pages 282-283 (Folios 112b1 to 113a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dad pa'i sa bon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 282-283. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/seed-of-faith
Colophon

།ཞེས་པའང་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang ris med pa'i bstan pa la dag pa'i snang ba mchog tu rgyas pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་པའི་གར། །སྐུ་གསུམ་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་བཞི་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །མ་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་གསང་བའི་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གཏད་རབས་རྣམ་པ་བདུན། །རྒྱན་དྲུག་སློབ་དཔོན་གསུམ་དང་རིག་འཛིན་བརྒྱད། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་སོགས། །འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་རྙིང་མ་པ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་ས་སྐྱ་པ། །བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་བཀའ་གདམས་པའི། །བཤེས་གཉེན་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟླ་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྡེའི་མངའ་བདག་བུ་དོལ་གཉིས། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཙོང་ཁ་པ། །བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་མར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཡང་ཚད་མ་འདུལ་མངོན་ཕར་ཕྱིན་དང་། །དབུ་མ་ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པ་སོགས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི། །བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་སྟོན་པ་མཆོག་ནས་ད་ལྟའི་བར། །རིམ་བྱོན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་མཆོག །རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་ཞི་བདེར་མ་ཆགས་པར། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱིས། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རིམ་གཉིས་ལས་བྱུང་སློབ་དང་མི་སློབ་པའི། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dad pa'i sa bon/__ yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dad pa'i sa bon ces bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__spangs rtogs mthar phyin zhi ba chos kyi dbyings/__/mtshan dpe'i dpal 'bar bde chen longs spyod rdzogs/__/gdul bya'i khams dang mthun par sprul pa'i gar/__/sku gsum rnam 'dren rgya mtshor gsol ba 'debs/__/bskal bzang sgron me bzhi pa shAkya'i tog__/ma pham 'jam pa'i dbyangs dang gsang ba'i bdag__/spyan ras gzigs dbang mtsho skyes rdo rje sogs/__/rgyal dang de sras rnams la gsol ba 'debs/__/gnas brtan bcu drug gtad rabs rnam pa bdun/__/rgyan drug slob dpon gsum dang rig 'dzin brgyad/__/rnal 'byor dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi sogs/__/'phags yul paN grub rnams la gsol ba 'debs/__/gangs can bstan pa'i srol 'byed rnying ma pa/__/yongs rdzogs bstan pa rgyas mdzad sa skya pa/__/bstan 'dzin bye ba'i 'byung gnas bka' gdams pa'i/__/bshes gnyen brgyud par bcas la gsol ba 'debs/__/zla med grub pa'i gseng lam bka' brgyud pa/__/zab rgyas rgyud sde'i mnga' bdag bu dol gnyis/__/'jam dbyangs chos kyi nyi ma tsong kha pa/__/brgyud 'dzin slob mar bcas la gsol ba 'debs/__/gzhan yang tshad ma 'dul mngon phar phyin dang /__/dbu ma zhi byed gcod yul brgyud pa sogs/__/bshad dang sgrub pa la brten lung rtogs kyi/__/bstan 'dzin chen po rnams la gsol ba 'debs/__/khyad par ston pa mchog nas da lta'i bar/__/rim byon brgyud pa'i bla ma thams cad kyis/__/ye shes gcig tu bsdus pa'i spyi gzugs mchog__/rtsa ba'i bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/srid las nges 'byung zhi bder ma chags par/__/byams dang snying rje byang chub sems gnyis kyis/__/rgyal sras spyod la 'jug par byin gyis rlobs/__/tshul gnas thos bsam sgom pa mthar phyin cing /__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rim gnyis las byung slob dang mi slob pa'i/__/zung 'jug ye shes 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang ris med pa'i bstan pa la dag pa'i snang ba mchog tu rgyas pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/__//__!

Footnotes

Other Information