གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 77, Pages 283-285 (Folios 113a5 to 114a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 283-285. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/flower-of-faith
Colophon

།ཅེས་བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་། རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོཥས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈ གོང་གི་གསོལ་འདེབས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པར། མཆོད་པ་འབུལ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཞེས་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་བས་གྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ།།

ces bod yul bstan pa'i srol 'byed chen po rnams la gsol ba 'debs pa 'di'ang /__rmi lam gyi snang tshul cung zad cig la brten nas thub bstan ris su ma chad pa la gus pa'i bya bral ba many+dzu g+hoShas bris pa dge/_/_!_gong gi gsol 'debs mchod 'bul byed na/__gsol ba 'debs zhes par/__mchod pa 'bul/__/zhes pa dang /__de ltar mchod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/zhes tshig kha bsgyur bas grub bo/__/mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་། །མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་བླ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཞབས། །བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་སྟོན་བློ་གྲོས་ཞབས། །མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་འགྲོ་མགོན་བསོད་ནམས་གྲགས། །བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥ །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད། །ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག ༦ །རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་དམ་པ་རྣམས། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ། །དགེ་འདུན་སྡེ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས། །ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ༧ །ཅེས་བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་། རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོཥས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈ གོང་གི་གསོལ་འདེབས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པར། མཆོད་པ་འབུལ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཞེས་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་བས་གྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa/ gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa zhes bya ba bzhugs so/__/rtsa gsum kun 'dus slob dpon pad+ma 'byung /__/mkhan chen zhi 'tsho chos rgyal khri srong zhabs/__/gnubs chen sangs rgyas nyang ston nyi ma 'od/__/bka' gter shing rta lnga la gsol ba 'debs/__1__/rdo rje 'chang dngos bla chen snying po'i zhabs/_/bsod nams rtse mo grags pa rgyal mtshan dang /__/sa skya paN chen 'phags pa rin po che/__/rje btsun gong ma lnga la gsol ba 'debs/__2__/dgyes mdzad rdo rje mar ston blo gros zhabs/__/mi la ras chen mnyam med sgam po pa/__/dus gsum mkhyen pa 'gro mgon bsod nams grags/__/bka' brgyud gong ma lnga la gsol ba 'debs/__3__/'od dpag med mgon dpal ldan mar me mdzad/__/rgyal ba'i 'byung gnas spyan snga tshul khrims 'bar/__/rin chen gsal dang gzhon nu rgyal mtshan zhabs/__/bka' gdams bshes gnyen lnga la gsol ba 'debs/__4__/brtan pa'i 'khor lo rje btsun tsong kha pa/___/rgyal tshab chos rje mkhas grub dge legs dpal/__/dge 'dun grub pa paN chen chos kyi rgyal/__/'jam mgon yab sras lnga la gsol ba 'debs/__5__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/bdag sogs tshe ring nad med chos bzhin spyod/__/yongs 'dzin bshes gnyen mchog gis rjes bzung nas/__/myur du byang chub go 'phang thob par shog__6__/ris med thub bstan 'dzin pa'i dam pa rnams/__/bskal brgyar zhabs brtan phrin las phyogs bcur 'phel/__/dge 'dun sde dang bshad sgrub bstan pa rgyas/__/sa gsum bkra shis snang bas khyab gyur cig__7__/ces bod yul bstan pa'i srol 'byed chen po rnams la gsol ba 'debs pa 'di'ang /__rmi lam gyi snang tshul cung zad cig la brten nas thub bstan ris su ma chad pa la gus pa'i bya bral ba many+dzu g+hoShas bris pa dge/_/_!_gong gi gsol 'debs mchod 'bul byed na/__gsol ba 'debs zhes par/__mchod pa 'bul/__/zhes pa dang /__de ltar mchod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/zhes tshig kha bsgyur bas grub bo/__/mang+ga laM//___//__!_

Footnotes

Other Information